چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : حسين
نام خانوادگی : پورقاسم
پست الکترونیک : h_pourghasem@iaun.ac.ir; hpourghassem@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استاد


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی برق- بيوالكتريك شاهد ايران 1381
کارشناسی ارشد برق- بيوالكتريك تربيت مدرس ايران 1383
دکتری برق- بيوالكتريك تربيت مدرس ايران 1387


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تجزيه و تحليل كارشناسي
2 زبان تخصصي برق كارشناسي
3 پردازش ديجيتالي سيگنال كارشناسي ارشد
4 پردازش تصوير كارشناسي ارشد
5 شناسايي آماري الگو كارشناسي ارشد
6 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگر پزشكي كارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 پردازش تصوير
2 پردازش سيگنالهاي حياتي
3 شناسايي الگو


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 An active contour model using matched filter and Hessian matrix for retinal vessels segmentation Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science 2022 30 295-311
2 Fire Detection Based on Fractal Analysis and Spatio-Temporal Features Fire Technology 2021 57 2583-2614
3 Seizure-Specific Wavelet (Seizlet) Design for Epileptic Seizure Detection using CorrEntropy Ellipse Features based on Seizure Modulus Maximas Patterns Journal of Neuroscience Methods 2017 276 84-107
4 A Novel Retina-based Human Identification Algorithm based on Geometrical Shape Features Using a Hierarchical Matching Structure Computer Methods and Programs in Biomedicine 2017 141 43-58
5 Computer vision-based apple grading for golden delicious apples based on surface features Information Processing in Agriculture 2017 4-1 33-40
6 Decision-Level Fusion-Based Structure of Autism Diagnosis Using Interpretation of EEG Signals Related to Facial Expression Modes Neurophysiology 2017 49-1 59-71
7 Robust Intra-Class Distance-based Approach for Multimodal Biometric Game Theory-based Rank-Level Fusion of Ear, Palmprint and Signature Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering 2017 41 51-64
8 Spectral Correlation Power-based Seizure Detection using Statistical Multi-Level Dimensionality Reduction and PSO-PNN Optimization Algorithm IETE Journal of Research 2017 63-5 736-753
9 A retinal image authentication framework based on a graph-based representation algorithm in a two-stage matching structure Biocybernetics and Biomedical Engineering 2017 37-4 742-759
10 Skin Lesion Classification from Dermoscopy Image using Structural Features and Random Forest International Journal of Tomography and Simulation 2016 29-3 75-91
11 Real-time seizure prediction using RLS filtering and interpolated histogram feature based on hybrid optimization algorithm of Bayesian classifier and Computer Methods and Programs in Biomedicine 2016 132 115-136
12 Optical Disc Detection in Retinal Image Based on Spatial Density of Grayscale Pixels International Journal of Imaging and Robotics 2016 16-2 105-117
13 Automatic brain hemorrhage segmentation and classification algorithm based on weighted grayscale histogram feature in a hierarchical classification st Biocybernetics and Biomedical Engineering 2016 36 217-232
14 Human Authentication Algorithm using Spectral Feature of Retinal Fundus Image International Journal of Tomography and Simulation 2015 28 23-38
15 A robust object tracking synthetic structure using regional mutual information and edge correlation-based tracking algorithm in aerial surveillance ap Signal Image and Video Processing 2015 9 175-189
16 Optimal Query-Based Relevance Feedback in Medical Image Retrieval Using Score Fusion-Based Classification Journal of digital Imaging 2015 28-2 160-178
17 يک الگوريتم رديابي خودرو مبتني بر ويژگي با استفاده از گروه‌بندي سلسله مراتبي ادغام و تقسيم مجله پردازش علائم و داده ها 2015 12 33-46
18 Shadow Detection Based on Combinations of Hessenberg Decomposition and Principal Component Analysis in Surveillance Applications IETE JOURNAL OF RESEARCH 2015 61 269-284
19 Carpet Map Classification and Retrieval based on Color and Textural Features International Journal of Imaging and Robotics 2015 15 55-69
20 A Blood Vessel Segmentation Algorithm in Retinal Images Using Morphological and Spatial Features International Journal of Imaging and Robotics 2015 15 12-28
