چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : حسین
نام خانوادگی : عباس تبار اهنگر
پست الکترونیک : abbastabar@pmt.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی شيمي محض دانشگاه مازندران ايران 1380
کارشناسی ارشد شيمي الي دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمي) ايران 1383
دکتری شيمي آلي دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمي) ايران 1387


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 General chemistry كارشناسي
2 Organic Chemistry كارشناسي
3 آزمايشگاه شيمي آلي 1و2 كارشناسي
4 رهايش كنترل شده بيومواد كارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Synthesis and Characterization of New Tripodal Ligands based on Nitrogen Heterocycles and Study of the Coordination Chemistry of Them with Transition Metals
2 Preparation of N, O, S Mixed Chelating Ligands
3 Synthesis of Novel Antifouling Compound and Study on Their Antifouling Character towards Barnacel
4 (Non-conventional magnetic materials such as nanoscaled coinage metals (Au, Ag, Cu
5 Semiconductor processing at nanoscale dimensions


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Electrohydrodynamic (EHD) –assisted extraction of protein from mung bean (Vigna radiate L.) sprout: Effect of solid to solvent ratio on the functional properties Journal of Medicinal Herbs 2023 13(4) 37-47
2 Assessment of electrohydrodynamic (EHD) pretreatment effects on functional and structural properties of protein isolate from sprouted mung bean Journal of Food Process Engineering 2023 (4)46 1-12(e14284)
3 Synthesis and characterization of linear/nonlinear optical properties of graphene oxide and reduced graphene oxide-based zinc oxide nanocomposite Scientific Reports 2023 13 1496(1-10)
4 Physicochemical, rheological, and baking properties of composite Brotchen bread made from foxtail millet flour Acta Alimentaria 2022 51 166-175
5 Fabrication and characterization of Plantago psyllium mucilage/ chitosan composite scafold: Physico‐mechanical and antibacterial properties journal of material research 2022 37-8 1440-1450
6 Simultaneous photocatalytic degradation of cefixime and cefuroxime antibiotics using g‑C3N4/NaBiO3 nanocomposite and optimization of effective parameters by response surface methodology Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2022 135 1059-1075
7 Synthesis of the novel CuAl 2 O 4–Al 2 O 3–SiO 2 nanocomposites for the removal of pollutant dye and antibacterial applications Research on Chemical Intermediates 2021 47 599-614
8 Experimental Study on the Effect of Basalt Fiber and Sodium Alginate in Polymer Concrete Exposed to Elevated Temperature processes 2021 9 510-526
9 Application of hydrophobic polymers as solidifiers for oil spill cleanup International Journal of Environmental Science and Technology 2021 18 1419-1424
10 Physicochemical Properties of MoVTeNb Mixed Oxide Catalysts Synthesized using Different Vanadium Sources Sains Malaysiana 2021 50-8 2395-2405
11 Preparation and characterization of silver nanoparticles in natural polymers using laser ablation Bulletin of Materials Science 2021 35-5 727-731
12 Textural and sensory characteristics of sugar- free biscuit formulated with quinoa flour, isomalt, and maltodextrin Food Science and Nutrition 2021 9-12 6501–6512
13 Preparation and evaluation of bioactive bilayer composite membrane PHB/β-TCP with ciprofloxacin and vitamin D3 delivery for regenerative damaged tissu Journal of Applied Polymer Science 2021 e5150 1-11
14 Synthesis of novel ZnAl 2 O 4 /Al 2 O nanocomposite by sol–gel method and its application as adsorbent Journal of Sol-Gel Science and Technology 2021 99 158-168
15 Thermal Performance of Alginate Concrete Reinforced with Basalt Fiber Crystals 2020 10-9 1-15
16 Dielectric and optical properties of Ni‑ and Fe‑doped CeO Nanoparticles 2 Applied Physics A 2019 125 1-7
17 Super-paramagnetic nanostructured CuZnMg mixed spinel ferrite for bone tissue regeneration Materials Science and Engineering: C 2019 105 1-9
18 Taguchi method optimization for synthesis of Fe 3 O @chitosan/Tragacanth Gum nanocomposite as a drug delivery system Carbohydrate Polymers 2019 222 1-8
19 copper-substututed spinel Zn-Mg ferrite nanoparticles as potential heating agents for hyperthermia journal of the Amereican Ceramic society 2018 101 3649-3661
20 Structural and impedance spectroscopy characteristics of BaCO3/BaSnO3/SnO2 nanocomposite: observation of a non-monotonic relaxation behavior RSC advances 2018 8 2100-2108
21 Synthesis and characterization of Cu0.3Zn0.5Mg0.2Fe2O4 nanoparticles as a magnetic drug delivery system Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2017 439 67-75
22 Optical and Magnetic Properties of ZnO/ZnFe2O4 Nanocomposite Materials Chemistry and Physics 2017 192 330-338
23 Hydrothermal synthesis and ESR analysis of NiO dendrite and tree-like nanostructures Research on Chemical Intermediates 2017 43-5 2881-2888
24 Effects ofrare-earth(Er,LaandYb)dopingonmorphologyand structure propertiesofZnOnanostructurespreparedbywet Ceramics International 2014 40 523-529
25 Enhancement ofnearinfraredemissioninLaco-dopedZnO/Ernanoplates Ceramics International 2014 40 12947-12951
26 Fabrication and characterization of a ZnO/ZnS/Ag2S ternary nanostructure with efficient solar-light photocatalytic activity Physical Chemistry Chemical Physics 2014 16 22418-22425
27 Transesterification of Palm Oil by Using Silica Loaded Potassium Carbonate (K2CO3/SiO2) Catalysts to Produce Fatty Acid Methyl Esters (FAME) Energy and Power 2014 4-1 7-15
