چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : حسن
نام خانوادگی : رضایی جمالویی
پست الکترونیک : استادیار
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 اثربخشي طرحواره درماني هيجاني بر کيفيت زندگي و احساس عامليت بيماران مبتلا به سرطان پستان تحقيقات علوم رفتاري ۱۴۰۲ 21 215_227
2 اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮﮐﯿﻨﮓ ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻧﺒﺎزان دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺐ ﺟﺎﻧﺒﺎز ۱۳۹۹ 12(3) 141-147
3 بررسي اثر بخشي طرحواره درماني بر پذيرش درد، خود کارآمدي درد، شدت درد و تنظيم هيجاني در بيماران تحت جراحي ستون فقرات بيهوشي و درد ۱۳۹۹ 11-4 ۱۹-۲۹
4 A comparative study of dialectical behavior therapy and aripiprazole on marital instability of in patients with hypersexual Advanced Biomedical Research 2023 12 1-8
5 ComparingtheEffectsof PsychodynamicGroupPsychotherapyand Mindfulness-Based Stress ReductiononBodyImageandEmotional Processing in Patients with Colorectal Cancer jundishapurJournalof ChronicDiseaseCar 2023 ۱۲ 1-8
6 Prediction of Social Adjustment Based on Emotional Adjustment and Psychological Cohesion with the mediating Role of Family Resilience Journal of Positive School Psychology 2022 6-12 2133-2126
7 The role of adverse childhood experiences and attachment style in predicting pain perception in women with breast cancer the mediating role of perceived social support International Journal of Applied Behavioral Sciences 2022 9(4) 43_35
8 The relationship of adverse childhood experiences and attachment styles with pain perception in patients with cancer Chronic Diseases Journal 2022 10-3 148-56
9 Promoting sexual self-efficacy of men with spinal cord injury using PLISSIT model Psychology 2022 13-2 16-1
10 Pilot Randomized Controlled Trial of Interpersonal Psychotherapy for Women With Depression in Iran American Journal of Psychotherapy 2022 75 181_185
11 Addressing Bowel Dysfunction in Men Aging With Spinal Cord Injury Iranian Rehabilitation Journal 2021 19(3) 297-306
12 nvestigating the Structural Model of The Relationship Between Family Performance and Social Interest with The Mediating Role of Self-Differentiation International Journal of Pharmaceutical Research 2021 13(1) 5954-5960
13 اتر بخشي درمان هيجان محور بر افسردگي در بيماران کرونر قلبي Iranian Journal of Health Psychology 2020 3-1 91-98
14 تأثير تلفيق "درمان عقلاني- عاطفي آليس" و "آموزش خوشبيني سليگمن" بر سلامت عمومي و نااميدي در زنان مطلقه مبتلا به اختلال افسردگي مديريت ارتقاي سلامت 2019 8-5 33-40
15 Predicting marital conflicts between couples in Isfahan;The role of defense mechanisms, gender role beliefs and interpersonal emotional regulation Borneo Research Bulletin 2019 38 47-31
16 مقايسه اثربخشي روان درماني گروهي روان پويشي و کاهش استرس براساس بهوشياري بر حس انسجام و اضطراب مرگ در بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ مجله علوم پزشکي رازي 1402 30 138-150
