چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mehdi
Last Name : Riahinasab
E-mail : m.riahinasab@pel.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Electronic Engineering Isfahan University of Technology Iran 1998
M.Sc Electronic Engineering Isfahan University of Technology Iran 2001
Ph.D Electronic Engineering Science and Research Branch Islamic Azad University Iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 الکترونيک1 کارشناسي
2 الکترونيک2 کارشناسي
3 تکنيک پالس کارشناسي
4 فيزيک الکترونيک کارشناسي
5 مدارهاي الکتريکي 1 و 2 کارشناسي
6 مدارهاي مجتمع خطي کارشناسي ارشد
7 الکترونيک3 کارشناسي
8 مدارهاي مجتمع نوري دکتري
9 VLSI کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Optoelectronic Devices
2 Semiconductor Lasers
3 Photonic
4 Phc-QD-laser
5 Quantum Electronic
6 Photonic crystal
7 Photonic Biosensors


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Improving the Performance of All-Optical Logic Gates Based on Metal-Insulator-Metal Heterogeneous Plasmonic Waveguide by Kerr Nonlinearity Effect Optical and Quantum Electronics 2023 55-1 1-23
2 Analysis and Simulation of Load Frequency Control in Power System with Reheater Steam Turbine Journal of Applied Dynamic Systems and Control (JADSC) 2022 5-1 84-90
3 Study and Simulation of No-Load Synchronous Generator Equipped with Static Excitation System Journal of Applied Dynamic Systems and Control (JADSC) 2022 5-2 96-101
4 Analytical Investigation of Frequency Behavior in Tunnel Injection Quantum Dot VCSEL Journal of Optoelectronical Nanostructures (JOPN) 2018 3-2 65-86
5 Simplified modeling of frequency behavior in photonic crystal vertical cavity surface emitting laser with tunnel injection quantum dot in active regio Chinese Physics B (CFB) 2017 26-2 024211-1-8

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Increasing the absorption of sunlight with metasurface arrays: A review of metasurface broadband solar cell absorbers Sixth National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Iran - Najafabad - Islamic Azad University, Najafabad Branch 2022
2 Optimal implementation of output bit carrier in full adder circuit based on GDI technique Sixth National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Iran - Najafabad - Islamic Azad University, Najafabad Branch 2022
3 Analytical study of the behavior of five junctions solar cell based on Ge layers and InAlGaAs and InAlGaP alloys Sixth National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Iran - Najafabad - Islamic Azad University, Najafabad Branch 2022
4 Design and simulation of MIM optical filter and study of the effect of resonantor dimensions on the transmitted wavelength using Comsol software 5h National Conference on Technology in Electrical and Computer Engineering Golestan University - Gorgan - Iran 2021
5 Design and simulation of metal-insulator-metal optical filter using finite element method 5h National Conference on Technology in Electrical and Computer Engineering Golestan University - Gorgan - Iran 2021
6 Design of photonic crystal fiber with minimal leakage losses and optimal chromatic dispersion Second national conference on advanced research in engineering and applied sciences The university of ayatollah ozma Boroujerdi - Boroujerd - Iran 2020
7 Improving birefringence in photonic crystal fiber with optimal dispersion and losses Second national conference on advanced research in engineering and applied sciences The university of ayatollah ozma Boroujerdi - Boroujerd - Iran 2020
8 Design of analog amplifier circuits using fuzzy logic National Conference on Electrical Engineering Iran - Najafabad - Islamic Azad University, Najafabad Branch 2008
9 Broadband mobile networks with the capability of new services through Femtocell National Conference on Electrical Engineering Iran - Najafabad - Islamic Azad University, Najafabad Branch 2008
10 Investigation and modeling of isolated DC / DC switching converters using nonlinear switching flowgraph technique 9th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) Power and Water Institute of Technology, Tehran, Iran 2001

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Analysis of pulse generating circuits with IC timer 555 Compilation 2022 Islamic Azad University, Najafabad Branch Publications
2 A selection of electronics 1 Compilation 2009 Amookhteh Publications

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 --- ---
2 --- 2022