چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهناز
نام خانوادگی : هاشمی
پست الکترونیک : mahnazhashemi100@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1386
کارشناسی ارشد مهندسي برق-کنترل دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1388
دکتری مهندسي برق-کنترل دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مدارهاي الکتريکي 2 کارشناسي ناپيوسته
2 سيستمهاي کنترل خطي کارشناسي پيوسته
3 سيستمهاي کنترل چند متغيره کارشناسي ارشد
4 ابزار دقيق کارشناسي پيوسته
5 ابزار دقيق پيشرفته کارشناسي ارشد
6 مدارهاي الکتريکي 1 کارشناسي ناپيوسته


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 کنترل تطبيقي
2 جبران عيب و يا خرابي در سيستم
3 سيستم هاي غيرخطي
4 سيستم هاي تأخيردار
5 کنترل هوشمند
6 سيستمهاي با ابعاد بزرگ
7 شناسايي سيستمها


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Adaptive control of nonlinear time delay systems in the presence of output constraints and actuators faults International Journal of Control 2023 96-3 541-553
2 Adaptive sliding mode controller design for the bipartite consensus tracking of multi-agent systems with actuator faults and disturbances International Journal of Automation and Control 2022 16 288-302
3 Adaptive neural control of non‐linear fractional order multi‐agent systems in the presence of error constraints and input saturation IET Control Theory and Applications 2022 16-3 1283-1298
4 Design of a PID-PSS power system stabilizer for single-machine infinite-bus power system Signal Processing and Renewable Energy 2022 6 67-83
5 Control of Pitch Angle in Wind Turbine Based on Doubly Fed Induction Generator Using Fuzzy Logic Method Journal of Renewable Energy and Environment 2022 2 1-7
6 Design of disturbance observer based on adaptive-neural control for large-scale time-delay systems in the presence of actuator fault and unknown dead International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 2021 35-2 285-309
7 Approximation‐based adaptive fault compensation backstepping control of fractional‐order nonlinear systems: An output‐feedback scheme International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 2020 34-3 298-313
8 کنترل همزمان ساز تطبيقي سيستم¬هاي غيرخطي آشوب در حضور اشباع ورودي و عيب عملگر روشهاي هوشمند در صنعت برق 2019 10-39 53-60
9 Adaptive sliding mode synchronisation for fractional-order non-linear systems in the presence of time-varying actuator faults IET Control Theory 2018 12-3 377 - 383
10 Distributed robust adaptive control of high order nonlinear multi agent systems ISA Transactions 2018 74 14-27
11 کنترل تطبيقي سيستم‌هاي غيرخطي در حضور خرابي عملگر فصلنامه روش هاي هوشند در صنعت برق 2018 8-32 51-58
12 Robust Adaptive Actuator Failure Compensation for a Class of Uncertain Nonlinear Systems International Journal of Automation and Computing 2017 14-6 719-728
13 Adaptive neural dynamic surface control of MIMO nonlinear time delay systems with time-varying actuator failures International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 2017 31-2 275–296
14 Adaptive control of uncertain nonlinear time delay systems in the presence of actuator failures and applications to chemical reactor systems European Journal of Control 2016 29 62-73
15 AdaptivecontrolforaclassofMIMOnonlineartimedelaysystems against timevaryingactuatorfailures ISA Transactions 2015 57 23-42
16 Adaptive Decentralized Dynamic Surface Control for Nonlinear Large-Scale Systems against Actuator Failures IET Control Theory and Applications 2015 10 1-14
17 Adaptive compensation for actuator failure in a class of non-linear time-delay systems IET Control Theory and Applications 2014 9 710-722
18 Adaptive actuator failure compensation for a class of MIMO nonlinear time delay systems Nonlinear Dynamics 2014 79 865-883
19 IDENTIFICATION AND COMPENSATION OF A CAPACITIVE DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR BASED ON SUPPORT VECTOR REGRESSION USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION Intelligent Automation and Soft Computing 2012 18 263-277
20 پيش‌بيني ميان‌مدت بار مسکوني مبتني بر انتخاب ويژگي به روش تحليل اجزاي مجاور هوش محاسباتي در برق 1401 13-2 103-114
21 همگام سازي لغزشي تطبيقي سيستم‌هاي آشوب مرتبه کسري دافينگ هلمز با وجود نامعيني و سطح لغزشي مرتبه کسري مجله تحقيقات نوين در برق 1400 10(1) 33-41
22 کنترل عصبي تطبيقي سيستم‌هاي غيرخطي مرتبه کسري چند عامله با وجود محدوديت خطا مجله کنترل 1400 15-3 55-67
23 کنترل گشتاور سيستمهاي تشديد دوجرمي با استفاه از کنترل کننده PID مجله علمي- تخصصي تحقيقات نوين در برق 1399 9-1 17-26
24 Adaptive Neural Network Dynamic Surface Control for Nonlinear Stochastic Systems in the Strict-Feedback Form with Prandtl-Ishlinskii Hysteresis in th journal of intelligent procedures in electrical technology 1399 11-42 15-27
25 کنترل تطبيقي سيستم هاي غيرخطي تاخيردار با در نظر گرفتن محدوديت هاي خروجي روشهاي هوشمند در صنعت برق 1398 10-40 3-12
26 مقايسه اثر دو روش کنترل مبتني بر همواري براي STATCOM در بهبود پايداري شبکه شامل مزارع بادي مبتني بر DFIG نشريه کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران 1398 8-15 72-81
27 طراحي کنترلکننده جبرانساز عيب براي سيستمهاي چندعاملي داراي نامعيني فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1398 10-38 23-32

