چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : امیرحسین
نام خانوادگی : شبانی
پست الکترونیک : ashabani@phu.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي معماري دانشگاه هنر تهران ايران 1383
کارشناسی ارشد مهندسي شهرسازي دانشگاه تهران ايران 1386
دکتری مهندسي شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 physical planning
2 history of iranian city and urban planning
3 special language(english)for the student of architecture
4 special language(english)for the student ofurban planning
5 research method in urban planning
6 Principles of Architecture and Building Engineering
7 Seminar on urban issues
8 روش تحقيق در شهرسازي کارشناسي
9 تجارب برنامه ريزي شهري معاصر ايران کارسناسي ارشد
10 برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري کارشناسي ارشد
11 جامعه شناسي شهري کارشناسي ارشد
12 روش تحقيق پيشرفته کارشناسي ارشد
13 نظريه هاي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد
14 سير انديشه هاي طراحي شهري با تاکيد بر رويکرد اسلامي کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 حوزه هاي نظري معماري و شهرسازي
2 معماري و شهرسازي اسلامي
3 حوزه سلامت و معماري- سلامت و برنامه ريزي شهري- سلامت و طراحي شهري
4 طراحي همه شمول
5 طراحي سالتوژنيک و بيوفيليک
6 بازافريني شهري و بهسازي بافت
7 توسعه پايدار شهري


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 بومي‎سازي بازآفريني يکپارچه شهري بافت‎هاي تاريخي شهر اسلامي فصلنامه پژوهش هاي معماري اسلامي ۱۳۹۶ 5-15 1-19
2 Evaluating the literature of therapeutic landscapes with an emphasis on the search for the dimensions of health: A systematic review Social Science 2021 275 1-12
3 تحليل ادراک و آسايش بصري در بناهاي مسکوني در ارتباط با نور روز نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1400 13-2 851-869
4 تدوين رهنمودهاي طراحي باغ شفابخش با تاکيد بر ارتقاي سلامت سالمندان مبتلا به آلزايمر مطالعات محيطي هفت حصار 1400 36-10 117-134
5 الگوي سلسلهمراتبي معناپذيري مکان با برپايي رويدادها در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه موردي: بافت پياده محدوده مرکزي شهر رشت) دانش شهرسازي 1399 4-1 113-132
6 رويکرد ساختاري در تحليل شاخص‌هاي بازآفريني پايدار بافت هاي ناکارآمد مياني شهري (مطالعه موردي: شهر رشت) دانش شهرسازي 1399 4-3 111-127
7 ارزيابي طرح بازآفريني بافت فرسوده شهري با رويکرد مشارکت مردمي(نمونه موردي مطالعه محله همت‌آباد اصفهان) جغرافيا و مطالعات محيطي 1399 9-34 119-134
8 اصول طراحي مراکز تجاري-تفريحي با رويکرد بازآفريني مؤلفه‌هاي سلامت روانِ بازار سنتي اصفهان مطالعات محيطي هفت حصار 1399 9-34 89-104
9 برنامه ريزي توسعه گردشگري شهري اصفهان با تأکيد بر بازآفريني فرهنگ مبنا مطالعه موردي: منطقه 3 شهر اصفهان فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشگري 1399 9-36 77-93
10 بررسي تطبيقي الگوهاي مديريت رشد شهري در کلان‌شهرشيراز فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري 1398 10-39 89-102
11 اصول مفهومي و کاربردي طراحي باغ هاي شفابخش براي جانبازان PTSD با تمرکز بر تئوريهاي کاهش استرس مجله طب نظامي 1395 18-3 230-241
12 بررسي نمونه اي موفق از مراكز توانبخشي در جهان مركز توانبخشي آسيب هاي نخاعي و مغزي بازل (سوئيس) ماهنامه دانش نما 1395 25-25 74-80
13 ضرورت تدوين استانداردهاي بومي در طراحي فضاهاي قابل دسترس براي معلولان ماهنامه دانش نما 1395 25-25 166-174
14 طراحي محور پياده در راستاي ارتقا تعاملات اجتماعي نمونه موردي محله خواجو اصفهان مجله بين المللي معماري و توسعه شهري 1394 5-2 31-42
15 رويکردي نوين به بازآفريني شهر خلاق دو فصلنامه نقش جهان 1393 4 54-63
16 چالش هاي آموزش طراحي معماري در روند تبديل ايده و طرح مايه به طرح معماري فصلنامه پژوهش هنر 1390 1-2 45-56

