چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شهاب
نام خانوادگی : کریمی نیا
پست الکترونیک : sh.kariminia@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی معماري آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1382
کارشناسی ارشد معماري آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1385
دکتری معماري يو آي تي ام مالزي 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 معماري پايدار، آسايش حرارتي، معماري اقليمي و انرژي کارا، طراحي فضاهاي باز شهري بر مبناي آسايش حرارتي، ساختمانهاي صفر انرژي، جزاير حرارتي و توسعه کم کربن


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Diary of an Architect a Pheno pragmatical Tool in Education Space Ontology International Journal 2021 38 19-30
2 Retraction Note to: Modelling thermal comfort of visitors at urban squares in hot and arid climate using NN-ARX soft computing method Theoretical 2020 140 1555-1555
3 The Role of Acoustics in Architectural Design of Medical Centers: A Review Creative City Design 2019 2-1 12-22
4 Expression of Concern: Adaptation of ANFIS model to assess thermal comfort of an urban square in moderate and dry climate Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 2019 33 1241-1241
5 Dependence of Visitors Thermal Sensations on Built Environments at an Urban Square Asian Journal of Behavioural Studies 2018 3-10 43-52
6 Impact Assessment and Dynamic Management towards Sustainable Tourism in Antarctica Journal of ASIAN Behavioural Studies 2018 3-8 87-96
7 Microclimatic Conditions of an Urban Square: Role of built environment and geometry Asian Journal of Behavioural Studies 2018 3-12 115-123
8 A systematic extreme learning machine approach to analyze visitors thermal comfort at a public urban space Renewable and Sustainable Energy Reviews 2016 58 751-760
9 A simulation model for visitors thermal comfort at urban public squares using non-probabilistic binary-linear classifier through soft-computing method Energy 2016 101 568-580
10 Modelling thermal comfort of visitors at urban squares in hot and arid climate using NN-ARX soft computing method Theoretical and Applied Climatology 2016 124-3 991-1004
11 Adaptation of ANFIS model to assess thermal comfort of an urban square in moderate and dry climate Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 2016 30 1189-1203
12 Adaptive Reuse of Historical Safavid Caravanserais in Iran as a Sustainable Development Strategy International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 2016 3-3 15-25
13 Exploring the advantages and challenges of double-skin façades (DSFs Renewable and Sustainable Energy Reviews 2016 60 1052-1065
14 Users Perceptions of Different Genders about Calligraphic Woodcarving Ornamentations in Malaysian Mosques Architecture Research 2015 5(2) 52-60
15 Public Perception on Calligraphic Woodcarving Ornamentations of Mosques; a Comparison between East Coast and Southwest of Peninsula Malaysia International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 2015 2 41-57
16 Landscape Attributes, Microclimate and Thermal Comfort of an Urban Square in Moderate and Dry Climate Advanced Materials Research 2013 610 3780-3784
17 بررسي نقش عناصر پوسته بناي بلند مرتبه در کاهش مصرف انرژي (نمونه موردي: برج‌ هاي مسکوني پزشکان آبشار اصفهان) مطالعات محيطي هفت حصار 1402 41-11 69-86
18 ارزيابي نقش فرم شهري در مصرف انرژي توده هاي ساختماني و آسايش حرارتي فضاهاي باز شهري در اقليم گرم و خشک جغرافيا و مطالعات محيطي 1401 11-44 58-78
19 رزيابي نقش فرم شهري در مصرف انرژي تودههاي ساختماني و آسايش حرارتي فضاهاي باز شهري در اقليم گرم و خشک جغرافيا و مطالعات محيطي 1401 11-44 58-78
20 گونه شناسي فرم کلي و تراکم نسبي ساختمانهاي مسکوني تهران از منظر عملکرد اقليمي و بهينه سازي مصرف انرژي نقش جهان 1400 11-4 60-78
21 تحليلي بر اثربخشي نور روز بر آسايش بصري و سلامت در فضاهاي مسکوني شهر (نمونه موردي شهر تبريز) فصلنامه جغرافيايي سرزمين 1400 18-72 119-142
22 روش ها و معيارهاي ساختاري تاثيرگذار در آموزش معماري ايران فصلنامه مطالعات هنر اسلامي 1400 18-42 135-152
23 تحليل ادراك و آسايش بصري در بناهاي مسكوني در ارتباط با نور روز نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1400 13-2 852-869
24 سنجش و ارزيابي اثرات فضاهاي سبزدر مجتمعهاي مسکوني بر ميزان پايداري سبک زندگي ساکنان )مورد: مناطق 1 و 6 شهر شيراز( برنامه ريزي شهري 1398 10-37 171-181
25 تبيين تأثير معماري دسترسي هاي عمودي مجتمع هاي مسکوني بر سبک زندگي پايدار ساکنان نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1398 12-1- 187-211
26 تأثير فرم کلي و تراکم نسبي ساختمان هاي مسکوني تهران بر آلودگي ناشي از گرمايش در فصل زمستان محيط شناسي 1398 45-2 253-268
27 بازشناسي نقش پيمون در طراحي خانه هاي سنتي از منظر سرمايش ايستا (نمونه موردي: خانه هاي قجري شهر شيراز) انديشه معماري 1398 3-6 160-174
28 ارزيابي وجود مکانيزم طراحي منطبق بر تهويه طبيعي در معماري سنتي شهرهاي اقليم گرم و خشک بدون بادگير (نمونه موردي: فضاي بيروني بناهاي چهارطرفه قاجاري شير مجله معماري اقليم گرم و خشک 1398 7-9 101-119
29 تحليل رفتار انسانهاي گرفتارشده در مخاطرات آتشسوزي بر اساس مدل تصميمگيري براي اقدام مورد مطالعه: ساختمانهاي بلند اداري شهر تهران( ( [PADM] محافظتي جغرافيا و مخاطرات محيطي 1397 28 111-130
30 تبيين رابطۀ ميان ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي و ادراک خطر به‌منظور کاهش مخاطرات آتش‌سوزي (مورد مطالعه: ساختمان‌هاي بلند اداري شهر تهران) مديريت مخاطرات محيطي (دانش مخاطرات سابق) 1397 5-1 1-15
31 سنت و مدرنبته، تاريخ گرايي يا تکنولوژي، تقابل، تضاد يا هماهنگي فصلنامه بن 1385 54 36-39

