چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : ندا
نام خانوادگی : بهزاد فر
پست الکترونیک : behzadfar_neda@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي پزشکي اصفهان ايران 87
کارشناسی ارشد مهندسي پزشکي تهران ايران 89
دکتری مهندسي پزشکي تربيت مدرس ايران 94


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 پديده هاي بيوالکتريک کارشناسي
2 اصول توانبخشي کارشناسي
3 الکترونيک1 کارشناسي
4 مدار1 کارشناسي
5 روش تحقيق کارشناسي
6 حسابگري الگوريتم کارشناسي
7 برنامه¬نويسي کامپيوتر با وب کارشناسي
8 کارگاه آموزشي و خدمات بهداشتي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 پردازش تصوير
2 پردازش سيگنال
3 پردازش سيگنال زيست پزشکي
4 شبکه عصبي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 قابليت پيش بيني نتيجه درمان بيماران داراي تومور مغزي با بواسيزوماب Journal of Medical and Bioengineering ۲۰۱۴ 3-1 1-4
2 Analysis and simulation of load frequency control in power system with reheater steam turbine Journal of Applied Dynamic Systems and Control 2022 5-1 84-90
3 Control of Pitch Angle in Wind Turbine Based on Doubly Fed Induction Generator Using Fuzzy Logic Method Journal of Renewable Energy and Environment 2022 9-2 1-7
4 A Brief Overview on Analysis and Feature Extraction of Electroencephalogram Signals Signal Processing and Renewable Energy 2022 6 39-64
5 EEG Spectral Power Analysis: A Comparison Between Heroin Dependent and Control Groups Clinical EEG and Neuroscience 2022 53-4 307-315
6 The effectiveness of computer-based cognitive-behavioral therapy approach for the treatment of attention deficit disorders of drug addicts International Journal Natural and Engineering Sciences 2021 15 (2 1-12
7 Diagnosis of Brain Tumor Position in Magnetic Resonance Images by Combining Bounding Box Algorithms, Artificial Bee Colonies and Grow Cut International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE) 2021 10-4 1-12
8 Investigation and simulation of different medical image processing algorithms to improve image quality using simulink MATLAB Signal Processing and Renewable Energy 2021 5-4 15-28
9 Application of firefly algorithm in breast cancer detection in mammographic images International Journal Natural and Engineering Sciences 2021 15-1 1-11
10 Clinical validation of the Saadat non-invasive blood pressure module according to the british standard EN ISO 81060-2 protocol Signal Processing and Renewable Energy 2021 5 41-50
11 The effect of STATCOM controller for improving dynamic performance of wind farm in power system International Journal Natural and Engineering Sciences 2020 14(2) 1-20
12 Motor Speed Maximum Control in the Resonance Ratio Controller for Two-Mass System using Self-Organizing Fuzzy Controller International Journal of Research Studies in Electrical and Electronics Engineering(IJRSEEE) 2019 6-1 1-8
13 Low-Complexity Discriminative Feature Selection From EEG Before and After Short-Term Memory Task Clinical EEG and Neuroscience 2016 47-2 291-297
14 Application of firefly algorithm in automatic extraction of brain tumor from multi-modality magnetic resonance images International Journal of Smart Electrical Engineering 1400 10-4 187-196
15 بررسي و شبيه سازي الگوريتم هاي مختلف پردازش تصاوير پزشکي جهت بهبود کيفيت تصاوير با استفاده از سيمولينک متلب نشريه تحقيقات نوين در برق 1400 10-3 33-42
16 تشخيص سرطان سينه از روي ريزدانه‌هاي کلسيم در تصوير ماموگرافي به کمک خوشه‌بندي فازي و شبکه هاي عصبي پردازش سيگنال پيشرفته 1400 5-1 19-27
17 تحليل و پردازش سيگنال الکتروآنسفالوگرام در تشخيص خستگي زمان آموزش نوروفيدبک مهنددسي پزشكي زيستي 1400 15-4 289-298
18 طبقه‌بندي تصورات حرکات اندام فوقاني مبتني بر يک روش هايبريد از تبديل موجک و آناليز مولفه‌هاي اصلي براي کاربردهاي واسط مغز و کامپيوتر تحقيقات نوين در برق 1399 9-3 35-42
19 طبقه‌بندي افراد الکلي و غيرالکلي مبتني بر ويژگي‌هاي فرکانسي و غيرفرکانسي سيگنال مغزي مهندسي پزشکي زيستي 1399 14 (2 109-119
20 کنترل گشتاور سيستم هاي تشديد دوجرمي با استفاه از کنترل کننده PID نشريه تحقيقات نوين در برق 1399 9 (1) 17-25
21 مروري بر سيستم تبديل انرژي بادي و کاربرد انواع ژنراتور القايي نشريه تحقيقات نوين در برق 1398 8 (4) 55-66
22 ارائه روشي جديد براي آشکارسازي سرطان سينه در تصاوير ماموگرافي با استفاده از الگوريتم کرم شب تاب فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1398 10-40 25-34
23 استخراج و تحليل نيمه خودکار تومورهاي مغزي GBM از تصاوير چندپارامتري تشديد مغناطيسي فصلنامه مهندسي پزشکي زيستي 1392 7 219-236

