چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : حمید
نام خانوادگی : محمودیان
پست الکترونیک : h_mahmoodian@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1373
کارشناسی ارشد مهندسي کنترل صنعتي اصفهان ايران 1377
دکتری مهندسي پزشکي پوترا مالزي 1389


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 روش تحقيق کارشناسي ارشد
2 مدلسازي و شبيه سازي کارشناسي ارشد
3 کنترل چند متغيره کارشناسي ارشد
4 پردازش گفتار کارشناسي ارشد
5 کنترل فازي کارشناسي ارشد
6 کنترل بهينه کارشناسي ارشد
7 بيو فيزيک کارشناسي
8 انفورماتيک پزشکي کارشناسي
9 الکترونيک 2 کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 بيوانفورماتيک
2 سيستهاي پيشرفته فازي
3 تشخيص بيماريهاي حنجره با استفاده از پردازش گفتار
4 تئوري کنترل در تنظيم دارو (بيهوشي، فشار خون، تزريق انسولين و شيمي درماني)


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Phase diagram and ridge logistic regression in stable gene selection Biocybernetics and Biomedical Engineering ۲۰۲۰ 40-3 965-976
2 Stable gene selection by self-representation method in fuzzy sample classification Medical ۲۰۲۰ 58 1213-1223
3 ايجاد پايگاه قواعد فازي به کمک بردارهاي پشتيبان تحقيقات نوين در برق ۱۳۹۹ 9-۴ ۶۱-۶۷
4 ارايه يک مدل ساختاري کامل از عضله اسکلتي با درنظر گرفتن اثر گيرندههاي دوک عضلاني و گلژي تاندون روشهاي هوشمند در صنعت برق ۱۳۹۹ 11-۴۱ ۳۳-۴۵
5 تنظيم داروي انسولين با استفاده از کنترلکننده فازي نوع 2 با برشهاي آلفا فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق ۱۳۹۸ 10-۳۷ ۳۹-۴۸
6 استفاده از خاصيت کنترلپذيري در طراحي کنترلکننده مقاوم براي سيستمهاي مدلشده با فازي نوع تاکاگي- سوگنو مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ۱۳۹۸ ۴۹-1 ۴۰۵-۴۱۲
7 Application of Fuzzy Controller to Adjust the Appropriate Injection Rate of Insulin with Alpha Sections and Genetic Algorithm International Journal of Smart Electrical Engineering 2023 12-1 43-49
8 Bionic Wavelet Transform Entropy in Speaker-Independent and Context-Independent Emotional State Detection from Speech Signal International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE) 2022 11-3 131-136
9 A combinatory algorithm for identifying genes in childhood acute lymphoblastic leukemia Gene Reports 2022 26 1-9
10 ٍError Dynamic Shaping in |HI|V Optimized Drug Delivery Control Evolving Systems 2020 12-4 861-874
11 Optimal state feedback controller for blood pressure regulation in cardiovascular system Series on Biomechanics 2020 32-4 42-51
12 HEART RATE REGULATION BASED ON T-S FUZZY CONTROLLER Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2017 95-23 6389-6397
13 Designing a Fuzzy Type-2 Model-Based Robust Controller for Ball and Beam System Procedia Computer Science 2017 105 125-130
14 sing support vector regression in gene selection and fuzzy rule generation for relapse time prediction of breast cancer Biocybernetics and Biomedical Engineering 2016 36(3) 466-472
15 Using Self - Organizing Adaptive - Fuzzy Controller for the Depth of Anesthesia ELECTRONICS INFORMATION 2015 3 220-228
16 Type-2 fuzzy logic in breast cancer relapse time prediction using genetic algorithm International Journal of Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications 2015 23-2 97-112
17 FUZZY C-MEANS AND ENTROPY BASED GENE SELECTION BY PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS IN CANCER CLASSIFICATION Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2014 68 90-99
18 A new Gene Selection Method Based on Maximum Correlation and Minimum Redunduncy International journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering 2013 1-3 141-145
19 Predicting the continuous values of breast cancer relapse time by type-2 fuzzy logic system Australasian Physical 2012 35 193-204
20 Using Support Vector Machine in Fuzzy Association Rule Mining World Applied Science Journal 2012 15 1-5
21 Design a Power System stabilizer Based on fuzzy Sliding Mode Control Theory International review on Modelling and simulation 2012 5 2191-2196
22 Using fuzzy association rule mining in cancer classification Australasian Physical 2011 34 41-54
23 Gene selection based on a hybrid algorithm International Journal of Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications 2010 2 85-90
24 New Entropy-Based Method for Gene Selection IETE journal of research 2009 55 162-168
25 A COMBINATORY ALGORITHM OF UNIVARIATE AND MULTIVARIATE GENE SELECTION International Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2007 5 113-118
26 تشخيص احساسات از سيگنالهاي گفتار براساس روش هاي فيلتر روشهاي هوشمند در صنعت برق 1395 7-27 3-12
27 روشي جديد درتشخيص گوينده مستقل از متن در محيط هاي نويزي روشهاي هوشمند در صنعت برق 1393 5 33-44
28 کنترل فازي پيل سوختي پليمري به منظور جذب ماکزيمم توان فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1392 4 63-70
29 جداسازي كور سيگنال هاي گفتار فارسي در محيط كانولوتيو با استفاده از زاويه هرميشن فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1392 4 73-79
30 تقطيع هجائي گفتار پيوسته فارسيبا استفاده از آستانه گذاري ضرايب موجک و نرم سازي فازي تابع انرژي فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1392 4 19-30
31 کنترل فازي- تطبيقي بازوي مکانيکي غير خطي دو محوره با مفاصل صلب در حضور نامعيني مجله علمي پژوهشي روشهاي هوشمند در صنعت برق 1391 12 61-65

