چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محمد
نام خانوادگی : حججی نجف آبادی
پست الکترونیک : Hojaji_m@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مکانيک- گرايش حرارت و سيالات دانشگاه مازندران ايران 1378
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا - گرايش آيروديناميک دانشگاه آزاد آسلامي - واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1381
دکتری مهندسي هوافضا - گرايش آيروديناميک دانشگاه صنعتي شريف ايران 1389


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 آيروديناميک و مکانيک سيالات عددي و تجربي
2 جريانهاي تراکم پذير
3 جريانهاي آشفته
4 انتقال حرارت
5 ديناميک سيالات محاسباتي
6 کنترل جريان
7 نانو سيالات


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 بررسي تجربي اثرات تزريق جريان ثانويه بر جريان خروجي نازل همگرا - واگرا در زواياي اريب مختلف نشريه علمي پژوهشي مهندسي هوانوردي ۱۴۰۱ ۲۴(۱) ۴۵-۵۶
2 Particle resolved numerical modeling of unsteady forced convection of nanofluid around a porous cuboid with sinusoidal inlet velocity Zeitschrift fur Naturforschung a 2022 77(5) 487-506
3 Numerical simulation of forced convection in a bi-disperse porous medium channel by creating new porous micro-channels inside the porous macro-blocks International Journal of Numerical Methods for Heat 2019 29-11 4142-4166
4 Effects of new methods of porosity arrangement on forced convection in a variable BDPM using numerical simulation International Journal of Thermal Sciences 2019 146 1-13
5 Experimental investigation of heat transfer and friction coefficient of the water/graphene oxide nanofluid in a pipe containing twisted tape inserts u Experimental Heat Transfer 2018 31-5 373–390
6 An experimental study on heat transfer and pressure drop of water/graphene oxide nanofluid in a copper tube under air cross-flow: Applicable as a heat Applied Thermal Engineering 2017 125 69-79
7 CFD modeling for flow field characterization and performance analysis of HGITVC Applied Thermal Engineering 2016 103 291–304
8 The Analysis of Experimental Process of Production, Stabilizing and Measurement of the Thermal Conductivity Coefficient of Water/Graphene Oxide as Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2016 5-2 43-53
9 بررسي آزمايشگاهي اثر زاويه برخورد طوفان فرو وزشي کوچک بر سازهي مکعب شکل – قسمت اول: مشاهدات طوفان فرو وزشي کوچک ايستگاهي نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير 1401 54(5) 1-23
10 بررسي تجربي دو نمونه نگهدارنده پنوماتيک تماسي جديد از نوع دوبعدي و تقارن محوري براي اجسام نرم و متخلخل نشريه علمي پژوهشي مهندسي هوانوردي 1400 23(2) 124-135
11 بررسي عددي تجربي حضور برآمدگي نامتعارف در يک نازل همگرا واگرا در رژيم مافوق صوت براي کنترل بردار پيشرانش نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير 1400 53(9) 4887-4903
12 Experimental investigation of the penetration effects of opposite dual protuberances on thrust vector of a supersonic C-D nozzle Modares Mechanical Engineering 1398 19-7 1741-1750
13 بررسي تجربي تاثير برآمدگي استوانه اي شکل با ميزان نفوذ متفاوت بر بردار پيش رانش يک نازل همگرا - واگرا در رژيم مافوق صوت مجله مهندسي مکانيک مدرس 1398 19-5 1145-1154
14 Experimental Investigation of the Influence of Transverse Dual Protuberances on the Thrust Vector of a Supersonic C-D nozzle علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک 1398 31-1 139-154
15 بررسي نرم‌افزار متن‌باز PIVlab براي سرعت‌سنجي از روي تصوير ديجيتال ذرات مجله مهندسي مکانيک 1398 28-12 25-31
16 مطالعه عددي تأثير نازلهاي امتداديافته بر کاهش پساي دماغه پخ به همراه جت مخالف در جريان مافوق صوت آشفته مجله مهندسي مکانيک مدرس 1397 18-3 259-270
17 آناليز عددي اثرات زاويه حمله در جريان مافوق صوت آشفته سه بعدي پيرامون دماغه پخ به همراه تزريق جت مخالف  ماهنامه مهندسي مکانيک مدرس 1396 17-3 355-366
18 بررسي عددي اثرات تزريق جت صوتي سيال بر مشخصات ميدان جريان و کارايي کنترل بردار تراست در نازل مافوق صوت  ماهنامه مهندسي مکانيک مدرس 1394 15-8 175-186
19 بررسي تجربي اندرکنش جت مافوق صوت، جريان جانبي مادون صوت و بالک واقع در پايين‌دست جت بر ميدان جريان مجله مهندسي مكانيك شريف 1391 28-3 29-37