21 An Automatic Aneurysm Extraction Algorithm in Fused Brain Digital Subtraction Angiography Images Biocybernetics and Biomedical Engineering 2015 38 1-12
22 Breast cancer detection using MRF-based probable texture feature and decision-level fusion-based classification using HMM on thermography images Pattern Recognition 2015 48 1-11
23 An Automatic Fuzzy-based Multi-temporal Brain Digital Subtraction Angiography Image Fusion Algorithm Using Curvelet Transform and Content Selection St Journal of Medical Systems 2014 38 1-16
24 Diagnosing Autism Spectrum Disorders Based on EEG Analysis: a Survey Neurophysiology 2014 46 183-195
25 Clavulanic acid production estimation based on color and structural features of streptomyces clavuligerus bacteria using self-organizing map and genet Computer Methods and Programs in Biomedicine 2014 114 337-348
26 Multiresolution Image Registration in Digital X-Ray Angiography with Intensity Variation Modeling Journal of Medical Systems 2014 38 1-10
27 Medical X-ray Image Hierarchical Classification Using a Merging and Splitting Scheme in Feature Space Journal of Medical Signals and Sensors 2013 3 150-163
28 A Novel Intra-class Distance-based Signature Identification Algorithm Using Weighted Gabor Features and Dynamic Characteristics Arabian Journal for Science and Engineering 2013 38 3019-3029
29 Iris Image Identification Using Gray Level Co-occurrence Features and FMT-Based Normalization International Journal of Tomography and Simulation 2013 23-2 10-21
30 A Framework for Medical Image Retrieval Using Merging-Based Classification with Dependency Probability-Based Relevance Feedback TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES 2013 21 882-896
31 Kidney Extraction from Ultrasound Images Based on Multi-Scaling and Multi-directional Filters and Shape Model International Journal of Tomography and Simulation 2013 23 88-104
32 A Novel Fast Epileptic Seizure Onset Detection Algorithm Using General Tensor Discriminant Analysis Journal of Clinical Neurophysiology 2013 30 362-370
33 Facial Emotion Processing in Autism Spectrum Disorder Based on Spectral Features of EEG Signals International Journal of Imaging and Robotics 2013 11 68-80
34 Facial Expression Recognition Using ALGBP-TOP International Journal of Imaging and Robotics 2013 11 11-23
35 A fast and automatic algorithm for optic disc extraction in retinal images using PCA-based pre-processing and Curvelet transform JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION 2013 30 13-21
36 بازشناسي کاراکترهاي پلاک خودرو با استفاده از ساختار اختلاط خبره‌ها مجله صنايع الکترونيک 2012 3 41-60
37 A Novel Framework for Logo Detection and Recognition from Document Images روشهاي هوشمند در صنعت برق 2012 3 66-73
38 Online Mental Task Classification based on DWT-PCA Features and Probabilistic Neural Network International Journal of Imaging and Robotics 2012 7 110-118
39 Automatic Optic Disc and Macula Extraction in Retinal Images Using Curvelet Transform-based Enhancement and Multi-Directional Functors International Journal of Tomography and Statistics 2012 19 81-96
40 A Novel Image-Based Human Age Estimation Algorithm using Local Texture Curvelet Transform Features and Improved Active Shape Model International Journal of Tomography and Statistics 2012 20 24-46
41 A Novel Age Estimation Algorithm Based on Texture Features and Curvelet Transform in Human Face Images International Review on Computers and Software 2012 7 149-157
42 A Novel Decision Level Fusion Algorithm for Dynamic Signature Identification System International Review on Computers and Software 2012 7 143-148
43 Kidney Region Extraction in Ultrasound Images Based on Gradient Descent Method and Curvelet Transform-based Enhancement International Review on Computers and Software 2012 7 132-142
44 Seizure Detection Algorithms Based on Analysis of EEG and ECG Signals: A Survey Neurophysiology 2012 44 174-186
45 A Score Level Fusion Approach for a Multimodal Biometric Identification System Using Ear and Palmprint International Journal of Mathematics and Computation 2012 17 34-45
