چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : احمد
نام خانوادگی : سبحانی
پست الکترونیک : drasobhani48@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد - - - -
دکتری پزشکي علوم پزشکي اصفهان ايران ۱۳۷۹


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 فيزيوپاتولوژي بيماريهاي گوارش دکتراي حرفه اي
2 فيزيوپاتولوژي بيماريهاي غدد و متابوليسم دکتراي حرفه اي
3 فيزيوپاتولوژي بيماريهاي ريه دکتراي حرفه اي
4 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران کارداني بهداشت خانواده
5 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران کارشناسي بهداشت عمومي
6 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي -غدد کارشناسي
7 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي - کليه کارشناسي
8 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي - بيماريهاي روماتيسمي کارشناسي
9 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي -گوارش کارشناسي
10 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي -قلب وعروق کارشناسي
11 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي - ريه کارشناسي
12 كاراموزي بيماريهاي داخلي كاراموزي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 طب سنتي -موارد مرتبط با رشته تخصصي داخلي (ريه -گوارش -غدد و ...)


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 مطالعه باليني ارتباط سندرم مقاومت به انسولين با پوليپ هايآدنوماتوس کولون و رکتوم در افراد 50 سال و بالاتر مجله دانشکده پزشکي اصفهان 1393 32 1-10

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 The Relationship between Depression Treatment and Level of HbA1c in Diabetic Patients 3rd International and 5th Iranian Congress of Endocrine دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2015

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 معاون اموزشي دانشکده پزشکي ۱۳۸۵
2 معاون اموزشي دانشکده پزشکي و دبير پياده سازي استانداردهاي پا ۱۳۸۵
3 عضويت شوراي اموزشي دانشکده پزشکي ۱۳۸۶
4 عضويت شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ۱۳۸۷
5 عضويت کميته هاي بيمارستاني ۱۳۸۹