چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : احسان
نام خانوادگی : دلاوري
پست الکترونیک : e_delavari@pci.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Impulse wave generation: a comparison of landslides of block and granular masses by coupled Lagrangian tracking using VOF over a set mesh Water Supply 2021 22/1 510-526
2 Scour depth prediction around bridge abutment protected by spur dike using soft computing tools and regression methods Journal of Hydraulic Structures 2021 7/4 10-25
3 Simulating regular wave effects on a pile-moored floating breakwater using a modified WCSPH method Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering 2017 143 1-14
4 Simulating regular wave interaction with structures in two dimensions using a modified WCSPH International Journal of Coastal and Offshore Engineering 2017 1-1 41-50
5 Prediction of buckling load of smart multilayer column using soft computing tool Smart structures and systems 2014 13-1 81-98
6 Application of artificial neural network and fuzzy inference system in prediction of breaking wave characteristics Journal of the Persian Gulf 2013 4 47-60
7 Investigation of Dynamic behavior of Smart Piezoelectric Actuators Using Artificial Neural Networks Majlesi Journal of Electrical Engineering 2012 6-1 70-76
8 بررسي عددي موج اسکات راسل با استفاده از روش حجم محدود و شبکه بندي روي همرونده مجله مدلسازي در مهندسي 1400 19/65 181-191

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Predictive Models for Estimation of Breaking Wave Characteristics International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference Beijing, China 2010

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