چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : elahe
Last Name : poorazizi
E-mail : elahpoorazizi@pmd.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc cellular and molecular biology - Iran 1993
M.Sc Biochemistry - Iran 2003
Ph.D Biochemistry - Iran 2007


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 زيست شناسي گياهي و آزمايشگاه کارداني
2 آزمايشگاه بيوشيمي دکتراي حرفه اي
3 ژنتيك پزشکي دکتراي حرفه اي
4 بيولوژي سلولي ملكولي کارشناسي ارشد
5 توارث و بوم شناسي کارداني
6 بيوشيمي 1 دکتراي حرفه اي
7 بيوشيمي کارشناسي
8 فيريولوژي عملي دکتراي حرفه اي
9 مهندسي سيستم هاي کشت سلول و آزمايشگاه کارشناسي ارشد
10 مهندسي سلول هاي بنيادين کارشناسي ارشد
11 بيوشيمي ملکول و سلول دکتراي حرفه اي
12 بيوشيمي ديسيپلين دکتراي حرفه اي
13 آنزيم ها در فراوري مواد غذايي دکتراي تخصصي
14 بيوشيمي کليه دکتراي حرفه اي
15 بيوشيمي غدد دکتراي حرفه اي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 1. in-vitro production of plant secondary metabolites
2 2. biosynthetic pathways of plant secondary metabolites
3 3. Phytochemistry and plant biochemistry
4 4. medicinal plants
5 cell culture
6 Tissue engineering


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Nutritional evaluation of 24 Iranian Punica granatum genotypes Food 2022 5-1 25-31
2 Fabrication and characterization of Plantago psyllium mucilage/ chitosan composite scaffold: Physico‑mechanical and antibacterial properties Journal of Materials Research 2022 37-8 1450–1440
3 Biofilm Formation of Staphylococcus aureus in presence of Sodium chloride, Ethanol and pH Different Levels and Application of Artificial Neural Networ International Journal of Medical Investigation 2021 10-2 58-73
4 Characterization of a novel semi-interpenetrating hydrogel network fabricated by polyethylene glycol diacrylate/polyvinyl alcohol/tragacanth gum as a Burns 2021 48 146-155
5 Adipose-derived Stem Cells Growth and Proliferation Enhancement Using Poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA)/Fibrin Nanofiber Mats journal of applied biotechnology reports 2021 (4)8 361-369
6 Comparing the number of Iranian pomegranate genotypes based on morphological and biochemical properties Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 2021 57-4 158-165
7 Novel bilayer electrospun poly(caprolactone)/ silk fibroin/ strontium carbonate fibrous nanocomposite membrane for guided bone regeneration Journal Of Applied Polymer Science 2021 138 50264
8 Poly glycerol sebacate/ polycaprolactone/ carbon quantum dots fibrous scaffold as a multifunctional platform for cardiac tissue engineering Materials Chemistry and Physics 2021 266 124543
9 Rapid Separation Method of Ursolic Acid from Pomegranate (Punica granatum L.) Flowers using Normal-Phase Flash Chromatography Fatemeh Journal of Applied Chemical Research 2021 15-1 73-85
10 Application of artificial neural networks to describe the combined effect of pH, time, NaCl and ethanol concentrations on the biofilm formation of Sta Microbial Pathogenesis 2020 141 1-8
11 Variation of ursolic acid content in flowers of ten Iranian pomegranate (Punica granatum L.)cultivars BMC chemistry 2019 13-1 1-7
12 Assessment effect of macronutrients on growth and phytochemical contents of Iranian native spinach Trends in Horticulture 2018 1 1-7
13 HPLC determination of Ursolic acid in flowers of an Iranian Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivar International Journal of Ayurvedic Medicine 2018 9-3 177-181
14 A novel fabrication of PVA/Alginate-Bioglass electrospun for biomedical engineering application Nanomedicine Journal 2017 4-3 152-163
15 Adult Mesenchymal Stem Cells for Tissue Engineering Anatomical Sciences Journal 2016 13-1 13-18
16 Evaluation of callus formation and embryogenesis in saffron (Crocus sativus L.) for flower harvesting JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 2015 6 127-131
17 Electrospun of polymer/bioceramic nanocomposite as a new softtissue for biomedical applications Journal of Asian Ceramic Societies 2015 3-4 425–417
18 A Novel Nano-Fiber of Iranian Gum Tragacanth-Polyvinyl alcohol/Nanoclay Composite for Wound Healing Applications Procedia Materials Science 2015 11 176-182
19 Evaluation of seed Dispersal, Developing Factors and Controlling Methods of Hordeum Spontaneum in Khuzestan, IRAN Advances in Environmental Biology 2014 8 87-91
20 Effects of density and cultivation method on ratio and yield of essential oil in basil (Ocimum basilicum L.) International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR) 2014 4 117-123
21 Genetic Diversity Assessment of Saltcedar (Tamarix ramosissima Ledeb.) Populations in Isfahan Province Using CDDP Molecular Marker Taxonomy and Biosystematics 2023 14-53 107-130
22 Cytotoxic effect of hydro alcoholic extract of pomegranate Punica granatum L flowers and isolated ursolic acid on melanoma cells Journal of Medicinal Plants 2020 19-74 177-191
23 Study of biochemical diversity, phenolic compounds and anthocyanins in fruit juice of Punica Granatum L. among 25 genotypes of Cult.Malas Journal of Ecophytochemistry of Medicinal Plants 2019 6-4-2 1-13
24 Effect of Zinc Oxide Addition on Antibacterial Behavior of Hydroxyapatite-Poly lactic-co-glycolic acid Scaffold for Bone Tissue Engineering Applicatio Biological Journal of Microorganisms 2017 7-25 43-33
25 Preparation and Characterization of silk-chitosan composite as a three dimensional tool for culturing osteoblast-like cells Jornal Of Isfahan Medical School 2015 33 1107-11018

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Graphene for biomedical applications National Conference on Research and Innovation in Biotehnology Isfahan 2017
2 Assessment of the total content of polyphenols and anthocyanins in eleven different Iranian pomegranate cultivars Malas 19th National and 7th International Congress of Biology Tabriz University 2016
3 Some of the biochemical properties of pomegranate fruit in 5 Iranians 19th National and 7th International Congress of Biology Tabriz University 2016

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Biochemistry Structure and Metabolism Compilation 2021 Najafabad Branch, Islamic Azad University
2 Animal Biology Compilation 2017 Islamic Azad University-Najafabad Branch
3 Plant Biochemistry(Vol.1) Codification 2016 Applied Higher Education Institution of Agricultural Jihad
4 Plant Biochemistry(V0l.2) Codification 2016 Applied Higher Education Institution of Agricultural Jihad

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 biochemistry department manager 2011
2 Tissue engineering department manager 2012