46 A Novel Eigenborder-based Melanoma Diagnosis and Classification Algorithm in Dermoscopy Images International Journal of Imaging and Robotics 2012 8 61-84
47 A Robust Feature- based Digital Image Watermarking Scheme Using Fourier-Mellin Transform International Journal of Tomography and Statistics 2012 21 33-47
48 Surface and Corner Defect Detection on Tile Images Using Gabor Features, Level Set Segmentation and Dot Product International Journal of Imaging and Robotics 2012 8 11-29
49 A Novel Material Detection Algorithm Based on 2D GMM-Based Power Density Function and Image Detail Addition Scheme in Dual energy X-ray Images Journal of X-Ray Science and Technology 2012 20 213-228
50 Design and Simulation of Monopulse Patch Linear Array for Passive SAR Satellite Tracking International Journal on Communications Antenna and Propagation 2012 2 45-55
51 Vehicle Detection Based on Template Matching in Traffic Surveillance System International Review on Computers and Software 2012 7-3 1114-1121
52 An Optimal EEG-based Emotion Recognition Algorithm Using Gabor Features WSEAS Transactions on Signal Processing 2012 8-3 87-99
53 Medical X-ray Image Clustering Using a New Gabor Function-Based Image Representation International Review on Computers and Software 2012 7-3 1100-1106
54 Teeth Contour Extraction Using Modified Active Contour without Edges International Review on Computers and Software 2012 7-3 1130-1141
55 Optimum Feature Extraction with Wavelet Transform for Iris Recognition International Review on Computers and Software 2012 7-5 1996-2002
56 Evaluation of Anesthesia Depth via EEG Using Wavelet Energy International Review on Computers and Software (I.RE.CO.S.) 2012 7 2266-2270
57 A Novel Automatic Synthetic Segmentation Algorithm Based on Mean Shift Clustering and Canny Edge Detector for Aerial and Satellite Images International Review on Computers and Software 2012 7-3 1122-1129
58 Optical Disc and Diabetic Retinopathy Detection in Retinal Images Using Morphological Operation and Region Growing International Review on Computers and Software 2012 7-4 1463-1469
59 Evaluating the Performance of MLP Neural Network and GRNN in Active Cancellation of Sound Noise Canadian Journal on Artificial Intelligence, Machine Learning and Pattern Recognition 2011 2 28-33
60 A Novel Weapon Detection Algorithm in X-ray Dual-Energy Images Based on Connected Component Analysis and Shape Features Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2011 5 300-307
61 A Novel Epileptic Seizure Detection Algorithm Based on Analysis of EEG and ECG Signals Using Probabilistic Neural Network Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2011 5 308-315
62 A Novel Logo Detection and Recognition Framework for Separated Part Logos in Document Images Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2011 5 936-946
63 Combination of Feature and Pixel Level Image Fusion with Feedback Retina and IHS Model IAENG International Journal of Computer Science 2011 38 302-308
64 ارائه يک روش بازخورد ربط با رويکرد اصلاح معيار شباهت در يک سيستم بازيابي تصوير مبتني بر جايگزيني فازي تصاوير اشعه X پزشکي با گراف نسبي ويژگي‌دار فازي روشهاي هوشمند در صنعت برق 2011 2 31-42
65 A Relevance Feedback Approach based on Modification of Similarity Measure Using Particle Swarm Optimization in a Medical X-ray Image Retrieval System Majlesi Journal of Electrical Engineering 2010 2 9-17
66 A Hierarchical Structure of Classification based on Trainable Bayesian Classifier for Logo Detection and Recognition in Document Image Majlesi Journal of Electrical Engineering 2010 4 16-23
67 طبقه‌بندي معنايي تصاوير متني مبتني بر الگوي ارزشمندي متن روشهاي هوشمند در صنعت برق 2010 4 49-56
68 تجزيه و تحليل طرح‌بندي تصاوير متني مبتني بر طبقه‌بندي نواحي در يک ساختار سلسله مراتبي تصميم‌گيري روشهاي هوشمند در صنعت برق 2010 4 37-44
69 Content-Based Medical Image Classification Using a New Hierarchical Merging Scheme Journal of Computerized Medical Imaging and Graphics 2008 32 651-661
70 Fingerprint Classification Based on Spectral Features CSI Journal on Computer Science 2005 3 19-26
