چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سيد عباس
نام خانوادگی : حقايق
پست الکترونیک : abbas_haghayegh@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان ايران 1384
کارشناسی ارشد روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان ايران 1386
دکتری روانشناسي دانشگاه اصفهان ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 آزمون هاي شناختي كارشناسي ارشد
2 نظريه هاي رواندرماني كارشناسي ارشد
3 روش هاي تشخيص كارشناسي ارشد
4 روانشناسي باليني كودك كارشناسي ارشد
5 آزمون هاي عيني و فرافكن كارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 آسيب شناسي رواني
2 روانشنسي سلامت


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Predicting the Quality of Life Based on Health-Promoting and Mindfulness Lifestyle in Pregnant Women with Obesity Referring to Comprehensive Health Ce مجله مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي 2021 11-1 11-19
2 Comparing Family Drawing Test Indices and Behavioral Problems between Iranian and Afghan Emigrant Children, Isfahan Province, Iran Iranian Journal of Psychiatry and behavioral sciences 2020 14-2 1-9
3 Efficacy of Group Therapy Based on 12-step Approach of Narcotics Anonymous on Selfcontrol and Quality of Life in People With Substance Use Disorder Di Journal Of Practice In Clinical Psychology 2020 8-1 17-25
4 مقايسه کارکردهاي اجرايي، رفتارهاي پرخطر و انگيزه تحصيلي بين نوجوانان با تي پهاي زماني صبحگاهي و شامگاهي مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران 2018 23-4 438-453
5 A path analysis of clinical and demographic variables in body dysmorphic disorder in a student sample مجله اصول بهداشت رواني 2018 20-2 148-153
6 The Relationships Between Anxiety Sensitivity, Irritability, Intrusive Thoughts and Sleep Problems in Patients With Generalized Anxiety Disorder Practice In Clinical Psychology 2017 (1)5 45-54
7 Efficacy of Dialectical Behavior Therapy on Stress, Resilience and Coping Strategies in Irritable Bowel Syndrome Patients Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2017 (1)19 1-7
8 The Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Anger and General Health of Female Students in Iran: A Pilot Study Iranian Journal of Psychiatry and Behavior Sciences 2016 (4)10 1-6
9 The effectiveness of stress management on volunteer mothers’ anxiety and depression to cesarean surgery International Journal of Psychology and Behavioral Research 2014 1(4) 567-571
10 Psychometric Characteristics of the Persian Version of the Irritable Bowel Syndrome Quality of Life Questionnaire (P-IBS-QOL) Pakistan Journal of Medical Sciences 2012 28 312-317
11 Family drawings of Iranian children with autism and their family members ARTS IN PSYCHOTHERAPY 2011 38 333-339
12 Self-esteem and anxiety in human figure drawing of Iranian children with ADHD ARTS IN PSYCHOTHERAPY 2011 38 256– 260
13 Efficacy of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Health-Related Quality of Life in Irritable Bowel Syndrome Patients Pakistan Journal of Medical Sciences 2011 27 749-753
14 همبستگي رضايت جنسي و حمايت اجتماعي درک شده با گرايش به عمل جراحي زيبايي د ر زنان و مردان مديريت ارتقاي سلامت 1400 10-4 1-11
15 مدل يابي ساختاري اضطراب سلامت بر اساس راهبردهاي تنظيم هيجان با توجه به نقش واسطه اي ناگويي هيجاني در دانشجويان پزشکي پژوهش سلامت 1400 6-3 207-218
16 مدل ساختاري خودکارآمدي درد بر اساس سبک زندگي سلامت محور با ميانجي گري درماندگي در مبتلايان به درد مزمن دانشور پزشکي 1400 29-3 118-131
17 پيش بيني کيفيت زندگي بر اساس راهبردهاي مقابله اي و سلامت معنوي در زنان باردار مبتلا به چاقي سلامت اجتماعي 1400 8-2 264-274
18 رابطه عملکرد خانواده با وابستگي به شبکه هاي اجتماعي با نقش واسطه اي خودتنظيمي هيجاني در نوجوانان فصلنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي 1400 11-3 47-64
19 پيش بيني سبک زندگي ارتقا دهنده سلامت بر اساس حس انسجام، انعطاف پذيري روانشناختي و تکانشگري در بيماران قلبي عروقي مبتلا به چاقي فصلنامه تعالي مشاوره و روان درماني 1399 9 1-13
