چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محسن
نام خانوادگی : ایزدی نیا
پست الکترونیک : -izadinia@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي عمران صنعتي اصفهان ايران 1368
کارشناسی ارشد مهندسي سازه صنعتي اصفهان ايران 1371
دکتری مهندسي سازه تربيت مدرس ايران 1379


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Finite Elements Analysis Method
2 Theory of Plates and Shells
3 Theory of Elasticity and Plasticity
4 Advanced Rienforced Concrete Structures
5 Theory of Plasticity
6 Reinforced Concrete Structures Design
7 Structures Analysis
8 Reinforced Concrete Structures Project


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Finite Element Analysis
2 Nonlinear Analysis
3 Plastic Analysis
4 Dynamic Analysis
5 Numerical Methods of Analysis


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Performance of gypsum sheathed CFS panels under combined lateral and gravity loading Journal of constructional steel research ۲۰۲۰ 170 1-17
2 Seismic performance evaluation of steel moment resisting frames designed according to 3rd and 4th editions of 2800 seismic codef Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering ۲۰۲۰ 44-1 91-103
3 عملکرد پانلهاي با پوشش گچي (CFS) تحت بارگذاري ترکيبي ثقلي و جانبي Journal of Constructional Steel Research ۲۰۲۰ ۱۷۰ ۱-17
4 اثر بارگذاري چرخه اي بر تکيه گاه لاستيکي با ميراگرهاي شياردار بر اساس روش اجزاي محدود Eartquakes and Structures ۲۰۲۰ ۱۸-2 ۲۱۵-۲۲۲
5 Nunerical and Experimental studies on Cyclic Behavior of Beam to Column Connection with Yielding Steel Damper International Journal of Steel Structures ۲۰۲۰ ۲۰ ۴۸۰-492
6 رفتار کمانشي با اثر اندازه نانو ورقهاي ضخيم دايره اي (FG) متخلخل بر فونداسيون کربراساس تيوري تغييرشکل برشي هيپربوليک جديد Structural Engineering and Mechanics ۲۰۲۰ ۷۳-3 ۲۲۵-۲۳۸
7 Buckling and vibration analysis of FG-CNT-reinforced composite rectangular thick nanoplates resting on Kerr foundation based on nonlocal strain gradie Journal of Vibration and Control ۲۰۲۰ ۲۶ ۲۷۷-۳۰۵
8 Nonlinear bending analysis of porous FG thick annular/circular nanoplate based on modified couple stress and two-variable shear deformation theory usi steel and composite structures ۲۰۱۹ ۳۳-2 ۳۰۷-۳۱۸
9 تحليل اجزاي محدود اتصالات پيچ کور ورق هاي انتهايي توسعه يافته و هم تراز تير فولادي به ستون با مقطع توخالي نشريه علمي- پژوهشي مهندسي سازه و ساخت ۱۴۰۰ 8-1 ۵-۲۲
10 ارزيابي آزمايشگاهي و تحليلي لرزه اي مهاربندهاي کمانش ناپذير سه هسته اي فصلنامه آناليز سازه - زلزله ۱۴۰۰ 18-1 ۱-۱۵
11 مطالعه آزمايشگاهي عملکرد لرزه اي مهاربندهاي کمانش ناپذيرسه هسته اي مهندسي عمران مدرس ۱۳۹۹ 20-۵ ۳۷-۴۸
12 Shear buckling behavior of tapered cantilever beams with corrugated trapezoidal web under concentrated tip load Journal of constructional steel research 2022 193 1-13
13 Nanosilica role in concrete containing iron oxides aggregates and boron carbide as a shield against gamma rays cement wapno beton 2021 (3)26 218-232
14 Simultaneous attenuation of gamma ray and neutrons in single layer concrete shield cement wapno beton 2021 (6)26 503-514
15 Mindlins strain gradient theory for vibration analysis of FG-CNT reinforced composite nanoplates resting on Kerr foundation in thermal environment Journal of thermoplastic composite materials 2021 34-1 68-101
16 Experimental evaluation of steel connections with horizontal slit dampers Steel and Composite Structures 2019 -132 79-90
17 Hysteretic Behavior of Rubber Bearing with Yielding Shear Devices International Journal of Steel Structures 2019 19-3 747-759
18 مطالعه تجربي و عددي ميراگرهاي شياردار I شکل در اتصالات Latin American Journal Of Solids And Structures 2018 (11)1 1-17
19 اتصالات خمشي با بال سوراخ شده بهينه براي نواحي لرزه خيز Journal of Constructional Steel Research 2015 112 325-338
20 يک مدل درز ترک گسسته براي تحليل غيرخطي ديناميکي سد بتني قوسي COMPUTERS 2001 79 403-420
21 رفتار چرخه اي اتصال تير به ستون با ميراگر ميله هاي فولادي تسليم شونده در برش نشريه علمي و پژوهشي سازه و فولاد 1398 18-25 69-81
22 مطالعه آزمايشگاهي عملکرد چرخه اي اتصال تير به ستون با نيمرخ با جان شياردار دو فصلنامه سازه و فولاد 1397 16-23 75-85
23 عملكرد لرزه اي اتصالات تيربه ستون با بال سوراخ شده براي قابهاي فولادي شكل پذير دو فصلنامه سازه و فولاد 1395 12-19 53-65
24 ضريب اصلاح پاسخ براي قابهاي خمشي فولادي توسط روشهاي تحليل پوش آور مختلف Journal of constructional steel research 1391 79 83-90