71 ارائه يک سيستم خودکار براي تشخيص افراد سالم و افراد داراي بيماري رتينوپاتي ديابتي نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1399 11-44 1-19
72 طبقه‌بندي عروق شبکيه‌ي چشم در تصاوير فوندوس بر پايه‌ي ويژگي‌هاي ساختاري، جهتي و فرکانسي و بهينه‌سازي با استفاده از الگوريتم ژنتيک تاگوچي مجله بينايي ماشين و پردازش تصوير 1396 4-2 1-17
73 شناسايي سايه مبتني بر ترکيب فضاي رنگي HSV و تجزيه و تحليل ترکيبات اصلي در ويدئوهاي نظارتي مجله صنايع الكترونيك 1395 7-2 15-27
74 روش خودکار مرزبندي عروق و تشخيص دقيق پلاک سخت در تصاوير اولتراسند داخل عروقي نشريه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران 1395 14-2 155-162
75 شناسايي تشنج صرعي بر پايه‌ي آمارگان نقشه تبديل موجک و روش‌ EMD براي آناليز طيفي هيلبرت - هوانگ در باند فرکانسي گاما سيگنال‌هايEEG روشهاي هوشمند در صنعت برق 1394 6 23-36
76 شناسايي صرع بر اساس بهينه‌سازي ويژگي‌هاي ادغامي تبديل هارتلي با مدل ترکيبيMLP و GA همراه با استراتژي يادگيري ممتيک مجله مهندسي برق 1394 45 51-67
77 بازيابي تصاوير پزشکي بر اساس محتوا با استفاده از نگاشت ويژگيهاي تصاوير در سطح بازخورد ربط روشهاي هوشمند در صنعت برق 1393 5-17 3-14
78 شناسايي و طبقه‌بندي خودکار نواحي خونريزي مغزي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان چند کلاسه در تصاوير سي‌ تي اسکن مجله دانشکده پزشکي اصفهان 1393 32-28 1-15
79 بخش بندي ملانوما و ديگر عارضه‌هاي رنگي پوست در تصاوير درموسکپي با استفاده از ترکيب روشهاي آستانه گذاري مبتني برالگوريتم يادگيري تقويتي روشهاي هوشمند در صنعت برق 1392 4-16 37-48
80 استخراج نقشه ي رگهاي خوني مغز توسط ادغام سري تصاوير DSA مبتني بر تبديل ويولت روشهاي هوشمند در صنعت برق 1392 4-15 43-52
81 شناسايي سرطان پستان مبتني بر آناليز عدم تقارن با استفاده از ويژگيهاي احتمالي طيفي در تصاوير ترموگرافي فصل نامه بيماري هاي پستان ايران 1392 6-4 15-25
82 ارائه روشي جهت بهبود پايداري نهان نگاري در مقابل حملات نويزي و فشرده سازي با تركيب تبديل موجك و تبديل تجزيه منفرد فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1391 3-10 43-53
83 درونيابي و حذف همزمان نويز فلفل نمکي تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل ويولت مختلط فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1391 3-9 19-26
84 استخراج رگهاي خوني تصاوير شبکيه با استفاده از تبديل نسل جديد کرولت و عملگرهاي مورفولوژي وزن دار شده وفقي سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق 1391 3-4 63-76
85 آشکارسازي و تشخيص علائم سرعت با استفاده از اطلاعات رنگ و شکل فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1390 2-7 21-30

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Dynamic Feature-based Fire Detection Using Fusion of Markov Random Field and PCA Optical Flow 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019) Yazd 1398
2 Sparse-Based Medical Image Fusion Using a Novel Optimal Dictionary Strategy and Shearlet Transform 26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018) مشهد 2018
3 رده بندي صداي حشرات براساس ضرايب مدل سيگنال با استفاده از طبقه بند ELM سومين کنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل ايران دانشگاه شهرکرد 2017
4 Insect Identification Based on Bioacoustic Signal Using Spectral and Temporal Features 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017) تهران-دانشگاه خواجه نصير طوسي 1396
5 Retinal Optic Disk Segmentation and Analysis in Fundus Images using DBSCAN Clustering Algorithm 23rd Iranian Conference on Biomedical Engineering and 1st International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2016) تهران 2016
6 Eigen-Seizure for Signal Core Modeling Using PCA-RSF and Circular Mapping Distance Classifier in Automated Epileptic Seizure Detector 23rd Iranian Conference on Biomedical Engineering and 1st International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2016) تهران 2016
7 Lagged Correlogram Patterns-based Seizure Detection Algorithm using Optimized HMM Feature Fusion 12th IEEE India International Conference Electronics, Energy, Environment, Communication, Computer, Control (INDICON2015) دهلي نو- هندوستان 2015
8 Periodogram Pattern Feature-based Seizure Detection Algorithm using Optimized Hybrid Model of MLP and Ant Colony 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2015 تهران-دانشگاه صنعتي شريف 1394
9 ادغام چند زمانه تصاوير تفاضل ديجيتال آنژيوگرافي مغز مبتني بر چگالي اطلاعات محلي کنفرانس پردازش سيگنال و سيستم‌هاي هوشمند دانشگاه صنعتي امير کبير تهران 1394
