چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Hamid
Last Name : Zarepour Firouzabadi
E-mail : hmd.zarepour@gmail.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Mechanical Engineering (Manufacturing) Tabriz University Iran 1998
M.Sc Mechanical Engineering (Manufacturing) Isfahan University of Technology Iran 2001
Ph.D Mechanical Engineering (Manufacturing) Nanyang Technological University (NTU) Singapore 2013


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 سيستمهاي اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه کارشناسي
2 آزمايشگاه اندازه گيري و کنترل کيفيت کارشناسي
3 زبان تخصصي کارشناسي
4 کارگاههاي ماشينهاي کنترل عددي(CNC) کارشناسي
5 کارگاه ماشن ابزار اونيورسال کارشناسي
6 فرآيندهاي الکتروفيزيکي کارشناسي ارشد
7 سمينار کارشناسي ارشد
8 روشهاي پرداخت سطوح کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Advanced methods of machining, additive manufacturing processes, ultra-precision machining and micro manufacturing techniques
2 Process planning and scheduling
3 Modeling of micromachining and abrasive processes
4 Post-process techniques including finishing and polishing for additive manufacturing processes
5 Design, development and test of precision machine tools
6 Surface texturing, surface modification and characterization
7 Dimensional and surface metrology


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Empirical and Numerical Study of Gas Turbine Disks under Mechanical Stress and Temperature Gradient Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2019 8-2 57-72
2 The Effect of Focal Distance and Type of Auxiliary Gas on Cut Width in CO2 Laser Cutting of Stainless and Mild Steel Sheets International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2018 11-4 23-29
3 The Effect of Al2O3-MWCNT Hybrid Nanofluid on Surface Quality in Grinding of Inconel 600 Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2018 7-3 71-82
4 Precision Force Measurement and Control in Micro Ultrasonic Machining International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2017 10-3 13-19
5 An experimental Investigation on Surface Roughness and Edge Chipping in Micro Ultrasonic Machining Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2016 5-4 45-56
6 Predictive Modelling of Material Removal Modes in Micro Ultrasonic Machining International Journal of Machine Tools 2012 62 13-23
7 Single Abrasive Particle Impingements as a Benchmark to Determine Material Removal Modes in Micro Ultrasonic Machining Wear 2012 288 1-8
8 A New Approach for Force Measurement and Workpiece Clamping in Micro Ultrasonic Machining International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2011 53 517-522
9 Statistical Analysis of Hard Turning of AISI 4340 Steel on Surface Finish and Cutting Region Temperature Journal of Advanced Materials Research 2010 83 303-314
10 An Investigation on Machining Power of EN-AC 48000 Aluminum Alloy Used in Automotive and Aerospace Industries Journal of Advanced Materials Research 2010 83 704-710
11 A New Pulse Discriminating System for Micro-EDM Journal of Materials and Manufacturing Processes 2009 24 1297-1305
12 Statistical Analysis on Electrode Wear in EDM of Tool Steel DIN 1.2714 Used in Forging Dies Journal of Materials Processing Technology 2007 187–1 711-714
13 Finite Element Analysis of Forces Applied to Bone Fracture Fixators Made of Ti-6Al-4V Alloy Journal of Science and Engineering Elites 2020 5-4 14-21

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Refurbishment of the first stage rotating blade GE-Frame 5 gas turbine using laser cladding and laser welding 22th National Conference on Surface Engineering Tehran 2022
2 Inconel-738 Laser Cladding with Inconel-625 Powder on GE-Frame 5 Gas Turbine Blade The 7th National Gas Turbine Conference Tehran 2022
3 Design and analysis of a new orthopedic screw for femoral fracture fixator 5th National Conference on Mechanical and Aerospace Engineering Tehran 2020
4 Novel Diamond-Slurry Wire Sawing Process for Silicon Wafering 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - EU PVSEC 2014 Amsterdam - The Netherlands 2014
5 Improved Surface Roughness of Diamond Wire Sawn Wafers Using Ultrasonic Vibration-Assist 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - EU PVSEC 2014 Amsterdam - The Netherlands 2014
6 Novel Texturing Method to Remove Amophous Silicon on Diamond Wire Sawn Wafers Surfaces 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - EU PVSEC 2014 Amsterdam - The Netherlands 2014
7 Enhancement of Surface Quality and Study on Material Removal Mechanism in Micro Ultrasonic Machining ASME 2011 International Manufacturing Science and Engineering Conference - MSEC2011 Corvallis, OR, USA 2011
8 A New Force Monitoring and Workpiece Holding System for Micro-USM 3rd International Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology Kitakyushu, Japan 2009
9 Statistical Analysis on Surface Roughness in EDM of DIN 1.2714 Steel 9th International Conference on Advances in Materials and Processing Technology AMPT 2006 Las Vegas, USA 2006

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Design and construction of a vehicle for dispatching and escort of prisoners to justice centers Co-Worker External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Loose Abrasive Machining, (Book Chapter) - Handbook of Manufacturing Engineering and Technology Compilation 2015 Springer-Verlag London
2 Masurement of Geometrical Tolerances in Manufacturing Engineering: Concepts and Methods Compilation 2008 Azada University of Najafabad

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date
1 Magnetic Abrasive Finishing of Curved Surfaces USA 2022
2 Variable-geometry Gas Cooker Burner Iran 2018

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Director of Research Affairs and Secretary of University Res 2006
2 Secretary and Member of Scientific Committee, National Manuf 2008
3 5) Director of the International Relationships Committee of 1386
4 Director of International Affairs 2016
5 Director of Modern Manufacturing Technologies Research Cente 2016