چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مریم
نام خانوادگی : فرخی
پست الکترونیک : farokhi.m@par.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی شهرسازي شيخ بهايي اصفهان ايران 1388
کارشناسی ارشد طراحي شهري هنر اسلامي تبريز ايران 1390
دکتری طراحي شهري بوعلي سينا همدان ايران 1396


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 کارگاه طراحي شهري 1 / کارشناسي ارشد طراحي شهري / نيمسال اول 93-1392 و 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
2 کارگاه طراحي شهري 2 / کارشناسي ارشد طراحي شهري / نيمسال دوم 93-1392 و نيمسال اول و دوم 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
3 زيبايي شناسي شهري / کارشناسي ارشد طراحي شهري/ نيمسال اول 93-1392 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
4 تجارب طراحي شهري در ايران / کارشناسي ارشد طراحي شهري/ نيمسال اول 93-1392 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
5 نوسازي و بهسازي بافت هاي کهن / کارشناسي ارشد طراحي شهري / نيمسال اول 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
6 تحليل شکل و فضاي شهري / کارشناسي ارشد طراحي شهري/ نيمسال دوم 93-1392 و 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
7 تجارب طراحي شهري در جهان / کارشناسي ارشد طراحي شهري / نيمسال دوم 93-1392 و نيمسال اول و دوم 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
8 طرح شهرسازي 3 /مهندسي شهرسازي / نيمسال دوم 92-1391 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان ليسانس
9 گرافيک رايانه در شهرسازي /مهندسي شهرسازي / نيمسال اول 92-1391 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان ليسانس
10 اصول و مباني معماري / مهندسي معماري / نيمسال اول 92-1391 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده ( فارس ) ليسانس
11 مباني طراحي 1 / مهندسي شهرسازي / نيمسال اول 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان ليسانس
12 مباني طراحي 2 / مهندسي شهرسازي / نيمسال اول 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان ليسانس
13 هندسه ترسيمي / مهندسي معماري / نيمسال اول 92-1391 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده ( فارس ) ليسانس
14 طرح نهايي / کارشناسي ارشد طراحي شهري کارشناسي ارشد
15 طرح شهرسازي 1 / مهندسي شهرسازي / نيمسال دوم 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد کارشناسي مهندسي شهرسازي
16 مباني و روش هاي طراحي شهري / مهندسي شهرسازي / نيمسال دوم 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد کارشناسي شهرسازي
17 مباني و روش هاي طراحي شهري / مهندسي شهرسازي / نيمسال دوم 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد کارشناسي شهرسازي
18 طرح نهايي / مهندسي شهرسازي کارشناسي
19 طراح 3 كارشناسي ارشد معماري و انرژي - طراحي شهري و انرژي / كارشناسي ارشد معماري كارشناسي ارشد
20 مطالعات تطبيقي نظريه هاي جديد شهرسازي / دكتري تخصصي شهرسازي دكتري تخصصي
21 تجارب برنامه ريزي شهري در ايران و جهان / دكتري تخصصي شهرسازي دكتري تخصصي
22 شبيه سازي انرژي در ساختمان و کاربرد نرم افزار / كارشناسي ارشد معماري و انرژي كارشناسي ارشد
23 مباني نظري طراحي شهري / كارشناسي ارشد طراحي شهري كارشناسي ارشد
24 زبان تخصصي / كارشناسي ارشد طراحي شهري كارشناسي ارشد
25 روش تحقيق علمي پيشرفته (تدوين پايان نامه) / كارشناسي ارشد طراحي شهري كارشناسي ارشد
26 كارگاه برنامه ريزي شهري / كارشناسي ارشد كارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 حوزه هاي نظري طراحي شهري ؛ کيفيت هاي محيطي ، مکان سازي و ....
2 مورفولوژي شهري پايدار
3 کارآيي انرژي در معماري و شهرسازي
4 طراحي بافت هاي شهري انرژي كارا
5 طراحي اقليمي بر اساس شاخصه هاي آسايش حرارتي
6 كاهش اثرات جزاير حرارتي و مصرف انرژي
7 توسعه شهري كم كربن


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 The Role of Light and Color in Urban Beautification and its Impact on the Perception of Citizens Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 2016 1 36-43
2 The Impact of Digital Architecture on the Cityscapes مجله بين المللي مهندسي معماري و شهرسازي 2013 13 85-91
3 ارزيابي نقش فرم شهري در مصرف انرژي توده هاي ساختماني و آسايش حرارتي فضاهاي باز شهري در اقليم گرم و خشک جغرافيا و مطالعات محيطي 1401 44/11 58-78
4 بررسي نقش عناصر پوسته بناي بلند مرتبه در کاهش مصرف انرژي (نمونه موردي: برج‌ هاي مسکوني پزشکان آبشار اصفهان) مطالعات محيطي هفت حصار 1401 41-11 86-69
5 تحليل کارايي انرژي در مدل‌هاي بافت شهري اقليم گرم و خشک مطالعات معماري ايران 1397 13 127-148
6 تبيين رابطه متقابل الگوهاي رفتاري و مورفولوژي خيابان هاي شهري - نمونه موردي : خيابان هاي مرکزي بافت تاريخي شهر همدان فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي 1393 3-12 59-74

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تدوين مدل مفهومي برنامه راهبردي در راستاي كاهش آلودگي هوا با تاكيد بر رويكرد TOD دومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1401
2 بررسي پهنه هاي اکولوژيکي کشاورزي شهري با تاکيد بر رويکرد شهرسازي تاکتيکي، نمونه موردي: منطقه 15 اصفهان دومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1401
3 عوامل مؤثر بر تاب آوري اجتماعي در قرارگاههاي رفتار جمعي (نمونه موردي: محله جلفاي شهر اصفهان) دومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1401
4 واکاوي جايگاه رنگ بر اساس شاخصه هاي هويتي شهر و ترجيحات محيطي شهروندان هفتمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست تهران 1400
5 پياده راه، حلقه ي مفقوده حمل و نقل پايدارِ انسان محور اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار دانشکده فني شهيد مفتح همدان . 1392
6 جايگاه و نقش کودکان در شهر خلاق ، با تأکيد بر فضاهاي شهري آموزش دهنده اولين همايش ملي شهر خلاق ؛ ايده ها و چالش ها در ايران قشم . 1392
7 تأملي بر مفهوم تجربيات فضايي در مکان هاي پايدار شهري (نمونه موردي : ميدان صاحب الامر تبريز) اولين همايش ملي فضاهاي عمومي شهري پايدار دانشگاه هنر تهران 1392
8 تأملي بر مفهوم زندگي روزمره در پياده راه هاي شهري ( نمونه موردي : پياده راه تربيت تبريز ) همايش بين المللي زندگي پياده در شهر سالن همايش هاي بين المللي برج ميلاد 1390
9 تأملي بر مفهوم منظر شهري در شهرهاي ايراني - اسلامي از گذشته تا به حال اولين همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1390
10 تأملي بر مفهوم امنيت اجتماعي در فضاهاي شهري ايران از گذشته تا به حال همايش ملّي معماري پايدار زيست محيطي با رويکرد اصلاح الگوي مصرف يزد-مرکز مطالعات معماري و شهرسازي ايران 1389
11 نقش محور هاي پياده در توسعه پايدار شهرها اولين همايش ملي توسعه ي شهري پايدار در ايران دانشگاه تهران . 1389

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه کليه مقاطع تحصيلي رشته شهرسازي 1397
2 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده هنر، معماري و شهرسازي 1400