10 Singular Lorenz Measures Method for Seizure Detection using KNN-Scatter Search Optimization Algorithm نخستين کنفرانس پردازش سيگنال و سيستمم هاي هوشمند دانشگاه صنعتي اميرکبير- تهران 1394
11 Power Complexity Feature-based Seizure Prediction using DNN and Firefly-BPNN Optimization Algorithm 22nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2015 تهران 2015
12 Retinal Blood Vessel Classification Based on Color and Directional Features in Fundus Images 22nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2015 تهران 2015
13 Invariant Pattern Descriptor-based Logo Recognition Using Radon Transform and Complex Moments 12th IEEE India International Conference Electronics, Energy, Environment, Communication, Computer, Control (INDICON2015) دهلي نو- هندوستان 2015
14 شناسايي موقعيت سنترومر کروموزوم¬هاي متافازي مبتني بر آناليز پروفايل آهنگ تغييرات مرز بيست و دومين کنفرانس مهندسي زيست پزشکي ايران تهران 1394
15 تشخيص ضايعه هاي پوستي بدخيم از روي تصاوير درموسکوپي ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1393
16 Shadow Detection Based on Combinations of HSV Color Space and Orthogonal Transformation in Surveillance Videos 12th Iranian Conference on Intelligent Systems بم، ايران 2014
17 استخراج عمق شئي در يک تصوير با استفاده از ماتي ديفکوس ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1393
18 A Rotation Invariant Retina Identification Algorithm using Tessellation-based Spectral Feature 21st Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBM 2014 تهران- دانشگاه امير کبير 2014
19 تبديل يک تصوير دو بعدي به نقشه سه بعدي عمق با استفاده از تاري ديفکوس دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393
20 Mental Task Classification Based on HMM and BPNN International Conference on Communication Systems and Network Technologies هند 2103
21 Breast Cancer Detection Using Spectral Probable Feature on Thermography Images 8th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing دانشگاه زنجان 2013
22 Facial Expression Recognition Based on Combination of Spatio-temporal and Spectral Features in Local Facial Regions 8th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing دانشگاه زنجان، ايران 2013
23 Brain Blood Vessel Map Extraction Using Wavelet-based DSA Fusion 8th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing دانشگاه زنجان، ايران 2013
24 Carpet Map Classification Based on Directional and Textural Features 8th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP2013 دانشگاه زنجان 2013
25 An Automated Vessel Segmentation Algorithm in Retinal Images Using 2D Gabor Wavelet 8th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing دانشگاه زنجان 2013
26 Feature Descriptor Optimization in Medical Image Retrieval Based on Genetic Algorithm 20th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2013 دانشگاه تهران 2013
27 Kidney Segmentation in Ultrasound Images Using Curvelet Transform and Shape Prior International Conference on Communication Systems and Network Technologies هند 2013
28 Patient-Specific Epileptic Seizure Onset Detection Algorithm Based on Spectral Features and IPSONN Classifier International Conference on Communication Systems and Network Technologies هند 2013
29 Hyperspectral Image Segmentation Using Seed Points and Minimum Path Estimation Method International Conference on Communication Systems and Network Technologies هند 2013
30 Graph-Based Hyperspectral Image Classification Using Outliers Detection based on Spatial Information and Estimating of the Number of GMM Mixtures International Conference on Communication Systems and Network Technologies هند 2013
31 Signature Identification using Dynamic and HMM Features and KNN Classifier International Conference on Communication Systems and Network Technologies هند 2013
32 Children Detection Algorithm Based on Statistical Models and LDA in Human Face Images International Conference on Communication Systems and Network Technologies هند 2013
33 Iranian License Plate Character Recognition Using Mixture of MLP Experts International Conference on Communication Systems and Network Technologies هند 2013
