چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی فيزيک اصفهان ايران 1968
کارشناسی ارشد فيزيک جامدات درهام انگليس 1971
دکتری فيزيک جامدات درهام انگليس 1975


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Solid State
2 Electron Theory of Materials
3 Crystall Growth
4 Advanced Topics in Magnetism and Magnetic Materials
5 Magnetic Materials
6 Nanomagnetisms
7 Advanced Solid State Physics
8 Basic Physics
9 Electromagnetism
10 Physical Metallurgy
11 Material Sciences
12 Quantum Mechanics
13 Crystallography
14 The Physics of Electronics


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Preparation and Characterization of Magnetic Materials, using different techniques


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Bi-YIG system: The effect of cation relocation on structural, hyperfine, and magnetic properties PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 2016 253-3 554-558
2 Synthesis and magnetic properties of NiFe2−xSmxO4 nanopowder Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2016 410 242-247
3 A designed magnetic CoFe2O4–hydroxyapatite core–shell nanocomposite for Zn(II) removal with nigh efficiency Ceramics International 2015 41 6844-6850
4 اثر نسبت مولي Ca-Zr بر روي تهيه و خواص مغناطيسي و ساختاريBi-YIG با Ca-Zr Materials Research Bulletin 2013 48 2892-2895
5 رفتار دي الکتريکي نانو کمپوزيت Bi-Fe3O4 و نانو ذرات Fe3O4 تهيه شده توسط فرايند مکانو شيميايي Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2013 346 38-43
6 اثر جانشاني Mn2 بر روي خواص مغناطيسي نانو ذرات Mnx Fe3-x O4 تهيه شده توسط روش همرسوبي Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2013 332 157-162
7 تهيه و مشخصات نانو کمپوزيت Fe3O4 و ZnO توسط سل- ژل Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2013 334 41-44
8 سيستمهاي نانو پودرFe3O4/TiO2 به صورت سرپوش و جفت شده ، تهيه شده توسط سل-ژل و روش غير گرمايي PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 2013 210 1190-1194
9 Investigation of Phase Formation and Magnetic Properties of Mn Ferrite Nanoparticles Prepared via Low-Power Ultrasonic Assisted Co-precipitation Metho Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 2013 26 675-678
10 فرايند غير گرمايي جديد براي نشاندن TiO2 پوستي برروي هسته ي نانوذرات Fe3O4 Journal of Physics and Chemistry of Solids 2012 73 1066-1070
11 The effect of target rotation rate on structural and morphological properties of thin garnet films fabricated by pulsed laser deposition OPTICS AND LASER TECHNOLOGY 2011 43 609-612
12 بررسي خواص مغناطيسي نانو پودرهاي فريت نيکل جانشاني شده با Al تهيه شده توسط روش سل-ژل Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2011 323 2997-3000
13 اثر افزودني اينديوم بر روي ساختار و خواص مغناسيسي YIG Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2010 322 777-779
14 تهيه ي نانو پودر فريت کبالت -روي از طريق روش احتراقي و بررسي خواص مغناطيسي آن Materials Research Bulletin 2010 45 1792-1795
15 Mössbauer studies of Y3Fe5−xAlxO12 nanopowders prepared by mechanochemical method HYPERFINE INTERACTIONS 2010 198 295-302
16 The effect of La-substitution on magnetic properties of nanosized Sr1xLaxTi0.05Zn0.2(Fe3 )11.75d(Fe2 )dO19 powders Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2010 322 748-752
17 ساخت و بررسي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت منگنز جانشاني شده با کبالت بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1393 21 149-154
18 ساخت نانو ذرات فريت نيکل روي با جانشاني مس به روش سل ژل و بررسي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي آنها بلور شناسي و کاني شناسي ايران 1392 21 511-518
19 تهيه نانو ذرات فريت کبالت -روي و بررسي تغييرات دماي بستن با جانشاني روي به جاي کبالت در ميدان مغناطيسي متناوب با بسامدهاي گوناگون مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1391 20 179-186
20 تهيه ي نانو پودرهاي هسته - پوسته ي اکسيد هاي آهن- روي (Fe3O4- ZnO ) و بررسي ويژگي هاي نوري و مغناطيسي آن بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1391 20 759-766

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