چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : AliAsghar
Last Name : Amini
E-mail : amini33@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc control Ferdosi of Mashad Iran 1374
M.Sc power Ferdosi of Mashad Iran 1378
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 ماشينهاي الکتريکي 1
2 ماشينهاي الکتريکي 2
3 ماشينهاي الکتريکي 3
4 مدارهاي الکتريکي 1
5 آز سيستمهاي قدرت
6 ماشينهاي مخصوص
7 تأسيسات الکتريکي کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Improvement Damping Power System Oscillations by Using Static Synchronous Series Compensator International Journal of Smart Electrical Engineering, 2021 10-4 197-202

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Electrical test 1 Compilation 2017 kavoshyar jangal
2 Electrical Tests Compilation 2015 kavoshyar jangal
3 200 solved problems in power system Compilation 2006 mohebban ali

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year