34 Material Detection Based on GMM-Based Power Density Function Estimation and Fused Image in Dual-energy X-ray Images Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN2012) هند 2012
35 A Clustering Technique for Remote Sensing Images using Combination of Watershed algorithm and Gustafson-Kessel Clustering Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN2012) هند 2012
36 Vehicle Stop Detection Algorithm Based on Motion Analysis in Access Control System Application Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN2012) هند 2012
37 A Hierarchical Logo Detection and Recognition Algorithm Using Two-stage Segmentation and Multiple Classifiers Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN2012) هند 2012
38 Robust Object Tracking Using Regional Mutual Information and Normalized Cross Correlation Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN2012) هند 2012
39 Image Registration Using Template Matching and Similarity Measures for Dental Radiograph Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN2012) هند 2012
40 Medical X-ray Images Classification Based on Shape Features and Bayesian Rule Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN2012) هند 2012
41 Dermoscopy Image Segmentation Using a Modified Level Set Algorithm Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN2012) هند 2012
42 A robust and real-time road line extraction algorithm using Hough transform in intelligent transportation system application IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE) چين 2012
43 EEG Signal Compression Based on Adaptive Arithmetic Coding and First-order Markov Model for an Ambulatory Monitoring System Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN2012) هند 2012
44 A Fast Logo Recognition Algorithm in Noisy Document Images International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
45 Real- Time Seizure Detection Based on EEG and ECG Fused Features Using Gabor Functions International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
46 Epileptic Seizure Onset Detection Algorithm Using Dynamic Cascade Feed-Forward Neural Networks International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
47 Multiresolution Search Strategy for Elastic Registration of X-Ray Angiography Images International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
48 Online Epilepsy Diagnosis Based on Analysis of EEG Signals by Hybrid Adaptive Filtering and Higher-order Crossings International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
49 Automatic Prediction of Epileptic Seizure Using Kernel Fisher Discriminant Classifiers International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
50 Using Structural and Color Features of Streptomyces Clavuligerus Bacteria in Approximating of Production Level of Clavulanic Acid 3rd IEEE International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN) چين 2011
51 A New Feature Dimensionally Reduction Approach Based on General Tensor Discriminant Analysis in EEG Signal Classification International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
52 A Novel Method for Improving Edge Detection Using Negative and Gamma Correction Functions International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
53 Upper and Lower Jaw Segmentation in Dental X-ray Image Using Modified Active Contour International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
54 عملکرد شبکه عصبي پيشرو در کنترل فعال نويز صوتي مدل سازي شده نوزدهمين کنفرانس سراسري برق ايران تهران 2011
55 Fast Logo Detection Based on Morphological Features in Document Images 7th IEEE Int. Colloquium on Signal Processing Malaysia 2011
56 A Novel Prosthetic Hand Control Approach Based on Genetic Algorithm and Wavelet Transform Features 7th IEEE Int. Colloquium on Signal Processing Malaysia 2011
57 Corner Defect Detection Based on Dot Product in Ceramic Tile Images 7th IEEE Int. Colloquium on Signal Processing Malaysia 2011
58 Image Resolution Enhancement Using Dual-Tree Complex Wavelet Transform and Neural Networks International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2011) Egypt 2011
59 Robust and Real Time Object Tracking Using Regional Mutual Information in Surveillance and Reconnaissance Systems 7th Iranian Machine Vision and Image Processing (MVIP2011) تهران 2011
