چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : حمید
نام خانوادگی : صابری
پست الکترونیک : hamidsaberi2000@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی جغرافياي شهري خوازمي ايران 1378
کارشناسی ارشد برنامه ريزي شهري شهيد بهشتي ايران 1381
دکتری برنامه ريزي شهري اصفهان ايران 1389


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 برنامه ريزي منطقه اي کارشماسي مهندسي شهرسازي
2 طرح شهرسازي 5 مهندسي شهرسازي
3 tourism planning model
4 کارگاه بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري کارشناسي ارشد
5 کارگاه برنامه ريزي گردشگري منطقه اي کارشناسي ارشد
6 کارگاه امايش سرزمين کارشناسي ارشد
7 کارگاه امايش شهري کارشناسي ارشد
8 طرح شهرسازي 3 مهندسي شهرسازي
9 مدل هاي کمي در شهرسازي مهندسي شهرسازي
10 مدل هاي تصميم گيري در برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد
11 سيتم هاي شهري دکتري
12 نابرابري هاي فضايي دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Urban and Regional Planning
2 City Development Strategy
3 Urban Plan


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Qualitative Study of Cultural Tourism Policy in Iran: A Comparison of Rafsanjani, Khatami and Ahmadinejad Governments Revista Publicando 2018 16-2 324-351
2 Comparative Study of Selecting Tourist Destinations Abroad: A Case Study of Antalya and Dubai Cities Journal of Sustainable Development 2015 8-9 147-156
3 Studying the Motivations of Choosing Foreign Tourism Destinations: Case Study of Thailand Journal of Sustainable Development 2015 8-9 254-264
4 امکان سنجي توسعه فضاهاي سبز عمودي(بام سبز) به منظور دستيابي به شهر اکولوژيک(مطالعه موردي: منطقه 5 شهراصفهان)* معماري و شهرسازي آرمان­شهر 1400 35 258-298
5 تحليلي بر تأثير ساختار درآمدي شهرداري‌ها در توسعه‌ي شهري درکلان‌شهر اصفهان نشريه توسعه محلي (روستائي-شهري) 1399 11-2 339-354
6 تحليل تأثير عوامل محدود‌کننده و تسهيل‌کننده بر حکمروايي خوب شهري(مورد مطالعه: شهر جديد فولادشهر) جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي 1399 10-2- 269-281
7 ارزيابي مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر پايداري ساختار درآمدي شهرداري‌ها‌(مطالعه موردي: کلان‌شهر اصفهان) فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1399 12-2 251-267
8 .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻀﺎھﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮي اﺻﻔﮫﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﺷهﺮوﻧﺪان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان نشريه جغرافيا و برنامه ريزي 1399 24-72 151-181
9 ارزيابي معماري همساز با اقليم جزيره قشم به روش ترجونگ-ماهاني در عصر گرمايش جهاني فصلنامه جغرافيا ( برنامه ريزي منطقه) 1398 9-2 65-81
10 تحليلي بر تاب ­آوري زيرساخت شرياني برق در کلان­شهر مشهد نشريه شهر ايمن 1398 2-7 1-15
11 برنامه ريزي راهبردي مناطق شهري کرمان بر اساس رشد هوشمند شهري جغرافيا( برنامه ريزي منطقه اي) 1398 10-1 157-179
12 ارزيابي ادراک معناي مکان در عصراطلاعات (مطالعه موردي فضاي شهري سنتي و مدرن شهر اصفهان) فصلنامه جغرافيا( برنامه ريزي منطقه اي) 1398 10-1 801-812
13 تحليل و ارزيابي راهبرد رشد هوشمند شهري در مناطق چهارگانه شهر کرمان فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1398 11-3- 25-41
14 مقايسه تطبيقي ميزان مطلوبيت کيفيت فضاهاي عمومي شهري ( مطالعه موردي منطقه 1 و 6 شهر اصفهان) فصلنامه جغرافيا ( برنامه ريزي منطقه اي ) 1398 9-4 465-478
15 تبيين عوامل مؤثر کالبدي بر ميزان زيست پذيري مناطق شهري (مطالعه موردي: مناطق شهر اصفهان) پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري 1398 7-2 411-429
16 تحليل پيشران هاي تبيين کنندۀ تاب آوري شهري در کلان شهر مشهد دو فصلنامه جغرافياي اجتماعي شهري 1398 6-1 109-122
17 راهبردهاي آمايش مناطق مرزي ايران با بکارگيري مدل SWOT و تحليل شبکه‌اي ANP (مطالعه موردي : خراسان جنوبي) فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1398 9-3 49-59
18 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻪ 2 ﺗﻬﺮان) فصلنامه امايش محيط 1398 47 23-43
19 ارزيابي اسيب پذيري بافت هاي شهري در حمات موشكي از نظر پدافند غير عامل و ارايه راهكارهاي مناسب جهت تخليه و اسكان نشريه شهر ايمن 1397 1-1 77-95
20 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻨﻮج ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، ﻋﻤﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي 1396 3-1 60-78
21 تعيين سطح توسعه در مناطق شهري اهواز با استفاده از مدلهاي تاپسيس و ANP فصلنامه مطالعات مديريت شهري 1396 9-29 1-16
22 تاثر مولفه هاي فضاي شهري بر شکل گيري الگوههاي رفتاري با تاکيد بر جنسيتي شدن ان مطالعه مورد منطقه 2 تهران مديريت شهري 1396 46 241-260
23 ارزيابي ميزان توسعه يافتگي و توزيع فضايي شهرکهاي صنعتي مجموعه شهري اصفهان جغرافيا آمايش شهري - منطقه اي 1396 24 181-194
24 اولويت بندي مسير هاي اصلي گردشگري استان چهار محال بختياري با استفاده از مدل هاي تاپسيس و اي اچ پي فصلنامه تحقيقات جغرافيايي 1394 30-3 259-274
25 برنامه ريزي محله محور در بافت فرسوده ب استفاده از اصول نوشهر گرايي مطالعه موردي بخش مرکزي شهر فيرز اباد جغرافيا( برنامه ريزي منطقه اي) 1393 4-4 127-144
26 ارزيابي موانع توسعه گردشگري شهرستان بن فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشگري 1392 7 -
27 اولويت بندي استراتژي هاي توسعه شهر (CDS) با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP مطالعه موردي: کلان شهر اصفهان فصلنامه فضاي جغرافيايي 1391 12 59-75

