چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محمد
نام خانوادگی : سعادت
پست الکترونیک : saadat@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مكانيك-جامدات علم و صنعت ايران ايران 1386
کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك-مكاترونيك علم و صنعت ايران ايران 1388
دکتری مهندسي مكانيك-كنترل صنعتي اصفهان ايران 1395


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 آز. مقاومت مصالح كارشناسي
2 ارتعاشات مكانيكي كارشناسي
3 ديناميك ماشين كارشناسي
4 کنترل اتوماتيک کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مکاترونيک
2 رباتيک
3 کنترل هوشمند


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Fuel Consumption Reduction of a Fuel-Cell Hybrid vehicle Using Look-Ahead Fuzzy Control Approach Automotive Science and Engineering 2022 12-1 3762-3771
2 Intelligent Look-ahead Energy Management System Design for an Intercity bus using a fuzzy gain scheduling algorithm International Journal of Automotive Research 2020 10-3 3324-3344
3 Path Planning and Control of an Industrial Robot Used for Opening Tap Hole of an Electric Arc Furnace Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2020 9-4 5-14
4 Dynamic Modeling of a Robot Manipulator for Opening the Tap Hole of an Electric Arc Furnace Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2019 8-4 17-24
5 Antilock Regenerative Braking System Design for a Hybrid Electric Vehicle. International Journal of Automotive Engineering 2018 8-3 2769-2780
6 Reducing fuel consumption of diesel-electric locomotives using hybrid powertrain and fuzzy look-ahead control Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit 2017 231-4 406-418
7 Energy-Efficient Operation of Diesel–Electric Locomotives using Ahead Path Data Control Engineering Practice 2016 46 85-93
8 Longitudinal dynamics and energy flow modelling for diesel-electric locomotives International Journal of Heavy Vehicle Systems 2016 23-2 155-170
9 Anti-swing Fuzzy Controller Design for a 3D Overhead Crane Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2015 4-2 57-66
10 ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﯿﺮ رﺑﺎتﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ روش ﻣﯿﺪان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﺷﺎﻫﯿﻦ روش هاي هوشمند در صنعت برق 1400 12-46 1-13
11 كنترل فازي طول و مكان پنجره آينده نگري در رويكرد كنترل آينده نگر براي كاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ريلي پژوهشنامه حمل و نقل 1397 15-57 275-283
12 بهينه ساري مصرف سوخت قطار ديزل الکتريک با استفاده از کنترل فازي آينده نگر پژوهشنامه حمل و نقل 1395 13-1 45-52

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 دﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي رﺑﺎت ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﭘﺴﺎ ﮐﺮوﻧﺎ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
2 بهسازي مسير حرکت ربات شش پا در يک محيط ناهموار به منظور خدمات رساني به بيماران کرونايي دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﭘﺴﺎ ﮐﺮوﻧﺎ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
3 طراحي کنترل‌کننده فازي آنلاين جهت کاهش مصرف سوخت خودروي هيبريد پيل سوختي بيست و هشتمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران تهران 1399
4 مروري برالگوريتم‌هايمسيريابي ربات‌هاي متحرک مستقل (هوشمند) ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1399
5 بهسازي مسير حرکت ربات هاي خدمت رسان هوشمند با ويژگي سازگاري اجتماعي براي کمک به افراد سالمند در شرايط پاندميک کرونا همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با كرونا و حكمراني در جهان پسا كرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399
6 طراحي و ساخت يك سيستم قابل حمل و ارزان قيمت تخمين زاويه به منظورمانيتور كردن حركت پا در آناتومي راه رفتن براي توانبخشي در خانه همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با كرونا و حكمراني در جهان پسا كرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399
7 مروري ﺑﺮ روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻧﺸﺘﯽ آب از زﯾﺮ ﺳﺮﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﯾﺰل ششمين همايش بين المللي علوم و تکنولوژي با رويکرد توسعه پايدار تهران 1399
8 شبيه سازي تجربي و عددي انتقال حرارت در سطوح تماسي سازه هاي فضاپيما كنفرانس انجمن هوافضاي ايران تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات 1388
9 بررسي تمرکز تنش در يک ورق مستطيلي ايزوتروپيک با دو سوراخ همايش ملي مهندسي مکانيک خميني شهر 1387

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه علم و صنعت ايران رتبه اول در کارشناسي ارشد 1388

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 دوره آموزشي MATLAB 1392/07/14


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مهندس طراح مکانيک 1387
2 مدير گروه مهندسي مكانيك جامدات-مهندسي پزشكي(بيومكانيك)-مهندسي رباتيك. 1397
3 معاون آموزشي و مهارتي دانشكده مهارت و كارآفريني 1400