چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : saeid
Last Name : jabbarzare
E-mail : saeidjabbar@pmt iaun ac ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Materials science Azad University Iran 2021
M.Sc Materials science sharif University of Technology Iran 1999
Ph.D Materials science Azad University Iran 1995


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 شيمي فيزيک ليسانس
2 ترموديناميک 1 ليسانس
3 ترموديناميک 2 ليسانس
4 خواص فيزيکي 1 ليسانس
5 خواص فيزيکي 2 ليسانس
6 خواص مکانيکي 1 ليسانس
7 خواص مکانيکي 2 ليسانس
8 توليد فلزات غير آهني 1 ليسانس
9 توليد فلزات غير آهني 2 ليسانس
10 استخراج فلزات 1 ليسانس
11 استخراج فلزات 2 ليسانس
12 اصول استخراج فلزات 1 ليسانس
13 اصول استخراج فلزات 2 ليسانس
14 انجماد فلزات ليسانس
15 آز اصول استخراج فلزات 1 ليسانس
16 آز اصول استخراج فلزات 2 ليسانس
17 آز انجماد فلزات ليسانس
18 توليد آهن ليسانس
19 سينتيک ليسانس
20 فولاد سازي ليسانس
21 روش هاي نوين آناليز مواد ليسانس
22 علم مواد ليسانس
23 آز متالوگرافي ليسانس
24 بيوشيمي فيزيك كارشناسي
25 بيوترموديناميك كارشناسي
26 بيوفيزيك كارشناسي
27 نفوذدرفلزات كارشناسي ارشد
28 الكتروشيمي پيشرفته كارشناسي ارشد
29 نقشه كشي صنعتي كارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Extractive Metallurgy
2 Material production processes
3 Biomaterials


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Chemical Reaction Substructure and Mechanical Behavior of Spinel MgAl2O4Mullite and Forsterite Nanocrystallines by Applying Mechanochemical Process and Subsequent Three Step Heat Treatment Journal of Advanced Materials and Processing 2022 (3)10 3-19
2 Synthesis and characterization of Ni-doped CaTiO3 nano-powders and their potential for the removal of Cd from wastewaters Journal of Particle Science and Technology 2022 8-1 9-16
3 Effect of graphene oxide on the corrosion, mechanical and biological properties of Mg-based nanocomposite International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 2022 29-2 305-319
4 Reciprocal Relations in Glass-Making and Bond-Breaking Components in the Chemical Composition of Mould Powders International Journal of ISSI 2022 18 1-12
5 Thermal and X-ray analyses of aluminum–titanium nanocomposite powder Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018 131 853–863
6 Introducing ZrFe2O5 nanopowders for hyperthermia applications Chinese Journal of Physics 2018 56-3 880-885
7 A study on the synthesis and magnetic properties of the cerium ferrite ceramic Journal of Alloys and Compounds 2017 694 800-807
8 Microstructure, In Vitro Corrosion Behavior and Cytotoxicity of Biodegradable Mg-Ca-Zn and Mg-Ca-Zn-Bi Alloys Journal of Materials Engineering and Performance 2017 26-2 653-666
9 Barium aluminate nano-powders efficient catalyst for the synthesis of novel benzo[b]thiophene, thieno[2,3-c]thiopyran and thieno[2,3-c]pyridine deriva Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 2017 192-8 945-949
10 Hyperthermia application of zinc doped nickel ferrite nanoparticles Journal of Physics and Chemistry of Solids 2017 111 464-472
11 Synthesis of a novel nanostructured zinc oxide/baghdadite coating on Mg alloy for biomedical application: In-vitro degradation behavior and antibacter Ceramics International 2017 43-17 14842-14850
12 Mechanochemically aided sintering process for the synthesis of barium ferrite: Effect of aluminum substitution on microstructure, magnetic properties Journal of Alloys and Compounds 2017 708 538-546
13 Fabrication, degradation behavior and cytotoxicity of nanostructured hardystonite and titania/hardystonite coatings on Mg alloys Vacuum 2016 129 9-12
14 Mechanochemically assisted synthesis of yttrium ferrite ceramic and its visible light photocatalytic and magnetic properties Journal of Alloys and Compounds 2016 688 1125-1130
15 Deposition of nanostructured fluorine-doped hydroxyapatite– polycaprolactone duplex coating to enhance the mechanical properties and corrosion resista MATERIALS SCIENCE 2016 60 526–537
16 Magnesium Aluminate nano-particles: preparation, characterization and investigation of their potential for dye removal from wastewaters Biointerface Research in Applied Chemistry 2016 6-6 1655 - 1658
17 Preparation of 2-amino-5, 7-dimethoxy-4-aryl/alkyl-4H-chromene-3-carbonitriles using Na 2 O-Al 2 O 3-P 2 O 5 glass–ceramic system Chinese Chemical Letters 2015 26 1385-1388
18 Na2O-Al2O3-P2O5 Glass-ceramic system:Efficient Catalyst for the Aqueous Media Preparation of Pyrano(2,3-e)benzoxazole Derivatives Letters in Organic Chemistry 2015 12-10 713-719
19 Microstructural,mechanical properties and corrosion behavior of Plasma sprayed NiCrALY/nan0-YSZ duplex coating on Mg-1.2Ca-3Zn alloy Ceramics International 2015 41 15272-15277
20 Barium Doped ZnO Nano- Particles:Preparation and their Catalytic Aactivity Current Nanoscience 2014 (2)10 312-317
21 Investigation of Optimal Milling Conditions in the Production of Mg-3Zn-1Mn Nanocomposite Advanced Processes in Materials Engineering 2022 16-1 1-10
22 The effect of adding TiO2 nanoparticle on the electrical conductivity of RGO-ZnO nanocomposite Advanced Processes in Materials Engineering 2018 12-2 27-40
23 Investigation of the Tempering Treatment on the Mechanical Properties of 13%Cr Super Martensitic Stainless Steel Advanced Processes in Materials Engineering 2016 (1)10 207-213
24 Investigation of Combustion Energitic Al-Ti Alloy by Mechanical Activation Advanced Processes in Materials Engineering 2015 (2)9 197-209
25 Growth of the Nano-islands of Barium Aluminium Oxide Nano-spheres on the Surface of Al2O3-MgO Composite:Preparation and Evalution of their Catalytic A Current Nanoscience 2015 (1)11 95-100
26 Determination optimum condition in production activated carbon from shell walnuts with chemical process by phosphoric acid فصلنامه فرآيند هاي نوين در مهندسي مواد 2014 7 95-101
27 - - - 15 59-67
28 - - - 11 65-70
29 - - - 4 1-6
30 - - - 2 27-33
31 - - - 14 5-10

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 The effect of Al and Zn ions as dopants on the catalytic behaviors of sodium phosphate glass-ceramics on the chemical transformations Director Internal Grant
2 Investigation of Combustion of High Energetic Al-Ti Mechanical Alloys Director Internal Grant
3 - Co-Worker Internal Grant
4 - Director Internal Grant
5 - Co-Worker Internal Grant
6 - Director External Grant
7 - Director Internal Grant
8 - Director Internal Grant
9 - Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 - -- -

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 - -
2 - -
3 - -
4 مديرگروه 1401