چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : فرشته
نام خانوادگی : احمدی
پست الکترونیک : fe.ahmadi@par.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي محيط زيست دولتي يزد ايران 1382
کارشناسی ارشد مهندسي طراحي محيط شهري علوم و تحقيقات تهران ايران 1386
دکتری مهندسي شهرسازي علوم و تحقيقات تهران ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري کارشناسي شهرسازي
2 بافت هاي فرسوده و تاريخي کارشناسي شهرسازي
3 منظرسازي کارشناسي شهرسازي
4 روش تحقيق در شهرسازي کارشناسي شهرسازي
5 حقوق و قوانين شهري کارشناسي شهرسازي
6 طرح دو شهرسازي کارشناسي شهرسازي
7 طرح پنج شهرسازي کارشناسي شهرسازي
8 پروژه نهايي کارشناسي شهرسازي
9 ارزيابي توان زيست محيطي کارشناسي شهرسازي
10 روستا يک کارشناسي معماري
11 شناخت و طراحي معماري روستا کارشناسي ناپيوسته معماري
12 روش تحقيق کارشناسي معماري
13 مباني برنامه ريزي کالبدي کارشناسي معماري
14 تاريخ شهرهاي ايران کارشناسي معماري
15 روش تحقيق کارشناسي ارشد معماري
16 مسکن کارشناسي شهرسازي
17 برنامه ريزي کاربري زمين ارشد برنامه ريزي شهري
18 برنامه ريزي مسکن ارشد برنامه ريزي شهري
19 تجارب برنامه ريزي شهري ايران ارشد برنامه ريزي شهري
20 تنظيم شرايط زمين ارشد معماري
21 روش هاي برنامه ريزي شهري ارشد برنامه ريزي شهري
22 کارگاه برنامه ريزي شهري يک ارشد برنامه ريزي شهري
23 کارگاه برنامه ريزي شهري دو ارشد برنامه ريزي شهري
24 کارگاه طراحي شهري يک ارشد طراحي شهري
25 کارگاه طراحي شهري دو ارشد طراحي شهري
26 مباني برنامه ريزي شهري براي طراحان ارشد طراحي شهري
27 مباني نظري طراحي شهري ارشد طراحي شهري
28 نظريه هاي برنامه ريزي شهري ارشد برنامه ريزي شهري
29 تاريخ شهر و شهرسازي در ايران ارشد طراحي شهري
30 باغ آرايي و محوطه سازي کارشناسي معماري
31 محوطه سازي کارشناسي معماري
32 اقتصاد شهري کارشناسي شهرسازي
33 تحليل فضاهاي شهري کارشناسي شهرسازي
34 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته دکتري شهرسازي
35 برنامه ريزي بافت هاي فرسوده و تاريخي کارشناسي شهرسازي
36 پايان نامه ارشد ارشد برنامه ريزي شهري و ارشد طراحي شهري
37 رساله دکتري دکتري شهرسازي
38 تاريخ شهرهاي ايراني- اسلامي کارشناسي شهرسازي
39 حقوق شهري و قوانين شهرسازي ارشد شهرسازي
40 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري کارشناسي شهرسازي
41 مباني نظري و روش هاي شهرسازي دکتري شهرسازي
42 تاريخ شهرسازي دکتري شهرسازي
43 مباني شهرشناسي کارشناسي شهرسازي
44 سمينار مسايل شهري کارشناسي
45 طبيعت و شهر ارشد برنامه ريزي شهري
46 ويژه رساله دکتري شهرسازي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 برنامه ريزي شهري
2 طراحي شهري
3 طراحي محيط
4 معماري منظر
5 محيط زيست


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 ارتقاي توان آموزشي تفرجي شهرها از طريق طراحي پارک موضوعي دانش( مطالعه موردي : منطقه 10 شهرداري مشه) OIDA International Journal of sustainable development 2015 8 29-42
2 تأثير منظر شهري بر رفتار اجتماعي شهروندان OIDA International Journal of sustainable development 2015 8 47-58
3 Developing Principles and Criteria of Planning Ecotourismfor Sustainable Management of Tourism OIDA International Journal of Sustainable Development 2015 8-11 63-70
4 برخي از مصاديق پايداري منطبق با معماري سنتي ايران OIDA International Journal of Sustainable Development 2012 5 41-46
5 تدوين معيارهاي مکانيابي شهرهاي جديد بر اساس معيارهاي توسعه پايدار OIDA International Journal of Sustainable Development 2012 5 33-40
6 نقش برنامه ريزي شهري در دستيابي به توسعه پايدار OIDA International Journal of Sustainable Development 2011 2 23-26
7 ارزيابي منظرخيابان شهري با تاکيد بر مبلمان شهري )مورد مطالعاتي :خيابان چهارباغ اصفهان( فصلنامه چشم انداز شهرهاي آينده 1400 2-2-6 51-76
8 شناسايي و تعيين الگوي سازمان فضايي مراکز کار و فعاليت کلانشهرها نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي 1400 21-61 413-428
9 ارزيابي تاب آوري و مولفه هاي آن در برابر مخاطرات طبيعي نمونه موردي : شهر ايلام فصلنامه شهر پايدر 1400 (1) 4 105-123
10 تبيين مدل مفهومي نقش‌ فضاي شهري در ارتقاي کيفيت زندگي در بافت‌هاي تاريخي مطالعات شهري 1400 10-41 43-58
11 تبيين مباني و اصول نگهداري و ارتقاء خيابان شهري با رويکرد آموزه‌هاي اسلامي و فرهنگ ايراني (خيابان امام رضا (ع) مشهد) نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي 1400 21-63 133-152