60 A Novel Effective Feature Selection Algorithm based on S-PCA and Wavelet Transform Features in EEG Signal Classification 3rd IEEE International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN) چين 2011
61 A Novel Rank-Level Fusion for Multispectral Palmprint Identification System International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI) چين 2011
62 A Joint Salt and Pepper Noise Removal and Resolution Enhancement Algorithm in Complex Wavelet Domain International Conference on Computer Engineering and Applications (ICCEA 2011) چين 2011
63 Comparison of Multilayer Perceptron and Generalized Regression Neural Networks in Active Noise Control Third Pacific-Asia Conference on Circuits, Communications and System (PACCS2011) چين 2011
64 New image compression algorithm using proposed quantization approach International Conference on Pattern Analysis and Intelligent Robotics (ICPAIR 2011) مالزي 2011
65 A Novel Weapon Detection Framework in High-energy X-ray Dual-energy images Based on Shape and Edge Features 3rd International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2011) مالزي 2011
66 Iris Image Classification Based on Texture and Fourier Mellin Transform Features 3rd IEEE International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN) چين 2011
67 A Novel Synthetic Image Watermarking Algorithm Based on Discrete Wavelet Transform and Fourier-Mellin Transform 3rd IEEE International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN) China 2011
68 A Semi Automatic Algorithm Based on Morphology Features for Measuring of Root 3rd IEEE International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN) China 2011
69 Decentralized Adaptive Control for a Class of Large Scale Nonlinear Systems using Wavelet Networks 3rd IEEE International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN) China 2011
70 Dynamic study and Stability Analyze of Damping Cohefision and Reactance in TCSC Controller Connected on Optimization SMIB System 3rd IEEE International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN) China 2011
71 Comparison of Feed-Forward and Recurrent Neural Networks in Active Cancellation of Sound Noise International Conference on Multimedia and Signal Processing (CMSP 2011) China 2011
72 A Novel Interpolation Method Using Radon Transform 7th IEEE Int. Colloquium on Signal Processing Malaysia 2011
73 An Ear Identification System Using Local-Gabor Features and KNN Classifier 7th Iranian Machine Vision and Image Processing (MVIP2011) تهران، ايران 2011
74 نوسان ساز متعامد در مد جريان توسط دو بلوک مداري فعال CDTA دومين كنفرانس ملي ايران اصفهان، ايران 2010
75 ارائه روشي جهت انتخاب معيار شباهت بهينه در تاييد و شناسايي چهره مبتني بر چهره-ويژه ها دومين كنفرانس ملي برق ايران اصفهان 2010
76 A Low Power 2.5Gb/s CMOS Optoelectronic Amplifier دومين كنفرانس ملي برق ايران اصفهان 2010
77 استخراج اطلاعات معنايي از تصاوير متني مبتني بر طبقه بندي دومين كنفرانس ملي برق ايران اصفهان 2010
78 Road Boundary Extraction Under Nonuniform Light Condition using Coordinate Logic Filters IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computing Research (ICCIC2010) India 2010
79 SAR Satellite Detecting and Tracking Using Phase Array Antenna 4th conf. on Commands Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I2010) تهران 2010
80 آشكارسازي لوگو در تصاوير اسناد با استفاده از روشهاي مورفولوژي و الگوريتم گسترش مرز چهار گوش ويژگي ششمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران اصفهان 2010
81 شناسايي علائم هشدار دهنده سرعت در تصاوير جاده اي جهت كاربرد در رانندگي هوشمند ششمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران اصفهان 2010
82 تخمين ميزان توليد كلاولانيك اسيد با استفاده از ويژگيهاي ساختاري و رنگي باكتري Streptomyses Clavuligerus هفدهمين كنفرانس سراسري مهندسي پزشكي ايران اصفهان 2010
83 Lesion Detection in Dermoscopy Images Using Sarsa Reinforcement Algorithm 17th Iranian Conference of Biomedical Engineering (ICBME2010) اصفهان 2010
84 Wideband double layer Substrate Integrated Waveguide directional coupler 5th Int. Symposium on Telecommunications (IST2010) تهران 2010
