چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : الهام
نام خانوادگی : ناظمی
پست الکترونیک : elhamnazemi@par.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی معماري آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1384
کارشناسی ارشد طراحي شهري هنر اصفهان ايران 1389
دکتری شهرسازي آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 • نيمسال اول 88-1387. دانشگاه پيام نور واحد دولت آباد؛ رشته مهندسي معماري: طراحي معماري سه. کارشناسي
2 • نيمسال دوم 88-1387. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو. کارشناسي
3 • نيمسال اول 89-1388. دانشگاه پيام نور واحد دولت آباد؛ رشته مهندسي معماري: آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي. کارشناسي
4 • نيمسال اول 89-1388. رشته مهندسي شهرسازي: بيان معماري يک و رشته مهندسي معماري: طراحي معماري يک. کارشناسي
5 • نيمسال دوم 89-1388. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو. کارشناسي
6 • نيمسال اول 90-1389. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو، درک و بيان محيط. کارشناسي
7 • نيمسال دوم 90-1389. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو. کارشناسي
8 • نيمسال اول 91-1390. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو. کارشناسي
9 • نيمسال اول 92-1391. رشته مهندسي شهرسازي: بيان معماري يک و رشته مهندسي معماري: تحليل فضاي شهري. کارشناسي
10 نيمسال دوم 92-1391. رشته مهندسي شهرسازي: سمينار مسايل شهري، پروژه نهايي و رشته مهندسي معماري: تحليل فضاي شهري، بيان معماري دو. کارشناسي
11 نيمسال اول 93-1392. رشته مهندسي شهرسازي: شناخت فضاي شهري و رشته مهندسي معماري: آشنايي بامباني برنامه ريزي كالبدي. کارشناسي
12 نيمسال دوم 93-1392. رشته مهندسي شهرسازي: پروژه نهايي و رشته مهندسي معماري: بيان معماري يک. کارشناسي
13 نيمسال اول 94-1393. رشته مهندسي شهرسازي: شناخت فضاي شهري، طرح شهرسازي چهار. کارشناسي
14 نيمسال دوم 94-1393. رشته مهندسي شهرسازي: مباني وروشهاي طراحي شهري، پروژه نهايي و رشته مهندسي معماري: هندسه کاربردي. کارشناسي
15 نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394: کارگاه طراحي شهري يک ؛ طرح شهرسازي پنج؛ درک و بيان محيط شهري؛ مباني نظري طراحي شهري کارشناسي و کارشناسي ارشد
16 نيمسال دوم 96-1395: تحليل شکل و فضاهاي شهري؛ مباحث اجرايي طراحي شهري؛ شناخت و تحليل فضاي شهري؛ تاريخ شهر و شهرسازي جهان؛ بهسازي و نوسازي بافت هاي قديم کارشناسي ارشد
17 نيمسال دوم 97- 1396 : درک و بيان محيط شهري؛ تحليل فضاهاي شهري؛ تحليل فضاهاي شهري؛ شناخت و تحليل فضاي شهري؛ تاريخ شهر و شهرسازي در ايران کارشناسي و کارشناسي ارشد
18 نيمسال اول 98-1397 : مباني شهرشناسي؛ طرح يک ارشد معماري؛ طرح شهرسازي دو؛ كارگاه طراحي شهري سه کارشناسي و کارشناسي ارشد
19 نيمسال دوم 1397-1398- کارشناسي- کارشناسي ارشد- دکتري
20 نيمسال اول 1398-1399: کارشناسي- کارشناسي ارشد- دکتري
21 نيمسال دوم 1399-1398: کارشناسي- کارشناسي ارشد- دکتري
22 نيمسال اول 1400-1399: طرح معماري يک (ارشد معماري)- توسعه شهري پايدار (دکتري شهرسازي) کارشناسي ارشد- دکتري
23 نيمسال دوم 1400-1399: طرح شهرسازي پنج (کارشناسي شهرسازي)- نوسازي و بهسازي شهري (ارشد برنامه ريزي شهري)- تاريخ شهرهاي ايران( کارشناسي معماري) کارشناسي- کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 شهرسازي، طراحي شهري، معماري