17 بررسي اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر تبعيت از درمان و شدت درد در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک‌پذير تحقيقات علوم رفتاري 1402 21 22-31
18 مدل ساختاري خود مراقبتي بر اساس خودفراروي با ميانجي‌گري حمايت اجتماعي در بيماران مبتلا به ديابت دانشور پزشکي 1401 30 11_۲۲
19 Comparison of the efficacy of schema based couple therapy and McKay cognitive approach on controlling emotions and conflict resolution styles inconflicting couples مجله علوم روانشناختي 1401 21 1037-1062
20 مدل ساختاري بهزيستي روان شناختي براساس نظريه خود فراروي و با ميانجي گري حمايت اجتماعي در بيماران مبتلا به ديابت دانشور پزشکي 1401 30(2) 37-49
21 اثربخشي درمان ذهن‌آگاهي بر شدت درد و بهزيستي روان‌شناختي در بيماران مبتلا به سردرد ميگرني روانشناسي تحليلي شناختي 1401 13_48 55-67
22 اثربخشي شفقت درماني بر تصوير بدني، رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بيماران مبتلا به سرطان پستان مجله دانشکده پزشکي مشهد 1401 65 2599-2612
23 مقايسه اثربخشي زوج‌درماني شناختي مک کي و طرح‌واره درماني بر تکانشگري و بهبود عملکرد رابطه در زوجين داراي تعارض زناشويي شهر قم پژوهشنامه زنان 1401 13-1 139-166
24 اثربخشي آموزش خوددلسوزي شناختي بر ابعاد خستگي، خودانتقادي و اجتناب هيجاني بيماران ام. اس مطالعات روانشناسي باليني 1401 12-47 165_202
25 آزمون مدل اطلاعات- انگيزش- مهارت‌ رفتاري با توجه به نقش تعديل‌گر هوش هيجاني در زنان با شاخص توده بدني بالاي 25 مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران 1401 ۱۷-3 ۲۵-۳۴
26 مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي و درمان شناختي-رفتاري، بر خوردن هيجاني در افراد چاق سلامت و جامعه 1401 16-4 1-16
27 بررسي مدل ساختاري رابطه باور هاي ارتباطي با علاقه اجتماعي به ميانجيگري خود متمايز سازي سبک زندگي اسلامي با محوريت سلامت 1401 6-2 237-244
28 مقايسه اثربخشي درمان شناختي و رفتاري مبتني بر خستگي و خوددلسوزي شناختي بر ابعاد خستگي و خودانتقادي بيماران مولتيپل اسکلروزيس روانشناسي سلامت 1401 11 7-30
29 بررسي اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر تنظيم هيجاني و ادراک درد بيماران در زنان مبتلا به سندروم روده تحريک پذير خانواده درماني کاربردي 1401 3-3 176-191
30 اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن‌آگاهي بر رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بيماران مبتلا به سرطان پستان مجله علوم پزشکي مشهد 1401 65 1111-1124
31 تاثير واقعيت درماني گروهي بر رشد خود مختاري هيجاني و عواطف دانش آموزان خانواده و پژوهش 1401 19 63-78
32 مدل اطلاعات-انگيزش-مهارت رفتاري با توجه به نقش تعديل‌گر تکانشگري در زنان با شاخص توده بدني بالاي ۲۵ تحقيقات علوم رفتاري 1400 -419 ۷۰۶-۶۹۶
33 مقايسه اثربخشي درمان پذيرش و تعهد مبتني بر شفقت به خود و طرحواره درماني بر بهزيستي روان‌شناختي در زنان مبتلا به سندرم خستگي مزمن و آسيب ديده از خشونت شريک زندگي پرستار و پزشک در رزم 1400 9 74-87
34 ويژگيهاي روانسنجي مقياس چند بعدي تحمل پريشاني DTS در بين زنان مبتال به سردردهاي تنشي بيهوشي و درد 1400 12(4) 34-43
35 مدل‌يابي روابط ساختاري الکسي‌تايميا با افسردگي به ميانجي‌گري کيفيت خواب در بيماران رماتيسم مفص مجله علوم پزشکي مشهد 1400 64(6) 3424-3439
