چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : اکبر
نام خانوادگی : نبی الهی نجف آبادی
پست الکترونیک : nabi.akbar@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي نرم افزار دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1373
کارشناسی ارشد مهندسي نرم افزار دانشگاه آزاد واحد نجف آباد ايران 1381
دکتری فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالزي مالزي 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته
2 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات کارشناسي
3 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات کارشناسي
4 معماري سازماني کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
5 مهندسي نرم افزار پيشرفته کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
6 مديريت خدمات فناوري اطلاعات دكتراي مديريت فناوري اطلاعات
7 اقتصاد اطلاعات دكتراي مديريت فناوري اطلاعات
8 زبانهاي برنامه نويسي وب كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات
9 هوش تجاري دکتري و کارشناسي ارشد
10 تجارت الکترونيک کارشناسي
11 برنامه ريزي منابع سازماني کارشناشي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مديريت خدمات فناوري اطلاعات، معماري سازماني، راهبري فناوري اطلاعات، سيستم هاي اطلاعاتي، هوش تجاري، داده كاوي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 شناسايي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات (مورد مطالعه شرکت ملي نفت ايران) Iranian Journal of Information Processing Management ۱۳۹۶ ۳۳-2 ۵۱۷-۵۴۸
2 The Innovation Roadmap and Value Creation for Information Goods Pricing as an Economic Commodity Journal of Information Systems and Telecommunication 2019 7-2 154-164
3 KMGEM: Data Clustering by Combination of K-Means and Grenade Explosion Algorithm International Journal of Computer Applications 2016 147-1 21-29
4 RANKING CRITERIA OF ENTERPRISE INFORMATION SECURITY ARCHITECTURE USING FUZZY TOPSIS International Journal of Computer Science and Information Technology (IJCSIT) 2016 8-5 45-58
5 روشي براي اولويت بندي سناريوهاي کيفي در ارزيابي معماري سازماني با استفاده از الگوريتم NSGA-II International Journal of Computer Science and Information Technology 2016 8-6 29-38
6 Using J48 Tree Partitioning for Scalable SVM in Spam Detection Computer and Information Science 2015 8 37-42
7 Modeling and evaluation of optimal T-flip flap based on quantum Cellular Automata using QCA designer simulator Journal of Scientific Research and Development 2015 2 129-132
8 Defining Project Based Learning Steps and Evaluation Method for Software Engineering Students International Journal of Computer Science and Information Security 2015 13 48-55
9 Involvement of Service Knowledge Management System in Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture American Journal of Economics and Business Administration 2011 Volum 165-170
10 طراحي مدل ارزيابي زيرساخت‎هاي سازماني در ارائه خدمات الکترونيکي با رويکرد هوش تجاري (نمونه پژوهشي: شرکت‌هاي خصوصي خدمات الکترونيک استان اصفهان) نشريه علمي مديريت اطلاعات 1400 7-1-1 35-62
11 Efficient Support Vector Machines for Spam Detection: A Survey International Journal of Computer Science and Information Security 1393 13 11-28
12 A METHOD FOR BUSINESS PROCESS REENGINEERING BASED ON ENTERPRISE ONTOLOGY International Journal of Software Engineering 1393 6 25-39
13 مروري برمعماري خدمت در مديريت خدمات فناوري اطلاعات مبتني بر چارچوب ITILو بررسي ارتباط آن با معماري سازماني ماهنامه انجمن انفورماتيک - گزارش کامپيوتر 1392 212 58-61
14 مروري بر مفاهيم پايه در سازماندهي فناوري اطلاعات (فاوا) ماهنامه انجمن انفورماتيک - گزارش کامپيوتر 1391 202 27-30

