چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : نرگس
نام خانوادگی : دهقان
پست الکترونیک : dehghan@par.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي معماري دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1384
کارشناسی ارشد مهندسي معماري گرايش پايداري دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1387
دکتری معماري دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان در دروس طراحي معماري در ترم دوم سال 1386 کارشناسي
2 به صورت حق التدريس در درس طراحي معماري 2 (فضاهاي آموزشي) در دانشکده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران از ترم اول سال 1387 تا 1389 کارشناسي
3 تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان استان فارس (سال تحصيلي 88 و 89) کارشناسي
4 تدريس در دانشگاه کاشان در دروس مباني نظري معماري و طرح معماري 3، (ترم دوم سال تحصيلي 91) کارشناسي
5 تدريس در دانشگاه علوم تحقيقات ساوه در دروس طراحي 1 و 2 کارشناسي ارشد معماري و حکمت هنر اسلامي و سير انديشه هاي معماري (در سال تحصيلي 91) کارشناسي ارشد
6 تدريس در موسسه آموزشي دانش پژوهان در درس سير انديشه هاي معماري کارشناسي ارشد
7 تدريس در موسسه آموزشي اشرفي اصفهاني در دروس طراحي معماري، ترم اول سال تحصيلي 92 کارشناسي
8 تدريس در دانشگاه هنر اصفهان در درس تنظيم شرايط محيطي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 روان شناسي محيط، علوم ادراکي، مسيريابي و خوانايي در فضاهاي داخلي پيچيده و طراحي الگوهاي فضايي براي خوانايي فضا، بهينه سازي مصرف انرِژي در ساختمان، طراحي ساختمانهايي با مصرف حداقل انرژي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 راهبردهاي طراحي در پيش‌دبستاني‌هاي پسرانه شهر اصفهان با هدف ايجاد تعلق به مکان مرمت و معماري ايران ۱۴۰۰ ۱۱-۲۸ 69-86
2 مطالعه تطبيقي تاثير فرهنگ و اقليم در شکل گيري خانه هاي قاجاريه دو بوم فرهنگ شيراز و کاشان انديشه معماري ۱۴۰۰ 5-10 182-201
3 Analysis of The Impact of Window Properties On the Main Living Space with The Aim of Daylight Efficiency and Energy Saving in The Hot and Dry Climate of Isfahan Journal of Solar Energy Research 2023 8-1 1235-1249
4 Factors influencing residents satisfaction in nursing homes Isfahan province Iran Structural Equation Modeling Space Ontology International Journal 2022 11-4 57-74
5 Assessment of the acoustical condition of metro stations by emphasizing auditory satisfaction (Case Studies: Saat and Khayyam Metro Stations) Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics 2021 7/2 118-138
6 Optimum Characteristics of Windows in an Office Building in Isfahan for Save Energy and Preserve Visual Comfort Journal of Daylighting 2021 ۸ 222-238
7 Optimization of energy consumption and daylight performance in residential building regarding windows design in hot and dry climate of Isfahan Science and Technology for the Built Environmen 2021 27 351-366
8 تشريح روابط ميان داده هاي توالي رفتاري در عملکرد راهيابي و متغيرهاي نحوفضا The International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design 2018 12-4 37-58
9 ارزيابي رضايتمندي آکوستيکي در ايستگاه‌هاي مترو از منظر عيني و ذهني (مطالعۀ موردي: مترو تهران و تبريز) فصلنامه‌ي علمي کارافن 1401 19-4 323-347
10 شبيه‌سازي متغيرهاي آکوستيکي به منظور رضايتمندي شنيداري در ايستگاه‌هاي مترو با استفاده از نرم‌افزار اودئون (نمونه موردي: مترو تهران، تبريز، اصفهان) مطالعات محيطي هفت حصار 1401 42/11 85-106
11 تحليل سطح حس تعلق به مکان‌هاي تفريحي به‌واسطۀ تبيين معناي مکان (نمونۀ موردي: دهکدۀ تفريحي زاينده‌رود) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي 1401 12-۴۳ ۹۱-۱۲۲
12 بررسي رفتارحرارتي ايوان در خانه‌هاي سنتي اصفهان جهت بازخواني آن در معماري کنوني با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي انديشه معماري 1401 6-۱۱ 115-135
