چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : فرامرز
نام خانوادگی : عطریان
پست الکترونیک : atrian.f.1001@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی حقوق امام صادق(ع) ايران 1385
کارشناسی ارشد حقوق عمومي امام صادق(ع) ايران 1387
دکتری حقوق عمومي علوم و تحقيقات تهران ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 حقوق اساسي کارشناسي
2 حقوق اداري ايران کارشناسي ارشد
3 حقوق اداري تطبيقي کارشناسي ارشد
4 حقوق سازمانهاي بين المللي کارشناسي و کارشناسي ارشد
5 مقدمه علم حقوق کارشناسي
6 حقوق بين الملل عمومي کارشناسي
7 حقوق اساسي تطبيقي کارشناسي ارشد
8 حقوق اقتصادي عمومي دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 حقوق عمومي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 The Conditions of the Right to Defense in Administrative Law: A Comparative Study of the Iranian Legal Systems and the EU Indian Journal of Natural Sciences 2015 5 8301-8309
2 نقش احزاب در توسعه سياسي ايران با تأکيد بر شايسته سالاري فصلنامه علمي جامعه شناسي سياسي انقلاب اسلامي 1402 14 277-296
3 واکاوي شاخصه هاي تضمين شفافيت در انتخابات رياست جمهوري (مطالعة ابعاد ناظر به نامزدهاي انتخاباتي) فصلنامه دانش حقوق عمومي 1402 41 127-150
4 همگرايي ميان جريان آزاد اطالعات، مالکيت بر اطالعات و حاکميت مطالعات فقه اقتصادي 1401 4-5 103-125
5 همگرايي ميان جريان آزاد اطلاعات، مالکيت بر اطلاعات و حاکميت فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي 1401 4-5 103-125
6 واکاوي هيئــت حــل اختــاف مــاده ّ 38قانــون اصــاح و تســري آييننامـه معامـات شـهرداري تهـران بـه کانشـهرها و نظـارت بــر آراي آن فصلنامـه علمي پژوهشهاي نوين حقوق اداري 1401 4-12 105-128
7 مفهوم کار شايسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهي به منابع فقهي فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي 1401 4-2 235-252
8 مطالعه تطبيقي تدابير سرکوبگري در قبال اعمال مخل رقابت اقتصادي در سياست جنايي تقنيني ايران و اتحاديه اروپا تحقيقات حقوقي بين المللي 1401 15-55 235-251
9 ارزيابي رابطه ميان استفاده جوانان شاهين شهر از تلگرام و فيلترينگ آن با کيفيت زندگي آنان فصلنامه علمي وسايل ارتباط جمعي _ رسانه 1400 32 203-234
10 دولت رفاه و آموزش و پرورش رايگان با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجله حقوق پزشکي 1400 15 91-107
11 مقايسه نظريه ولايت فقيه در انديشه امام خميني(ره) و خلافت اسلامي اخوان المسلمين در انديشه حسن البناء فصلنامه علمي رهيافت 1400 15-55 81-98
12 تحول در مفهوم حکمراني گذار از حکمراني سنتي به حکمراني مدرن الکترونيک فصلنامه پژوهش‏هاي حقوقي ميان رشته اي 1400 2-2 31-47
13 طراحي الگوي تدريس پرورش تفكر فلسفي در دوره ابتدايي تفكر و كودك پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1400 12-1 183-202
14 مقايسه مراجع قضاوتي ورزش ايران با مراجع قضاوتي فرا ملي ورزش فصلنامه پژوهش­ هاي سياسي و بين­ المللي 1399 11-45 399-413
15 نقش نظارت در حکمراني خوب فصلنامه علمي جامعه شناسي سياسي ايران 1399 3-4 2288-2298
16 تحليل لايحه جامع شفافيت و تاثير آن بر کاهش فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل 1399 13-50 215-234
17 بررسي تطبيقي مسئوليت مدني دولت و مراجع رسيدگي‌کننده به آن در حقوق ايران و انگلستان پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه‌­هاي علوم انساني 1398 19-12 59-79
18 بررسي نظارت-مهار قراردادهاي نفتي در پرتو اصول ذاتي نظارت حقوق اداري 1398 7-20 67-93
