چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mahdi
Last Name : Akbari
E-mail : , mehdi.akbari@iau.ac.ir mehdi_akbari@hotmail.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Computer IAUN Iran 2000
M.Sc Computer IAUN Iran 2002
Ph.D Computer QIAU Iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 مباحث ويژه (ASP.NET) کارشناسي
2 شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
3 آزمايشگاه شبکه کارشناسي
4 اصول طراحي کامپايلر کارشناسي
5 داده کاوي ارشد
6 پايگاه داده پيشرفته ارشد
7 الگوريتمهاي پيشرفته ارشد
8 کامپايلر پيشرفته ارشد
9 امنيت شبکه پيشرفته ارشد
10 رايانش تکاملي کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Compiler design -Advanced database - Advanced compiler
2 Evolutionary algorithms- Swarn intelligence - Data minning
3 Computer netwoking - Network security
4 Task scheduling in cloud computing
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Improving plagiarism detection in text document using hybrid weighted similarity Expert Systems With Applications 2022 207 118034
2 Hybrid approach based on cuckoo optimization algorithm and genetic algorithm for task scheduling Evolutionary Intelligence 2021 14 1931-1947
3 LATOC: an enhanced load balancing algorithm based on hybrid AHP-TOPSIS and OPSO algorithms in cloud computing The Journal of Supercomputing 2021 78 4882–4910
4 An Efficient Genetic Algorithm for Task Scheduling on Heterogeneous Computing Systems Based on TRIZ Journal of Advances in Computer Research 2018 9-3 103-132
5 An enhanced genetic algorithm with new operators for task scheduling in heterogeneous computing systems Engineering Applications of Artificial Intelligence 2017 61 35-46
6 A multi-objectives scheduling algorithm based on cuckoo optimization for task allocation problem at compile time in heterogeneous systems Expert Systems With Applications 2016 60 234–248
7 Association rule hiding using cuckoo optimization algorithm Expert Systems With Applications 2016 64 340–351
8 A N E FFICIENT A LGORITHM FOR C OMPILE - T IME TASK SCHEDULING PROBLEM ON HETEROGENEOUS COMPUTING SYSTEMS International Journal of Academic Research 2015 7-1 192-202

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Provide an improved method for optimizing and managing the energy consumption of sensor networks related to the human body 1th National conference on health knowledge production and governance in the post-corona Islamic Azad University, Najafabad Branch (IAUN) 2020
2 Improving security in IoT-based remote coronation patient monitoring systems 1th National conference on health knowledge production and governance in the post-corona Islamic Azad University, Najafabad Branch (IAUN) 2020
3 Improved routing in VANET networks by the proposed machine-based algorithm 10th International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunication Georgia 2020
4 An overview of clustering in mobile sink sensor networks 1st conference on engineering and innovation iran tabriz 2020
5 Applying TRIZ in Large Scale System Analyzing TRIZCON2010 usa 2010
6 TRIZ Oriented Artificial Intelligence TRIZCON2005 USA 2005
7 APPLYING TRIZ IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE IFIP-TC5 ULM GERMANY 2005
8 - - - -

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 - 1395