13 راهبردهاي طراحي مرکزنگهداري کودکان بي‌سرپرست با هدف افزايش تعلق به مکان در شهر اصفهان هويت شهر 1401 49-16 61-76
14 تعيين محدودۀ آسايش حرارتي در فضاي باز دبستان‌هاي دخترانۀ شهر اصفهان صفه 1400 31-94 43-58
15 يادگيري طراحانه ساز ه هاي نوين: رويکرد هم زماني و هم مکاني در جهت ارتقاي توانايي طراحي معماري نشريه معماري و شهرسازي آرمان­شهر 1399 33 57-74
16 بازنمايي اطالعات در فضاهاي خارجي بزرگ- مقياس با استفاده از چارچوبهاي مرجع معماري و شهرسازي آرمان‌شهر 1398 29 17-30
17 ارتقاي توانايي طراحي معماري مبتني بر يادگيري طراحانۀ سازه‌‌هاي نوين مطالعات معماري ايران 1398 15 193-216
18 تحليل ويژگيهاي شکلي خانه هاي چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلي خانه هاي درونگراي شهر اصفهان نشريۀ علمي باغ نظر 1398 72-16 5-20
19 امكان سنجي استفاده از الگوي تاريخ نگاري «روح زمانه» به عنوان روشي براي مطالعات تاريخ معماري معاصر ايران جستارهاي تاريخي 1397 9-2 27-48
20 راهکارهاي مسيريابي در فضاي داخلي معماري، مورد مطالعاتي: کتابخانه ملي ايران معماري و شهرسازي آرمان‌شهر 1397 25 105-119
21 گونه شناسى کالبدى فضاهاى اصلى خانه هاى چندطرف ساخت شهر اصفهان درگسترةشکل تهرنگ صفه 1397 28-82 201-222
22 ادراک راه يابي در ساختماني با پيچيدگي فضايي زياد بواسطه راهکار طبقه مجله بين المللي علوم کاربردي 1393 - -
23 مقايسه ابعاد خوانايي فضا با راهکارهاي راهيابي مجله پژوهشي بين المللي علوم کاربردي 1391 3 -
24 تعريفي بر مشترکات معنايي در کهن الگو با نگاهي به مفهوم عروج درکالبد معماري مجله مطالعه تطبيقي هنر 1390 1 -
25 توسعه پايدار توريست در سکونتگاههاي کويري ايران مجله پايداري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي 1390 7 -
26 معماري زميني ساده و پايدار، بناهايي خلاقانه از مصالح بومي مجله پايداري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي 1389 6 -
27 طراحي بومي منطقه اي راهي براي کاهش اثر جزيره گرماي شهري (نمونه موردي: ارزيابي افزايش جمعيت شهر تهران و تاثير آن بر جزيره گرماي شهري) مجله پايداري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي 1388 - -
28 زمين، پناهگاهي براي بنا مجله معماري و ساختمان 1387 16 130-135
29 سرمايش ايستا در معماري با راهکارهاي پايدار بومي در ايران مجله پايداري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي 1387 - -
30 پويايي در بنا با انرژي زمين گرمايي مجله آبادي 1387 60 118-123

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 اثرگذاري پنجره در ارتقا تهويه طبيعي و مصرف انرژي در اقليم گرم و خشک أصفهان مطالعه موردي دبستان دخترانه حسين امين در شهر أصفهان نهمين کنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و توسعه شهري پايدارايران تهران 1400
2 بررسي انواع ديوارهاي غيرفعال خورشيدي جهت صرفه جويي در مصرف انرژي هشتمين کنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري پايدار ايران تهران 1399
3 ارائه راهکارهايي جهت طراحي محيط کالبدي با رويکرد ارتقاء رضايتمندي سالمندان اولين کنفرانس ملي عمران، معماري و فناوري اطلاعات در زندگي شهري مشهد 1399
4 تمهيدات طراحي آسايشگاه افراد دچار زوال عقل با هدف بهبود وضعيت مسيريابي کنفرانس عمران,معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام تبريز 1397
5 بررسي نقش پنجره به عنوان يکي از مولفه هاي موثر بر صرفه جويي در مصرف انرژي در طراحي مدارس پايدار زيست محيطي (با روش نمونه موردي) سومين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي عمران، معماري و طراحي شهري تبريز 1397
6 بازشناسي الگوهاي مختلف ايوان در خانه هاي سنتي اصفهان بر اساس رابطه فضايي با بخش زمستان نشين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر پيشرو در کشورهاي اسلامي مشهد 1397
7 نقش حياط هاي غيرمسقف و مسقف (آتريوم) در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي تجاري اصفهان کنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران 1397