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تدوين معماري سيستمهاي اطلاعاتي شرکت گاز استان اصفهان چهارمين همايش ملي پيشرفتهاي معماري سازماني دانشگاه تهران 1399
2 ارائه مدل مرجع فناوري اطلاعات سلامت با مطالعه تطبيقي مدلهاي مرجع سايركشورها جهت بهره برداري در داخل کشور اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجعه با کرونا و حکمراني در جهان پس از کرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399
3 روشي نوين براي شناسايي سرويس هاي کسب و کار مبتني بر قابليت سومين همايش ملي پيشرفتهاي معماري سازماني دانشگاه صنعتي شريف 1398
4 مدل پيشنهادي براي فرآيند مديريت مشکل مبتني بر چارچوب ITIL جهت کاهش زمان رفع مشکل خدمات IT در سازمانهاي فناوري اطلاعات سومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني دانشگاه صنعتي شريف 1398
5 يك مدل تطبيقي معماري امنيت سازماني براي شرکت هاي برق منطقه اي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
6 يك مدل تطبيقي معماري امنيت سازماني چهارمين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر تهران 1397
7 ارائه مدلي چابك براي استقرار فرآيند مديريت حوادث فناوري اطلاعات در سازمان ها مبتني بر چارچوب ITIL و اسكرام دومين همايش ملي پيشرفتهاي معماري سازماني دانشگاه صنعتي شيراز 1397
8 چارچوب SAFE: رويكردي مقياس پذير و چابك براي اجراي پروژه هاي بزرگ معماري سازماني دومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني دانشگاه صنعتي شيراز 1397
9 مروري بر مدلهاي ارزيابي بلوغ معماري سازماني اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۱۳۹5
10 بررسي کاربرد خدمات مبتني بر مکان در محيط تجارت اجتماعي کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۱۳۹5
11 مدل پيشنهادي براي فرآيند مديريت تغيير در بخش فناوري اطلاعات شرکتهاي توليدي سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس 1394
12 ارائه مدلي جهت معرفي معيارهاي معماري امنيت سازماني سومين کنفرانس پژوهش هاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلعات دانشگاه تربيت مدرس تهران 1394
13 شناسايي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
14 مروري بر روش هاي مهندسي مجدد فرايندهاي کاري دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393
15 بررسي و مقايسه راهکارهاي کشف وب سرويس دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393
16 پياده سازي مديريت خدمات فناوري اطلاعات: بررسي وضعيت ITIL در مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه ها دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393
17 A Review on Multiple Perspectives of IT Services in Information Systems and Computer Science International Conference on Research and Innovation in Information Systems - ICRIIS 2011 Kuala Lumpur, Malaysia 2011
18 Service based approaches for enterprise architecture planning 2011 International Conference on Software and Information Engineering-ICSIE Kuala Lumpur, Malaysia 2011
19 Investigating Role of Service Knowledge Management System in Integration of ITIL V3 and EA Knowledge Management International Conference (KMICe) 2010 مالزي، کوآلا ترنگانو 2010
20 A Service Oriented Framework for Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture International Symposium on Information Technology - ITSim10 مالزي، کوآلالامپور 1388
21 Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture International Conference on Research and Innovation in Information Systems مالزي، جوهور 1387
22 Considering Service Strategy in ITIL V3 as a Framework for IT Governance 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION TECHNOLOGY 2008 مالزي، کوآلالامپور 1387

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 آسيب شناسي و تحليل وضع موجود فناوري اطلاعات و تدوين معماري سيستمهاي اطلاعاتي شرکت گاز استان اصفهان مجری شرکت گاز استان اصفهان برون دانشگاهی
2 طراحي و استقرار مديريت معماري سازماني در شهرداري اصفهان مجری شهرداري اصفهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 تجارت الکترونيکي: موج دوم ترجمه 1394 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 كاربرد زبان مدلسازي آركي ميت در معماري سازماني 1397/08/23
2 كاربرد زبان مدلسازي Archimate در معماري سازماني 1397/09/21


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 تحليل گر سيستم ها و كارشناس ارشد داده در شركت ايريسا (74-84) 1374
2 عضو کيمته راهبري گروه تخصصي مديريت و راهبري فناوري اطلاعات 1389
3 مدير پژوهشي دانشكده مهندسي كامپيوتر(1391-1395) 1391
4 عضو کميته علمي همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر 1391
5 عضو کميته اجرايي همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر 1391
6 عضو کميته علمي همايش ازتقاء کيفيت خدمات فناوري اطلاعات 1392
7 دبير اجرايي دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر 1393
8 سرپرست آزمايشگاه معماري سازماني در دانشكده مهندسي كامپيوتر 1396
9 رئيس مركز تحقيقات کلان (مه) داده 1398