چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mohammadreza
Last Name : Forghani
E-mail : forghani@iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Computer Eng. - Hardware Islamic Azad University Najafabad Iran 1998
M.Sc Computer Eng. - Software Ferdowsi Iran 2002
Ph.D Computer Eng. - Software Islamic Azad University Isfahan Iran -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
2 برنامه نويسي پيشرفته کارشناسي
3 زبان ماشين و اسمبلي کارشناسي
4 مهندسي اينترنت کارشناسي
5 امنيت شبکه کارداني
6 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي کارداني
7 مباني برنامه نويسي ويژوال بيسيک کارداني
8 گرافيک کامپيوتري کارداني
9 کارگاه شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
10 مهندسي نرم افزار کارداني


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Computer Network - Programming


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Effective Approach Based on concepts and concepts features Parameters for Detecting Semantic Web Services Journal of Advances in Computer Research 2019 10-3 41-63
2 Investigating the effect of social networks on culture and religious beliefs (identity) of users Case study Users of Isfahan province Social Sciences Quarterly 2017 37 51-76
3 Investigating the effect of social networks on culture and religious beliefs of users Case study Users of Isfahan province Social Sciences Quarterly of Islamic Azad University Shushtar Branch 2017 11 51-76

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Proposing Algorithm to Cluster Ad Hoc Networks, Modulating Two Levels of Learning Automaton and Nodes Additive Weighting 2nd international conference in knowledge based research in computer engineering % information technology Tehren 2017
2 Using new technologies of decision support systems (DSS) in optimizing organizational resource management and improving customer orientation in e-CRM 2nd international conference in knowledge based research in computer engineering % information technology Tehran 2017
3 A survey of the Multi-query Management Hybrid Algorithms in the Distributed Database 2nd National conference on computer engineering, big data and algorithms Majlesi azad University 2017
4 Optimizing the distribution of Multicast and Broadcast cells in ATM intersection switches 4th national conference in development of engineering Farhangian University Golestan 2016
5 Providing an intelligent system for early diagnosis of ROP in infants National conference of knowledge and technology of electrical, computer and mechanical engineering of Iran Tehran 2016

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Principles of computer networks architecture Compilation 2012 Ansar
2 Programming principles in C sharp language Compilation 2012 aftab khoban
3 Principles of designing web pages with html, JS and ASP Compilation 2010 َAnsar
4 principles of computer graphics in C language Compilation 2010 Ansar

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Administrator computer Group 2001
2 Educational Assistant 2002
3 Administrator Group computer 2021