چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Alireza
Last Name : Nikian
E-mail : nikian_a@pco.iaun.ac.ir, nikian_a@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Computer Engineering Isfahan University of Technology Iran 1996
M.Sc Computer Engineering Iran University of Science and Technology Iran 1999
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي کارشناسي
2 برنامه سازي پيشرفته کارشناسي
3 ساختمان داده ها کارشناسي
4 سيستمهاي عامل کارشناسي
5 مدارهاي منطقي کارشناسي
6 شبکه هاي عصبي کارشناسي
7 کارگاه کامپيوتر کارشناسي
8 مباحث ويژه کارشناسي ناپيوسته


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Artificial Neural Networks
2 Machine Learning


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Intelligent system for estimating porosity in building stones based on image processing and machine vision techniques Second International Conference on Computer Engineering and Science Najafabad branch, Islamic Azad University 2022
2 Scanned Fingerprint Recognition Using Principal Component Analysis and Neural Networks 1st National Conference on Computer Science and Engineering Islamic Azad University, Najafabad Branch 2013
3 Investigation and Improvement of Neural Networks Accuracy in Face Recognition Using Fisherface Algorithm 1st National Conference on Computer Science and Engineering Islamic Azad University, Najafabad Branch 2013
4 Biometric Personal Identification Based on Human Iris Using Neural Networks 2nd Inside Unit Conference on Computer Science and Engineering Islamic Azad University, Najafabad Branch 2011
5 DNA Computing Solution to Routing in Computer Networks 1st National Electrical Engineering Conference Islamic Azad University, Najafabad Branch 2008

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Research, Study, and Technology Transfer for Deployment and Delivering a Case Study Co-Worker External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 The Head of Computer Engineering Department 2004