چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شهلا
نام خانوادگی : رستمی راد
پست الکترونیک : s-rostamirad@pmd.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی زيست شناسي جانوري دانشگاه اصفهان ايران 1368
کارشناسی ارشد انگل شناسي پزشکي علوم پزشکي اصفهان ايران 1371
دکتری انگل شناسي پزشکي علوم پزشکي اصفهان ايران 1397


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 انگل شناسي پزشکي کارشناسي ارشد
2 ايمنولوژي پزشکي کارشناسي
3 قارچ شناسي پزشکي کارشناسي ارشد،کارشناسي،کارداني
4 بيولوژي کارشناسي
5 - -
6 انگل شناسي و قارچ شناسي پزشکي کارشناسي
7 انگل شناسي و قارچ شناسي پزشکي کارداني بهداشت


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ايمنوتراپي سرطان با استفاده از انگل ها
2 انگل شناسي مولکولي
3 ليشمانيازيس و طب سنتي
4 استفاده از طب سنتي در درمان بيماريها


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Identifying the most effective hydatid cyst fluid fraction for anticancer vaccination of 4T1 breast tumor-bearing mice International Journal of Preventive Medicine 2019 10-1 143
2 Effect of Hydatid Cyst Fluid Antigens on Induction of Apoptosis on Breast Cancer Cells Advanced Biomedical Research 2019 8 27
3 Th1/Th2-type cytokine profile in C57 black mice inoculated with live Echinococcus granulosus protoscolices Journal of infection and public health 2018 11-6 834-839
4 سرو اپيدميولوژي توکسو پلاسموزيس در استان اصفهان تامسون رويتر 2011 - 49-55
5 مطالعه اپيدميولوژيکي بر بر روي موارد جراحي کيست هيداتيک در اصفهان و نجف آباد2000-2011 Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 1393 Vol. 570-573
6 -بررسي مقايسه اي داروي زينک اکسايد و نيتريک اکسايد بر ضايعات جلدي ليشمانيوز در موشهاي BALB/C مجله انگل شناسي ايران 1389 5 66
7 بررسي تعداد موارد جراحي کيست هيداتيد در شهرستان نجف آباد در طي سالهاي 1379-1385 فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1386 12 43

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 a review of some studies done on the epidemiology and outbreak of malaria in diffrent region of Iran(1382-1397) چهارمين کنگره بين المللي و يازدهمين گنگره ملي انگل شناسي ايران اروميه 1398
2 Systemic review of prevalence of cutaneous leishmaniasia in iran(1360-1396) چهارمين کنگره بين المللي و يازدهمين گنگره ملي انگل شناسي ايران اروميه 1398
3 Therapeutic Effect of hydatid cyst fluid and BCG on inhibition of melanoma cancer growth in C57 black mice چهارمين کنگره بين المللي و يازدهمين گنگره ملي انگل شناسي ايران اروميه 1398
4 Hydatid cyst alive protoscolices inhibit growth of melanoma tumor on animal model The 3rd International and 10th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran شيراز 2017
5 Anti tumor activity of a fraction of hydatid cyst fluid on colon cancer growth tumor in animal model The 3rd International and 10th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran شيراز 2017
6 مطالعه اپيدميولوژيکي بر روي شيوع ژيارديا لامبليا در کودکان شهر اصفهان هفتمين گنگره بين المللي بيماريهاي عفوني کودکان پکن چين 2014
7 بررسي عيار پادتن بر عليه توکسو پلاسماگوندي درسرم جمعيت انساني در استان اصفهان. کنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و داروهاي آنتي ميکروبيال سنگاپور 1389
8 سرو اپيدميولوژي توکسو پلاسموز در شهزستان نجف آباد. گنگره بين المللي داروهاي آنتي ميکروب(ISAAR) بانکوک .تايلند 2009
9 - بررسي مقايسه اي تاثير لوسيون سير و حنا بر ضايعا ت جلدي ليشمانيوز در موشهاي Balb/c. کنگره بين المللي بيماريهاي پوست بيمارستان رازي تهران 1386
10 بررسي فراواني ميزان جراحي کيست هيداتيد در شهر اصفهان و نجف آباد در فاصله سالهاي1993. 2005 ، Travel Medicine And Infectious Disease لندن ،انگلستان . 2005
11 بررسي عيار پادت بر عليه توکسوپلاسموزيس در شهر اصفهان دوازدهمين گنگره بين المللي پروتوزولوژي گوانجو چين 2005
12 ررسي وفور انگلهاي روده اي در بيماران مراجعه کننده به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي شاهين شهر اصفهان در طي سالهاي 1382-1379، ، کنگره آزمايشگاه و بالين ، آزمايشگاه و طب داخلي محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي ،تهران، 1385
13 بررسي تعداد موارد جراحي کيست هيداتيد درشهرستان نجف آباد اصفهان طي سالهاي 1379-1385 . همايش سراسري کيست هيداتيد دانشکده علوم پزشکي ياسوج 1386
14 -بررسي مقايسه اي داروي زينک اکسايد و نيتريک اکسايد بر ضايعات جلدي ليشمانيوز در موشهاي BALB/C کنگره انگل شناسي .آبان 1389 هفتمين همايش سراسري و دومين کنفرانس منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي ايران دانشگاه علوم پزشکي تهران 1389
15 بررسي شيوع تريکومونيازيس و کانديديازيس در زنان مراجعه کننده به مراکز زنان و زايمان شهرستان نجف آباد اصفهان در سال 1384-1380.. پنجمين کنگره ميکروب شناسي باليني ايران دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1390
16 - بررسي ميزان شيوع اکسيوروز در کودکان کودکستانهاي ناحيه 5 اصفهان، سمينارمنطقه اي پرستاري و پيراپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 1382
17 بررسي تعداد موارد جراحي کيست هيداتيد در بيمارستانهاي اصفهان و نجف آباد در طي سالهاي 1372-1382. پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران 1384
18 - بررسي شيوع انگلي عفونت هاي روده اي در شاهين شهر اصفهان.. کنگره سراسري پيشگيري ،درمان،بازتواني. دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1384
19 سرو اپيدميو لوژي توکسو پلاسموز در استان اصفهان.1374. کنگره سراسري بيماريهاي زئونوز،دانشگاه علوم پزشکي مشهد . کنگره سراسري بيماريهاي زئونوز،دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1374
20 بررسي تاثير بارداري در زنان مبتلا به ام- اس ، کنگره بين المللي ام-اس ايران کنگره بين المللي ام اس ايران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1385
21 بررسي تاثير گياه کانابيز بر بيما ران مبتلا به MS،کنگره بين المللي ام-اس ايران . کنگره بين المللي ام اس اصفهان .دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1385

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي تاثيرداروي گياهي سير و حنا بر ضايعات جلدي ليشمانيوز در موشهاي Balb/c مجری درون دانشگاهی
2 - بررسي تاثير داروي آزاد کننده نيتريک اکسايد و داروي زينک اکسايد بر ضايعات جلدي ليشمانيوز در موشهاي Balb/c مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان رتبه اول دوره فوق ليسانس 1372

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 رئيس مرکز توسعه پژوهشهاي باليني 1397
2 سرپرست کميته تحقيقات دانشجويي 1398