چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : رضا
نام خانوادگی : مداحی
پست الکترونیک : R.Maddahi@pco.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی رياضي محض کاشان ايران 1385
کارشناسی ارشد رياضي کاربردي خوارزمي (تربيت معلم) ايران 1387
دکتری رياضي کاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 رياضيات پيش دانشگاهي کارشناسي
2 رياضيات عمومي 1 کارشناسي
3 رياضيات عمومي 2 کارشناسي
4 رياضيات مهندسي کارشناسي
5 معادلات ديفرانسيل کارشناسي
6 محاسبات عددي کارشناسي
7 جبرخطي کارشناسي
8 تحقيق در عمليات پيشرفته کارشناسي ارشد
9 تئوري تصميم گيري و کاربردهاي آن در در مديريت کارشناسي ارشد
10 نظريه فازي و کاربردهاي آن در مهندسي صنايع و مديريت کارشناسي ارشد
11 اصول شبيه سازي کارشناسي ارشد
12 تحليل پوششي داده ها کارشناسي ارشد
13 تحليل آماري کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 رياضيات کاربردي
2 تحقيق در عمليات
3 تحليل پوششي داده ها
4 تصميم گيري چند معياره
5 تئوري فازي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 تعيين بهترين ترکيب شاخص هاي مناظر کارت امتيازي متوازن با استفاده از تئوري بازي Journal of Optimization in Industrial Engineering 2021 14-1 185-194
2 Data Envelopment Analysis in the Presence of Correlated Evaluation Variables Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering 2021 15-3 251-263
3 A Nash equilibrium based decision‑making method for performance evaluation: a case study Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 2021 35 135-142
4 تخصيص کارآمد منابع به بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي ايران با استفاده از تجزيه و تحليل متمرکز پوشش داده Journal of Health Management and Informatics 2020 7-1 59-67
5 يک روش تلفيقي AHP-DEA براي ارزيابي و رتبه بندي روش هاي توليد در محيط هاي صنعتي International Journal of Industrial and Systems Engineering 2019 31-3 343-359
6 نرخ گذاري و اندازه گيري برنامه تعميرات و نگهداري در کارخانه فولاد مبارکه با استفاده از انديس مالمکوئيست Science Road Journal 2015 3-1 198-210
7 بهينه سازي وزن هاي متناسب به عنوان هدف ثانويه در ارزيابي متقاطع DEA International Journal of Operational Research 2014 19 234-245
8 انتخاب تکنولوژي مناسب در صنعت ساخت و ساز با استفاده از روش ترکيبي شانون و آنتروپي International Journal of Basic Sciences 2014 2147- 162-168
9 توسعه اي بر تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي زيست محيطي با استفاده از مقايسه متدولوژي سه مدل ارزيابي کارايي Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 2013 3 20-26
10 رتبه بندي واحدهاي کاراي غير راسي بر اساس روش ابرکارايي در حضور خروجي هاي نامطلوب International Journal of Applied Decision Sciences 2013 6 83-95
11 استفاده از توابه رتبه بندي به منظور توسعه الگوريتم Hungarian براي حل مسائل تخصيص با هزينه فازي World Applied Sciences Journal 2012 17-4 497-501
12 کارايي و الگويابي در حضور خروجي هاي نامطلوب (بد) : يک روش DEA International Journal of Applied Mathematical Research 2012 1(2) 178-188
13 انتخاب وزن هاي متقارن به عنوان هدف ثانويه در کارايي متقاطع DEA Applied Mathematical Modelling 2011 35 544-549
14 رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده با استفاده از تحليل پوششي داده ها با در نظر گرفتن دوره هاي زماني متعدد نشريه تصميم گيري و تحقيق در عمليات 1399 5-1 72-82

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تخصيص منابع متمرکز در حضور خروجي نامطلوب با شاخص هاي مستقل و وابسته سيزدهمين کنفرانس بين المللي تحليل پوششي داده ها و تحليل تصميم واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران 1400
2 رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده با استفاده از تحليل پوششي داده ها با در نظر گرفتن دوره هاي زماني متعدد يازدهمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده‌ها شيراز 1398
3 تحليل پوششي داده ها در حضور شاخصهاي ارزيابي عملکرد وابسته يازدهمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده‌ها شيراز 1398
4 ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري توسط DEA-R در حضور خروجي نامطلوب دهمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها دانشگاه خوارزمي تهران 1397
5 مدل رياضي مکانيابي هاب براي شبکه توزيع يک کارخانه توليدي توسط شرکت خدماتي حمل- ونقل کالابران با هدف کاهش هزينههاي حملونقل دومين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
6 ارزيابي هابهاي يک شرکت خدماتي حملونقل با استفاده از تحليل پوششي دادهها در حضور خروجيهاي نامطلوب دومين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
7 توسعه مدل کارت امتيازي متوازن با استفاده از منطق فازي درارزيابي عملکرد سازمانهاي صنعتي با نگرش ويژه بر منظر مشتري کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري دانشگاه مازندران-بابلسر 1394
8 بررسي عوامل موثر برتوانمند سازي و افزايش بهره وري کارکنان سازمان تامين اجتماعي کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري دانشگاه مازندران-بابلسر 1394
9 ارزيابي و رتبه بندي پيمانکاران بر اساس تاثير گذاري و تاثير پذيري در پروژه هاي ساختماني کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري دانشگاه مازندران-بابلسر 1394
10 بررسي هوشمندانهي نارضايتي مشتريان به کمک روش PDA مورد مطالعه فرودگاه اصفهان کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري دانشگاه مازندران-بابلسر 1394
11 رتبه بندي طبقات بازاريابي فاقد ناظر آموزشي در سازمانهاي صنعتي مبتني بر تکنيک هاي فازي و تصميم گيري چند معياره کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري دانشگاه مازندران-بابلسر 1394
12 سه روش تخصيص منصفانه منابع با استفاده از تحليل پوششي داده ها 14th International Conference on Data Envelopment Analysis Jianghan University, China 2016
13 ارزيابي عملکرد صف هاي چندگانه قابل قياس با استفاده از DEA دومين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت 2010
14 - - - -
15 - - - -

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 رويکردي جديدي براي حل مسايل برنامه‌ريزي با متغيرهاي فازي و کاربردهاي آن مجری دانشگاه نجف آباد درون دانشگاهی
2 مسايل برنامه‌ريزي خطي با پارامترهاي فازي و کاربرد‌هاي آن در مسايل حمل ‌و نقل و واگذاري مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 رياضي عمومي 2 تالیف 1399 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
2 آمار و احتمال مهندسي تالیف 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 - -