چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Parham
Last Name : Memarzadeh
E-mail : p-memar@iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Associate Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Civil Engineering Islamic Azad University Iran 1997
M.Sc Structural Engineering Shiraz University Iran 2000
Ph.D Structural Engineering Isfahan Unuversity of Technology Iran 2008


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 Finite Element Method MSc
2 Advanced Engineering Mathematics MSc and PhD
3 Continuum Mechanics MSc and PhD
4 Nonlinear Finite Element Method PhD
5 Fracture Mechanics PhD
6 Structural Analysis BS
7 Mechanics of Materials BS
8 Steel Structural Design BS


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Plates and Shells
2 Crack Analysis
3 Steel Connections
4 Steel Plate Shear Wall
5 Steel Structures


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Regression and ANN models for durability and mechanical characteristics of waste ceramic powder high performance sustainable concrete Techno Press 2020 25-2 119-132
2 A hybrid-sandwiching system for buckling-restraining of reduced beam sections Journal of Constructional Steel Research 2023 209 1-23
3 Rocking Motion of a Mid‑Rise Steel Plate Shear Wall on Foundation–Soil Medium Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 2023 47 105-118
4 Optimization of CNT/polymer/fiber laminated truncated conical panels for maximum fundamental frequency and minimum cost Mechanics Based Design of Structures and Machines 2023 51 3922-3944
5 Energy-based collapse assessment of concentrically braced frames under mainshock-aftershock excitations Structures 2023 47 925-938
6 A practical design approach to bolted end‑plate vertical‑slits RWS connection Bulletin of Earthquake Engineering 2022 20 547–586
7 Effect of crack on shear buckling of CNTRC plates International Journal of Mechanical Sciences 2022 229 1-22
8 Numerical Investigation of I‑Shaped Beam to Concrete Filled Tube Column Connection Without Continuity Plate International Journal of Steel Structures 2021 21 2078-2087
9 Dynamic characteristics of truncated conical panels made of FRP composite reinforced with agglomerated CNTs Structures 2021 33 4701-4717
10 Agglomeration effects on free vibration characteristics of three-phase CNT/ polymer/fiber laminated truncated conical shells Thin-Walled Structures 2020 157 1-17
11 Cyclic behavior of welded elliptical-shaped RWS moment frame Journal of Constructional Steel Research 2020 175 1-17
12 Experimental and numerical study of compressive buckling stability of plates with off-center crack Theoretical and Applied Fracture Mechanics 2020 109 1-18
13 Cyclic performance of bolted end-plate RWS connection with vertical-slits Journal of Constructional Steel Research 2020 173 1-18
14 Effect of crack location on buckling analysis and SIF of cracked plates under tension Steel and Composite Structures 2020 35-2 215-235
15 Cyclic behaviour of elliptical-shaped reduced web section connection Structures 2020 24 955-973
16 Minimum weight and drift design of steel moment frames subjected to blast International Journal of Optimaization in Civil Engineering 2019 (1) ۹ 39-63
17 Multi-objective optimization of steel moment frames subjected to blast International Journal of Structural Engineering 2019 10-1 77-94
18 Experimental evaluation of steel connections with horizontal slit dampers Steel and Composite Structures 2019 32-1 79-90
19 Study of buckling stability of cracked plates under uniaxial compression using singular FEM Structural Engineering and Mechanics 2019 69-4 417-426
20 Experimental and numerical study of I-shape slit dampers in connections Latin American Journal of Solids and Structures 2018 15 (1 1-17
21 A comparison between different techniques for optimum design of steel frames subjected to blast Latin American Journal of Solids and Structures 2018 15-9 1-26
22 Effect of Corrosion on Pushover Performance of a Steel Plate Shear Wall International Journal of Civil and Structural Engineering 2016 3-1 83-85
23 Verification of Consecutive Modal Pushover Procedure for Estimating the Seismic Performances of Steel Plate Shear Walls UCT Journal of Research in Science, Engineering and Technology 2016 4-2 46-51
24 Study on the Effect of Stiffener Thickness on Buckling Behavior of Steel Shear Panel Using Mesh-Free Ritz Method Buletin Teknologi Makanan (Journal of Management and Engineering) 2015 2 112-118
25 An experimental Investigation on the Seismic Behavior of Cold-Formed Steel Walls Sheathed by Thin Steel Plates Thin-Walled Structures 2014 80 66-79
26 A Parametric Study on Buckling Loads and Tension Field Stress Patterns of Steel Plate Shear Walls Concerning Buckling Modes Steel and Composite Structures 2010 10 87-108
27 Nonlinear Dynamic Response and Ductility Requirements of a Typical Steel Plate Shear Wall Subjected to El Centro Earthquake Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 2010 34 371-384
28 Advanced Analysis of Concentrically Braced Frames (CBFs) by Energy Approach J. Analysis of Structure and Earthquake 2023 20-1 40-58
29 Numerical investigation of the beam-to-circular column connection using a new external stiffener Journal of Structural and Construction Engineering 2023 10-3 127-149
30 Development of an Orthotropic Model for Cyclic Behavior of Steel Shear Walls having Trapezoidal Corrugated Web Plate Journal of Civil and Environmental Engineering 2023 52 61-75
31 Experimental investigation and prediction of compressive strength of highstrength concrete containing waste ceramic powder using gene expression programming Journal of Structural and Construction Engineering 2022 8-4 193-211
32 Evaluating the Efficiency of FEM to Study the Effect of Plate Width and Hole on the Stress Intensity Factor in Cracked Plate (in Persian) Sharif Journal - Civil Engineering 2019 35-2 115-121
33 Experimental Study of Cyclic Performance of Beam to Column Connection with Slit Damper (in Persian) Journal of Steel and Structure 2018 23 75-85
34 Study of the Effect of Opening on the Behaviour of Composite Steel-Concrete Structure Diaphragms in Low-rise Steel Structures Amirkabir Journal of Civil Engineering 2013 44-2 23-36
35 Studying the effect of behavior of composite steel-concrete diaphragms on frequency of low-rise steel structures Danesh Nama 2011 188 115-121