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي اناتومي انگشت شست، همراه طراحي و المان محدود يک نمونه مدل جديد انگشت شست چهارمين کنفرانس مهندسي برق،مهندسي مکانيک،کامپيوتر و علوم مهندسي دهلي هند 1398
2 ارزيابي کلينيکي ماژول NIBP سعادت براساس پروتکل EN 81060-2 هفدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي الکتيريک/ الکترونيک، کامپيوتر، مخابرات و تکنولوژي اطلاعات تايلند 1399
3 تحليل آماري کرونا و تاثير اقتصادي آن در جامعه در دوره پسا کرونا ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران تهران 1399
4 نياز جامعه اسلامي سرگردان به نجات دهنده در دوره پسا کرونا ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران تهران 1399
5 تشخيص موقعيت تومور مغزي در تصاوير تشديد مغناطيسي با ترکيب الگوريتم مرز محدود و رشد ناحيه توموري پنجمين کنفرتنس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
6 Attentional bias toward substance cues in Methamphetamaine-addicted patients بيست و ششمين کنفرانس ملي و چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي زيست پزشکي ايران تهران 1398
7 بررسي وضعيت َهمزماني سيگنال مغز حين فعاليت حافظٍه کاري در افراد سالم چارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1396
8 تعيين عمق بيهوشي با تجزيه مد تجربي سيگنال EEG چهارمين کنفرانس مهندس برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
9 استخراج تومور در تصاوير چند مداليته تشديد مغناطيسي با استفاده از الگوريتم زنبور عسل مصنوعي چهارمين کنفرانس مهندس برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
10 شناسايي محدوده کلي تومور با استفاده از الگوريتم Box Bounding چهارمين کنفرانس مهندس برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
11 بررسي تغييرات بي نظمي سيگنال مغزي قبل و بعد از حافظه بيست و چهارمين كنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي مهندسي‌ زيست پزشكي ايران دانشگاه صنعتي اميرکبير 1396
12 Automatic Centerline Extraction of Blood Vessel Based on Vessel Boundary and Skeleton Using Morphological Operations اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه اميرکبير ۱۳۹۵
13 رديابي اشياي متحرک با استفاده از فيلتر ذره اي و مدل مشاهده اي براساس ترکيب ويژگي 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering دانشگاه شهيد بهشتي تهران 2014
14 Determination of EEG Power For Individuals During Memory usage Based on Personalized Frequency Bands ششمين کنفرانس سلامت الکترونيکي و کاربردهاي ict در پزشکي ايران تهران - محل داپمي نمايشگاه بين المللي تهران ۱۳۹۳
15 ارزيابي عملکرد ماژول nibp سعادت براساس استاندارد sp10 20th Iranian Conference on Biomedical Engineering دانشگاه تهران 93
16 Automatic segmentation of brain tumors in magnetic resonance Images IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics Shenzhen Convention and Exhibition Center Hong Kong, China 2012

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 تشخيص ريتم هاي مختلف از سيگنال الکتروکارديوگرام مجری شركت پويندگان راه سعادت برون دانشگاهی
2 تشخيص تغيير الگوي رفتاري سالمندان با بررسي پارامترهاي فيزيولوژيک و رفتاري به کمک سيستم پايش از راه دور مجری شركت پيشگامان مراقبت هوشمند رايا برون دانشگاهی
3 تشخيص ريتمهاي قابل اعمال شوک از سيگنال الکتروکارديوگرام مجری دانشگاه ازاد نجف آباد برون دانشگاهی
4 بررسي تغييرات پروفايل فشارخون بيماران دياليزي مجری شرکت پويندگان راه سعادت برون دانشگاهی
5 مدلسازي روش اسيلومتريک در اندازه‌گيري فشارخون مجری شرکت پويندگان راه سعادت برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 سيستم نوروفيدبک مبتني بر ويژگي ترکيبي وقفي ایران 1399

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 آشنايي با نوروفيدبک و مفاهيم اوليه آن 1399/08/24


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو کميته ملي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق 1396
2 عضو کميته ملي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشم 1397