8 آتريوم و حياط راهکاري براي نور طبيعي و تهويه در اقليم گرم و خشک کنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران 1397
9 بازمکاشفه بادگير در معماري ايران با تأکيد بر بهينه سازي تهويه در ساختمان کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام تبريز 1397
10 راهکارهاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان کتابخانه هرمزگان (شبيه سازي با نرم افزار ديزاين بيلدر) اولين کنفرانس بين المللي فناوري و انرژي سبز کرمانشاه 1396
11 بررسي متغيرهاي تاثيرگذار در طراحي در اقليم گرم و خشک پنجمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري تهران 1396
12 راهکارهاي طراحي آسايشگاه نگهداري از بيماران دچار زوال عقل با هدف ارتقاء کيفيت زندگي پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري تهران 1396
13 ضرورت توجه به صرفه جويي اقتصادي انرژي با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در ايران کنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر موسسه آموزش عالي اسوه معاصر 1396
14 مروري بر جايگاه عملکردي آتريوم در بهينهسازي تهويه و نقش آن در طراحي ساختمانهاي امروزي پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري تهران 1396
15 طراحي مجتمع مسکوني در شهرستان نجف آباد مبتني براصول پايداري محيطي چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري تهران-دانشگاه شهيد بهشتي 1395
16 جايگاه انرژي هاي نو در معماري (انرژي خورشيدي) چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري تهران-دانشگاه شهيد بهشتي 1395
17 معماري بومي منطقه کجور(نمونه موردي: روستاي لاشک) همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران يزد 1394
18 بررسي شاخصه هاي پايداري در معماري دستکند ايران (نمونه موردي روستاهاي کندوان و ميمند) همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران يزد 1394
19 بررسي عوامل تاثيرگذار در شکل گيري انواع معماري زيرزميني ايران همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران يزد 1394
20 بررسي عوامل تاثيرگذار در شکل گيري انواع معماري زيرزميني ايران همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران يزد-دانشگاه علم و هنر 1394
21 کاربرد مصالح تغيير فاز دهنده در کاهش مصرف ميزان انرژي در ساختمان سومين همايش ملي اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي (با رويکرد توسعه پايدار) اصفهان-سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان 1394
22 نوآوري در عايق هاي حرارتي گامي به سوي معماري پايدار سومين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1394
23 معماري پايدار، گامي در جهت کاهش جزيره گرماي شهري کنفرانس بين المللي عمران، معماري و زيرساختهاي شهري تبريز 1394
24 دستيابي به راهکارهاي راه‌يابي جهت تسهيل خواندن فضاي داخلي معماري کنگره نوروساينس پايه اي و باليني تهران 1392
25 معيارهاي معماري يکپارچه در آثار قديم ايران کنفرانس بين المللي سازه و معماري، دانشگاه تهران تهران 1390
26 انرژيهاي تجديدپذير، گامي در جهت ايجاد مساکن روستايي خوداتکا كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي (مسكن و بافت) - 1388

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 انجام خدمات مهندسي مشاور جهت ارائه ايده و طراحي مرحله اول و دوم معماري و سازه (فاز يک و دو )، درآيگاه شرق شهر اصفهان از سمت پل شهيد سردار سليماني همکار شهرداري اصفهان برون دانشگاهی
2 تبيين الگوي شهر بيوفيليک (مورد مطالعه: شهر اصفهان) همکار شهرداري اصفهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 نماهاي پايدار روشهاي طراحي پوسته ساختمانها با عملکرد پيشرفته ترجمه 1397 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
2 تحقيق در كنار طراحي ترجمه 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 شهرداري اصفهان چهارمين جشنواره ملي شهرپژوهي و اولين جشنواره فن پژوهي شهري 1400

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