چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شيرين
نام خانوادگی : طغياني
پست الکترونیک : Toghyani.shirin@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد مهندسي معماري آزاد اسلامي خوراسگان ايران 1379
دکتری مهندسي شهرسازي آزاد اسلامي علوم و تحقيقات تهران ايران 1387


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 History of the city
2 Architecture design studio 1
3 Architecture design studio 3
4 Architecture design studio 4


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 برنامه ريزي شهري
2 طراحي شهري
3 معماري


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Improving The Educational Recreational Capacity Of Cities Through Designing Knowledge Theme Park Case Study10District of Mashads municipality in Iran OIDA International Journal of Sustainable Development 2015 8 29-42
2 THE ROLE OF URBAN PLANNING IN ACHIEVING SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT OIDA International Journal of Sustainable Development 2011 2 23-26
3 شناخت عوامل موثر بر افزايش سطوح معنايي دريافتي دانش آموزان و رابطه آن با وضعيت مطلوب آنان فناوري آموزش 1399 14-2 415-429
4 سنجش اولويت ابعاد تابآوري در قوانين بازآفريني بافتهاي فرسوده فصلنامه علوم محيطي 1399 18-2 111-130
5 جستاري بر کاربست ديدگاه ساکنان در تدوين مدل محله ماندگار ايراني روزآمد به روش نظريه زمينه اي نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي 1398 19-54 103-123
6 بررسي تأثيرگذاري مؤلفه ھاي فضاي شھري بر شکلگيري الگوھاي رفتاري )نمونه موردي منطقه 2تھران فصلنامه آمايش محيط 1398 12-47 23-44
7 بازشناسي نقش پيمون در طراحي خانه هاي سنتي از منظر سرمايش ايستا ) نمونه موردي: خانه هاي قجري شهر شيراز( نشريه علمي انديشه معماري 1398 3-6 160-174
8 ارزيابي تأثيرشاخصهاي ايمني وامنيت برسلامت خيابانهاي شهري پژوهش هاي انتظام اجتماعي 1397 10-3 177-198
9 تبيين راهبردهاي رويکرد نوزايي شهري با تأکيد بر مشارکت مردم جغرافيا و توسعة فضاي شهري 1397 5-2-9 43-60
10 بررسي بازتاب فضايي چيدمان کاربريها در شبکه معابر بر جذب سفرهاي متکي به خودرو (محدودهي مطالعه: منطقه هفت شهر قم) نشريه پژوهش و برنامه ريزي شهري 1397 9-33 162-149
11 تحليل رفتار انسانهاي گرفتارشده در مخاطرات آتشسوزي بر اساس مدل تصميمگيري براي اقدام محافظتي]( [PADMمورد مطالعه: ساختمانهاي بلند اداري شهر تهران جغرافيا و مخاطرات محيطي 1397 28 111-130
12 ارزيابي تأثير عوامل محيطي - کالبدي بر سرزندگي و کيفيّت خيابان‌هاي شهري (مطالعه موردي: خيابان‌هاي نادر و انقلاب شهر ساري) جغرافيا و پايداري محيط 1397 27 15-29
13 تبيين رابطه ميان ويژگيها ي جمعيت شناختي و ادراک خطر به منظور کاهش مخاطرات آتش سوزي )مورد مطالعه: ساختمانهاي بلند اداري شهر تهران( فصلنامه مديريت مخاطرات محيطي (دانش مخاطرات سابق) 1397 5-1 1-15
14 بررسي تطبيقي پايداري محلات شهري با تاکيد بر کيفيت محيط شهري در جغرافياي شهر تهران، مطالعه موردي: محلات سنگلج و هفت حوض نگرشهاي نو در جغرافياي انساني 1397 10-4 89-103
15 نقش واسط علوم رفتاري بر انتقال فرهنگ در فضاهاي آموزشي با رويکرد تحليلي توصيفي به باغ مدرسهها در دوره صفويه فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري 1396 8-31 207-224
16 تبيين رابطه ميان ميزان استفاده عابرين پياده از فضاهاي شهري با ميزان همپيوندي فضاها و کاربري هاي تجاري_ خدماتي (نمونه موردي: محله چوستدوزان تبريز) نشريه پژوهش و برنامه ريزي شهري 1396 8-31 41-62
17 تبيين فرآيند شکلگيري حس مکان در توسعه جديد شهري (منطقه 4شهرداري تهران) * فصلنامه مطالعات ملي 1396 18-4 137-155
18 تدوين شاخصهاي کالبدي موثر در خلق حس مکان در توسعه جديد شهري فصلنامه مديريت شهري 1396 47 119-130
19 ارزيابي تاثيرات مولفه هاي فضاي شهري بر شکلگيري الگوهاي رفتاري با تاکيد بر جنسيتي شدن آن؛ نمونه موردي: منطقه 2تهران مديريت شهري 1396 46 241-260
20 ارزيابي سناريوهاي توسعه اتصال فضاهاي اکولوژيک در شهر اهواز بهمنظور ارتقاء سطح خدمات اکوسيستم و تنوع زيستي محيط شناسي 1395 42-1 115-133
21 A comparative study of urban spaces of hot and arid areas with the principles of sustainable urban design (A case study: City of Yazd OIDA International Journal of Sustainable Development 1394 8 51-58
22 ضرورت مديريت بحران هاي هويتي در فضاهاي شهري فصلنامه هويت شهر 1390 5 73-82

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تاثير شاخص هاي کالبدي محيطي بر ارتقا کيفيت فضاهاي شهري کنفرانس بين المللي روندهاي نو در مهندسي، علوم و تکنولوژي ترکيه- انکارا 1398
2 جايگاه راهنماي طراحي شهري در جهت ارتقا کيفيت فضاهاي شهري دومين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري و شهرسازي تهران 1398
3 بررسي رابطه ميان سکونت و احساس هويت در فضاهاي عمومي شهري ( مطالعه موردي: خانه اصفهان) كنگره بين المللي عمران، معماري و شهرسازي معاصر جهان امارات- دبي 1395
4 بررسي احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهري ( مطالعه موردي: خانه اصفهان) كنگره بين المللي عمران، معماري و شهرسازي معاصر در جهان امارات- دبي 1395
5 ارتقا هويت فضاهاي شهري و تاثير آن بر ارتقاي گردشگري كنفرانس ملي گردشگري محله هاي اصفهان و ارتقا هويت شهري اصفهان 1394
6 تحقق توسعه پايدار منظر شهري با استفاده از پتانسيل بالقوه مسيرهاي سبز سبزراه هاي درون شهري کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري اصفهان 1390

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو کمسيون عمران شورا و شهرداري خوراسگان 1372
2 عضو کمسيون فرهنگي شورا و شهرداري خوراسگان 1372
3 عضو اولين دوره شوراي شهر خوراسگان 1378
4 مسئول کانون فرهنگي بانوان شهر خوراسگان 1379
5 معاون دانشكده هنر، معماري و شهرسازي 1394