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Investigation of Seismic Behavior of Lightweight LSF Steel Frames Hardened Steel Shear Belts 4th Int. Conf. of Steel and Structures Tehran 2022
2 Vibration analysis of cracked FGM plates using the extended finite element method (XFEM) 3rd International Conference of New Findings of Civil, Architectural and Iran Building Industry Tehran 2018
3 Vibration analysis of cracked plates using the extended finite element method (XFEM) 3rd International Conference on New Findings of Civil, Architectural and Iran Building Industry Tehran 2018
4 Steel moment connection with elliptical reduced beam section 16th European Conference on Earthquake Engineering Thessalonoki, Greece 2018
5 Buckling of central crackrd plates under uniaxial compression using XFEM (in Persian) 4th Nationanl Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management Tehran 2017
6 Buckling of central cracked plates under uniaxial tension using XFEM (in Persian) 4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management Tehran, 2017
7 Evaluating the buckling of the cracked plates under uniaxial compression using extended finite element method (in Persian) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management Kharazmi University, Tehran, Iran 2017
8 Evaluating the buckling of the racked plates under uniaxial tension using extended finite element method (XFEM) (in Persian) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management Kharazmi University, Tehran, Iran 2017
9 Natural frequency analysis of cracked plates using singular finite element method Coupled Numerical and Experimental Models in Structural Engineering Weimar, Germany 2017
10 Analyzing the effect of plate width and crack length in non-central cracked plate on correction factor by using FEM (in Persian) The 3rd National Conference on Mechanical Engineering - Civil and Advanced Technology Higher Education Complex Engineering Esfarayen 2017
11 Study of variations of cutting geometry for reduced beam section (in Persian) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management Kharazmi University, Tehran, Iran 2017
12 Evaluating the effect of eccentricity of the horizontal crack on the steel plate stress distribution by XFEM (in Persian) 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Shahid Behashti University, Tehran, 2016
13 Experimental investigation of J integral of galvanized rectangular plates with edge cracks (in Persian) 5th International Conference on Modern Researchs in Civil Engineering, Architecture and Urban Development Singapore 2016
14 Experimental study of the effect of edge crack length on J Integral (in Persian) 4th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development Shahid Beheshti University 2016
15 Buckling of cracked plates under uniaxial tension load by XFEM (in Persian) 4 th . International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development Shahid Beheshti University 2016
16 Buckling of cracked plates under uniaxial compression load by XFEM (in Persian) 4 th . International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development Shahid Beheshti University 2016
17 Cyclic Performance of Moment Resisting Welded Connections with RBS Built by Iranian Profiles CECAR7 Civil Engineering Conference in the Asian Region Honolulu, USA 2016
18 Approximate solution of Fredholm integral equation using the basic solution Bernstein polynomial The first Cinference on Science and Basic Research Shiraz 2016
19 Structural bracing effect in the event of a progressive collapse 2nd Conference on Seismology and Earthquake Engineering in Alborz Province Karaj-University of Kharazmi 2015
20 Effect of corrosion on pushover performance of a steel plate shear wall 3rd International Conference on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering Zurich, Switzerland 2015
