چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Abbas
Last Name : Chatraei
E-mail : abbas.chatraei@gmail.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc - - - -
M.Sc - - - -
Ph.D Mechatronics Technical university of Liberec Czech Republic 2011


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 Robotics MS
2 Optimal Control MS
3 Microcontrollers BS
4 Digital Circuits BS
5 Linear Control BS
6 Modern Control
7 Fuzzy Control MS
8 System Identification MS
9 Adaptive Control MS


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Robotics, Optimal Control, Adaptive Control, Nonlinear Control, Samrt Home.
2
3
4


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 INS/GPS Sensor Fusion based on Adaptive Fuzzy EKF with Sensitivity to Disturbances IET Radar, Sonar 2021 15 1535-1549
2 An Observer-Based Neural Adaptive PID2 Controller for Robot Manipulators Including Motor Dynamics With a Prescribed Performance IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 2021 26-3 1689-1699
3 Platoon formation control of autonomous underwater vehicles under LOS range and orientation angles constraints Ocean engineering 2023 271 113674
4 Terminal sliding-mode disturbance observer-based finite-time adaptive-neural formation control of autonomous surface vessels under output constraints Robotica 2022 13 1-23
5 Robust platoon control of underactuated autonomous underwater vehicles subjected to nonlinearities, uncertainties and range and angle constraints Applied Ocean Research 2021 ۱۱۰ 1-15
6 One DOF Robot Manipulator Control Through Type-2 Fuzzy Robust Adaptive Controller Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems 2019 ۱۳-1 ۶۵-۷۰
7 A Saturating Extension of an Output Feedback Controller for Internally Damped Euler-Lagrange Systems Asian Journal of control 2016 18-2 1-13
8 A novel approachto6-DOF adaptive trajectory trackingcontrol of an AUVin the presence of parameter uncertainties Ocean Engineering 2015 107 246-258
9 Study on Robust Control of Robot Arm with Dynamic Compensator by Presence of Parametric Uncertainty using Linear Matrix Inequality MAGNT Research Report 2014 2-6 1243-1262
10 Design of an Adaptive Nonlinear Controller for an Autonomous Underwater Vehicle International Journal of Advanced Electrical and Electronics Engineering 2013 2 1-8
11 Global Optimal Feedback-Linearizing Control of Robot Manipulators Asian Journal of Control 2013 15 1178-1187
12 Combined optimal control technique for robot manipulators International scientific journal Acta Technica 2011 56 23-42
13 A Review of Surge Control and Modeling in Centrifugal Compressors Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 2021 13-50 1-30
14 Control the centrifugal compressor surge using the recycle valve Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity 2021 10-2 1-12
15 Modeling of K-250 Compressor Using NARX and Hierarchical Fuzzy Model Iranian Journal of electrical and computer engineering 2021 18-3 191-198
16 Fuzzy Adaptive Control for Trajectory Tracking of Autonomous Underwater Vehicle Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 2013 16 71-77
17 A Robust Neuro_Adaptive Control of Three Link SCARA Robot with Mass Uncertainty Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 2013 15 11-18

