چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : ناصر
نام خانوادگی : خانی
پست الکترونیک : naserkhani@phu.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مديريت دانشگاه اصفهان ايران 1380
کارشناسی ارشد مديريت آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1387
دکتری مديريت يو تي ام مالزي 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مديريت تکنولوژي و نوآوري کارشناسي ارشد مديريت
2 روش تحقيق در مديريت و کسب و کار کارشناسي ارشد و دکتري
3 مديريت استراتژيک کارشناسي ارشد
4 طراحي و مديريت کسب و کار الکترونيکي کارشناسي ارشد
5 مديريت استراتژيک دانش سازماني دکتري
6 دوره ارزيابي عملکرد سازمان، تيم و فرد کارشناسي ارشد
7 دوره آينده پژوهي کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مديريت استراتژيک
2 مديريت تکنولوژي و نوآوري
3 مديريت کسب و کار الکترونيکي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Dynamic pricing for information goods using revenue management and recommender system Journal of Revenue and Pricing Management 2021 20 1-11
2 قابليت شبکه سازي و عملکرد تجاري سازي؛ نقش ساختار شبکه مجله بازاريابي بي.تو.بي. 2021 28-1 51-68
3 The Relationship between Networking Capability and Commercialization Performance by Considering the Role International Journal of Business Innovation and Research 2020 22-1 47-68
4 A Paradigmatic Model for Shared Value Innovation in Supply Chain International Journal of Innovation Science 2020 12-1 142-166
5 ارائه مدلي براي کندذهني سازماني Journal of High Technology Management Research 2020 31-2 1-8
6 Social media usage and commercialization performance: role of networking capability Journal of Science and Technology Policy Management 2019 10-5 1174-1195
7 The Innovation Roadmap and Value Creation for Information Goods Pricing as an Economic Commodity Journal of Information Systems and Telecommunication 2019 7-2 154 - 164
8 A Data Envelopment Analysis Method for Evaluating Performance of Customer Relationship Management Iranian Journal of Management Studies (IJMS) 2018 11-4 743-767
9 Recognizing Factors Affecting Manpower Productivity Based on Kano Model International Journal of Asian Business and Information Management 2017 8-3 1-13
10 Trust and Security in E-banking Adoption in Romania IBIMA Communications 2012 -- 1-10
11 The status of strategic information systems planning practices in Iran: An organizational perspective. Research Journal of Information Technology 2012 4 47-60
12 An Empirical Investigation of Capability Factors Affecting Strategic Information System Planning Success. International Journal of Strategic Information Technology and Applications (IJSITA) 2012 3 1-17
13 Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A resource-based View Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012 40 334-340.
14 Relationship between Marketing Network Processes (MNPs), Strategic Marketing Planning (SMP) and SMEs’ Performance. International Journal on Social Science, Economics and Art 2011 2 31-36
15 IS/IT capability and Strategic Information System Planning (SISP) Success International Management Review 2011 7 75-83
16 ارائه الگوي قابليتهاي استراتژيک مالي در موفقيت پياده سازي بودجه ريزي عملياتي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي فصلنامه مديريت کسب و کار 1400 50 224-238
17 بررسي و مقايسه استراتژي هاي توسعه گردشگري مابين ايران و چين از ديدگاه گردشگران فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1400 12-1 1-17
18 طراحي الگوي مشارکت در برون سپاري خدمات ( مورد مطالعه شرکت گاز استان اصفهان) فصلنامه مديريت صنعتي 1399 15-54 70-85
19 ارزيابي تاثير چابکي زنجيره تامين بر عملکرد مالي بررسي هاي بازرگاني 1399 104 63-78
20 توانمندي شبکه سازي، ساختار شبکه هاي کسب و کار و عملکرد شبکه سازي در شرکت هاي دانش بنيان فصلنامه مديريت توسعه فناوري 1398 7-4 151-180
21 نگاه چند بعدي به نگرش: تبيين رويکرد تئوري تلاش در بررسي عوامل موثر بر پذيرش همراه بانک مجله مديريت بازاريابي 1397 41 72-92
22 عوامل انسجام حلقه هاى زنجيره تأمين بشردوستانه در بحران هاى طبيعى فصلنامه دانش پيشگيرى و مد يريت بحران 1396 7-2 129-140
23 شناسايى عوامل مؤثر بر موفقيت برنامه ريزى استراتژيک فناورى اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت ملى نفت ايران) فصلنامه علمى پژوهشى پژوهشگاه علوم و ّفناورى اطلاعات ايران 1396 23-2 517-548
24 شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر در موفقيت زنجيرة تأمين بشردوستانه فصلنامه علمي پژوهشي امداد و نجات 1395 8-3 16-26
25 هوش استراتژيک مديران شاخصي مهم در تصيم گيري بهينه ماهنامه تدبير 1395 26-28 37-42
26 مطالعۀ عوامل حياتي موفقيت مديريت دانشدر سازمانهاي پروژه محور با تاکيد بر نقش کليدي مديران مياني (نمونه موردي: شرکت مهندسي بين المللي فولاد تکنيک) مديريت بهره وري 1394 9 169-192
27 قابليتها براي موفقيت ماهنامه گزيده مديريت 1393 15 44-50
28 سازگاري با تجارت الکترونيکي در صنعت هتل داري ايران فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري 1392 21 167-187
29 تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملکرد سازماني بر اساس کارت امتيازي متوازن مجله پژوهشهاي مديريت 1389 9 89-114