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 رتبه بندي عوامل موثر در عدم سرزندگي فضاهاي شهري(مطالعه موردي:مرکز تجاري تفريحي ارگ عظيم جهان نما اصفهان سومين همايش ملي کاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد 1397
2 تحليل فضايي-مکاني پارک هاي شهري سر بندر با مدل ANP سومين همايش ملي کاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد 1397
3 بررسي روند تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي مطالعه موردي شهرستان خدا آفرين سومين همايش ملي کاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد 1397
4 فضاهاي شهري دوستدار کودک: نگرش ها و شاخص ها پنجمين همايش ملي معماري،مرمت شهرسازي ومحيط زيست همدان 1396
5 تحليل توزيع خدمات عمومي در نواحي شهري از منظر عدالت فضايي (مطالعه موردي شهر زابل) پنجمين همايش ملي معماري،مرمت شهرسازي ومحيط زيست همدان 1396
6 تحليل فضايي توزيع خدمات شهري از منظر عدالت اجتماعي (مطالعه موردي شهر نجف آباد) پنجمين همايش ملي معماري،مرمت شهرسازي ومحيط زيست همدان 1396
7 راهبردهاي بازآفريني بافتهاي فرسودۀ شهري (مطالعه موردي: محلۀ شيخ سليمان شهر داران) سومين همايش ملي و و سومين همايش بين المللي معماري ، عمران و شهرسازي در اغاز هزاره سوم تهران 1396
8 نقش کاربري هاي محرک توسعه در باز افريني بافت فرسوده مطالعه موردي محله شيخ سليمان شهر داران کنفرانس بين اللملي عمران ، معماري و شهرسازي ايران معاصر تهران 1396
9 بررسي فضايي جذابيت خيابان هاي تاريخي با رويکرد گردشگري، (مطالعه موردي: خيابان کليساي اصفهان) پنجمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري تهران 1396
10 سنجش سطح توسعه مناطق شهري اصفهان با استفاده از HDI و AHP دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي ومحيط زيست پايدار همدان 1394
11 ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ 6 ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ چهارمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي 1395
12 نقش فضاي سبز عمومي درجذب گردشگر، مطالعه موردي : شهراسلامي کوا لالامپور همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري بوکان 1392
13 ضرورت چشم انداز سازي و برنامه ريزي استراتژيک توسعه گردشگري در شهرهاي کشورهاي اسلامي مجموعه مقالات همايش ملي الگوي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني - 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مقدمه اي بر تاريخ و تحول شهرنشيني با تأکيد بر ايران تالیف 1395 اواي دانش گستر- تهران

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير پژوهش دانشکده هنر معماري و شهرسازي 1391