چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محبوبه
نام خانوادگی : خراسانی
پست الکترونیک : Najafdan@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان و ادبيات فارسي مشهد ايران 1376
کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي تهران ايران 1380
دکتری زبان و ادبيات فارسي تهران ايران 1386


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 منطق الطير کارشناسي
2 نقد و نظريه هاي ادبي کارشناسي و کارشناسي ارشد
3 آيين نگارش و ويرايش کارشناسي
4 زبان تخصصي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري
5 روش تحقيق پيشرفته
6 مقايسه تحليلي آثار غنايي ايران و جهان دکتري گرايش غنايي
7 مکتبهاي ادبي دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 نقد و نظريه هاي ادبي
2 ادبيات معاصر (نقد شعر- ادبيات داستاني)
3 متون کلاسيک
4 تصحيح متون
5 مطالعات ترجمه (انگليسي و فرانسه)


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 موضوع و کارکرد اشعار پراکنده در داستان هاي عامه فارسي؛ مطالعۀ موردي: داستان بوستان خيال فرهنگ و ادب عامه 2021 8-35 34-54
2 Gendered Communication in Iranian University Classrooms: The Relationship between Politeness and Silence in Persian Culture, No. 1 International Journal of society, Culture and language (IJSCL) 2013 1-1 118-130
3 معرفي جنگ شماره 3423 Arabic کتابخانه ملي فرانسه بهار ادب 1402 83 105-125
4 تحليل تأثير اسوه هاي دفاع مقدس در شعر شاعران اصفهاني ادبيات پايداري 1401 26 51-74
5 معرفي اثري ناشناخته در سيره نبوي؛ متمم السير في فضيله خيرالبشر متن شناسي ادب فارسي 1401 3/55 71-83
6 گفتمان اخلاقي و ادب عشق در آثار غنايي دهخدا 1401 54 74-98
7 بررسي نقش حيوانات در ضرب المثل هاي شهرستان رستم مجله ادبيات و زبان هاي محلي ايران 1401 37 111-137
8 خاستگاه انديشه شاعران بختياري در نوروز و نوگل آرمان راکيان فسا 1400 12-28 161-183
9 نگاهي به برخي از واژه هاي فرارودي ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين 1400 11 103-122
10 تحليل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پويانمايي کيانوش دالوند بر اساس الگوي اقتباس ريچارد کريوولن پژوهش نامۀ ادب حماسي 1400 17-31 191-223
11 نگاهي به برخي واژه‌هاي فرارودي در ترجمۀ قرآن موسوم به 704 ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين 1400 11 103-122
12 بررسي مقايسه اي ابيات استشهادي در حمزه نامه و حسين کرد مجله زبان و ادبيات فارسي 1400 27 71-93
13 بررسي درونمايۀ اشعار سُرو در شهرستان رستم ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين 1399 6-4-3 117-132
14 بازتاب رنگ مشک در شعر فارسي کاوش نامه 1399 21-44 139-168
15 بررسي عناصر پيرامتني نفحات الانس جامي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز 1399 73-24 17-46
16 نقد و تحليل طنز دوره مشروطه در روزنامه ناقور اصفهان فنون ادبي 1399 12-3- 13-26
17 فرامتن هاي تذگره الاولياء عطار بر مبناي نظريه ژرار ژنت دهخدا 1399 12-44 91-126
18 بررسي سبک آموزشي و شيوه هاي تدريس در شرح فصوص الحکم محب الله اله آبادي نثر پژوهي ادب فارسي 1399 23-47 45-78
19 هويت و مهاجرت در رمان دال محمود گلاب دره اي و عصفور من الشرق توفيق الحکيم کاوش نامه ادبيات تطبيقي 1399 10-3- 79-61
20 تبيين نقش هنجارگريزي در شعر فرخي يزدي زبان شناخت 1399 11-2 1-24
21 مقايسه تطبيقي هنجارگريزي و شگردهاي کاربرد آن در شعر فرخي يزدي، عارف قزويني و ميرزاده عشقي جستارنامه ادبيات تطبيقي 1399 4-14 1-22
22 طبيعت و قصه عاميانه از ديدگان نقد بوم گرا فنون ادبي 1398 27 69-84
23 بررسي رابطۀ ديالکتيکي دو عنصر تخيل و فردگرايي در اشعار پرسي بيش شلي و فروغ فرخزاد مکتب هاي ادبي 1398 3-8 89-110
24 عناصر بومي داستان نويسي مکتب اصفهان در آثار بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري زبان و ادبيات فارسي 1398 11-41 77-110
25 معرفي شرح فصوص الحکم محب الله اله آبادي و بررسي واژه هاي مهجور فارسي آن پژوهش زبان و ادبيات فارسي 1398 53 75-100