12 سنجش قابليت گردشگري روستاي انجدان اراک با استفاده از مدل متاسوآت فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي 1398 8-3 125-144
13 نقش معماري فضاهاي آموزشي در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاري (نمونه مورد مطالعه: مدارس تيزهوشان متوسطه اول شيراز) نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1398 11-4 541-559
14 تبيين راهبردهاي رويکرد نوزايي شهري با تأکيد بر مشارکت مردم ) )نمونه موردي: محدوده هاشمي نژاد مشهد مجله جغرافيا و توسعه فضاي شهري 1397 5-2-9 43-60
15 اولويت بندي مکاني پروژه هاي راهبردي بومي سازي نوزايي شهري در محله شهيد هاشمي نژاد مشهد فصلنامه تحقيقات جغرافيايي 1397 32-2- 127-144
16 بررسي نقش رنگ در منظر شهري .(نمونه موردي محله خلجا اصفهان) فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي 1396 6-23 119-134
17 نقش واسط علوم رفتاري بر انتقال فرهنگ در فضاهاي آموزشي با رويکرد تحليلي توصيفي به باغ مدرسه ها در دوره صفويه نشريه پژوهش و برنامه ريزي شهري 1396 8-31 207-224
18 تبيين رابطه ميان ميزان استفاده عابرين پياده از فضاهاي شهري با ميزان همپيوندي فضاها و کاربري هاي تجاري-خدماتي نشريه پژوهش و برنامه ريزي شهري 1396 8-31 41-62
19 تحليل فضاهاي شهري با رويكرد گرافيك محيطي (مطالعه موردي: محله ي چرخاب) ماهنامه دانش نما 1395 251-2 152-163
20 باززنده سازي و ارتقاي کيفي لبه شهري مادي ها در اصفهان با بهره گيري از نورپردازي( مطالعه موردي : مادي فرشادي در اصفهان) فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست 1394 17 153-167
21 راهبردهاي امنيتي در جهت نيل به توسعه پايدار صنعت گردشگري با تأکيد بر گردشگري روستايي ماهنامه دانش نما 1391 203 81-89
22 آسيب بافت هاي فزسوده شهري و راهکارهاي فرا روي آن انسان و محيط زيست 1390 17 51-56
23 نقش مادي ها در شکل گيري ساختار فضايي شهر اصفهان هويت شهر 1387 2 39-50

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تأثير ويروس کرونا بر نحوه استفاده از حمل و نقل درون شهري دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا (نويسنده مسئول) دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
2 شناسايي معيارها و شاخص هاي عدالت فضايي در توزيع خدمات شهري با تکيه بر ديدگاه صاحب نظران هشتمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در مهندسي عمران تهران 1400
3 برنامه ريزي فضايي در راستاي توزيع عادلانه خدمات شهري با رويکرد محله محوري (مورد پژوهي: شهرکرد) هشتمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در مهندسي عمران تهران 1400
4 تبيين معيارها و شاخصهاي شهر هوشمند در شهرهاي جديد با تأکيد بر زندگي هوشمند اولين کنفرانس ملي عمران، معماري و فناوري اطلاعات در زندگي شهري مشهد 1399
5 تبيين نقش هوشمندسازي شهرها(زندگي هوشمند)بر ارتقا کيفيت زندگي در عصر پاندميک اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا نجف آباد 1399
6 تبيين نقش تاب آوري شهرها در دوران کرونا و پسا کرونا (مطالعه موردي: شهر شيراز) اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا نجف آباد 1399
7 برنامه ريزي فضايي کالبدي مراکز شهري بر اساس توسعه حمل و نقل محور( نمونه موردي محله امام زاده دو خاتون در شهرکرد) چهارمين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي تهران 1398
8 بازآفريني بافت ناکارآمد و فرسوده شهري بر مبناي شهر سالم و پايداري شهري (نمونه موردي: محله درب امامزاده شهرکرد) چهارمين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي تهران 1398
9 بازآفريني بافت ناکارآمدشهري بر مبناي شهر سالم (مونه موردي: محله درب امامزاده شهرکرد) چهارمين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي تهران 1398
10 برنامه ريزي شهري در راستاي پيشگيري از جرم و ارتقاي سطح امنيت در فضاي شهري ) نمونه موردي محله نمدمال هاي شهرکرد ششمين کنگره بين المللي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در جامعه تهران 1397
11 کنترل تغييرات کاربري اراضي ششمين کنگره بين المللي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در جامعه تهران 1397
12 مقايسه تطبيقي ميزان موفقيت فضاهاي عمومي از ديدگاه "سازمان پروژه براي فضاهاي عمومي" و ذهنيت شهروندان سومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و طراحي شهري تبريز 1397
13 تدوين راهنماي طراحي منظر شهري با هدف ساماندهي تبليغات محيطي - احتراما مقاله به همين صورت در مجموعه مقالات نمايه شده و صحت قابل استعلام و از سيويليکا سومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و طراحي شهري تبريز - 1397
