چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شروان
نام خانوادگی : فکری ارشاد
پست الکترونیک : fekriershad@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي کامپيوتر - سخت افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1387
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي دانشگاه شيراز ايران 1391
دکتری مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي دانشگاه شيراز ايران 1395


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 هوش مصنوعي کارشناسي پيوسته و ناپيوسته
2 سيستم هاي خبره کارشناسي ناپيوسته
3 مباني فناوري اطلاعات کارشناسي پيوسته و ناپيوسته
4 مديريت کنترل پروژه فناوري اطلاعات کارشناسي
5 شبيه سازي سيستم هاي کامپيوتري کارشناسي
6 شناسايي الگو کارشناسي ارشد - دکتري
7 سيستم ها و گزاره هاي فازي کارشناسي ارشد
8 بينايي کامپيوتر کارشناسي ارشد - دکتري
9 تصوير پردازي رقمي کارشناسي ارشد - دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 هوش مصنوعي - يادگيري ماشين
2 الگوريتم هاي پردازش تکاملي
3 تحليل بافت تصاوير
4 تحليل تصاوير پزشکي
5 دسته بندي الگوهاي بصري
6 يادگيري عميق


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 : Innovative local texture descriptor in joint of human-based color features for content-based image retrieval Signal, image and video processing 2023 17(8) 4009-4017
2 Developing a Tuned Three-Layer Perceptron Fed with Trained Deep Convolutional Neural Networks for Cervical Cancer Diagnosis Diagnostics 2023 13(4) 686
3 Diagnosis of COVID-19 Disease in Chest CT-Scan Images Based on Combination of Low-Level Texture Analysis and MobileNetV2 Features Computational Intelligence and Neuroscience 2022 2022 1658615
4 Cell Phenotype Classification Based on Joint of Texture Information and Multilayer Feature Extraction in DenseNet Computational Intelligence and Neuroscience 2022 2022 1-12
5 Cervical cancer diagnosis based on modified uniform local ternary patterns and feed forward multilayer network optimized by genetic algorithm Computers in Biology and Medicine 2022 144 1-9
6 Fabric defect detection based on completed local quartet patterns and majority decision algorithm Expert Systems with Applications 2022 198 1-10
7 Content based image retrieval based on weighted fusion of texture and color features derived from modified local binary patterns and local neighborhoo Multimedia Tools and Applications 2021 80 32763–32790
8 Cell phenotype classification using multi threshold uniform local ternary patterns in fluorescence microscope images MULTIMED TOOLS APPL 2021 80 12103–12116
9 Detection of Lung Cancer Tumor in CT Scan Images Using Novel Combination of Super Pixel and Active Contour Algorithms traitement du signal 2020 36-6 1029-1035
10 Bark texture classification using improved local ternary patterns and multilayer neural network Expert Systems with Applications 2020 158 113509
11 Pap smear classification using combination of global significant value, texture statistical features and time series features Multimedia Tools and Applications 2019 78-2 31121-31136
12 Gender Classification in Human Face Images for Smart Phone Applications Based on Local Texture Information and Evaluated Kullback-Leibler Divergence Traitement du Signal 2019 36-6 507-514
13 Image retrieval approach based on local texture information derived from predefined patterns and spatial domain information International Journal of Computer Science Engineering (IJCSE) 2019 8-6 246-254
14 Content-based image retrieval based on combination of texture and colour information extracted in spatial and frequency domains Electronic Library 2019 37-4 650-666
15 Texture image Classification based on improved local Quinary patterns Multimedia Tools and Applications 2019 78-14 18995-19018
16 Impulse Noise Reduction for Texture Images Using Real Word Spelling Correction Algorithm and Local Binary Patterns The International Arab Journal of Information Technology 2018 15-6 1024-1030
17 Impulse-Noise Resistant Color-Texture Classification Approach Using Hybrid Color Local Binary Patterns and Kullback–Leibler Divergence Computer Journal 2017 60-11 1633-1648
18 Multi-Resolution and Noise-Resistant Surface Defect Detection Approach Using New Version of Local Binary Patterns APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2017 31-5 395-410
19 Color texture classification based on proposed impulse-noise resistant color local binary patterns and significant points selection algorithm Sensor Review 2017 37-1 33 - 42
20 ارائه روشي نوين براي بازيابي مبتني بر محتوا تصوير با استفاده از الگوي دودويي محلي بهبود يافته و تبديل ريخت شناسي The International Arab Journal of Information Technology 2015 12-6 574-581
21 ارائه روشي براي تشخيص تخلخل با استفاده از الگوي دودويي محلي بهبود يافته و روپوش شبکيه تک ميزاني Arabian Journal for Science and Engineering 2014 39 875-889
22 Design and Development of an Expert system to Help Head of University Departments International Journal of Science and Modern Engineering 2013 1-2 45-48
23 A Robust Approach for Surface Defect Detection Based on One Dimensional Local Binary Patterns Indian Journal of Science and Technology 2012 5 3197-3203
24 Color Texture Classification Approach Based on Combination of Primitive PatternUnits and Statistical Features International Journal of Multimedia and its Applications 2011 3-3 13 -1
25 Defect Detection Approach Based on Combination of Histogram Segmentation and Probabilistic Estimation Technique International Journal of Computer Vision and Image Processing 2011 1-4 19-26
26 ارائه يک روش تشخيص بيماري آلزايمر با استفاده از الگوريتم يادگيري عاطفي مغز و ويژکي موجک نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1401 13-52 1-15
27 تخمين ميزان تخلخل در سنگ هاي ساختماني بر پايه الگوي دودويي محلي يک بعدي و روش نرمال سازي تصوير علوم رايانشي 1397 9 43 - 28

