چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Zahra
Last Name : Fotovatnia
E-mail : z.fotovatnia@phu.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc English Language teaching Islamic Azad University, Najafabd Branch Iran 1992
M.Sc teaching English as a foreign language Islamic Azad University, Najafabd Branch Iran 1996
Ph.D English Language teaching Islamic Azad University, Science and Research Branch, Isfahan, Iran Iran 2003


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 زبان عمومي کارشناسي
2 مقدمه اي بر روش تحقيق کارشناسي
3 گفت و شنود کارشناسي
4 روش تحقيق کمي و کيفي در آموزش زبان کارشناسي ارشد
5 زبان انگليسي تخصصي کارشناسي
6 کاربرد اصطلاحات کارشناسي
7 روانشناسي تربيتي کارشناسي
8 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) دکتري
9 خواندن ودرک مطلب کارشناسي
10 تحليل آماري در آموزش زبان دکتري
11 روانشناسي زبان کارشناسي ارشد
12 آواشناسي آموزشي کارشناسي - کارشناسي ارشد
13 تدريس مهارتهاي اموزش زبان کارشناسي - کارشناسي ارشد
14 تجزيه وتحليل خطاها کارشناسي
15 نگارش پيشرفته کارشناسي - کارشناسي ارشد
16 زبانشناسي مقابله اي کارشناسي
17 گرامر زبان انگليسي کارشناسي
18 زبان تخصصي مديريت کارشناسي ارشد - دکتري
19 کليات زبانشناسي کارشناسي
20 زبان شناسي کاربردي کارشناسي ارشد
21 تهيه و تدوين مطالب درسي کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1
2
3


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 A Persian-English Cross-Linguistic Dataset for Research on the Visual Processing of Cognates and Noncognates Iranian Journal of Applied Linguistics 2019 22-22 36-70
2 Processing of Lexical Bundles by Persian Speaking Learners of English. Journal of Teaching Language Skills 2015 6-4 1-18
3 A comparison between TEFL students with mental health disorders and normal students in cognitive strategy use in L2 writing Mediterranean Journal of Social Sciences 2014 (23)5 240-249
4 Idiom comprehension in English as a foreign language: Analyzability in focus. Procedia, Social and Behavioral Research 2014 98 499 – 503
5 L2 Vocabulary learning and the use of reading tasks: Manipulating the involvement load index International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2013 1-1 29-40
6 Repair Strategies in EFL Classroom Talk Theory and Practice in Language Studies 2013 3-6 950-956
7 The effects of cooperative versus competitive word games on EFL learners` vocabulary gain, motivation, and class atmosphere Mediterranean Journal of Social Sciences 2013 (4)1 189-209
8 The impact of cloze task, translation, and back translation on the technical vocabulary learning and retention Academic Journal Of Interdisciplinary Studies 2012 (2)1 137-148
9 The Effect of Exposure to the Visual Medium on Learning Pronunciation and Word Stress of L2 Learners Theory And Practice In Language Studies 2012 3-5 769-755
10 The effect of three techniques for teaching English idioms to Iranian TEFL undergraduates. Theory and Practice in Language Studies 2012 (2)2 272-281
11 The effect of three techniques for teaching English idioms to Iranian TEFL undergraduates. Theory and Practice in Language Studies 2012 (2) 2 272-281
12 Mental Representation of Cognates/Noncognates in Persian-Speaking EFL Learners Journal of Teaching Language Skills 2012 4 (1) 25-48
13 Mental representation of cognates/noncognates in Persian- speaking EFL learners Journal of Teaching Language Skills 2012 4-1 25-48
14 Idiom Taxonomies and Idiom Comprehension: Implications for English Teachers. Theory and Practice in Language Studies 2011 (9)1 1231-1235
15 The effect of individual differences on learners’ belief in EFL learning English English Language Teaching 2010 (4)3 228-237
16 The effect of individual differences on Iranian learners’ translation strategy use in EFL learning CURRICULUM PLANNING KNOWLEDGE 2010 7-26 141-156
17 Speech segmentation in L2: Stress vs. position Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University 2006 23-1 32-44

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of English Department 1996