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 ارزيابي رفتار غير خطي هندسي و مصالح قابهاي خمشي فولادي به روش اجزاء محدود اولين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران معماري و بازآفريني شهري تهران ۱۳۹۸
2 بررسي و مقايسه رفتار چرخه اي اتصالات خمشي فولادي تقويت شده توسط ماهيچه، ورق کناري و ورق بال جوش شده سومين کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران تهران 1395
3 بررسي و مقايسه رفتار چرخه اي اتصالات صلب فولادي Side-Plate و Flange-Plate سومين کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران تهران 1395
4 ارزيابي تاثير مولفه قائم نيروي زلزله ي گسل دور و نزديک بر روي سيستم قاب خمشي فولادي متوسط ششمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران يزد 1396
5 طراحي قابهاي خمشي فولادي به روش LRFD با استفاده از تحليل پيشرفته سومين همايش بين المللي معماري ، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم تهران 1396
6 بررسي تاثير پارامترهاي مقطع کاهش يافته بال تير بر رفتار چرخه اي اتصالات گيردار فولادي با صفحه انتهايي دومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي ، علوم و تکنولوژي United Arab Emirates - Dubai 1394
7 کنترل ارتعاش ديناميکي سازه‌هاي هم‌جوار توسط برقراري اتصال دومين کنفرانس بين المللي ژئوتکنيک و مهندسي لرزه اي شهري دانشگاه تبريز 1394
8 تاثير مقطع فولادي داخلي ، مقاومت بتن و تعداد لايه هاي FRP بر مقاومت ستون DSSC تحت بار محوري کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران ، معماري و شهرسازي دانشگاه تهران 1394
9 ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي بتن آرمه مقاوم سازي شده توسط بادبند هاي زانويي شکل هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران بابل-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1393
10 ارزيابي ضريب رفتار و عملکرد لرزه اي سيستم قاب خمشي بتني متوسط، براساس روش تحليلي FEMA P695 پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور دانشگاه اروميه 1393
11 ارزيابي رفتار لرزه اي قابهاي خمشي فولادي به روش پوش آور تطبيقي براساس جابجايي و استفاده ازالمان هايي با پلاستيسيته گسترده و متمرکز همايش ملي مهندسي عمران کاربردي ودستاوردهاي نوين کرج 1392
12 مطالعات عددي بر رفتار خمشي تير بتن مسلح مقاوم شده با الياف FRP به روش اتصال خارجي (EBR) و نزديک به سطح (NSM كنفرانس بين المللي عمران ،معماري و توسعه پايدار شهري تبريز-دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 1392
13 بررسي تاثير استفاده ازاتصالات با مقطع کاهش يافته تير در رفتار قابهاي خمشي فولادي كنفرانس بين المللي عمران ، معماري و توسعه پايدار شهري تبريز-دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 1392
14 بررسي تاثير استفاده از اتصالات استخواني در منحني پوش آور قابهاي خمشي فولادي 4، 8 و12 طبقه كنفرانس بين المللي عمران ، معماري و توسعه پايدار شهري تبريز-دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مهندس طراح سازه 1378