21 Study of cyclic behavior HOUNCH methods in the seismic retrifit of steel rigid connections International Conference on Architecture, Civil and Urban Development at the beginning of the Third Millennium Tehran-Association of Iranian Architects 2015
22 Evaluation of seismic behavior of steel moment frames pushover method based on adaptive plasticity of movement and use of elements of extensive and in National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied Karaj 2014
23 The effect of building height in the event of a progressive collapse and comparing the results with the terms of the regulations GSA2003 and UFC4-010 National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering Tehran-Shahid Rajaee Teacher Training University 2014
24 Study of discrete Greens function for the Laplace equation defined on graphs National Conference meta heuristic algorithms and its applications in science and engineering Institute for Higher Education Pardisan Fereidonkenar 2014
25 Compare and Investigation of advantages and disadvantages of hybrid columns columns First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Engineering Urban Univercity of Hamedan 2014
26 Effects of gender and number of layers of FRP columns behavior DSTC First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Engineering Urban Univercity of Hamedan 2014
27 بررسي تحليلي رفتار خمشي تيرهاي بتن مسلح مقاوم شده با ميله هاي FRP Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference December 2013
28 An Investigation on the Accuracy of Pushover Analysis for Estimating the Seismic Performance of Steel Plate Shear Walls Subjected to the TOHOKU Earthq International Conference on Civil Engineering Architecture Islamic Azad University, Tabriz Branch 2013
29 Mechanical properties of self-consolidating concrete (SCC) under uniaxial pressure by ultrasonic testing International Conference on Civil Engineering Architecture Tabriz 2013
30 مطالعات عددي بر رفتار خمشي تير بتن مسلح مقاوم شده با الياف FRP به روش اتصال خارجي (EBR) و نزديک به سطح (NSM) International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Sustainable Development Islamic Azad University, Tabriz Branch 2013
31 Study of the Effect of the Length and Position of Knee Elements on Structural Behavior of Knee-Braced Steel Frames and Comparison with X-Braced Frames 4th International Conference on Seismic Retrofitting Tabriz 2012
32 Studying the behavior of composite steel-concrete structures, steel diaphragms short-order International Conference of style and earthquakes kerman 2011
33 An investigation on the shear stresses in composite steel-concrete diaphragms of low-rise steel structures (in Persian) National Civil Engineering Conference Najafabad Branch, Islamic Azad University 2011
34 The effect of steel-concrete composite diaphragm behavior on a short-order frequency steel structures 3rd National Conference on retrofitting and urban management Islamic Azad University - Khomein Branch 2011
35 The Effect of Soil-Flexibility on Seismic Response of a Typical Steel Plate Shear Wall Subjected to Duzce Earthquake 4th Int. Conf. on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology Corfu Island, Greece 2011
36 Seismic Response of Steel Plate Shear Walls Considering Soil-Structure Interaction 2nd European Conf. of Civil Engineering Tenerife, Spain 2011
37 Exact Free Vibration of Webs Moving Axially at High Speed 15th American Conf. on Applied Mathematics Houston, USA 2009
38 The Effect of Out-of-Plane Flexural Stiffness of Boundary Frame on Buckling Stress Patterns of Steel Plate Shear Wall 15th American Conf. on Applied Mathematics Houston, USA 2009
39 Ductility Behavior of a Steel Plate Shear Wall by Explicit Dynamic Analyzing 14th World Conf. on Earthquake Engineering Beijing, China 2008