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تشخيص احساسات گفتار با استفاده از انتخاب ويژگي بر اساس مدل هاي بازگشتي هفتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1394
2 تجزيه و تحليل اقتصادي براي راه اندازي و گسترش بخش ICU ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
3 تشخيص و طبقه بندي تکرار در گفتار لکنت بر اساس ويژگي هاي زمان- فرکانس ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
4 مروري بر مدلهاي رياضي معرفي شده جهت پيشبيني و کنترل پاندمي کرونا دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد 1400
5 كنترل بيماري ايدز براساس روش شكل دهي ديناميك خطا چهارمين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه ازاد اسلامي-واحدنجف آباد 1396
6 طراحي يک کنترل کننده بازخورد حالت فازي نوع دو بازه اي مقاوم براي سيستم گوي و صفحه چهارمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک دانشگاه مالک اشتر -تهران 1395
7 Self-organizing Fuzzy Logic Controller for the Multivariable Anesthesia System کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر دانشگاه تهران 1394
8 Adaptively adjusted footprint of uncertainty in interval type 2 fuzzy controller for cancer drug delivery IEEE International Symposium on Robotics and Intelligent Sensors Langkawi-Malaysia 2015
9 تعييي دوز دازوي شيمي درماني در بيماري سرطان با استفاده از کنترل کننده فازي نوع 2 کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر دانشگاه تهران 1394
10 استفاده از کنترل فازي-تطبيقي خود سازمانده براي کنترل عمق بيهوشي دومين کتگره بين المللي مهندسي برق علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران-دانشگاه شهيد بهشتي 1394
11 تخمين عمق بي هوشي با بکارگيري کنترل کننده فازي خود سازمانده و با استفاده از دو داروي ايزوفلوران و آتراکوريوم کنفرانس ملي فناوري، انرژي و داده با رويکرد مهندسي برق و کامپيوتر کرمانشاه 1394
12 تجزيه و تحليل ويژگي هاي انتخاب شده بر اساس روش هاي فيلتر در تشخيص احساسات از سيگنالهاي صحبت هفتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1394
13 MAXIMUM CORRELATION MINIMUM REDUNDANCY IN WEIGHTED GENE SELECTION 10th International conference on Electronics Computer and Computaion Turgut Ozal University-Ankara, Turkey 2013
14 AN IMROVEMENT IN USING HERMITIAN ANGLEIN CONVOLUTIVE SPEECH BLIND SOURCE SEPARATION 10th International conference on Electronics Computer and Computaion Turgut Ozal University-Ankara, Turkey 2013
15 Upper and Lower Jaw Segmentation in Dental X-ray Image Using Modified Active Contour ( Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI IEEE Indexed Wuhan 2011
16 Coordinating the Multivariable State-feedback Controller on Static Synchronous Compensator with Genetic Algorithm (International Conference on Intelligent and Advanced Systems (IEEE Indexed Kualalampour 2007
17 Analysis and Simulation of the Single-Machine Infinite-Bus with Power System Stabilizer and Parameters Variation Effects (ICIAS 2007 (IEEE indexed Kuala Lampour 2007

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي و ساخت ماژول آنالايزر گاز و درايور فرمان دستگاه استريلازيسيون پلاسما مجری شرکت طراحان الکترونيک پارس برون دانشگاهی
2 ارائه مدلي جهت شناسائي چگونگي متاستاز سرطان سينه براي بانوان ايراني بر اساس مدل هاي ايجاد شده با استفاده از پروفايل هاي ژني و اطلاعات باليني مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه پوتراي مالزي ّدريافت بورس تحصيلي به عنوان شاگرد ممتاز 1386

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 کاربرد بيوانفورماتيک در مهندسي پزشکي 1392/09/23
2 مسائل پژوهشي در مهندسي پزشکي 1392/09/27
3 استفاده از الگوريتم فازي نوع 2 در طبقه بندي نمونه هاي سرطاني 1392/09/25


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير واحد سخت افزار دانشگاه صنعتي اصفهان 1372
2 مدير واحد سخت افزار 1381