چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : ایمان
نام خانوادگی : صادق خانی
پست الکترونیک : sadeghkhani@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق - قدرت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1386
کارشناسی ارشد مهندسي برق - قدرت دانشگاه کاشان ايران 1388
دکتری مهندسي برق - قدرت دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1395


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Power System Analysis I Undergraduate
2 Electrical Machines II Undergraduate
3 Power System Laboratory Undergraduate
4 Analysis of Electrical Energy Systems I Undergraduate
5 Electrical Engineering Basics I Undergraduate
6 Design of Photovoltaic Systems MSc
7 Smart Electrical Energy Grids MSc


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 حفاظت ريزشبکه هاي جريان مستقيم و جريان متناوب و منابع مبتني بر مبدل
2 آشکارسازي خطا در سيستم‌هاي قدرت
3 کنترل ريشبکه‌هاي جريان متناوب و جريان مستقيم


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Directional element for faulty feeder identification of high‐resistance fault in high‐surety power supply systems IET Generation, Transmission 2021 15-1 45-55
2 A Partial Shading Detection Algorithm for Photovoltaic Generation Systems Journal of Solar Energy Research 2021 6 (1) 678-687
3 Protection of LVDC Microgrids in Grid-Connected and Islanded Modes Using Bifurcation Theory IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 2021 9 (3) 2597-2604
4 Multi-Agent System-Based Hierarchical Protection Scheme for Distribution Networks With High Penetration of Electronically-Coupled DGs IEEE Access 2021 9 102998-103018
5 Fuse saving scheme in highly photovoltaic-integrated distribution networks International Transactions on Electrical Energy Systems 2020 30-1 1-23
6 HIF detection in distribution networks based on Kullback-Leibler divergence IET Generation, Transmission 2020 14 (1 29-36
7 Protection of Converter-Interfaced Microgrids Using Modified Short-Time Correlation Transform IEEE Systems Journal 2020 14-4 5172-5175
8 Smooth reference modulation based protection of fault current limiting DC/DC converters Measurement and Control 2020 53-9- 1662-1668
9 Statistical sensorless short-circuit fault detection algorithm for photovoltaic arrays Journal of Renewable and Sustainable Energy 2019 11 1-13
10 A poverty severity index-based protection strategy for ring-bus low-voltage DC microgrids IEEE Transactions on Smart Grid 2019 10-6 6860-6869
11 A protection strategy for inverter-interfaced islanded microgrids with looped configuration Electrical Engineering 2019 101-3 1059–1073
12 Two-stage power–based fault detection scheme for photovoltaic systems Solar Energy 2018 176 10-21
13 Protection coordination scheme for distribution networks with high penetration of photovoltaic generators IET Generation Transmission 2018 12-8 1802–1814
14 Transient Monitoring Function–Based Fault Detection for Inverter-Interfaced Microgrids IEEE Transactions on Smart Grid 2018 9-3 2097-2107
15 Low voltage ride-through of a droop-based three-phase four-wire grid-connected microgrid IET Generation Transmission 2018 12-8 1906–1914
16 Adaptive complex virtual impedance control scheme for accurate reactive power sharing of inverter interfaced autonomous microgrids IET Generation Transmission 2018 12-22 6021–6032
17 Fault detection for PV systems using Teager–Kaiser energy operator Electronics Letters 2018 54-23 1342 – 1344
18 Sample entropy-based fault detection for photovoltaic arrays IET Renewable Power Generation 2018 12-16 1966 – 1976
19 A current limiting strategy to improve fault ride-through of inverter interfaced autonomous microgrids IEEE Transactions on Smart Grid 2017 8-5 2138-2148
20 Comprehensive investigation of the voltage relay for anti-islanding protection of synchronous distributed generation International Transactions on Electrical Energy Systems 2017 27-11 1-16
21 A combined method to efficiently adjust frequency-based anti-islanding relays of synchronous distributed generation International Transactions on Electrical Energy Systems 2015 25-11 3042–3059
22 An Intelligent Estimator for Transient Overvoltages Study during Induction Motors Starting Journal of Mathematics and Computer Science 2014 9 249–262
23 An Intelligent Switching Overvoltages Estimator for Power System Restoration Using Artificial Neural Network International Journal of Innovative Computing, Information and Control 2014 10 1791-1808
24 One-Cycle Control Application to Wind Turbine Power Control International Transactions on Electrical Energy Systems 2014 - 1-16
25 Network Switching and Voltage Evaluation during Power System Restoration ELECTRICAL ENGINEERING 2013 95 241-253
26 Extended Delta-Bar-Delta Algorithm Application to Evaluate Transmission Lines Overvoltages Engineering Journal 2013 17 79-92
27 Investigation of Transmission Line Models for Switching Overvoltages Studies International Journal of Emerging Electric Power Systems 2013 14 231-238
28 The Study of Switching Overvoltages under Power System Restoration Scenario Using Extended Delta-Bar-Delta Algorithm International Journal of Emerging Electric Power Systems 2013 14 219-230
29 Delta-Bar-Delta and Directed Random Search Algorithms Application to Reduce Transformer Switching Overvoltages International Journal on Electrical Engineering and Informatics 2013 5 55-66
30 Artificial Intelligence based Techniques to Evaluate Switching Overvoltages during Power System Restoration Advances in Artificial Intelligence 2013 2013 1-8
31 Control of Shunt Reactor Overvoltages by Controlled Switching during Power System Restoration Journal of Circuits, Systems, and Computers 2012 21 1-15
32 Mitigation of Shunt Reactor Overvoltages Using Delta-Bar-Delta and Directed Random Search Algorithms Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2012 88 269-274
33 Switching Overvoltages Analysis during Shunt Reactor Energization Using ANN International Journal of Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications 2012 20 223-233
34 Radial Basis Function Neural Network Application to Measurement and Control of Shunt Reactor Overvoltages based on Analytical Rules Mathematical Problems in Engineering 2012 2012 1-14
35 Study of Transformer Switching Overvoltages during Power System Restoration Using Delta-Bar-Delta and Directed Random Search Algorithms International Journal of Emerging Electric Power Systems 2012 13 1-22
36 Radial Basis Function Neural Network Application to Power System Restoration Studies Computational Intelligence and Neuroscience 2012 2012 1-10
37 Delta-Bar-Delta and Directed Random Search Algorithms to Study Capacitor Banks Switching Overvoltages Serbian Journal of Electrical Engineering 2012 9 217-229
38 An Approach to Evaluate Switching Overvoltages during Power System Restoration Serbian Journal of Electrical Engineering 2012 9 171-187
39 Using Artificial Neural Network to Analyze Harmonic Overvoltages during Power System Restoration European Transactions on Electrical Power 2011 21 1941-1953
40 Artificial Neural Network based Method to Mitigate Temporary Overvoltages Journal of Engineering Science and Technology Review 2011 4 193–200
41 Estimation of Magnitude and Time Duration of Temporary Overvoltages using ANN in Transmission Lines during Power System Restoration Simulation Modelling Practice and Theory 2010 18 787-805
42 Overvoltages Study During Three-Phase Transformer Energization Using Artificial Neural Network International Review of Electrical Engineering 2010 5 138-147
43 کنترل افتي‌‌تطبيقي مبتني بر امپدانس مجازي به‌منظور بهبود تسهيم توان راکتيو در ريزشبکه‌هاي اينورتري نشريه مهندسي و مديريت انرژي 1398 9-1 26-35
44 الگوريتم مبتني بر آنتروپي متقاطع براي آشکارسازي خطاي امپدانس بالا در شبکه‌هاي توزيع مجله کيفيت و بهره­ وري صنعت برق ايران 1398 8-15 71-80
45 طراحي کنترل‌کننده محلي توان براي منابع پراکنده اينورتري در ريزشبکه‌هاي جزيره‌اي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران 1398 8 (3) ۴۷-۵۸