40 Principal Stress Behaviour of a Steel Plate Shear Wall Concerning Buckling Modes 6th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures Bologna, Italy 2007
41 Non-linear Analysis of Steel-Braced Concrete Frames 1st Int. Conf. on Concrete and Development Tehran, Iran 2001
42 بررسي ميزان تأثير مقدار صلبيت سخت کننده بر کمانش برشي ديوار يرشي فولادي به روش بدون شبکه ريتز اولين همايش ملي عمران و توسعه پايدار دانشگاه پيام نور يزد 1393
43 بررسي تأثير ضخامت سخت کننده بر کمانش برشي ديوار برشي فولادي به روش بدون شبکه ريتز اولين همايش ملي عمران و توسعه پايدار دانشگاه پيام نور يزد 1393
44 مقايسه رفتار چرخه اي اتصالات خمشي جوشي با مقطع تير کاهش يافته بر اساس پارامترهاي ارايه شده در مبحث 10 و FEMA350 اولين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران گرگان، دانشگاه گلستان 1393
45 بررسي رفتار چرخه اي اتصالات خمشي جوشي با مقطع تير کاهش يافته ساخته شده از پروفيل هاي فولادي ايران اولين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران گرگان، دانشگاه گلستان 1393
46 بررسي تأثير نانو ذرات اکسيد آهن، اکسيد آلومنيوم، اکسيد سيليس و اکسيد تيتانيوم بر خواص مکانيکي بتن اولين کنگره سراسري فناوري هاي نوين ايران تهران 1393
47 تأثير افزايش لايه هاي CFRP بر بهبود رفتار اتصال پيچي بين ورق فولادي سردساخت و ورق فولادي گرم نورد تحت بار برش استاتيکي در نرم افزار اجزاء محدود اولين کنفرانس ملي مهندسي عمران و موسعه پايدار ايران تهران 1393
48 تحليل اجزاء محدود اتصال پيچي با چهار پيچ بين ورق فولادي سردساخت تقويت شده با CFRP و ورق فولادي نورد گرم شده تحت بار برشي استاتيکي اولين کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران تهران 1393
49 بررسي اثر جنس لايه هاي FRP بر رفتار ستون هاي لوله اي دو لايه همايش ملي معماري، عمران و توسعه نوين شهري تبريز 1393
50 بررسي رفتار اعضاي بتني معمولي و محصور شده با صفحات فولادي تحت فشار تک محوره به وسيله آزمون امواج فراصوت چهارمين کنفرانس ملي سازه و زلزله کرمان 1392
51 بررسي روش هاي مدل سازي اتصال ورق به قاب در سازه هاي با قاب سبک فولادي هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان 1392
52 اعتبارسنجي آناليز پوش آور ترکيبي متناسب با جرم بر پايه روابط تحليل مودال براي بررسي عملکرد لرزه اي ديوار برشي فولادي چهارمين کنفرانس ملي سازه و زلزله کرمان 1392
53 بررسي دقت آناليز پوش آور مودال براي تخمين عملکرد لرزه اي قاب هاي داراي ديوار برشي فولادي سخت نشده با ورق نازک جان هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان 1392
54 بررسي رفتار پل معلق عابر پياده ميرزاکوچک خان در شهر اصفهان کنفرانس ملي زيرساختهاي حمل د نقل تهران 1391
55 مدل سازي قاب سبک فولادي داراي ديوار برشي فولادي و بررسي پارامتر فاصله پيچ اتصال ورق در آن اولين کنفرانس ملي بناي ماندگار مشهد 1391
56 بررسي تأثير محل قرارگيري المان زانويي بر رفتار قاب هاي فولادي مهاربندي شده اولين همايش ملي سازه-زلزله-ژئوتکنيک مازندران، بابلسر 1389

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Numerical modeling in ABAQUS and validation with experimental results- Vol 1: Reinfored Concrete Structures Compilation 2022 Islamic Azad University- Najafabad

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Najafabad Branch, Islamic Azad University One of the Top Faculty Member 2012
2 Najafabad Branch, Islamic Azad University Top Faculty Member of Civil Engineering Department 2019

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Analysis of Truss and Frame in Etabs 29/04/2019
2 Analysis of Truss and Frame Structures in Etabs 17/12/2019
3 Basics of Modeling and Validation in Abaqus 17/12/2020


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Civil Engineering Department Chair 2009
2 Research Council Member of University 2010
3 Secretariat of 1st National Civil Engineering Conference 2010
4 Secretariat of 2nd National Civil Engineering Conference 2011
5 Civil Engineering Department Chair 2012
6 Interview Referee for Struct. Eng. PhD Admission 2016
7 Graduate Program Director 2017
8 Vice-Chancellor of the Faculty of Civil Engineering 2022
9 Scientific referee for recruiting academic staff 2022
10 Member of committee for civil eng. educational planning 2022