چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : اسماعیل
نام خانوادگی : ایزدی زمان آبادی
پست الکترونیک : e.izadi@pci.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي عمران دانشگاه شهيد چمران اهواز ايران 1382
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-مهندسي زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ايران 1386
دکتری مهندسي عمران-مهندسي زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ايران 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Analyzing uncertainties involved in estimating collapse risk with and without considering uncertainty probability distribution parameters Earthquake Engineering and Engineering Vibration 2022 21 101 116
2 Efects of Earthquake Components on Seismic Progressive Collapse Potential of Steel Frames Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 2022 46 3555 3569
3 Assessment of collapse safety margin for DDBD and FBD-designed RC frame buildings Structural Engineering and Mechanics 2022 83-2 -229 244
4 Effect of Construction Deficiencies on Seismic Performance of Hospitals during the 2017 Sarpol-e Zahab Earthquake ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities 2021 35(1) 1-14
5 Estimating Collapse Risk and Reliability of Concrete Moment Frame Structure Using Response Surface Method and Hybrid of Artificial Neural Network With Journal of Risk and Reliability 2021 235 1072
6 Investigating the Effects of Span Arrangements on DDBD-Designed RC Buildings Under the Skew Seismic Attack Structural Engineering and Mechanics 2021 77 (1 115-135
7 Reliability-Based Probabilistic Safety Evaluation of Seismic Design Approaches for RC–MR Buildings ASCE Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering 2021 7-2 1-17
8 Probabilistic Performance Appraisal of Seismic Structural Design Methodologies: A Case Study for RC/MRF Systems Journal of Seismology and Earthquake Engineering 2020 22(2) 89 100
9 Two Important Issues Relevant to Torsional Response of Asymmetric 8-Story RC Building Designed with DDBD Approach International Journal of Engineering 2015 (9)28 1257-1267
10 تخمين قابليت اطمينان فروريزش سازه با استفاده از روش سطح پاسخ و هيبريد شبکههاي عصبي- فازي با الگوريتمهاي فراابتکاري نشريه مهندسي عمران و محيط زيست 1401 52(2) 27 45
11 تخمين پاسخهاي فرو ريزش سازه با در نظر گرفتن عدم قطعيتهاي مدل سازي با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبي مصنوعي نشريه مهندسي عمران اميرکبير 1400 (6)53 3-3
12 ارزيابي ضوابط لرزه اي دستورالعمل DBD12در طراحي قابهاي خمشي بتن آرمه با درنظرگيري اثرات اندرکنش خاک و سازه نشريه مهندسي سازه و ساخت 1400 8(10) 84 104
13 بررسي اثرات انتخاب شتابنگاشت و شکل طيف زمين لرزه بر ظرفيت فروريزش سازه نشريه مهندسي سازه و ساخت 1400 8-3 420-442
14 توسعه منحني هاي شکنندگي فروريزش با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي مدل سازي با استفاده از شبيه سازي LHS و شبکه هاي عصبي مصنوعي نشريه علمي و پژوهشي مهندسي سازه و ساخت 1400 8-6 59-80
15 ارزيابي جامع شاخص هاي خسارت قابهاي خمشي بتن آرمه در روشهاي طراحي لرزه اي متداول و نوين فصلنامه علوم و مهندسي زلزله 1399 (1)7 123-138
16 مطالعه عددي تأثير دال بتن آرمه فداشونده بر عملکرد سازه هاي بتن آرمه قوسي شکل زيرزميني تحت بار انفجار فصلنامه آناليز سازه-زلزله 1396 (4)14 13-23
17 مقايسه شاخص هاي ميراگر فلزي آكاردئوني توخالي و پر با فوم پليمري تحت بارگذاري محوري رفت و برگشتي مجله مهندسي عمران مدرس 1389 10-2 1-16
18 مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار لرزه اي ميراگر فلزي آكاردئوني پر شده با مواد پركننده هايپرفوم مجله بين المللي علوم مهندسي (نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد ) 1387 19-8 65-75

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Evaluation of Seismic Design Approach on RC/MR Building Using Different Probabilistic Methods هشتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله Tehran 1398
2 Effect of the Near-Field Ground Motion Pulse Period on the Seismic Reliability of RC/MR Frames Using Monte Carlo Simulation هشتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله Tehran 1398
3 استفاده از رويکرد AHP در انتخاب مناسبترين پيمانکار (مطالعه موردي: يکي از پروژه هاي واقع د رمنطقه پارس جنوبي) دومين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت دانشگاه صنعتي شريف 1396
4 اثر تحريک مورب بر عملکرد لرزه اي ساختمان قاب خمشي بتن آرمه طراحي شده به روش تغييرمکان مستقيم يازدهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران تهران 1397
5 Effect Of Mass Eccentricity on the Torsional Seismic Response of RC Buildings Designed With DDBD Approach 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE) Thessaloniki, Greece 2018
6 ارزيابي روش طراحي مستقيم بر اساس تغييرمکان در کنترل خسارتهاي موضعي قاب‌هاي خمشي بتن‌آرمه انعطاف‌پذير دومين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت تهران 1396
7 ارزيابي احتمالاتي سطوح عملکردي قابهاي خمشي بتن‌آرمه در روش-هاي طراحي مبتني بر نيرو و تغييرمکان چهارمين همايش بين المللي مهندسي سازه تهران 1396
8 مقايسه شاخص خسارت پارک-انگ قاب‌هاي خمشي بتن‌آرمه در روش طراحي بر اساس نيرو و طراحي مستقيم مبتني برتغييرمکان هفتمين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري اصفهان 1396
9 ارزيابي تأثير انفجار بر عملکرد سازه هاي بتن آرمه مکعبي و قوسي شکل زيرزميني ششمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران يزد 1396
10 بررسي عددي تأثير دال بتن آرمه فداشونده بر عملکرد سازه هاي بتن آرمه قوسي شکل زيرزميني تحت بار انفجار چهارمين کنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي تهران 1396
11 مقايسه شاخص هاي رفتاري سيستم ديوار برشي فولادي با و بدون اتصال ورق به المان مرزي عمودي هفتمين کنفرانس ملي زلزله و سازه دانشگاه باهنر کرمان 1396
12 مطالعه تحليلي تأثير حذف اتصال ورق و ستون بر رفتار پس‌کمانشي ديوار برشي فولادي تحت بارگذاري چرخه اي سومين همايش بين المللي مهندسي سازه ايران تهران 1395
13 The Effects of Mass Eccentricity Scenario on the Seismic Torsional Behavior of RC/MR Buildings 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering Tehran 2015
14 Experimental and Analytical Study of Multilayer Accordion Metallic Damper 15th World Conference on Earthquake Engineering and Seismology Lisbon-Portugal 2012
15 Stabilization and Modifying the Buckling Behaviour of Accordion Metallic Damper Using Polyurethane Foam 14th European Conference on Earthquake Engineering Ohrid-Republic of Macedonia 2010
16 تأثير مواد پرکننده بر رفتار ميراگر فلزي آکاردئوني چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران دانشگاه تهران 1387
17 Experimental Behavior of the Seismic Filled Accordion Metallic Damper 14th World Conference on Earthquake Engineering Beijing-China 2008

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