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 بازشناسي نقش پيمون در طراحي خانه هاي سنتي از منظر سرمايش ايستا (نمونه موردي: خانه هاي قجري شهر شيراز) انديشه معماري 2020 3-6 160-174
2 A Comparative Study of Spatial Qualities of The Historical Bridges and Contemporaries Bridges in Isfahan Using Analysis Network Process in order to Re SALMAGUNDI-A QUARTERLY OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2015 1 329-338
3 A comparative study of urban space quality of Siosepol and Khaju bridges Survey Methodology 2015 44 244-263
4 الگوي سلسله‌مراتبي معناپذيري مکان با برپايي رويدادها در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه موردي: بافت پياده‌ محدوده مرکزي شهر رشت) فصلنامه دانش شهرسازي 1399 4-1 113-132
5 ارزيابي و سنجش نقش استفاده از فضاي مجازي بر مؤلفه هاي مؤثر بر مديريت بحران شهري مبتني بر معناي مکان مطالعه ي موردي: فضاي شهري سنتي و مدرن شهر اصفهان دو فصلنامه علمي وپژوهشي مديريت بحران 1399 17 129-140
6 ارزيابي و سنجش ميزان اثرگذاري استفاده از فضاي مجازي بر شاخص هاي معناي مکان در فضاهاي شهري اطلاعات جغرافيايي(سپهر) 1399 29-11 27-43
7 شناخت و امکان‌سنجي بکارگيري سيستم مدل‌سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در آموزش معماري ايران نشريه معماري و شهرسازي ايران 1399 11-19 145-166
8 ضرورت توسعه پياده محوري درهسته مرکزي شهر شاهين شهر، نمونه موردي خيابان فردوسي فصلنامه معماري شناسي 1398 2-13 153-157
9 ررسي ميزان پياده مداري در خيابان فردوسي شاهين شهر و تاثير آن بر تعامل اجتماعي شهروندان فصلنامه معماري شناسي 1398 2-13 145-152
10 ارزيابي وجود مکانيزم طراحي منطبق بر تهويه طبيعي در معماري سنتي شهرهاي اقليم گرموخشک بدون بادگير ) نمونه موردي: فضاي بيروني بناهاي چهارطرفه قاجاري شيرا نشريه معماري اقليم گرم و خشک 1398 7-9 101-119
11 ارزيابي ادراک معناي مکان در عصراطلاعات(مطالعه موردي فضاي شهري سنتي و مدرن شهر اصفهان) فصلنامه علمي-پژوهشي جغرافيا (برنامه¬ريزي منطقه¬اي) 1398 10-1 801-812
12 کارکرد پل به عنوان فضاي شهري فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي 1394 4-16 23-34

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 راهکار ارتقاء کيفيات مؤثر بر پياده راه ها به عنوان محرک توسعه در احياء بافت هاي فرسوده شهري هفتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري مرکز همايشهاي بين المللي صدا و سيما تهران 1399
2 تبيين راهکارهاي ارتقاء تعامل سازگار ميان بناهاي معماري و طبيعت با رويکرد معماري بيوفيليک کنفرانس دوسالانه جامعه و معماري معاصر اصفهان-ايران 1395
3 نقش کيفيات محيطي فضاهاي شهري بافت¬ مياني بر الگوي رفتاري استفاده¬کنندگان (نمونه¬ي موردي: محله جلفاي اصفهان) پنجمين کنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري پايدار تهران 1396
4 مروري بر مفاهيم محله و واحد همسايگي و ارائه چهارچوب واحد همسايگي مطلوب کنفرانس دوسالانه جامعه و معماري معاصر در تاريخ اصفهان 1395
5 تاثير برندسازي شهري بر منظرشهري پايدار سومين کنفرانس بين المللي تحقيقات در عمران، معماري، شهرسازي و محيط زيست پايدار رم-ايتاليا 1395
6 مقايسه ميزان پايداري در بافت هاي کهن، مياني و نوساز، نمونه موردي شهر اصفهان اولين همايش ملي بافت مياني شهرهاي ايران اصفهان 1395
7 تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه پايدار شهري چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري تهران 1395
8 شناخت راهکارهاي موثر بر جلب مشارکت ساکنان سکونتگاه هاي حاشيه اي در ساماندهي طرح هاي شهري اولين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازي تهران-ايران 1393
9 تاثير هويت بر منظر شهرهاي ايراني- اسلامي (گذار از سنت به مدرنيته) دومين کنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار تهران-ايران 1394
10 لزوم بازطراحي پل هاي عابر پياده در جهت بهبود منظر شهري (با الگوگيري از نمونه هاي موفق ايران و جهان) دومين کنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار تهران-ايران 1394
11 تاثير صفات محيطي بر خلاقيت، جهت نيل به شهر خلاق اولين همايش ملي شهر هوشمند اصفهان-ايران 1393
12 ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري با رويکرد پايداري اجتماعي (نمونه موردي:محله اميرعرب) چهارمين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري اصفهان-ايران 1393
13 طرح جامع اراضي وقفي، حلقه اي از توسعه شهر ايراني - اسلامي همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي مشهد-ايران 1391
14 تجلي انگاره هاي شهرسازي اسلامي در هويت بخشي به شهرهاي امروزي دومين همايش ملي شهر اسلامي اصفهان-ايران 1391

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 تبيين الگوي شهر بيوفيليک (مورد مطالعه شهر اصفهان) مجری معاون برنامه ريزي پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 تحقيق در کنار طراحي ترجمه 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان مسابقه طراحي مجتمع فرهنگي ،ورزشي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان 1391

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 رييس مرکز تحقيقات افق هاي نوين در معماري و شهرسازي 1389
2 دبير اجرايي رويداد موداک (من و دانشگاه کارآفرينم) معماري و ش 1398
3 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه 1399