چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : روح اله
نام خانوادگی : آقاجانی
پست الکترونیک : aghajani@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک شاهد ايران ۱۳۸۳
کارشناسی ارشد مهندسي برق- مخابرات صنعتي اميرکبير ايران ۱۳۸۵
دکتری مهندسي برق- مخابرات يزد ايران ۱۳۹۲


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 فرآيند هاي اتفاقي کارشناسي ارشد
2 اصول سيستم هاي رادار کارشناسي ارشد
3 مخابرات ماهواره اي کارشناسي ارشد
4 مخابرات ۱ کارشناسي
5 الکترونيک ۲ کارشناسي
6 مدار ۱‍ کارشناسي
7 اندازه گيري الکتريکي کارشناسي
8 تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها کارشناسي
9 فيلتر و سنتز کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مخابرات بدون سيم
2 تخصيص منابع وتوان
3 رادار
4 مخابرات مشارکتي
5 راديو شناختي
6 شبکه هاي حس گر بي سيم


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Power Allocation and Performance Analysis for Incremental-Selective Decode-and-Forward Cooperative Communications over Nakagami-m Fading Channels IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS ۲۰۱۳ E96-B ۱۵۳۱-۱۵۳۹
2 بررسي مقايسه اي روش کدبرداري و ارسال مديريت شده و روش کدبرداري و ارسال معمول در سيستمهاي مخابرات مشارکتي فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق ۱۳۹۴ 6 3-12
3 تخصيص توان سيستم رله شناختي در کانال هاي محوشونده رايلي فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق ۱۳۹۲ 4 ۷۴-۷۹
4 Effect of Primary Interference on Cognitive Relay Network CIENCIA E NATURA 2015 37 214-219
5 افزايش تفکيک پذيري زاويه اي رادارهاي چندورودي-چندخروجي با روش آرايه تودرتو دوبعدي نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1399 11-43 1-12
6 كاهش اثرگلبرگ هاي فرعي ناشي از سيستم فشرده سازي پالس باينري با استفاده از ساختار موازي فيلتر منطبق و غير منطبق مجله مهندسي مخابرات 1399 9-36 69-80
7 بهبود نسبت سيگنال به نويز به اضافه تداخل در رادارهاي چند ورودي- چند خروجي هم مکان با اهداف متعدد مجله رادار 1399 8-2 ۱-۸
8 احتمال خاموشي شبکه رله شناخت با در نظر گرفتن پيوند تداخلي کاربران اوليه بر رله و گيرنده ثانويه فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1396 8-30 15-22
9 تخصيص بهينه توان در شبكه راديوشناختي با ارسال داده ي مستقيم و به كمك رله با راهبرد تقويت و گسيل فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1395 7-28 ۳-۱۴

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بهبود پهناي باند در سيستم هاي D2D با استفاده مجدد از پهناي طيفي باندهاي بدون مجوز و با مجوز پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
2 بررسي تحمل داپلر و افت نسبت سيگنال به نويز فيلتر غيرمنطبق طبقاتي، در فشرده سازي پالس باينري و مقايسه با ساختار پيشنهادي ششمين کنفرانس رادار و سامانه هاي مراقبتي ايران اصفهان 1398
3 بهبود نسبت سيگنال به نويز به اضافه تداخل در رادارهاي چند ورودي چند خروجي هم - مکان پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
4 تخصيص منابع در سيستم چند ورودي چند خروجي انبوه بر پايه رله تقويت و گسيل امن چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
5 تخصيص منابع در يک سيستم چند ورودي چند خروجي انبوه مبتني بر رله کد گشايي و گسيل همراه با اتصال مستقيم چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
6 تخصيص منابع در مخابرات دستگاه به دستگاه تحت شبکه هاي سلولي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 1396
7 بررسي تأثير فيلتر غير منطبق ( R-G ) بر کاهش سطح گلبرگهاي فرعي کدهاي MPS باينري، در رادارهاي داراي سيستم فشرده سازي پالس چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
8 تخصيص بهينه ي زمان در شبکه هاي راديو شناختي مشارکتي با رعايت شرط حداقل تداخل براي شبکه اوليه سومين كنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي ءژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق* مکانيک و مکاترونيک تهران-دانشگاه مالک اشتر 1394
9 مدل سازي و شکل دهي پرتو در شبکه هاي بدون سيم راديو شناختگر هشتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1395
10 تخصيص بهينه ي توان و زمان در شبکه هاي مشارکتي با استفاده از راهبرد کدبرداري و ارسال نموي-انتخابي اولين کنفرانس بين المللي چشم اندازهاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران 1395
11 تاثير رله با راهبرد تقويت و گسيل بر ظرفيت کاربران لبه در شبکه هاي سلولي مبتني بر روش دسترسي چندگانه تقسيم کد کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربيت حيدريه 1394
12 تخصيص بهينه تواى براي حداکثر کردن نرخ انتقال داده در شبکه راديوشناختي دو کاربره با حذف کننده تداخل متوالي MMSE کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر دانشگاه تهران 1394
13 تخصيص بهينه توان براي حداکثر کردن نرخ انتقال داده در شبکه راديوشناختي با ارسال داده ي مستقيم و به کمک رله با راهبرد تقويت و گسيل هفتمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1394
14 تأثير تداخل ناشي از شبکه اوليه در عملکرد شبکه رله شناختي کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر تهران 1394
15 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي رﻟﻪ ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ کد دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر وفناوري اطلاعات تهران-دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۹۴
16 نقش توسعه شبکه هاي مخابراتي در گسترش گردشگري و توسعه پايدار استان چهارمحال و بختياري همايش ملي تدبير در توسعه استان چهارمحال و بختياري شهرکرد ۱۳۹۴
17 Power allocation for incremental-selective decode-and-forward cooperative communications over rician fading channels 13th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT کره جنوبي ۲۰۱۱
18 SER of M-PSK modulation in incremental-selective decode-and-forward cooperative communications over Rayleigh fading channels 13th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT کره جنوبي 2011
19 بررسي تخمين كانال سيستم هاي چند حامله توسط سمبل هاي راهنما با فواصل متغير نسبت به شرايط كانال پانزدهمين کنفرانس برق ايران تهراتن-مرکز تحقيقات مخابرات ايران ۱۳۸۶

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 تحليل و شبيه سازي فرآيندهاي تصادفي در سيستمهاي مخابراتي تالیف 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه شاهد دانش آموخته رتبه اول کارشناسي 1383

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