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 کرونا ويروس در جهان : تجارب و سياست ها در حوزه هاي محيط زيست ، حمل و نقل و طراحي شهري در مواجهه با ويروس کرون ا اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسارکرونا دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1399
2 شناسايي و ارائه برخي ظرفيت هاي راهبردي شهرهاي اسلامي در مديريت بحران کوويد- 19 اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1399
3 واکاوي نقش مؤلفهي جمعيتي بر تابآوري شهري (نمونه مطالعاتي: شهر سلفچگان) کنفرانس بين المللي امنيت، پيشرفت و توسعه پايدار مناطق مرزي، سرزميني و کلان شهري تهران 1397
4 طراحي مکان امن براي اقشار آسيب پذير چهارمين همايش بين المللي مهندسي سازه تهران 1396
5 بازافريني فضاي گمشده شهري با رويکرد توسعه سنتي محلات (نمونه موردي:محله سرچشمه اصفهان) کنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران 1397
6 بررسي نظريات سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار اجتماعي سومين کنفرانس سالانه بين المللي عمران،معماري و شهرسازي شيراز 1396
7 بررسي و تعريف شاخص هاي اجتماعي_فرهنگي شهر خلاق در توسعه شهري اصفهان سومين همايش بين المللي ملي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم تهران 1396
8 رتبه بندي محلات منطقه پنج شهر اصفهان از لحاظ شاخص فضاهاي عمومي در تحقق شهر خلاق با استفاده از مدل تاپسيس سومين همايش ملي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم تهران 1396
9 بررسي نقش مشارکت مردمي در توسعه پايدار شهري کنفرانس بين المللي عمران،معماري و شهرسازي ايران معاصر تهران 1396
10 تبيين شاخصهاي مکاني- فضايي شهر خلاق با رويکرد ايراني-اسلامي سومين همايش بين المللي ملي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم تهران 1396
11 بازآفريني بافتهاي فرسودهي شهري با رويكرد توسعهي پايدار سومين همايش بين المللي ملي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم تهران 1396
12 بررسي و شناخت اصول و مباني طراحي محيط جهت ارتقائ يادگيري و سلامت رواني دانشجويان كنفرانس بين المللي معماري شهرسازي عمران هنر محيط زيست تهران 1394
13 بررسي و ارزيابي حس مكان (نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله) اولين همايش سراسري مباحث كليدي در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي در ايران گرگان-دانشگاه فرهنگيان 1395
14 تبيين مدل مفهومي تجديد حيات فضاهاي شهري در بازافريني شهري اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار تهران 1395
15 بررسي تجارب موفق مناسب سازي فضاهاي شهري در جهان اولين همايش ملي مناسب سازي اماکن و معابر جهت تسهيل تردد معلولان، جانبازان و سالمندان تهران 1395
16 رويکرد معماري هويت گرا بر اساس الگوي خانه هاي سنتي به طراحي مجتمع هاي مسکوني بلند مرتبه سومين کنفرانس بناهاي بلند تهران 1395
17 طراحي محور پياده فرهنگي – گردشگري (نمونه موردي محله دردشت اصفهان) ششمين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري اصفهان 1395
18 بازنگري انعطاف پذيري حياط هاي ايراني در طراحي مجموعه هاي بلند مرتبه مسكوني پنجمين كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري اصفهان 1394
19 معرفي تکنيک ارزيابي کيفيت کالبدي پياده راه SPACES همايش بين المللي زندگي پياده در شهر تهران 1390
20 ارزيابي طرح جامع دربومهاي بياباني همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390
21 جايگاه آسايش اقليمي درفرآيند طراحي فضاهاي شهري با تاكيد بربومهاي بياباني همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 آسيب شناسي عدم رعايت اصول و قوانين مناسب سازي در شهر اصفهان مجری اداره کل بهزيستي استان اصفهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 هيدروليک زيست محيطي کانال هاي روباز تدوین 1394 کنکاش

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 بنياد نخبگان استان اصفهان طرح برگزيده رويداد کارآفريني همنت روستا 1395
2 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان برگزاري ورکشاپ توليدات قرآني، مذهبي و فرهنگي در نمايشگاه بين المللي قرآن و عترت 1395
3 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد کسب رتبه اول بيست و يکمين جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي قرآن و عترت استادان در رشته عکس 1395
4 شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان رتبه دوم در بخش کسب و کارهاي اجتماعي جشنواره شيخ بهايي 1395
5 اداره کل حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس پژوهش برتر 1397
6 دفتر تبليغات اسلامي اصفهان عکس برتر 1397
7 شهرداري اصفهان مقام اول چهارمين جشنواره ملي شهر پژوهي و اولين جشنواره ملي فن پژوهي شهري 1400

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 مقاله نويسي 1390/09/22


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان 1388
2 مدير گروه مهندسي شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
3 عضو کميته ايکوموس 1394
4 عضو کميته برگزاري مسابقات، جشنواره ها و همايش هاي دانشگاه آز 1394