36 مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و آرام‌سازي رواني-حرکتي به شيوه دوسا بر علائم بهبودي سلامت جسماني و بهزيستي رواني در بيماران مبتلا به ام. اس. پزشک و پرستار در رزم 1400 9(32) 100-112
37 اثربخشي اموزش توانمندي هاي روانشناسي مثبت بر اميد به زندگي نوجوانان دختر زن و جامعه 1400 12-47 45-56
38 بررسي نقش حمايت اجتماعي و مؤلفه هاي آن درپيروي از درمان دارويي در بيماران ديابتي نوع ۲ شهر خرمآباد مجله پرستاري و مامايي 1400 19(9) 696-703
39 بررسي و مقايسه ميزان اثربخشي درمان شناختي رفتاري و طرحواره درماني بر خودشفقت ورزي زنان و مردان مبتال به ديابت نوع خانواده درماني کاربردي 1400 2(1) 244-261
40 بررسي مدل ساختاري رابطه بين باورهاي فراشناختي و ذهن آگاهي دانشجويان مبتلا به اختلال فوبي اجتماعي نقش ميانجيگر حساسيت اضطرابي پژوهش هاي روانشناسي باليني و مشاوره 1400 11(1) 115-134
41 تأثير مداخله مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي پس از زايمان در مادران داراي نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1400 28(4) 509-520
42 رابطه علّي شفقت به خود و خود انتقادي در بيماران زن مبتلا به سردردهاي تنشي با کاربرد مدل معادلات ساختاري بيهوشي و درد 1400 12 (2 62-77
43 پيش بيني تبعيت از درمان دارويي بر اساس حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي در بيماران ديابتي نوع 2 يافته 1400 23 ( 13-24
44 تبعيت از درمان دارويي در بيماران ديابتي نوع 2 و عوامل مرتبط با آن يافته 1400 23(2) ۱-۱۰
45 تدوين بسته ارتقاي تحمل پريشاني و مقايسه اثربخشي آن با درمان مبتني بر شفقت بر خودانتقادي، ترس از ارزيابي * منفي و اضطراب در زنان مبتلا به سردردهاي تنشي مجلۀ علوم روانشناختي 1400 20-10 616-603
46 دليابي روابط ساختاري الگوهاي ارتباطي خانواده با کيفيت زندگي به ميانجيگري ادراک درد در بيماران التهابي روده مجله بيهوشي و درد 1400 12(1) 55-67
47 مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري و آموزش تمرينات تنفسي ديافراگمي بر علائم پانيک زنان مبتال به آسم مجله دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1400 29(6) 11_19
48 اثربخشي شناخت‌درماني مبتني بر ذهن‌آگاهي بر استرس شغلي و بهزيستي روان‌شناختي در کارکنان داراي فرسودگي شغلي شرکت گاز شهر اصفهان پرستار و پزشک در رزم 1399 (27)8 78-70
49 قدرداني از خدا و هوش معنوي عواملي اثرگذار بر افزايش تحمل ناکامي دانشجويان ايراني نشريه اسلام و سلامت 1399 5-2 27-34
50 تأثير مراقبت تکاملي تلفيق شده با ذهن آگاهي بر استرس مادري و پيوند با نوزادان نارس بستري در بخش ويژه نوزادان مجله دانشگاه علوم پزشکي قم 1399 14-1 61-73
51 اثربخشي آموزش حافظه كاري بر ابعاد افسردگي دانش آموزان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري تحقيقات نظام سلامت 1399 16-1 28-21
52 مقايسه اثر بخشي درمان ذهن‌آگاهي و ريلکسيشن بر شدت درد در بيماران مبتلا به سر درد هاي ميگرني بيهوشي و درد 1399 11-3 ۲۸-42
53 تأثير واقعيت مجازي ‌‌(‌خلق رويا) بر ميزان شادکامي سالمندان زن. ابن سينا 1399 22-3- 40-46
54 اثر‌بخشي واقعيت مجازي ‌(‌خلق رويا) بر تاب‌آوري سالمندان زن پرستار و پزشک در رزم 1399 (28)8 ۲۴-۳۲
55 مقايسه اثربخشي درمان هيجان مدار و درمان تحريک الکتريکي مستقيم فراجمجمهاي بر اضطراب و افسردگي بيماري عروق كرونر قلبي روانشناسي سلامت 1399 9-4 616-603
56 پيش بيني کننده هاي مصرف ترياک در نوجوانان عوامل فردي خانوادگي و اجتماعي روانشناسي اجتماعي 1399 13-55 1-14
