چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : منصوره
نام خانوادگی : كيان ارثي
پست الکترونیک : m.kianersi@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد مهندسي معماري(ارشد پيوسته) آزاد خوراسگان ايران 1385
دکتری معماري هنر اصفهان ايران 1396


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Underestanding and Expression of enviroment
2 Preliminary architecturel design studio2
3 Architecturel design studio2
4 Architecturel design studio3
5 Architecturel design studio5
6 Building materials
7 Materials and construction studio
8 Construction buildings details and manufactory reporting


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 معماري،‌طراحي پژوهي،‌ آموزش معماري، جزييات اجرايي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Some tips of sustainable evidence conforming with traditional Iranian architecture (wind tower watering place) OIDA International Journa l of Sustainable Development 2012 5 41-46
2 PROPOSING CRITERIA TO LOCATE NEW TOWNS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CASE STUDIES: HASHTGERD, ANDISHE AND PARAND NEW TOWNS OIDA International Journal of Sustainable Development 2012 5 33-40
3 تبيين و اولويت بندي ابعاد تعلق به مکان در محوطه هاي دانشگاهي از منظر دانشجويان با بررسي چند نمونه موردي صفه 1402 33 83-57
4 تغييرات کالبدي و عملکردي در طراحي داخلي خانه و تاثير تغييرات بر شيوه تعاملات افراد ‌از طريق تحليل 15 فيلم‌ ايراني منتخب، از دهه 60 تا 90 شمسي(سکانس‌هاي سينمايي) هنرهاي زيبا هنرهاي نمايشي و موسيقي 1402 28(1) 18-36
5 چارچوب کيفي برنامه ريزي و طراحي عرصه هاي مياني مجتمع هاي مسکوني با هدف ارتقاء استقلال حرکتي کودکان (نمونه موردي: شهر تهران) فصلنامه مطالعات شهري 1401 11-44 78-63
6 تبيين رابطه پايداري فرهنگ عمومي و ارتقا پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسكوني بزرگ مقياس (نمونه موردي: مجتمع مسكوني پونك شهر زنجان) فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1401 12-3 160-185
7 مطالعه تطبيقي تاثير فرهنگ و اقليم در شکل گيري خانه هاي قاجاريه دو بوم فرهنگ شيراز و کاشان انديشه معماري 1400 5-10 201-182
8 گونه شناسي فرم كلي و تراكم نسبي ساختمان هاي مسكوني تهران از منظر عملكرد اقليمي و بهينه سازي مصرف انرژي نقش جهان 1400 11-4 78-60
9 ريزمولفه هاي کيفيت تجربي زيبايي شناختي در فضاهاي تجاري با هدف - ارتقا تعاملات اجتماعي مرمت و معماري ايران 1399 10-22 70-49
10 مولفه هاي اصلي پرورش تفکر طراحانه(تفکر عرف و موقعيت محور) در اموزش مقدمات طراحي معماري مرمت و معماري ايران 1398 9-18 1-18
11 ريز مولفه هاي کيفيت عملکردي در فضاهاي تجاري با هدف ارتقا تعاملات اجتماعي مرمت و معماري ايران 1398 9-20 78-59
12 مطالعه تطبيقى سه نسل آموزش دانشگاهى معماري از سه منظر روند، دانش و انديشه طراحي مجله هويت شهر 1398 37-13 72-59
13 تأثير فرم کلي و تراکم نسبي ساختمان هاي مسکوني تهران بر آلودگي ناشي از گرمايش در فصل زمستان مجله محيط شناسي 1398 45-2 268-253
14 ارتقا آموزش طراحي معماري پايه براساس مؤلفه‌هاي خود تنظيمي يادگيري در آتليه‌هاي طراحي نشريه مديريت شهري 1396 47 415-432
15 چالش هاي آموزش معماري در روند تبديل ايده و طرحمايه به طرح معماري دو فصلنامه پژوهش هنر 1390 1-2 45-56
16 معماري- كتاب - فرهنگ فصلنامه جستارهاي شهرسازي 1385 17-18 102-109

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 توجهات اصلي طراحي منظر فضاهاي درماني با بررسي و تحليل نمونه هاي موردي هشتمين كنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران معماري و شهرسازي تهران 1401
2 تبيين مولفه هاي کيفيت ادراکي در فضاي درماني کودکان مبتلا به سرطان در دوران پسا کرونا دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
3 راهکارهاي مؤثر معماري داخلي براي مقابله با همهگيري کرونا دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
4 آسيب شناسي معماري آپارتمان هاي مسکوني با مقياس متوسط زير 7 طبقه با تاکيد بر قلمرو دردوران کويد 19 دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
5 تعريف و اولويت بندي ابعاد تعلق به مکان در محوطه هاي دانشگاهي دومين همايش ملي معماري فضاهاي دانشگاهي دانشگاه يزد 1398
6 ارتقا کيفيت آموزش دروس طراحي معماري پايه با نظر به مولفه هاي خودتنظيمي يادگيري ششمين همايش ملي آموزش معماري دانشگاه تهران 1396
7 پياده راه ها : راهكاري تاثير گذار براي توسعه پايداري شهرها اولين كنفرانس بين المللي بحران هاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن جزيره كيش 1391
8 بررسي پوشش هاي گنبدي آب انبارها دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 1391
9 شاخصه هاي كيفي مطلوبيت پياده راه ها در بافت هاي تاريخي و نقش آن‌ها در توسعه گردشگري اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 1391
10 تبيين راهکارهايي براي ارتقا شيوه ارزيابي دروس طراحي معماري همايش ملي معماري و فرايند طراحي زنجان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان 1391
11 تدوين چارچوب کيفي پياده راه ها در اقليم گرم و خشک همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 شناسايي و تهيه طرح سکونتگاه¬هاي غير رسمي واقع در حريم شهر اصفهان مجری معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان برون دانشگاهی
2 "تدوين ضوابط طراحي مجتمع هاي مسکوني با رويکرد شـهر دوستـدار کودک" همکار مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران برون دانشگاهی
3 برنامه¬ريزي و طراحي محله دوستدار کودک در شهر اصفهان (به انضمام طراحي موردي يک محله) همکار شهرداري اصفهان برون دانشگاهی
4 تدوين الگوي مطلوب نيازسنجي پژوهشي در شهرداري اصفهان مجری معاونت برنامه¬ريزي و توسعه سرمايه انساني مديريت مطالعات و پژوهششهرداري اصفهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 معماري و كتابخانه تالیف 1387 محبان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 آشنايي با حوزه هاي موضوعي و فرايند تدوين پروپوزال کارشناسي ارشد معماري 1401/02/25


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه مهندسي معماري 1386
2 عضو شوراي آموزشي دانشكده هنر، معماري و شهرسازي 1387
3 عضو شوراي فرهنگي دانشكده هنر معماري و شهرسازي 1390
4 مديرگروه مهندسي معماري 1391
5 مديرگروه مهندسي تكنولوژي معماري 1392
6 رئيس دانشکده هنر، معماري و شهرسازي 1398