85 ارائه يك روش بازخورد ربط تركيبي مبتني بر معيار فاصله اقليدسي و معيار شباهت تابع احتمال در يك سيستم بازيابي تصاوير اشعه ايكس پزشكي شانزدهمين كنفرانس سراسري برق ايران تهران 2008
86 ). طبقه بندي معنايي تصاوير پزشكي در يك ساختار سلسله مراتبي مبتني بر يك روش جديد خوشه بندي غيرنظارتي سيزدهمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران كيش، ايران 2008
87 طبقه بندي محتوايي تصاوير پزشكي با ويژگيهاي طيفي و هيستوگرام جهتي در فضاي چند مقياسه چهاردهمين كنفرانس سراسري مهندسي پزشكي ايران تهران 2008
88 ارائه يك سيستم نمايه گذاري و بازيابي تصوير براساس محتوا در كاربردهاي تصاوير راديولوژي سيزدهمين كنفرانس سراسري مهندسي پزشكي ايران تهران 2007
89 ارائه يك روش تركيبي بازخورد ربط مبتني بر تخمين تابع توزيع پرس و جو و اصلاح تابع شباهت دوازدهمين كنفرانس بين اللملي انجمن كامپيوتر ايران تهران 2007
90 بهبود عملكرد يك سيستم خودكار رديابي اشياء متحرك در شرايط نوري مختلف دوازدهمين كنفرانس بين اللملي انجمن كامپيوتر ايران تهران 2007
91 طبقه بندي تصاوير اثر انگشت با مشخصه هاي مستخرج از جهت محلي رگه ها چهاردهمين كنفرانس سراسري برق ايران تهران 2006
92 طبقه بندي تصاوير اثر انگشت با شبكه هاي عصبي سومين كنفرانس بينايي ماشين ايران تهران 2005
93 FINGERPRINT CLASSIFICATION WITH PROBABILISTIC NEURAL NETWORK 8th IEEE Int. Symposium on Signal Processing and its Applications (ISSAP2005) استراليا 2005
94 Fingerprint classification Based on Spectral Features 13th Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE2005 زنجان 2005
95 طبقه بندي تصاوير اثر انگشت با مشخصه هاي مستخرج از تبديل موجك دوبعدي دهمين كنفرانس كامپيوتر ايران تهران 2005

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي تغييرات پروفايل فشار خون بيماران دياليزي همکار پويندگان راه سعادت برون دانشگاهی
2 سيستم کنترل کيفي پاشش رنگ سطوح فلزي مبتني بر تکنيکهاي بينايي ماشين مجری شرکت به چليک متين برون دانشگاهی
3 مدلسازي روش اسيلومتريک در اندازهگيري فشار خون همکار شرکت پويندگان راه سعادت برون دانشگاهی
4 رديابي خودرو در تصاوير ويدئويي با استفاده از روش هاي مبتني بر نقاط ويژگي مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
5 شناسايي مواد منفجره و اسلحه در يک سيستم بازرسي مبتني بر اشعه X عبوري دو انرژي مجری درون دانشگاهی
6 شناسايي و طبقه‌بندي لوگو در تصاوير متني اداري مجری درون دانشگاهی
7 استفاده از بازخورد ربط در بهبود عملکرد يک سيستم بازيابي تصاوير اشعه x براساس محتوا مجری درون دانشگاهی
8 طبقه‌بندي محتوايي تصاوير متني و غيرمتني مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 سيستم‌هاي تصويربرداري پزشکي: اصول و عملکرد تصنیف 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
2 سيستم هاي تصويربرداري پزشکي: اصول و عملکرد تالیف 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌‌آباد
3 زبان توصيف سخت افزار VHDL و مباني FPGA تالیف 1390 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 Detecting and Predicting an Epileptic Seizure آمریکا 2021
2 Signal Processing for Extracting a Mother Wavelet Function آمریکا 2021
3 سيستم پرتابل شناساگر حشرات آوازخوان با استفاده از برد توکار مبتني بر لينوکس ایران 1396
4 سيستم محاسباتي هوشمند پيش‌بيني و تشخيص بلادرنگ تشنج صرعي بوسيله‌ي مانيتورينگ و پردازش سيگنال‌هاي EEG ایران 1396
5 سيستم بينايي ماشين ارزيابي کيفي رنگ آميزي کوره اي بشکه‌هاي فلزي ایران 1395

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
2 بسيج اساتيد استان اصفهان پژوهشگر برتر بسيج اساتيد استان اصفهان 1391
3 دانشگاه آزاد اسلامي پژوهشگر برتر منطقه چهار (استانهاي اصفهان، يزد و چهارمحال بختياري) دانشگاه آزاد اسلامي 1392
4 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393
5 استانداراي اصفهان پژوهشگر برتر استان اصفهان 1394
6 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي پژوهشگر برتر کشور در شاخه فني مهندسي در چهارمين جشنواره فرهيختگان 1395
7 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
8 دانشگاه آزاد اسلامي مخترع برتر کشور در ششمين جشنواره فرهيختگان 1397
9 دانشگاه آزاد اسلامي مخترع برتر کشور در شاخه اختراع بين المللي هشتمين جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي، 1400 1400
10 دانشگاه ازاد اسلامي مخترع برتر کشور در شاخه اختراع بين المللي هشتمين جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي، 1400 1400

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير پ‍ژوهشي دانشكده برق 1388
2 مدير گروه آموزشي بيوالكتريك 1390
3 رئيس مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين 1395