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 نگاهي بر روش تحقيق پديدارشناسي در علم معماري دومين همايش ملي پژوهشهاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي بروجرد 1398
2 تبيين مفهوم چندحسي و چالش فناوري هاي ديجيتال در معماري دومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي بروجرد 1398
3 ررسي ضوابط رتبه بندي مصرف انرژي ساختمان هاي سبز در کشورهاي در حال توسعه و خلا آن در قوانين ايران اولين همايش ملي ساختمان پايدار و انرژي (چالش ها، ضررورت ها و راهکارها) دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1397
4 نقش اکوستيک در طراحي معماري مراکز درماني کنفرانس ملي معماري و شهرسازي معاصر ايران اهواز 1398
5 مروري بر ملاحظات عمومي در طراحي اکوستيک ساختمان کنفرانس ملي معماري و شهرسازي معاصر ايران اهواز 1398
6 Conducive Attributes of Physical Learning Environment at Preschool Level for Slow Learners Asian Conference on Environment-Behaviour Studies Tehran-Iran University of Science 2015
7 Effect of Galleries on Thermal Conditions of Urban Open Areas 2nd ABRA International Conference on Quality of Life ازمير، ترکيه 2015
8 Thermal comfort Modeling in Hot and Dry Urban Squares Annual Serial Landmark International Conferences on Quality of Life 2015 ازمير، ترکيه 2015
9 Conducive Attributes of Physical Learning Environment at Preschool Level for Slow Learners Asian Conference on Environment-Behaviour Studies Iran 2015
10 Microclimatic Conditions of an Urban Square: Role of Built Environment and Geometry Asian Conference on Environment-Behaviour Studies سئول ـ کره جنوبي 2014
11 Dependence of Visitors’ Thermal Sensations on Built Environments at an Urban Square ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies هانوي ـ ويتنام 2013
12 Environmental Consequences of Antarctic Tourism from a Global Perspective Asia Pacific International Conference on Environment- Behaviour Studies لندن ـ انگلستان 2013
13 Antarctic Sustainable Tourism: Impact Assessment and Dynamic Management ASIA Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies قاهره ـ مصر 2012
14 Assessment of Antarctic Tourism Waste Disposal and Management Strategies towards a Sustainable Ecosystem ASIA Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies مصر 2012
15 Urban outdoor thermal comfort prediction for public square in moderate and dry climate IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications-ISBEIA لنکاوي - مالزي 2011
16 Outdoor thermal comfort of two public squares in temperate and dry region of Esfahan, Iran International Conference on Science and Social Research-CSSR کوالالامپورـ مالزي 2010

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 TESTING THE THEORY OF HUMAN ADAPTIVE CAPACITY ON OPEN COMMUNITY PARK IN HOT AND HUMID CLIMATE همکار وزارت علوم مالزي ـ دانشگاه يو آي تي ام برون دانشگاهی
2 : Madrid Protocol 1991 : implications for Malaysia مجری وزارت غلوم مالزي ـ دانشگاه يو آي تي ام برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 Universal Crescent Standard Center مدال نقره طرحهاي برگزيده اولين همايش بين المللي توريسم اسلامي 2012
2 ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies مقاله برگزيده 2013
3 Asian Conference on Environment-Behaviour Studies مقاله برتر 2014

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 کارشناس طراح 1382
2 مدير واحد معماري 1383
3 کارشناس طراح 1383
4 مربي 1386
5 پژوهشگر ارشد 1391