19 بررسي اقتصاد مقاومتي در پرتو اصل آزادي کسب و کار دانش حقوق عمومي 1398 8-23 107-128
20 سازوکارهاي تحقق حق برتوسعه پايدار جهاني در عرصه محيط زيست فصلنامه علمي جامعه شناسي سياسي ايران 1398 8 610-630
21 انتخاب شهردار در نظام حقوقي ايران و فرانسه مجله مطالعات حقوق تطبيقي 1397 9-2 709-731
22 حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در نظارت بر آراء دادگاههاي اداري فصلنامه مطالعات حقوق 1397 2-20 45-56
23 انتخاب شهردار در نظام حقوقي ايران و فرانسه مطالعات حقوق تطبيقي 1397 9-2 709-731
24 سهم فضاي مجازي در تحولات حکمراني الکترونيک با تاکيد برتضمين حقوق شهروندي فصلنامه حقوق پزشکي 1397 12 135-150
25 اصل امنيت حقوقي و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد مطالعات حقوق عمومي 1396 47-2 281-301
26 تحول نظام عمومي دولت و اقتدارات وي در فرآيند جهاني شدن با تاکيد بر نظام حقوقي دولت جمهوري اسلا مي ايران  فصلنامه تخصصي علوم سياسي 1396 13-38 112 - 85
27 تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم ادارۀ خوب؛ مطالعۀ تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديۀ اروپا مجله مطالعات حقوق تطبيقي 1395 7-1 271-298
28 تكليف بر رعايت حق بر آموزش در حقوق اسلامي و مقررات حقوق بشر فقه و مباني حقوق اسلامي 1394 8-4 89-104
29 استقلال سازمانهاي غيردولتي در نظام حقوقي ايران، فرانسه و سوئيس مجله مطالعات حقوق تطبيقي 1393 5-2 379-400
30 اصل لزوم در ايقاعات اداري حقوق اداري 1393 1 113-145
31 اصل الزام به ارائه دلايل تصميمات اداري در پرتو مفهوم اداره خوب: مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا فصلنامه دانش حقوق عمومي 1393 3-10 91-111
32 وضعيت حقوقي تملك هاي دستگاه هاي اجرايي پس از انتفاي طرح فصلنامه حقوق اداري 1393 2-5 125-146
33 مسئوليت مدني دولت ناشي از تصويب، تغيير و يا عدم اجراي طرح هاي شهري حقوق اداري 1392 1 11-48
34 حاكميت قانون و احكام حكومتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حکومت اسلامي 1391 63 123-146
35 - ͘- 1391 1 123-146

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي عوامل موثر بر حفظ ونگهداشت نيروي انساني و ارائه راهکارهاي مناسب (مطالعه موردي: مديريت امورحقوقي شهرداري اصفهان) مجری دانشگاه آزاد خوراسگان برون دانشگاهی
2 جهات ابطال عوارض شوراهاي اسلامي در ديوان عدالت اداري مجری پژوهشكده قوه قضاييه برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 شهرداريها در آيينه نظريات مشورتي قوه قضاييه تالیف 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
2 جهات ابطال عوارض شوراهاي اسلامي در ديوان عدالت اداري تالیف 1397 قوه قضاييه
3 حقوق اداري تطبيقي: اداره خوب تدوین 1396 ميزان
4 شهرداريها در آيينه آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور تالیف 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
5 دايره المعارف حقوق عمومي تالیف 1396 دانشگاه امام صادق
6 شهرداريها در آيينه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تدوین 1395 نشر جنگل
7 مصاحبه دكتري حقوق عمومي تالیف 1396 جنگل
8 شهرداري ها در آيينه آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري تدوین 1389 سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 قوانين شهرداري 1394/07/20
2 آشنايي با انواع مقررات در نظام حقوقي ايران 1397/03/09


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مشاور حقوقي 1386
2 مدير پژوهش دانشکده حقوق الهيات و معارف اسلامي 1394