چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : آوید
نام خانوادگی : آوخ
پست الکترونیک : aavokh_edu@yahoo.com, aavokh@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق الکترونيک آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1384
کارشناسی ارشد مهندسي برق مخابرات دانشگاه يزد ايران 1386
دکتری مهندسي برق مخابرات دانشگاه يزد ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تکنيک پالس کارداني
2 شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
3 مدارهاي الکتريکي 1 کارشناسي
4 مخابرات 1 کارشناسي
5 مخابرات 2 کارشناسي، کارشناسي ارشد
6 مدار منطقي کارشناسي
7 شبکه مخابرات داده کارشناسي ارشد و دكتري
8 فيلترهاي وفقي کارشناسي ارشد
9 روش تحقيق کارشناسي ارشد
10 رمزنگاري كارشناسي ارشد
11 شبكه مخابرات نوري كارشناسي ارشد و دكتري
12 مخابرات نوري پيشرفته كارشناسي ارشد
13 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته كارشناسي ارشد و دكتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مهندسي ترافيک در شبکه هاي توري بي سيم چند راديويي، چند کاناله و چند نرخي
2 مسيريابي و تخصيص کانال در شبکه هاي بي سيم
3 بهينه سازي در شبکه هاي بي سيم
4 مخابرات بي سيم
5 شبکه هاي حسگر بي سيم
6 شبکه هاي اقتضايي متحرک
7 شبيه سازهاي AMPL، CPLEX، NS2 و MATLAB


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Relaying Data With Joint Optimization of Energy and Delay in Cluster-Based UAV-Assisted VANETs IEEE Internet of Things Journal 2022 9/23 24541-24559
2 GOP-SDN: an enhanced load balancing method based on genetic and optimized particle swarm optimization algorithm in distributed SDNs Wireless Networks 2022 28 2533–2552
3 Dynamic compressive data ‎gathering using angle-based ‎random walk in hybrid WSNs Ad Hoc ‎Networks 2022 127 102770
4 SDN-DVFS: An Enhanced QoS-‎Aware Load-Balancing Method ‎in Software Defined Networks Cluster ‎Computing 2022 25 1237–1262
5 Energy- and Delay-Efficient ‎Algorithm for Large-Scale Data ‎Collection in Mobile-Sink WSNs IEEE Sensors ‎Journal 2022 22-7 7324 - 7339
6 Towards energy- and interference-aware health monitoring by using WBANs in medicine Biomedical Signal Processing and Control 2022 73 103403
7 Relay selection, clustering, and data aggregation routing in wireless body area networks International Journal Of Communication Systems 2021 34-10 e4837
8 PSO-based sink placement and load-balanced anycast routing in multi-sink WSNs considering compressive sensing theory Engineering Applications of Artificial Intelligence 2021 100 104164
9 Load‐balanced data gathering in internet of things using an energy‐aware cuckoo‐search algorithm International Journal of Communication Systems 2020 33-9 1-19
10 Improving acceptance rate of QoS-guaranteed point-to-multipoint traffic flows in elastic optical networks Optical Fiber Technology 2020 59 102327
11 WDAT-OMS: A two-level scheme for efficient data gathering in mobile-sink wireless sensor networks using compressive sensing theory IET Communications 2020 14-11 1827 – 1838
12 MRCSC: A cross-layer algorithm for joint Multicast Routing, Channel selection, Scheduling, and Call admission control in multi-cell multi-channel mult Pervasive and Mobile Computing 2020 64 1-20
13 EMSC: a joint multicast routing, scheduling, and call admission control in multi–radio multi–channel WMNs Frontiers of Computer Science 2020 14-5 1-16
14 MMS: Multi-rate Multicast Scheduling in Multi-radio Single-cell CR-WMNs Majlesi Journal of Electrical Engineering 2019 13-4 39-49
15 On the Performance of Sink Placement in WSNs Considering Energy-balanced Compressive Sensing-based Data Aggregation Journal of Network and Computer Applications 2018 107 38-55
16 Interference optimization for multicast and broadcast traffics in multi-radio multi-channel WMNs equipped with directional antennas International Journal of Electronics and Communication 2018 83 439-450
17 Low-interference multicast routing in multi-radio multi-channel wireless mesh networks using adaptive directional antennas Computer Communications 2017 104 175-190
18 Interference-aware multicast and broadcast routing in wireless mesh networks using both rate and channel diversity COMPUTERS 2014 40 624-640
19 On the relationship between multicast/broadcast throughput and resource utilizations in wireless mesh networks The Scientific World Journal 2013 2013 1-10
20 Load-balanced multicast tree routing in multi channel multi radio wireless mesh networks using a new cost function WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 2012 69 75-106
21 -Speech enhancement using linearly constrained adaptive constant directivity beamformers Applied Acoustics 2010 40 262-268
22 تأثير دما بر برآورد جريان خروجي از حوضه آبريز توسط شبکه‌هاي عصبي پرسپترون و کانولوشني همراه با تحليل موجک تحقيقات منابع آب ايران 1401 18-1 18-30
23 خوشه‌بندي چند پرشي و مسيريابي توأم در شبکه‌هاي اقتضايي بين خودرويي با استفاده از آرايه ليست پيوندي دو طرفه مدلسازي در مهندسي 1400 19-67 13-32
24 بهسازي وفقي سيگنال گفتار در محيط هاي واقعي با استفاده از ساختار ترکيبي مبتني بر شکل دهنده هاي پرتو و فيلتر پسينه مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 1397 48-2 481-495
25 بهبود استفاده از طيف راديويي شبکه هاي توري بي سيم در مسيريابي ترافيک هاي چند پخشي مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق 1396 8-29 13-26
26 بهبود گذردهي در شبکه هاي توري بي سيم راديو شناختي چند راديويي و چند کاناله مشارکتي مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق 1395 7-27 27-40
27 تأثير محل گره چاهک بر کارآيي شبکه هاي حسگر بي سيم با در نظر گرفتن مسيريابي خوشه بندي و نظريه نمونه برداري فشرده فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1395 7-25 41-50