14 طراحي گره اجتماعي با رعايت الگوهاي رفتاري شهروندمدار در اطراف مادي در اصفهان دومين کنگره بين المللي عمران، معماري و شهرسازي معاصر جهان دبي 1396
15 موانع مشارکت مردمي در امر مداخله در بافت هاي فرسوده و راهبردهاي فراروي آ|ن دومين کنفرانس بين المللي انسان، معماري, عمران و شهر تبريز 1395
16 طراحي شهري با رويکرد ارتقاي کيفي سيما و منظر شهر ي چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1395
17 طراحي با کيفيت سيما و منظر شهري اولين همايش بين المللي پژوهش هاي نوين در مطالعات مديريت دانشگاه بين المللي امام رضا 1395
18 طراحي جداره هاي شهري به منظور بومي سازي نماهاي شهري و زمينه گرايي در طراحي نماها مطابق با بوم اصفهان دومين کنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي تهران دانشگاه تربيت مدرس 1394
19 طراحي جداره هاي شهري راه آهن اصفهان بر اساس معيارهاي بومي سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي 1394
20 بررسي الگوهاي کالبدي هويت شهر در مجله جلفا اصفهان سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي 1394
21 ارتفاي کيفي محله هاي شهري با رويکرد سرزندگي مطالعه موردي محله همت اباد اصفهان .3th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development تهران-دانشگاه شهيد بهشتي 1394
22 طراحي پارک شهري براساس تحليل رابطه بين فرم شهر و سرزندگي ( مطالعه موردي محله همت آباد) سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي 1394
23 ارتقاي کيفي لبه هاي شهري با تأکيد بر نورپردازي (مطالعه موردي مادي فرشادي) دومين همايش بين المللي روشنايي و نورپردازي ايران ٰتهران 1393
24 ارتقاي هويت فضاهاي شهري و تأثير آن بر ارتقاي گردشگري همايش ملي گردشگري محله هاي اصفهان و ارتقاي هويت شهري اصفهان-کميته گردشگري شهرداري اصفهان 1394
25 تاثير منظر شهري بر رفتار اجتماعي شهروندان ( مطالعه موردي محلات زينبيه و جلفا در اصفهان) 2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1393
26 تدوين اصول و معيارهاي طراحي پارک موزه فرهنگ و تمدن ايران اسلامي گامي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 اولين همايش ملي چشم انداز نطنز در الگوي معماري و شهرسازي اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز 1392
27 برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در منطقه خليج فارس ( مطالعه موردي جزيره کيش دومين همايش ملي چشم انداز نطنز در الگوي معماري و شهرسازي اسلامي در افق 1404 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز 1393
28 توسعه گردشگري روستايي در حاشيه شهرها گامي در جهت عادل بخشي به تقاضاي گردشگري شهري اولين همايش ملي چشم انداز نطنز در الگوي معماري و شهرسازي اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز 1392
29 نقش شهر اسلامي در ايجاد و تحکيم اخوّت در ميان مسلمانان همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي مشهد-مؤسسه آموزش عالي خاوران 1391
30 الگوي طراحي شهرهاي جديد به شيوه ايراني - اسلامي همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري بوکان 1392
31 نقش حضرت زهرا (س) در استمرار غدير همايش زلال جاري غدير دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392
32 کاربرد معماري و هنر شهري در ارتقا ارزش هاي هنر شهري (مطالعه موردي پياده راه چمران شيراز ) همايش بين المللي زندگي پياده در شهر تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران 1390
33 معماري و شهرسازي اقليمي در بوم هاي بياباني و آسيب شناسي آن در دهه هاي اخير اولين همايش بيابان (علوم، فنون و توسعه پايدار) پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران 1391
34 مديريت بحران‌هاي طبيعي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي سومين کنفرانس ملي عمران شهري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج 1390
35 تدوين اصول و معيارهاي برنامه‌ريزي اکوتوريسم در جهت مديريت پايدار گردشگري اولين همايش بين المللي مديريت گردشگري و توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت 1390
36 اهميت نماهاي شهري در ارتقاي کيفيت بصري سيماي شهري همايش ملي نماي ساختمان و سيماي شهر تهران 1390
37 نقش سبزراه ها در طراحي محيط و منظر پايدار شهري پنجمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1389