26 تصرفات مولانا در داستان‌پردازي با رويکرد اطناب پژوهش نامه نقد ادبي و بلاغت 1398 8-2 57-77
27 نگاهي به کاربست نادرست و مکانيکي نظريۀ ريخت شناسي در متون ادب فارسي نقد ادبي 1398 12-46 155-187
28 تحليل ساختار قافيه و رديف در سروده هاي بومي کرماني شهرستان شهر بابک فصلنامه ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين 1398 5-1 53-70
29 نقد شعر قاصدک مهدي اخوان ثالث بر پايه نقد نو پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي 1398 2-36 117-134
30 سبک شناسي انتقادي قصه هاي عاميانه ايراني (ايدئولوژي نهفته در قصه) فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي 1398 12-4- 41-61
31 نقد پسا استعماري رمان رازهاي سرزمين من رضا براهني و بين القصرين نجيب محفوظ فصلنامه زبان و ادب فارسي 1398 11-40 59-85
32 بررسي نمود ادبيات تعليمي در شعر اخوان ثالث پژوهشنامه ادبيات تعليمي 1398 11-41 161-180
33 بررسي مضامين اخلاقي اعتقادي و ديني در ادبيات عاميانه شهر بابک فصلنامه پژوهش هاي اخلاقي 1398 10-1 173-182
34 بررسي تطبيقي اخلاق کاربردي در صحيفه سجاديه و بوستان فصلنامه پژوهش هاي اخلاقي 1397 9-2 297-314
35 نقد پسا استعماري رمان رازهاي سرزمين من اثر رضا براهني نشريه زبان و ادب فارسي 1397 71-23 145-168
36 روانشناسي مثبت در الهي نامه عطار نيشابوري مطالعات فرهنگي- اجتماعي خراسان 1397 12-3- 57-85
37 سبک زندگي در تفسير عرفاني کشف الاسرار رشيدالدين ميبدي فصلنامه عرفانيات در ادب فارسي 1396 9-33 64-85
38 بررسي شناخت سبکي و بنيادهاي ايدلوژيك شعر پروين با محوريت زن فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي - بهار ادب 1396 10-3- 93-100
39 سبک شناسي شعر طنز دهخدا فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي 1396 1-27 73-103
40 بررسي اشعار ميرزاده عشقي با رويکرد سبک شناسي سبک شناسي نظم و نثر فارسي - بهار ادب 1396 10-1- 133-152
41 تأثيرپذيري از نويسندگان پيشين در شاهکارهاي نثر فارسي با توجه به نظريه اضطراب تأثير هارولد بلوم سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 1395 9-3-3 101-118
42 مقايسه ساختار خسرو و شيرين نظامي و گل و نوروز خواجوي کرماني بهارستان سخن 1395 12-32 181-200
43 تحليل بازتاب مراسم آيين نوروز عام و خاص در هفت گنبد نظامي فنون ادبي 1395 8-4 51-68
44 نقد حامعه شناختي نمايشنامه چهار صندوق بهرام بيضايي نقد و نظريه ادبي (ادب پژوهي پيشين) 1395 1-1 139-161
45 گزارنده، راوي، شاعر: کليدي براي حل مساله منابع شاهنامه کاوش نامه زبان و ادبيات فارسي 1395 17-33 63-95
46 ابهام ويژگي ذاتي شعر «ري را» پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي 1395 3-24 107-123
47 تحليل ايدئولوژيک غزل اجتماعي دوره مشروطه فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي 1395 3-25 225-249
48 بازتاب نمادين ميترايي- اسطوره کشتن گاو نخستين- در هفت پيکر نظامي متن شناسي ادب فارسي 1394 51-7- 1-20
49 رويکرد نصرالله منشي به ادب تعليمي در دوره سلجوقي پژوهشنامه ادبيات تعليمي 1394 7-26 61-82
50 تحليل آوايي غزل هاي سنايي فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي 1394 1-21 51-80
51 بررسي سبکي غزليات اجتماعي عارف قزويني و مقايسه با شاعران همدوره (لايۀ ايدئولوژي) فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 1394 8-2 465-490
52 گروستک در غزل پست مدرن پژوهش هاي ادبي 1393 11-44 39-71
53 سبک شناسي غزل پست مدرن پؤوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي 1392 14 127-154
54 نقد و تحليل اشعار هاتفي خرجردي با رويکرد سبک شناسانه بهار ادب 1391 17 63-79
55 بررسي عنصر روايت گري در مرزبان نامه فصلنامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي 1390 10 65-86
56 تحليل ده نامه هاي ادب فارسي از ديدگاه انواع ادبي متن پژوهي ادبي (دانشگاه علامه طباطبايي) 1390 50 9-36
57 بررسي عنصر روايتگري در مرزبان نامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادبيات فارسي 1390 10 65-86
58 ساختار تحليلي مکر و حيله زنان در قصه هاي هزار و يک شب پژوهش هاي ادبي 1389 7-29 9-29