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 توازن بار سرور و کاهش زمان پاسخدهي در شبکه هاي نرم افزار محور با استفاده از بهينه سازي ازدحام ذرات ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
2 بهبود تحمل‌پذيري خطاي درخت‌هاي چندپخشي در شبکه‌هاي نرم‌افزار محور با تشکيل درخت‌هاي چندپخشي ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
3 بررسي تاثير پارامترهاي طيف تاخيري، فرکانس و تغيير توپولوژي بر ميزان انسداد ترافيکي در شبکه هاي نوري انعطاف پذير ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
4 سيري در مسيريابي و کدينگ شبکه‌هاي نانوحسگر بي‌سيم در باند تراهرتز ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
5 بهبود توازن بار و مصرف انرژي در شبکه‌هاي مه با استفاده از الگوريتم مسيريابي کارآمد پنجمين کنگره بين المللي مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک تهران 1399
6 مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي خوشه بندي چندپرشي در شبکه هاي بين خودرويي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
7 مروري بر معماري، فن آوري و چالش ها در شبکه اينترنت اشياء دومين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک، برق و کامپيوتر تهران 1397
8 مقايسه و ارزيابي پروتکل هاي مسيريابي کارآمد از لحاظ انرژي در شبکه هاي حسگر بدني بي سيم چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
9 ارزيابي اثر افزايش تعداد گره هاي چاهک بر ميزان تأخير و انرژي مصرفي در شبکه هاي حسگر بي سيم چند چاهکي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
10 مروري بر انواع نسخه هاي پروتکل LEACH: مقايسه و بررسي نقاط ضعف و قوت هر يک كنفرانس ملي تحقيقات نوين در مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه 1397
11 بهبود مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بي سيم با بهره گيري از گره چاهک متحرک اولين کنفرانس بين المللي علوم کامپيوتر CCSE 2017 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
12 مروري بر شبکه تعريف شده نرم افزاري ومقايسه آن با مجازي ساز توابع شبکه اولين کنفرانس بين المللي علوم کامپيوتر CCSE 2017 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
13 مقايسه و ارزيابي پروتکل هاي بين لايه اي زمان بندي در شبکه هاي توري بي سيم چندراديويي و چندکاناله اولين کنفرانس بين المللي علوم کامپيوتر CCSE 2017 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
14 مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي تحرک گره چاهک در شبکه هاي حسگر بي سيم اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير 1395
15 ارائه الگوريتمي جهت افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر بي سيم با بهره گيري توام از نظريه نمونه برداري فشرده و مسيريابي خوشه بندي کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير 1395
16 اثر آنتن هاي جهت دار بر ميزان تداخل شبکه هاي توري بي سيم در مسيريابي ترافيک هاي چندپخشي چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1394
17 بهبود مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بي سيم با بهره گيري توأم از نظريه نمونه برداري فشرده و درخت هاي مسيريابي وزن دار بيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايران ايران، تهران-دانشگاه صنعتي شريف 1394
18 Fast Local Semi Definite Programming-based Localization for Large Wireless Sensor Networks Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering Islamic Azad University Gonabad Branch 2015
19 بررسي اثر افزايش تعداد کانال هاي در دسترس کاربران بر گذردهي شبکه هاي راديوشناختي چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1394
20 مقايسه معيارهاي مسيريابي در شبکه هاي راديوشناختي و شبکه هاي توري بي سيم کنفرانس ملي سيستم هاي توزيع شده و شبکه هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان 1393
21 مقايسه و ارزيابي پروتکل هاي بين لايه اي کنترل توان در شبکه هاي توري بي سيم کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر ايران، دانشگاه تهران 1394
22 افزايش توازن بار حول گره چاهک با بهبود خوشه بندي شبکه هاي حسگر بي سيم چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق دأانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1394
23 Performance analysis of broadcasting in small-scale multi-radio multi-channel wireless mesh networks 14th International Conference on Advanced Communications Technology, کره جنوبي 2012
24 Joint channel and rate selection for multicast routing trees in wireless mesh networks International Symposium on Telecommunications Iran-Tehran 2012
25 Dynamic balanced spanning tree (DBST) for data ‎aggregation in wireless sensor networks International Symposium on Telecommunication Iran-Tehran 2010
26 Examination of diffuse noise fields in real-life situations Iranian Conference on Electrical Engineering Iran-Tehran 2009
27 Improving noise reduction capability of constant-directivity beam-formers by applying linear constraints International CSI (Computer Society of Iran) Computer Conference Kish Island, Iran 2008
28 Linearly constrained adaptive constant directivity beam-formers (LCA-CDBs) for speech enhancement International Congress on Sound and Vibration Daejeon, South Korea 2008
29 Temporary and permanent directional Noise Reduction using Invariant frequency Beam-formers Iranian Conference on Electrical Engineering Iran-Tehran 2008