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي تجربي عملکرد گيرنده تماسي جديد با اجکتور دوگلوگاهه به عنوان نگهدارنده مواد نرم و متخلخل نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران 1400
2 بررسي تجربي يک نگهدارنده پنوماتيک دو بعدي جديد از نوع تماسي براي اجسام نرم و متخلخل نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران 1400
3 بررسي تجربي عملکرد يک گيرنده پنوماتيک تماسي دوبعدي جديد بر مبناي پديده کواندا براي نگهداري مواد نرم و متخلخل نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران 1400
4 مشاهده ي تجربي اثرات تزريق جريان ثانويه بر جريان خروجي از نازل همگرا-واگرا در زواياي اريب مختلف نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران پنها 1400
5 بررسي تجربي اثرات تزريق ثانويه بر بردار پيشران يک نازل همگرا-واگرا با زاويه اريب 45 درجه نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران 1400
6 بررسي تجربي مش استوانه بر استحصال آب از مه با استفاده يونيزاسيون بخار آب بيست و هشتمين همايش سالانه بين¬المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2020 دانشگاه صنعتي اميرکبير 1399
7 بررسي تجربي استحصال آب از هواي مرطوب با استفاده از نيروي الکترواستاتيک برروي صفحات مشبک فلزي بيست و هشتمين همايش سالانه بين¬المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2020 دانشگاه صنعتي اميرکبير 1399
8 بررسي اثرات چيدمان توري ها و لانه زنبوري بر شدت آشفتگي يک دمنده جت آزاد بيست و هشتمين همايش سالانه بين¬المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2020 دانشگاه صنعتي اميرکبير 1399
9 مطالعه عددي پارامترهاي تاثيرگذار بر تشکيل حوضچهي مذاب در فرآيند جوشکاري الکتروفيوژن لوله هاي پلي اتيلن هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها دانشگاه فردوسي مشهد 1398
10 بررسي تجربي اثرات اندازه ي يک سيکلون بر عملکرد آن بيست و ششميت هماتيش سالانه مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان 1397
11 محاسبه سينماتيک سقوط دانه کاج بيست و پنجمين کنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران دانشگاه تربيت مدرس 1396
12 مقايسه سينماتيک سقوط دو دانه افرا با هسته کشيده و دايره اي شکل شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1395
13 مشاهده جريان دنباله و بررسي تجربي ضرايب فشار سطوح مقطع بال سنجاقک در اعداد رينولدز پايين چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق مکانيک مکاترونيک دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1395
14 بررسي تجربي ميدان جريان اطراف سطوح مقطع بال سنجاقک در اعداد رينولدز پايين با استفاده از تکنيک PIV چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق مکانيک مکاترونيک دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1395
15 بررسي تجربي تاثير برآمدگي بر بردار پيشرانش در ميکرو نازل همگرا- واگرا شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1395
16 بررسي تجربي اثرات تزريق ثانويه بر بردار پيشرانش در يک ميکرو نازل همگرا -واگرا اولين همايش ملي پيشرفتها و چالشها در علوم، مهندسي و فناوري موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي شيراز 1394
17 مشاهده جريان حول هندسه هاي دايره و مربع در اعداد رينولدز پايين پانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران، دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري 1394
18 مشاهده و بررسي ميدان جريان جت هاي چندگانه در جريان آزاد مادون صوت پانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران، دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري 1394
19 مشاهده و بررسي تجربي ميدان جريان ناشي از اختلاط جت‌هاي برخوردي مخالف در جريان آزاد پانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران، دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري 1394
20 بررسي تجربي ضريب درگ هندسه‌هاي دايره و مربع با استفاده از سيم داغ و تکنيک PIV در اعداد رينولدز پايين سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين‏المللي پژوهش‏هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک تهران 1394
21 بررسي تجربي اثرات موقعيت تزريق ثانويه بر بردار پيشرانش در يک ميکرو نازل همگرا واگرا اولين همايش ملي پيشرفتها و چالشها در علوم، مهندسي و فناوري موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي شيراز 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 سيستم بالانس نيروي خارجي سه مولفه اي با رنج اثرگذاري صفر تا يک درصد مولفه هاي ديگر ایران 1398

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