57 مقايسه اثربخشي درمان شناختي–رفتاري و آموزش تمرينات تنفسي ديافراگمي بر کيفيت خواب زنان مبتلا به آسم فصل‌نامه علمي-پژوهشي سبک زندگي اسلامي با محوريت سلامت 1399 4(4) 58-66
58 تعيين تاثير مداخله مشاوره‌اي زوجي مبتني بر عملکرد جنسي (خستگي جنسي، تمايل جنسي، احقاق جنسي، ناکامي ‌در روابط جنسي) زنان مبتلا به ديابت نوع۱ خانواده و بهداشت 1399 10(3) 65-82
59 تبيين نگراني هاي سلامت زنان مبتلا به ديابت: يك مطالعه تركيبي پرستاري ديابت 1398 7-3 ۸۵۷-۸۷۶
60 اثر بخشي معنويت درماني بر سبک زندگي ارتقا دهنده سلامت در افراد مبتلا به سرطان پستان با گيرنده‌هاي استروژن و پروژسترون فصلنامه پرستار در رزم 1398 7-24 5-12
61 تاثير سبك هاي دلبستگي در سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان مطالعات آموزشي و آموزشگاهي 1398 8-21 27-42
62 اثربخشي درمان ذهن‌آگاهي بر نشاط ذهني و نظم‌جويي شناختي هيجان در بيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1398 62-5 1777-1764
63 بررسي مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و طرحواره درماني بر پذيرش درد و خودکارآمدي درد دربيماران تحت جراحي ستون فقرات بيهوشي و درد 1398 10-4 89-96
64 بررسي اثربخشي معنويت‌درماني بر الکسي‌تايمي در افراد مبتلا به سرطان پستان با گيرنده‌هاي استروژن و پروژسترون مجله مطالعات ناتواني 1398 9 1-8
65 پيش بيني خواب آلودگي رانندگان بر اساس فرسودگي شغلي، كيفيت خواب و راهبردهاي مقابله اي راهور 1398 8-30 85-102
66 تأثير آموزش تحمل پريشاني بر توانايي تنظيم هيجاني و بهبود نارسايي هيجاني مبتلايان به اختلال نيمه باليني خودارضايي فصلنامه سلامت روان کودک 1398 6-1 50-65
67 نقش سبك هاي دلبستگي در رفتارهاي پرخطرنوجوانان پسر مقطع متوسطه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي 1398 20-1 112-121
68 نقش فراتشخيصي و وابسته به تشخيص پنج عامل بزرگ شخصيت در رفتارهاي پرخطر نوجوانان فصلنامه خانواده و پژوهش 1397 15-4- ۱۲۱-۱۴۴

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي روايي و پاييني پرسشنامه تعادل کار سلامت در پرستاران بيمارستان خصوصي اصفهان اولين کنفرانسي المللي روانشناسي علوم اجتماعي علوم تربيتي و فسلفه موسسه اموزش عالي راه دانش بابل 1402
2 الکسي تايميا با ادراک درد در بيماران مبتلا به رماتيسم مفصلي همايش ملي علوم انساني کاريردي و زندگي معاصر دانشگاه آيت الله بروجردي 1401
3 پيشبيني نشانه هاي فوبي اجتماعي بر اساس باورهاي فراشناختي، ذهن آگاهي و حساسيت اضطرابي در دانشجويان همايش ملي پژوهش هاي نوين در روانشناسي و علوم رفتاري موسسه آموزش عالي علامه فيض الاسلام 1400
4 مدل يابي روابط ساختاري سبک هاي مقابله‌اي ادراک درد به ميانجي گيري افسردگي در بيماران رماتيسم مفصلي همايش ملي پژوهش هاي نوين در روانشناسي و علوم رفتاري موسسه آموزش عالي علامه فيض الاسلام 1400
5 رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده با کيفيت زندگي همايش ملي پژوهش هاي نوين در روانشناسي و علوم رفتاري موسسه آموزش عالي علامه فيض الاسلام 1400

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 استرس و سلامتي: راهنمايي براي پژوهش و عمل ترجمه 1400 ارجمند
2 کتاب کار آرام سازي و کاهش استرس ترجمه 1400 ارجمند
3 فکر کردن با تصاٍير گزارشي از زندگي اوتيسم ترجمه 1400 ارجمند

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