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 اهم بدرفتاري ها در سازمان هاي ايراني همايش ملي پژوهش هاي نوين در روان شناسي و علوم رفتاري مجازي 1400
2 بررسي تاثير مهارتهاي رهبري مجازي بر عملکرد تيم مجازي پنجمين کنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري اهواز 1399
3 عوامل فني، سازماني و محيطي موثر بر پذيرش دورکاري در بين سازمان هاي ايراني اولين کنفرانس ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني پسا کرونا نجف آباد 1399
4 روندهاي جمعيتي موثر بر كسب مزيت رقابتي در سازمانهاي خدماتي (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي) دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
5 ارائه الگويي از معيارهاي تدوين برنامه استراتژيك با بررسي ادبيات دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
6 چيزي انجا هست يا نه؟ چالش ارزش آفريني و ارزش سوزي در هولدينگ ها دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
7 ارائه پارادايم استراتژي نوآوري جهت حفظ مزيت رقابتي در محيط پويا اولين کنفرانس بين المللي نواوري و تحقيق در علوم انساني، مديريت و معارف اسلامي قم 1395
8 عوامل موثر بر تبليغات دهان به دهان الکترونيک در تجارت الکترونيک اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
9 آموزش مديريت استراتژيك؛ چالش ها و رويكردها سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت دانشگاه صنعتي شريف 1394
10 عوامل فني، سازماني و محيطي موثر بر تسهيم دانش در ميان اعضا ء هيئت علمي اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1394
11 عوامل فردي ،شغلي و بين فردي مؤثر بر فرسودگي شغلي كاركنان اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
12 بررسي عوامل موثر بر کارآفريني دانشگاهي و تاثيرات آن در جامعه اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
13 دورکاري؛ الزامات، محدوديت ها، منافع و تجربه دورکاري در ايران اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
14 چالش ها و مزاياي زنجيره تأمين معکوس اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
15 رابطه بين ابعاد شايستگي و موفقيت کسب و کار الکترونيکي در شرکتهاي کوچک و متوسط اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدما ت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
16 نقش مديريت دانش مشتري در خلق مزيت رقابتي در سازمان هاي کوچک و متوسط اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
17 Factors moderating the relationship between IS capabilities and strategic information system planning (SISP) success IGCESH2010, UTM, Johor, Malaysia Johor, Malaysia 2010

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بهره وري كاركنان شركت آب منطقه اي اصفهان مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد برون دانشگاهی
2 بررسي ميزان سازگاري و چگونگي بکارگيري تجارت الکترونيکي در وب سايت هتلهاي ايران همکار درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 BUSINESS QUOTES-770 Selected Business Quotes on: How to Start and Manage a Business as an Entrepreneur تدوین 1394 Supreme Art
2 راهنماي کاربردي پي ال اس تالیف 1391 Create Space

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 موسسه آموزش عالي فرزانگان سخنران کليدي کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع 1397
2 دانشگاه شيخ بهائي سخنران کليدي کنفرانس پژوهش هاي نوين کاريردي در مديريت 1397
3 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد داور هفتمين جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي 1397
4 کنفرانس بين المللي ABPTM در تايلند بهترين مقاله کنفرانس 2012

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 استراتژي هاي شبکه سازي در پژوهش، نوآوري و کارآفريني 1398/09/26
2 اخلاق حرفه اي 1397/09/25
3 اصول مذاکره 1398/09/27
4 بازآفريني مدل کسب و کار 1399/08/21
5 آشنائي با فرايندهاي ISO 1395/03/08
6 کاربرد SPSS در تحقيقات مديريت 1392/09/17
7 نگارش مقالات علمي در مديريت 1392/09/10
8 آشنائي با تکنيک ها و فنون تفکر 1395/12/22
9 پنل تخصصي مديريت کسب و کار در دوران کرونا 1399/08/20


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه مديريت دانشگاه 1396
2 مدير امور پژوهشي دانشکده 94