28 Effect of Drying on the Synthesis and Characterization of MoVTeNbOx Mixed Metal Oxide Catalysts Prepared by Reflux Oriental Journal of Chemistry 2013 29-1 9-16
29 Fabrication, characterization, and magnetic properties of copper ferrite nanoparticles prepared by a simple, thermal-treatment method Materials Research Bulletin 2013 48 1439-1446
30 Physicochemical Studies of Ni-, Co-, and Pt-Promoted MoVNbOx Catalysts Synthesised by Impregnation Method Oriental Journal of Chemistry 2012 28-1 59-65
31 Aqueous starch as a stabilizer in zinc oxide nanoparticle synthesis via laser ablation Journal of Alloys and Compounds 2012 516 41-48
32 Laser based fabrication of chitosan mediated silver nanoparticles APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE 2011 105 255-259
33 Simple preparation and characterization of nickel ferrite nanocrystals by a thermal treatment method Powder Technology 2011 212 80-88
34 Chemometric analysis of lipase-catalyzed synthesis of xylitol esters in a solvent-free system Carbohydrate Research 2011 346 472-479
35 تأثير آرد ارزن دم روباهي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي آرد گندم تصفيه و خواص رئولوژيکي خمير مجله علوم و صنايع غذايي ايران 1401 19 359-369
36 مقايسه خواص عملکردي و فيزيکوشيميايي نشاسته هاي کينوا گونه تي تيکا کا و گندم گونه پيشگام مجله علوم و صنايع غذايي ايران 1401 123 175-187
37 حذف متيلن بلو به کمک جذب سطحي توسط نانوکامپوزيت مغناطيسي Fe3O4@GT کاربرد شيمي در محيط زيست 1401 13-52 31-38
38 بررسي تاثير توان و زمان فرايند فراصوت بر استخراج ايزوله پروتئين از جوانه ماش مجله علوم و صنايع غذايي ايران 1401 125 ۳۰۱-۲۸۳
39 بررسي نانوکامپوزيت پلي وينيل الکل/کتيرا/Fe۳O۴ (PVA/GT/Fe۳O۴) جهت انتقال هدفمند داروي هيدروکسي کلروکين (HCQ) مجله تازه هاي بيوتکنولوژي سلولي - مولکولي 1401 13-49 23-33
40 استفاده از غلظت بالاي محلول استات روي در سنتز نانوکامپوزيت Al2O3-ZnO و کاربرد آن در حذف رنگ مجله نانو شيمي و الکتروشيمي 1400 1-1 37-49
41 Structural and Biological properties of Hydroxyapatite scaffold coated with poly (Lactic-co-glycolic) containing Ag doped CuO Journal of Nanochemistry 1400 1-1 26-37
42 اثر افزودن اکسيد روي بر رفتار آنتي باکتريال داربست کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت پلي لاکتيک کوگلايکوليک اسيد براي کاربردهاي مهندسي بافت استخوان فصلنامه زيست شناسي ميكرو ارگانيسم ها 1397 7-25 33-43
43 Dielectrical Properties of CeO2 Nanoparticles at Different Temperatures PLOS ONE 1394 10-4 1-11
44 The structural and optical constants of Ag2S semiconductor nanostructure in the Far-Infrared Chemistry Central Journal 1394 9 1-6
45 Study of far infrared optical properties and, photocatalytic activity of ZnO/ZnS heteronanocomposite structure RSC Advances 1393 4 35383-35389
46 Hydrothermal synthesis of goethite (a-FeOOH) nanorods in the presence of ethylenediamine:thiourea Journal of Nanoparticle Research 1392 16 1-10
47 Laser-Ablation Synthesis and Evaluation of Thermal Non-Linear Optical Properties of Silver Nanoparticles in Monoolein Science of Advanced Materials 1392 5 1-10
48 Thermal diffusivity measurement of copper nanofluid using pulsed laser thermal lens technique Journal of the European Optical Society - Rapid publications 1391 7 12022-12025
49 Fabrication, characterization, and magnetic properties of copper ferrite nanoparticles prepared by a simple, thermal-treatment method Materials Research Bulletin 1391 48 1439-1446
50 Laser assisted fabrication of ZnO/Ag and ZnO/Au core/shell nanocomposites APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE 1391 111 487-493
51 Reflux method as a novel route for the synthesis of MoVTeNbOx catalysts for selective oxidation of propane to acrylic acid Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 1390 342 50-57
52 Laser-fabricated castor oil-capped silver nanoparticles International Journal of Nanomedicine 1390 6 565-568
53 Conductometric Determination of Formation Constants of tris(2-pyridyl)methylamine and Titanium (III) in Water- Acetonitryl Mixture INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE 1390 6 4378-4387
54 Synthesis and characterization of zinc ferrite nanoparticles by a thermal treatment method Solid State Communications 1390 151 1031-1035
55 Preparation of silver nanoparticles in virgin coconut oil using laser ablation International Journal of Nanomedicine 1389 6 71-75
56 Synthesisandcharacterizationofmanganeseferritenanoparticles by thermaltreatmentmethod JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 1389 323 1745-1749
57 Fabrication of Silver Nanoparticles Dispersed in Palm Oil Using Laser Ablation International Journal of Molecular Sciences 1389 11 4764-4770
58 Simple Synthesis and Characterization of Cobalt Ferrite Nanoparticles by a Thermal TreatmentMethod Journal of Nanomaterials 1389 2010 1-8
59 A One-Pot Synthesis of 1,2-Dihydro-1-arylnaphtho[1,2-e][1,3]oxazine-3-one Derivatives Catalyzed by Perchloric Acid Supported on Silica (HClO4/SiO2) in Journal of the Iranian Chemical Society 1388 7 770-774
60 Microwave-assisted aldol condensation of benzil with ketones Chinese Chemical Letters 1388 20 401-403
61 Ion-selective carbon paste electrode based on new tripodal ligand for determination of cadmium (II) Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 1387 63 287-293
62 Microwave-Assisted Reduction of ,-Unsaturated Carbonyl Compounds in Solid State Using Sodium Borohydide Supported on Magnesium Sulfate (NaBH4/MgSO4-7H Synthetic Communications 1386 38 3414-3421

