چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Ali
Last Name : Pezeshki
E-mail : ali.pezeshki@gmail.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Civil Isfahan University of Technology Iran 1991
M.Sc Structure Isfahan University of Technology Iran 1994
Ph.D earthquake_engineering Science Iran -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 ديناميک سازه ها کارشناسي ارشد
2 اصول طراحي لرزه اي سازه ها کارشناسي ارشد
3 اصول مهندسي زلزله و باد کارشناسي
4 مقررات ملي ساختمان کارشناسي
5 مقاومت مصالح 1 کارشناسي
6 طراحي سازه هاي فولادي کارشناسي
7 مقاومت مصالح 2 کارشناسي
8 پروژه سازهاي فولادي کارشناسي
9 اصول طراحي سازه هاي بنايي کارشناسي
10 پروژه سازه هاي بتني کارشناسي
11 تحليل سازه ها 1 کارشناسي
12 تحليل سازه ها 2 کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1
2
3
4
5


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Site effect of THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SESIMOLOGY AND EARTHQUAKE ENGINEERING Tehran 1999

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Deputy of Technical 2002
2 Dean of faculty 2009
3 Director 2012
4 Deputy of Technical 2016