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بهبـود مصـرف انـرژي در شـبكه هاي حسگر بي سيم با بهره گيري از تئوري نمونه برداري فشرده مجری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان-دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
2 کاهش تداخل و بهبود گذردهي در شبکه هاي بي سيم چند پرشي با استفاده از بهينه سازي بين لايه اي مجری دانشگاه نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 نگاهي بر شبکه هاي مبتني بر فن آوري راديو شناختي تالیف 1396 انتشارات نگارخانه با حمايت انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران (IEEE)
2 خودآموز گام به گام MATLAB تالیف 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
3 دستورکار آزمايشگاه مخابرات ديجيتال تالیف 1388 دانشگاه صنعتي مالک اشتر اصفهان
4 دستورکار آزمايشگاه مدار مخابراتي تالیف 1388 دانشگاه صنعتي مالک اشتر اصفهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 سامانه هوشمند اعلام خطر بر روي وسايل نقليه ایران 1387

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه يزد پژوهشگر نمونه 1391

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 شبکه هاي بي سيم 1391/08/17
2 شبکه هاي مش (توري) 1392/09/17
3 بررسي چالش هاي جديد ترافيک در شبکه هاي مخابراتي 1393/12/10


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه مهندسي كنترل و ابزار دقيق 1393