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 يک الگوريتم ترکيبي بهبود يافته براي شناسايي پوسيدگي اينترپروگزيمال و ميناي دندان در تصاوير راديوگرافي دنداني دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر Islamic Azad University, Najafabad Branch 1401
2 بازيابي تصوير مبتني بر محتوا بر اساس تکنيک هاي خوشه بندي و ويژگي هاي بافتي دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر Islamic Azad University, Najafabad Branch 1401
3 Estimation of porosity amount in building stones based on improved local binary pattern and image normalization technique 2nd International Conference on Computer Engineering and Science (CCES2022) Islamic Azad University, Najafabad Branch 2022
4 تشخيص و طبقه بندي بيماري ريه به وسيله شبکه عصبي پرسپترون چند لايه بر اساس تصاوير سي تي اسکن اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پساکرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399
5 مروري بر روش هاي کامپيوتري براي تشخيص رتينوپاتي ديابتي با استفاده از تصاوير فوندوس شبکيه چشم انسان پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق،مکاترونيک، سيستم هاي حرارتي و برودتي تهران 1398
6 بررسي تکنيکهاي پيش پردازش ماموگرام براي تشخيص سرطان سينه کنفرانس ملي تحقيقات نوين در مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه 1397
7 مروري بر تشخيص و طبقه بندي بيماري هاي مزمن ريه توسط استخراج ويژگي از تصاوير سي تي اسکن با استفاده از تکنيک هاي پردازش تصوير و به کار گيري شبکه عصبي مص سومين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر، فناوري اطلاعات و پردازش داده ها دانشگاه پيام نور تهران 1397
8 مروري بر تکنيک هاي مختلف پردازش تصوير در تشخيص نقص هاي سطح سومين کنفرانس ملي در مهندسي کامپيوتر، فناوري اطلاعات و پردازش داده ها دانشگاه پيام نور تهران 1397
9 بررسي مختصر از تجزيه و تحليل بافت سومين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر، فناوري اطلاعات و پردازش داده ها دانشگاه پيام نور تهران 1397
10 بررسي روشهاي مبتني بر استخراج ويژگي جهت شناسايي افراد با استفاده از تصاوير اثر انگشت هفتمين همايش ملي برق و کامپيوتر مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي 1397
11 مروري جامع بر تشخيص خودکار عيوب سطح با استفاده از پردازش تصوير سومين همايش ملي برق و کامپيوتر امين موسس آموزش عالي امين - فولادشهر 1396
12 دسته بندي تصاوير بافتي بر اساس ترکيب ميزان معناداري کلي و ويژگي هاي آماري تصوير سومين همايش ملي برق و کامپيوتر امين موسس آموزش عالي امين - فولادشهر 1396
13 بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از ويژگيهاي بافت و رنگ اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
14 مروري بر روشهاي آناليز بافت تصوير بر پايه الگوهاي دودويي محلي اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
15 شناسايي آتش و شعله در ويدئوهاي نظارتي با استفاده از ادغام اطلاعات رنگ، بافت و بافت پويا اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد 1395
16 بازيابي تصوير بر اساس ترکيب اطلاعات بافتي مستخرج از ماتريس همرخدادي و فيلتر گوسين و ويژگيهاي آماري اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد 1395
17 Innovative Texture Database Collecting Approach and Feature Extraction Method based on Combination of Gray Tone Difference Matrixes, Local Binary Pat اولين کنفرانس ملي کامپيوتر،فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت 1393
18 آشکارسازي و تخمين ميزان تخلخل در سنگ هاي ساختماني بر پايه شکل بهبود يافته الگوي دودويي محلي هفتمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران (MVIP) دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران 1390

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 تشخيص گلوگاه در فرايندهاي سلامت با استفاده از فرايندکاوي همکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 Intelligent Computer Vision and Image Processing: Innovation, Application, and Design تالیف فصلی از کتاب 2013 IGI Global Publisher

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت مقاله برتر در اولين کنفرانس ملي کامپيوتر، فناوري اطلاعات و ارتباطات 93/7

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 آناليز بافت تصوير 1394/09/22
2 آشنايي با نرم افزارهاي علوم اسلامي 1393/10/25
3 کاربردهاي نوين در پردازش تصوير و بينايي ماشين 1396/10/04
4 متن کاوي 1394/02/15
5 تحليل بافت تصاوير پزشکي با تمرکز بر تصاوير سي تي اسکن ريه 1400/10/28
6 يادگيري ماشين مقدماتي 1400/05/25


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير اجرايي 1395
2 مدير گروه تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي کامپيوتر 1397
3 مدير گروه تحصيلات تکميلي کامپيوتر 1399
4 مدير گروه تحصيلات تکميلي کامپيوتر 1401