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 استفاده از گاز SO2 در بازيابي عناصر فلزي گرانبها از ضايعات ذوب مس با رويکرد کنترل ضايعات با استفاده از ضايعات دومين همايش ملي توسعه در علوم و صنايع شيميايي دانشگاه جيرفت 1400
2 راهبردي براي تدريس شيمي دبيرستان بصورت مفهومي و بنيادي ششمين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در آموزش و پژوهش، مازنداران 1400
3 Study of Novel Tatumeric system of N,N-4-hydroxyphenyl Methylene) Diuride by computational prediction of the Energies and structural Geometric an 13C-NMR spectra of the tatumers هفتمين كنگره ملي در شيمي و مهندسي شيمي ايران با تاكيد بر فن آوري هاي بومي ايران دانشگاه شهيد بهشتي 1399
4 ساخت وبررسي خواص آنتي باکتريال داربست (کيتوسان/پلي وينيل پيروليدون)/ کتيرا در مهندسي بافت پوست هفتمين همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا کاربرد موسسه آموزش عالي جامي, موسسه آموزش 1398

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 داربست (كيتوزان/ پلي وينيل پيروليدين)/كتيرا به روش خشكاندن انجمادي جهت كاربرد در مهندسي بافت پوست ایران 1400

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 همكار پژوهشي 1381
2 کارشناس پژوهشي 1383
3 معاون آموزشي 1391