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Design of robust adaptive control of four wheeled omnidirectional robot ‎6th National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Najafabad Branch, Islamic Azad University 2022
2 Robust Neural Adaptive fixed time control of autonomous underwater vehicles ‎6th National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Najafabad Branch, Islamic Azad University 2022
3 Design of parallel distributed control of gas turbo generator, THM-1304-11 ‎6th National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Najafabad Branch, Islamic Azad University 2022
4 ‏Adaptive Neural Constrained Cooperative Control ‎of Euler-Lagrange Systems ‎6th National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Najafabad Branch, Islamic Azad University 2022
5 Modeling and Identification of two axes Gimbal system for Air Tracker System using pole and zero determination The first national conference on applied research in electrical engineering Shahid chamran university 2020
6 Accuracy Improvement of INSlGPS Navigation System using Robust Observer 4th National Conference on Electrical Engineering Isalmic Azad University - Najafabad 2018
7 Adaptive Optimal Control of Robot Manipulators 4th National Conference on Electrical Engineering Isalmic Azad University - Najafabad 2018
8 Fault Fuzzy classification of oil transmission pipes using their depth 6th Majlesi Conference on electrical and computer engineering Islamic Azad University -Majlesi 2017
9 Fuzzy gain scheduling saturated PID controller: Design and implementation on robot manipulator 25th Iranian conference on Electrical Engineering Tehran 2017
10 Formation control of Leader Flower Nonholonomic Mobile Robots using Adaptive Sliding Mode and Fuzzy Systems 3th National Conference of Modern Procedures in Electrical and Computer Engineering Isalamic Azad University of Roudsar ۲۰۱۷
11 A degree of freedom robot arm control using adaptive fuzzy controller type II Third National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering Young Researchers and Elite Club Islamic Azad University -roudsar 2017
12 Design and implementation of robotic vision system for tile production line First International Conference on Computer Science and Engineering Islamic Azad University, Najafabad Branch 2017
13 Formation Control of Leader-Follower Nonholonomic Mobile Robots using Integral Sliding Mode Method First National Conference of Electrical Engineering of Elites and Young Researcher Club Islamic Azad University of Shiraz 2016
14 Experimental Evaluation of a Saturated Output Feedback Controller Using RBF Neural Networks For SCARA Robot IBM 7547 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) Shiraz University 2016
15 Landing Path planning of Autonomous Airplane Using B-Spline National Conference of Technology, Energy and Data on Electrical Kermanshah 2015
16 Landing Phase of Autonomous Airplane Using Fuzzy Control National Conference of Technology, Energy and Data on Electrical Kermanshah, Iran ۲۰۱۵
17 Formation Control of Mobile Robots with Obstacle Avoidance using Fuzzy Artificial Potential Field 12th IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics Liberec-Czech Republic 2015
18 Design a robust adaptive trajectory tracking controller for underactuated ships Fifth International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and Computing (ARTCom 2013) Bangalore 2013
19 Noise removal in electromyography signal based on best wavelet function selection National Conf. New Idea in Elactrical Engineering Isfahan, Iran 2012
20 LEARNING CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS National Conference with International Participation Svratka, Czech Republic, 2009
21 Prototype Design And Fabrication Of An Intelligent Surveillance And Guard Robot second national conference in electrical engineering Azad University of Najafabad 2009
22 Solving Position Kinematics of ABB IRB140 Industrial Robot and its Motion Planning second national conference in electrical engineering Azad University of Najafabad 2009
23 ANALYTICAL SOLUTION OF INVERZE TASK FOR ROBOT WITH SIXTH ROTATIONAL JOINTS AND ITS CONCRETE UTILIZATION National Conference with International Participation Svratka, Czech Republic 2009
24 LEARNING CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS National Conference with International Participation Svratka, Czech Republic, 2009
25 طراحي و شبيه سازي کنترل کننده پيش بين مدل غيرخطي براي سيستم برج تقطير نخستين همايش مهندسي فرآيند در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي تهران 1392
26 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ از درام-ﺑﻮﻳﻠﺮ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ 55 ﻣﮕﺎواﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن کنفرانس ملي توليد برق همزمان با حرارت و برودت و سيستمهاي هيبريدي کاشان، ايران 1392
27 كنترل برج تقطير با استفاده از كنترل كننده پيش بين مدل در حضور اغتشاش اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در شيمي و مهندسي شيمي ] تهران 1392
28 بررسي تاثير موسيقي بروي سرعت واکنش عضلات با استفاده از آشکارسازي زمان شروع واکنش کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي دانشگاه آزاد خميني شهر ۱۳۹۱
29 بررسي آماري تاثير موسيقي بر الگوي فعاليت عضلات با استفاده از تحليل سيگنال الکترومايوگرافي کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي دانشگاه آزاد خميني شهر ۱۳۹۱

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Static and Fatigue Tests in LabView Compilation 2016 Andisheh Gouya
2 Robotics Toolbox of Matlab Compilation 2011 Islamic Azad University - Najafabad

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Kurdistan Azad University Robotic competition 2014
2 Najafabad University Quran in English 2014
3 Islamic Azad University, Neyshabour Branch First place of Robotic Competition 2015
4 Babol Noshirvani University of Technology Second Place of National Robotic competiotion 2015
5 Islamic Azad University, Sanandaj Branch First place of National Robotic competition of Kordestan 2016

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of Robotics Center 2014
2 Member of Competitions and congress commitee 2015