چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سعیده
نام خانوادگی : شفیعی نهرخلجی
پست الکترونیک : shafieesaeedeh@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي ايران 1380
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي ايران 1383
دکتری آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Sociolinguistics MA
2 ELT Textbook Evaluation and Design BA and MA
3 Contrastive Linguistics BA
4 Research in Applied Linguistics BA and MA
5 Issues in Linguistics BA
6 Approaches and Methods In Language Teaching BA
7 Psycholinguistics MA


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Bilingualism
2 Interactional Sociolinguistics
3 Discourse Analysis
4 Cross-Cultural Studies


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 L1and L2Spoken Word Processing: Evidence from Divided Attention Paradigm Journal of Psycholinguistic Research 2016 45-5 1264–1247
2 The Relationship between Academic Self-Concept and Silence in Iranian Postgraduates Journal of Behavioral Sciences in Asia 2014 2(29) 55-65
3 Effects of Auditory Translation Priming under Divided Attention in Unbalanced Persian-English Bilinguals Asian Social Science 2014 21 109-121
4 Gendered Communication in Iranian University Classrooms: The Relationship between Politeness and Silence in Persian Culture International Journal of Society, Culture and Language 2013 1 118-130
5 Single and Multiple Sluicing in Persian Theory and Practice in Language Studies 2012 2(4) 801-807
6 The Effect of Different Types of Instruction and Feedback on the Development of Pragmatic Proficiency: The Case of Pragmatic Markers Iranian Journal of Research in English Language Teaching 2012 1 119-140
7 An Evaluation of a Global ELT Textbook in Iran: A Two-phase Approach International Journal of Humanities and Social Science 2012 2(3) 184-191
8 Chivalry in the Islamic World: Ayyāri, Akhism and Ahdāth International Journal of Social Science and Humanity 2012 2 75-79

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Dialect, ideology and identity in Afghan women refugees of three different generations in Iran International Conference of Approaches to Migration, Language and Identity Université de Lausanne 2017
2 Constructing professional identity within workplace through humour: A study of women faculty members in Iran 1ST International and Interdisciplinary Conference on Discourse and Communication in Professional Contexts دانمارک 2015
3 EFL Teachers’ Metacognitive Awareness as a Predictor of Their Professional Success International Conference on Applied Linguistics and Materials Development Copenhagen, Denmark 2014
4 The Role of E-mail Activities in EFL Writing Classes First National Conference on Innovations and Challenges in English Language Pedagogy, Iran 2012
5 Ayyāri: the Chivalry Movement in Persia International Conference on Humanities, Society and Culture Kuala Lumpur, Malaysia 2011
6 Language, Ideology and Power: A critical Approach to Political discourse 1st National Conference of Language, discourse and Pragmatics Iran 2010
7 Translation: Ideology and Power in Political Discourse 12th International Conference on Translation Penang, Malaysia 2009

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 New Feat of Reading تالیف 1395 انتشارات زبان عطا
2 Translation: Ideology and Power in Political Discourse تالیف فصلی از کتاب 2009 Institut Terjemahan

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