چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Zahra
Last Name : Beheshti
E-mail : z-beheshti@iaun.ac.ir, beheshti_zahra@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Computer Engineering (Software) Islamic Azad University Najafabad branch Iran -
M.Sc Computer Engineering (Software) Islamic Azad University Najafabad branch Iran -
Ph.D Computer Science (Artificial Intelligence), Postdoc of Soft Computing University Technology Malaysia (UTM) Malaysia 2013


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي کارشناسي
2 برنامه سازي پيشرفته کارشناسي
3 تحليل و طراحي الگوريتم ها کارشناسي
4 طراحي و پياده سازي زبانها کارشناسي
5 شبکه هاي عصبي کارشناسي ارشد
6 سمينار تخصصي کارشناسي ارشد
7 الگوريتم هاي هوش جمعي کارشناسي ارشد و دکتري
8 محاسبات نرم کارشناسي ارشد
9 مجموعه‌ها و سيستم‌هاي فازي کارشناسي ارشد و دکتري
10 مدل‌هاي گرافي احتمالاتي دکتري
11 تحقيق در عمليات کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Artificial Intelligence - Soft Computing (Neural Networks- Metaheuristic Algorithms-Fuzzy systems- NP-hard Problems)
2 Algorithm Design
3 Object Oriented Programming


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 UTF: Upgrade transfer function for binary meta-heuristic algorithms Applied Soft Computing 2021 106 107346
2 A novel x-shaped binary particle swarm optimization Soft Computing 2021 25 3013–3042
3 R-GWO: Representative-based grey wolf optimizer for solving engineering problems Applied Soft Computing 2021 106 1-28
4 A time-varying mirrored S-shaped transfer function for binary particle swarm optimization Information Sciences 2020 512 1503-1542
5 Combining hierarchical clustering approaches using the PCA method Expert Systems With Applications 2019 137 1-10
6 BMNABC: Binary Multi-Neighborhood Artificial Bee Colony for High-Dimensional Discrete Optimization Problems CYBERNETICS AND SYSTEMS 2018 49-7 452–474
7 Electromagnetic field optimization: A physics-inspired metaheuristic optimization algorithm Swarm and Evolutionary Computation 2016 26 8-22
8 Improved Centripetal Accelerated Particle Swarm Optimization International Journal of Advances in Soft Computing and its Applications 2016 8 1-26
9 A new rainfall forecasting model using the CAPSO algorithm and an artificial neural network Neural Computing and Applications 2016 27-8 2565–2551
10 Non-parametric particle swarm optimization for global optimization Applied Soft Computing 2015 28 345-359
11 Memetic binary particle swarm optimization for discrete optimization problems Information Sciences, Elsevier, IF: 3.893 2015 299 58-84
12 Fusion Global-Local-Topology Particle Swarm Optimization for Global Optimization Problems Mathematical Problems in Engineering 2014 2014 1-19
13 CAPSO: Centripetal Accelerated Particle Swarm Optimization Information Sciences, Elsevier, IF: 3.893 2014 258 54-79
14 Enhancement of Artificial Neural Network Learning using Centripetal Accelerated Particle Swarm Optimization for medical diseases diagnosis Soft Computing 2014 18 2253-2270
15 MPSO: Median-oriented Particle Swarm Optimization Applied Mathematics and Computation 2013 219 5817-5836
16 Binary Accelerated Particle Swarm Algorithm (BAPSA) for Discrete Optimization Problems Journal of Global Optimization 2013 57 549-573
17 A review of population-based meta-heuristic algorithm International Journal of Advances in Soft Computing and its Applications 2013 5 1-35
18 A Review of Emotional Learning And It’s Utilization in Control Engineering International Journal of Advances in Soft Computing and its Applications 2010 2 191-208
19 Improvement of ECG Signal Noise Removal Using Recursive Kalman Filter پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت 2009 1 47-52
20 Adaptation of Existing Standards for Documentation of Information Systems in Iran E-journal of Iran Research for Scientific Information and Documentation 2006 1 1-12

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 The prediction of Tehran Stock Exchange Trend using Technological Analysis and Multi-Layer Perceptron Neural Network 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran Islamic Azad University, Najafabad Branch 2019
2 A Comprehensive Overview over Forwarding Packet Methods in Named Data Networks National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Islamic Azad University -Najafabad Branch 2019
3 The exploration ability improvement of spotted hyena optimizer using local distributed search 5th National Electrical Engineering Conference Islamic Azad University - Najafabad branch 2019
4 The Exploration Ability Improvement of Whale Optimization Algorithm using the Local Learning and Following the group 5th National Electrical Engineering Conference Islamic Azad University, Najafabad Branch 2019
5 The security improvement of hashing function using Elman Neural Network First International Conference on Computer Science and Engineering Islamic Azad University, Najafabad Branch 2017
6 Improved bat algorithm First International Conference on Computer Science and Engineering Islamic Azad University, Najafabad Branch 2017
7 A review of face detection methods after plastic surgery First International Conference on Computer Science and Engineering Islamic Azad University, Najafabad Branch 2017
8 An improved artificial bee colony algorithm for continuous optimization problems First International Conference on Computer Science and Engineering Islamic Azad University, Najafabad Branch 2017
9 A new artificial bee colony algorithm based on the weighted average of employed bees 3rd International Conference on Computer Engineering and Expert Systems Mashhad 2016
10 An improved artificial bee colony algorithm 3rd International Congress on Computer, Electrical and Communication International Conference on Computer Engineering and Expert Systems Mashhad 2016
11 Evolutionary Algorithms for Neural Network Learning Enhancement The First Iranian Students Scientific Conference in Malaysia Malaysia 2011
12 Improvement of Multi-Layer Perceptron (MLP) training using optimization algorithms The 1st National Doctoral Seminar on Artificial Intelligence Technology Malaysia 2010
13 Software Engineering and Information System Applications in life The First National Conference on Software Engineering Applications لاهيجان 2009
14 Role of Information Technology in Mobile Learning The First national electrical engineering conference دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 2008
15 Revolutionizing Learning Technology Based on Information Technology The first Conference of from E-Learning to Virtual University Islamic Azad University South Tehran 2005
16 A Study on Roles of Electronic Learning Versus Traditional Learning and Making it Popular for Teaching and Training in Iran The 2nd International Conference on E-learning Tehran 2004

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Centripetal Accelerated Particle Swarm Optimization And Applications Compilation 2014 Scholars’ Press

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of Computing Center 1997
2 Head of Applied Computer Department 2004
3 Research ِDeputy of Faculty of Technology and Engineering 1 2007
4 Research Scholar 2009
5 Post Doctoral Researcher 2013
6 Visiting Researcher 2013
7 Research Scholar 2014