20 اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري، رضايت زناشويي و نگرش نسبت به ناباروري زنان نابارور فصلنامه روانشناسي و روان پزشکي شناخت 1399 7-2 13-25
21 ارائه مدل ساختاري خوردن هيجاني بر اساس اضطراب صفت-حالت با نقش ميانجي پردازش هيجاني در افراد مبتلا به چاقي روانشناسي اجتماعي 1399 13-54 11-25
22 مدل رابطه اي نارضايتي جنسي و کيفيت زندگي در افراد مبتلا به چاقي با توجه به نقش واسطه اي صميميت زناشويي مجله دانشگاه علوم پزشكي صدوقي يزد 1399 28-1 2302-14
23 اثربخشي درمان متمرکز بر هيجان بر افسردگي بيماران مبتلا به عروق کرونر مجله روانشناسي سلامت 1399 3-1 91-98
24 نقش پيش بيني كنندة حافظة فعال و نگهداري توجه در كيفيت خواب کودکان واجد اختلال نقص توجه -بيش فعالي مجله شفاي خاتم 1399 8-2 9-17
25 اثربخشي يادگيري مستقل بر پيشرفت تحصيلي، خودکارآمدي تحصيلي و اضطراب امتحان دانشآموزان دختر پايه هفتم شهر اصفهان پژوهش هاي کاربردي در روانشناسي 1399 11-3 207-222
26 خوردن هيجاني و خودشفقت ورزي در افراد فربه: نقش وا سطه اي پردازش هيجاني روانشناسي تحولي 1399 7-66 205-216
27 مقايسه اثربخشي درمان شناختي–رفتاري و آموزش تمرينات تنفسي ديافراگمي بر کيفيت خواب زنان مبتلا به آسم سبک زندگي با محوريت اسلام 1399 4-4 58-66
28 مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و شناخت درماني هيجان مدار بر اضطراب سلامت بيماران مبتلا به آريتمي قلبي سبک زندگي با محوريت سلامت 1399 4 157-169
29 مقايسه اثربخشي درمان هيجان مدارو درمان تحريک الکتريکي مستقيم فراجمجمه اي بر اضطراب و افسردگي بيماري عروق كرونر قلبي روانشناسي سلامت 1399 9-4-3 45-62
30 مقايسه اثر بخشي درمان ذهن آگاهي و ريلکسيشن بر شدت درد در بيماران مبتلا به سر در دهاي ميگرني بيهوشي و درد 1399 11-3 28-42
31 نقش رابطة استرس والدگري و داغ اجتماعي با تعامل هاي والد -فرزند در مادران كودكان مبتلا به اُتيسم روانشناسي فرهنگي 1398 3-2 124-138
32 اثربخشي درمان ذهن آگاهي بر نشاط ذهني و نظم جويي شناختي هيجان در بيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني مجله دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1398 62-5 1764-1774
33 اعتباريابي مقدماتي پرسشنامه اعتياد به غذايي يل مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني 1398 (4)25 454-470
34 بررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تا بآوري، معنا در زندگي و عملکرد خانوادگي مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني مجله افق دانش 1398 25-4 301-311
35 اثربخشي بازي درماني کودک محور بر حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به اختلال يادگيري مجله ناتواني هاي يادگيري 1398 9-2 95-115
36 بررسي ويژگيهاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي مراقبين مبتلايان به اختلالات اسکيزوفرني نشريه پرستاري ايران 1398 32-12 65-79
37 مقايسه مشکلات رفتاري و تعاملات والد-فرزند بين کودکان واجد تشخيص بي اختياري ادرار اوليه و ثانويه رويش روانشناسي 1398 8-5-3 27-36
38 مقايسة همدلي و بازشناسي هيجاني چهره بين كودكان واجد اختلال سلوك و اختلال نافرماني مقابله اي مجله كودكان استثنايي 1398 18-4 117-128
39 نقش تعديلکننده نشخوار فکري در رابطه بين کمالگرايي و ناتواني ناشي از سردرد تنشي در بيماران شهرستان شاهين شهر در سال 1396 : يک مطالعه توصيفي مجله علوم پزشكي رفسنجان 1398 18-4 325-338
40 بررسي نقش تعديل كننده کيفيت خواب دررابطه اضطراب صفت- حالت با شدت علايم بيماران مبتلابه سردرد¬هاي ميگرني روانشناسي سلامت 1398 8-2 26-38
41 اثربخشي روان نمايشگري بر اضطراب اجتماعي، عزت نفس و بهزيستي روان شناختي دانشجويان واجد تشخيص اختلال اضطراب اجتماعي دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي 1398 20-3 22-30
42 مقايسه افکار خودکشي و سطح استرس بين دانشجويان افسرده با تيپ هاي زماني صبحگاهي و شامگاهي مجله روانشناسي و روان پزشکي شناخت 1398 6-1 64-74
43 مقايسه توجه گزينشي و حل مسئله بين دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال نارسايي توجه-فزون كنشي و اختلال نافرماني مقابلهاي فصلنامه سلامت روان كودك 1397 5-4 206-218
44 مقايسه كنترل¬شده سيستم¬هاي مغزي- رفتاري بين افراد واجد تشخيص اختلال مصرف مواد افيوني تثبيت شده با متادون، وابسته به متادون و وابسته ترکيبي فصلنامه عصب روانشناسي 1397 4-1-1 31-44
45 مقايسه آلكسي تايميا،استرس و تنظيم هيجان بين تشنج هاي صرعي و غيرصرعي Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 1397 20-12 e68475