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 طراحي کنترل کننده حالت لغزشي انتگرالي تطبيقي بهينه براي سيستم بويلر-توربين ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد 1401
2 پياده سازي کنترل فازي در کنترل کننده قابل برنامه ريزي براي کنترل وزن ادتيوهاي پودري مخازن دوزينگ پتروشيمي رجال ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد 1401
3 کنترل کننده فازي نظارتي خود تنظيم هوشمند PID مرتبه کسري براي مدل مرتبه کسري سيستم کنترلUAV ششمين همايش يسن المللي دانش و فناوري مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران تهران 1400
4 تحليل آماري کرونا و تاثير اقتصادي آن در جامعه در دوره پسا کرونا ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران تهران 1399
5 کنترل فازي تطبيقي براي سيستم هاي غير خطي چند ورودي چند خروجي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
6 رويتگر اغتشاش بر اساس دانش تركيبي كنترل فازي براي سيستمهاي غيرخطي با ناحيه مردهي نامعلوم پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد 1397
7 کنترل تطبيقي عصبي سيستمهاي غير خطي به فرم فيدبک خالص با استفاده از کنترل کننده سطح ديناميکي در حضور اغتشاشات پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد 1397
8 سنکرون‌سازي سيستم آشوب غيرمستقل مرتبه‌ کسري در حضور عيب عملگر پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد 1397
9 کنترل تطبيقي غير متمرکز سيستم هاي غيرخطي نامعين چند عامله به فرم فيدبک خالص چهارمين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
10 کنترل تطبيقي سيستمهاي غيرخطي مقيد به خروجي در حضور نامعينيهاي پارامتري چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد 1396
11 کنترل تطبيقي سيستم هاي غير خطي مقيد به خروجي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
12 سنکرون سازي سيستم آشوب غير مستقل مرتبه کسري با کنترل کننده مدلغزشي پايانه غيرسنگولارکسري در زمان محدود چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
13 طراحي کنترل کننده فازي – لغزشي براي سيستم توربين بادي سرعت متغير جهت به دست آوردن ماکزيمم انرژي سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخيردر مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه تربيت مدرس تهران 1395
14 Nonlinear Dynamic System Identification into Wiener Model using Subspace Identification and Support Vector Machine 1st international conference new perspective in Electrical Iran, Tehran 1395
15 Adaptive Neural Decentralized Control for Nonlinear Large-Scale Systems 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) دانشگاه شيراز 1395
16 Adaptive Neural Dynamic Surface Control of Nonlinear time delay Systems 23th Iranian Conference on Electrical Engineering تهران 1394
17 Adaptive controller design for nonlinear systems with time varying state delays The 22nd Iranian conference on Electrical Engineering تهران 2014
18 Modeling and Compensation for Capacitive Pressure Sensor by RBF Neural Networks 8th IEEE International Conference on Control and Automation چين 2010

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 توسعه و طراحي الگوريتم اندازه گري غيرتهاجمي فشارخون خانگي با تمرکز بر روي مديريت فشارخون همکار شركت پويندگان راه سعادت برون دانشگاهی
2 جبرانسازي تطبيقي خرابي عملگر براي سيستمهاي غيرخطي تصادفي همکار شرکت انتقال گاز برون دانشگاهی
3 کنترل تطبيقي سيستمهاي چند عاملي در حضور اغتشاش و عيب عملگر مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه صنعتي اصفهان رساله برتر دانشگاه صنعتي اصفهان 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