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 روشي نوين براي کاهش اضافه‌ولتاژهاي هارمونيکي درحين برقدارکردن ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از کليدزني کنترل‌شده بيست و ششمين کنفرانس بين‌المللي برق، پژوهشکده نيرو تهران، ايران 1390
2 بررسي و تحليل اضافه‌ولتاژهاي هارمونيکي در ترانسفورماتورهاي سه‌فاز درحين بازگرداني سيستم هاي قدرت بيست و پنجمين کنفرانس بين‌المللي برق تهران، ايران 1389
3 بررسي اضافه‌ولتاژهاي گذرا در خطوط انتقال حين بازگرداني سيستم‌هاي قدرت دومين کنفرانس ملي مهندسي برق نجف آباد، ايران 1388
4 تخمين اضافه‌ولتاژهاي هارمونيکي در ترانسفورماتورهاي قدرت درحين بازگرداني با استفاده از شبکه عصبي بيست و چهارمين کنفرانس بين‌المللي برق تهران، ايران 1388
5 Estimation of Temporary Overvoltages during Power System Restoration Using Artificial Neural Network IEEE 15th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems کوريتيبا، برزيل 2009
6 New Approach to Harmonic Overvoltages Reduction during Transformer Energization via Controlled Switching IEEE 15th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems کوريتيبا، برزيل 2009
7 New Approach to Analyze Temporary Overvoltaegs during Transformer Energization IEEE Electric Power and Energy Conversion System شارجه، امارات 2009

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 سيستم زمين و حفاظت در برابر اثرات صاعقه در سامانه‌هاي برق خورشيدي تالیف 1398 انتشارات ارکان دانش
2 شبيه‌سازي سيستم‌هاي قدرت با استفاده از نرم‌افزار MATLAB (چاپ چهارم) تالیف 1393 انتشارات مرسل با همکاري انتشارات مؤسسه آموزش عالي علامه فيض کاشاني
3 Switching Overvoltages during Restoration: Evaluation and Control Using ANN تالیف 1391 Lambert Academic Publishing

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد کسب رتبه اول در بين فارغ التحصيلان کارشناسي برق 1386
2 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد بهترين مقاله در دومين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران 1388
3 دانشگاه کاشان پژوهشگر نمونه دانشجويي 1389
4 انجمن برق و انرژي مؤسسه IEEE داور برگزيده مجله IEEE Transactions on Power Delivery 2014

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 کارشناس نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق 2014