46 بررسي رابطه ناگويي هيجاني، ادراک بيماري و تاب آوري با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به كوليت اولسراتيو گوارش 1396 (1)22 28-38
47 اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر کاهش استرس بر کيفيت خواب، افکار مزاحم و حساسيت اضطرابي بيماران واجد تشخيص اختلال استرس پس از سانحۀ ناشي از جنگ فصلنامه روانشناسي نظامي 1396 (29)8 5-17
48 مقايسه فعاليت سيستم هاي مغزي رفتاري بين ورزشکاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي فصلنامه علمي پژوهشي عصب روانشناسي 1396 3-2-8 68-82
49 مقايسة ويژگيها و تيپهاي شخصيتي بين ورزشکاران رشتههاي ورزشي برخوردي و غيربرخوردي دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي 1396 18-2 21-34
50 اثر بخشي آموزش گروهي حل مسئله بر تابآوري، رضايت زندگي و راهبردهاي مقابلهاي خانواده افراد مبتلابه سوءمصرف مواد فصلنامه رويش روان شناسي 1396 6-3-2 163-188
51 پيش بيني بهزيستي روان شناختي بر اساس مکانيسم هاي دفاعي و راهبردهاي انطباقي در بيماران مبتلا به سندرم نقص ايمني اکتسابي روانشناسي سلامت 1395 (20)5 137-151
52 اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر شاخص هاي رواني و فيزيولوژيكي مادران متقاضي سزارين مجله تحقيقات علوم رفتاري 1395 14-2 229-235
53 بررسي رابطه كاركردهاي اجرايي و بهرة هوشي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان واجد تشخيص سطح يك اختلالات طيف اتيسم فصلنامه كودكان استثنايي 1395 (3)16 65-74
54 A Comparative Study on Defense Mechanisms, Coping Strategies and Psychological Well-being of Women and Men with Acquired Immunodeficiency Syndrome Mitteilungen Saechsischer Entomologen 1394 115 1863-1870
55 اثربخشي درمان متمركز بر هيجان بر كيفيت زندگي و خواب در نشانگان روده تحريک پذير فصلنامه گوارش 1394 20 185-192
56 مقايسه روانشناختي در بيماران مبتلا به انواع ريزش مو و افراد سالم مجله دانشكده پزشكي اصفهان 1393 32 110-119
57 اثربخشي روش آموزش حل مسأله بر رضايت زناشويي و نيمرخ رواني زوجين شهرستان بروجن فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درماني 1392 16 15-32
58 اثربخشي درمان گروهي تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي و پرخاشگري سوء مصرف كنندگان مواد فصلنامه مطالعات روانشناختي 1392 (4)9 1-19
59 بررسي اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي- رفتاري بر استرس، اضطراب و افسردگي زنان باردار مجله تحقيقات نظام سلامت 1391 8 1342-1348
60 مقايسه سطح هيجان خواهي و راهبردهاي مقابله اي معتادان تحت درمان و جمعيت سالم فصلنامه اعتياد پژوهي 1390 5 7-20
61 روايي و پايايي مقياس خود کارامدي مديريت بيماران ديابت نوع2 مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران 1389 12 111-115
62 رابطه تيپ هاي پرخاشگري با رفتارهاي مثبت و منفي رانندگي و رخداد سوانح مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران 1388 (1)15 81-85
63 ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر مجله پايش 1388 9(1) 21-28
64 بررسي مقدماتي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي در روده تحريک پذير گوارش 1387 13-2 99-105
65 ارائه مقياس سنجش نگرش نسبت به اينترنت دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت 1387 5 65-72

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مقايسه همراهي شش بعد مرضي مشترك بين دو آزمون MMPIوSCL.90.Rدر بيماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار كنفرانس ملي روانشناسي،علوم تربيتي و اجتماعي مازندران 1394
2 بررسي سطح خودکارآمدي معلمان مقاطع دبستان و راهنمايي بر اساس ويژگيهاي جمعيت شناختي اولين كنفرانس بين المللي آموزش،يادگيري،اشتغال و توسعه ي پايدار تهران 1394
3 مرگ از ديدگاه روانشناسي و اسلام نخستين همايش بين المللي گفتگوي علم و دين دانشگاه علوم پزشكي تهران 1385

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مجموعه آزمون هاي روانشناختي تالیف 1390 جهاد دانشگاهي اصفهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 آموزش كاربردي آزمون هاي هوش و روانشناختي(دوره اول) 1392/08/01
2 آموزش كاربردي آزمون هاي هوش و روانشناختي(دوره دوم) 1392/08/01
3 آموزش مهارت ها با احساسات منفي 1389/08/01


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 1384
2 عضو انجمن روانشناسي باليني ايران 1388
3 عضو کارگروه پژوهشي روانشناسي سلامت مركز تحقيقات علوم رفتاري 1394
4 عضو شوراي داوران مجله تحقيقات علوم رفتاري 1394