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 ويژگيهاي روانشناسي مثبت در الهي نامه عطار دومين همايش ملي بازشناسي مشاهير و مفاخر خراسان در ادب فارسي مشهد 1396
2 مضامين تعليمي متآثر از عرفان در مختارنامه عطار دومين همايش ملي بازشناسي مشاهير و مفاخر خراسان در ادب فارسي مشهد 1396
3 نقد روان شناختي شخصيت در داستان هاي شاهنامه فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت فردوسي توسي دانشگاه بانوان لاهور-پاكستان 1395
4 بررسي و ساختار روايي داستان علاء الدين و چراغ جادو بر اساس نظريه گريماس نخستين همايش ملي ادبيات غنايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
5 نماز، روزه و قرآن در ديوان عطار نخستين همايش ملي ادبيات غنايي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1395
6 بررسي جمال و کمال زن در آثار سعدي با محوريت بوستان نخستين همايش ملي ادبيات غنايي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1395
7 مفاهيم اخلاقي در هزار حکايت صوفيان همايش ملي ادبيات تعليمي دانشگاه دهاقان 1394
8 بررسي سه منظر ساختارگرايي در هزار حکايت صوفيان هشتمين همايش ملي پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي تهران 1394
9 کنايه هاي نوساخته در ديوان صائب تبريزي هشتمين همايش ملي پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني تهران 1394
10 خواب و رويا در شعر سيمين بهبهاني 8th Annual international conference on literature Athens, Greece 2015
11 اسطوره پردازي نو در خوان هشتم اخوان ثالث نخستين همايش ملي نکوداشت اخوان ثالث دانشگاه يزد 1394
12 نگاهي به ساختار داستاني منظومۀ دَوَلراني و خضرخان اثر اميرخسرو دهلوي International Seminar the literary- cultural dynamic of khusraws though and art Aligarh Muslim University - India 2014
13 ريخت شناسي حکايت هاي سندبادنامه ظهير سمرقندي نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان 1393
14 مضمون آفريني هاي شبانه مولانا همايش ملي عرفان در ادبيات فارسي دانشگاه گچساران 1393

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 نقد و بررسي تخلص هاي شعري از آغاز تا امروز همکار درون دانشگاهی
2 احيا و تحكيم فرهنگ بومي و نمادسازي ايراني و اسلامي با محوريت ادبيات مجری درون دانشگاهی
3 نقد و بررسي غزل موسوم به پست مدرن مجری درون دانشگاهی
4 گردآوري، تصحيح و تحليل ده نامه هاي موجود در ادبيات فارسي مجری برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 اخلاق جلالي لوامع الاشراق في مکارم الاخلاق تالیف 1392 پرسش
2 ريخت شناسي هزار و يک شب تالیف 1387 تحقيقات نظري

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مسؤول دفتر سنجش و ارزيابي آموزشي 1386
2 معاون پژوهشي دانشکده 1392
3 مدير گروه زبان و ادبيات فارسي 1393