38 فرايند طراحي منظر و باززنده سازي سايت هاي تاريخي باارزش (مطالعه موردي چشمه علي دامغان) پنجمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست دانشگاه تهران 1390
39 شيوه هاي تحقق نقش هدايتي، نظارتي و کنترلي شهروندان در شهر اسلامي همايش بين المللي شهروند مسئول، امر به معروف و نهي از منکر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1390
40 نقش شهروند مسئول در تکوين هويت شهر اسلامي همايش بين المللي شهروند مسئول، امر به معروف و نهي از منکر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1390
41 تجلي هنرهاي محيطي در معماري بوم هاي بياباني همايش ملي گردشگري، هنرهاي محيطي و بوم هاي بياباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390
42 ساختار کالبدي و سيماي روستايي در بوم هاي بياباني: عوامل شکل دهنده، آسيب ها و راهکارها (مطالعه موردي روستاي ابيانه) همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390
43 تحقق توسعه پايدار منظر شهري با استفاده از پتانسيل بالقوه مسيرهاي سبز (سبز راه هاي) درون شهري كنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري اصفهان-موسسه آموزش عالي دانش پژوهان 1390
44 توسعه پايدار گردشگري در سايه امنيت (مطالعخ موردي:گردشگري روستايي) همايش منطقه اي توريسم و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج 1389

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طرح استفاده از ظرفيت فضاهاي شهري در شب با رويکرد ارتقاي سرزندگي و امنيت محيطي مجری معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران برون دانشگاهی
2 شناخت و ارائه ضوابط بکارگيري هنرهاي سنتي در فضاهاي شهري کلانشهر اصفهان مجری معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان برون دانشگاهی
3 مناسب سازي ايستگاه‌هاي BRT براي افراد توانخواه (مطالعه موردي: خط يک BRT اصفهان) مجری معاونت پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مادي هاي اصفهان تالیف 1395 سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
2 مادي هاي اصفهان تالیف 1395 سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 شهرداري اصفهان پژوهشگر برتر بخش مقاله نويسي شهرداري اصفهان 1390
2 دبير منطقه چهار رتبه سوم رشته شعر نمايشگاه آثار هنري منطقه چهار 1391
3 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد رتبه اول رشته تصويرسازي نمايشگاه آثار فرهنگي هنري 1394
4 کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي رتبه برتر رشته ترجمه و تفسير قرآن کريم بيستمين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت 1394
5 منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي رتبه دوم رشته عکاسي رنگي نمايشگاه آثار علمي فرهنگي هنري 1395
6 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد رتبه پنجم رشته تحقيقات ديني بيست و يکمين جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي 1395
7 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد رتبه چهارم رشته شعر بيست و دومين جشنواره هنر و ادبيات ديني 1396
8 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد پژوهشگر برگزيده دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در رشته شهرسازي 1397
9 معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي منتخب کشوري رشته تحقيقات بيست و سومين جشنواره هنر، ادبيات ديني و فرهنگي قرآن و عترت استادان 1397
10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد رتبه اول رشته تحقيقات بيست و سومين جشنواره هنر و ادبيات ديني 1397
11 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد گواهي برترين سخنراني همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا 1399
12 جشنواره پايان نامه هاي برتر ايران جشنواره پايان نامه هاي برتر ايران ؛ جايزه ويژه پروفسور حسابي 1399
13 شهرداري اصفهان طرح پژوهشي شايسته تقدير چهارمين جشنواره ملي شهرپژوهي و اولين جشنواره فن پژوهي شهري 1400
14 شهرداري اصفهان مقاله شايسته تقدير چهارمين جشنواره ملي شهرپژوهي و اولين جشنواره فن پژوهي شهري 1400

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 آموزش کاربردي و گام به گام تدوين برنامه راهبردي- عملياتي گردشگري خلاق در فضاهاي شهري 1399/12/19
2 آموزش کاربردي و گام به گام نگارش مقاله علمي پژوهشي پيشرفته 1400/02/08
3 مقاله نويسي به زبان فارسي و انگليسي 1390/09/22
4 کارگاه پروپوزال نويسي پيشرفته و آشنايي با تحليل کمي و کيفي در پژوهش 1400/09/05


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مديرگروه دانشکده مهارت و کارآفريني 1400