چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سید محمد علی
نام خانوادگی : زنجانی
پست الکترونیک : sma_zanjani@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1373
کارشناسی ارشد الکترونيک ازاد اسلامي نجف اباد ايران 1377
دکتری الکترونيک ازاد اسلامي علوم و تحقيقات ايران 1397


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 الکترونيک يک و دو و سه کارشناسي
2 سيستمهاي مخابرات نوري کارشناسي
3 مدارهاي الکتريکي يک و دو کارشناسي
4 سنسورها و مبدلها/ ابزار دقيق/ اندازه گيري الکترونيکي کارشناسي
5 مدارهاي مخابراتي کارشناسي
6 فيلتر و سنتز مدار کارشناسي
7 طراحي سيستمهاي VLSI کارشناسي سخت افزار
8 فيلترهاي مجتمع کارشناسي ارشد
9 مدارهاي مجتمع خطي CMOS کارشناسي ارشد
10 طراحي مدارهاي مجتمع پرتراکم VLSI کارشناسي ارشد
11 طراحي مدارهاي مجتمع پرتراکم پيشرفته دکتري تخصصي
12 مدارهاي مجتمع خطي پيشرفته دکتري تخصصي
13 طراحي سيستمهاي کم مصرف دکتري تخصصي
14 مبدل هاي داده A/D و D/A ارشد و دکتري
15 سيسيتمها و روشهاي سنجش و مميزي بنا ارشد
16 الکترونيک ديجيتال پيشرفته ارشد
17 تشخيص و تحمل خرابي ارشد و دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ابزار دقيق، حسگرهاي صنعتي و مهندسي پزشکي
2 طراحي مدارهاي مجتمع قياسي، رقمي و مد ترکيبي
3 زباله هاي الکترونيکي
4 طراحي فيلترهاي مجتمع


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Dynamic model of static synchronous compensator in Single-Machine Infinite-Bus power system Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2023 15-1 5-13
2 Analysis and Simulation of Inverter-Based Microgrid Droop Control Method in Island Operation Mode Signal Processing and Renewable Energy 2022 6-1 65-81
3 An energy‐efficient dynamic comparator in Carbon Nanotube Field Effect Transistor technology for successive approximation register ADC applications IET Circuits Devices 2022 1 1-12
4 A new low-power Dynamic-GDI full adder in CNFET technology INTEGRATION, the VLSI journal 2022 83 46-59
5 A New Low Power, Area Efficient 4bit Carry Look Ahead Adder in CNFET Technology Majlesi Journal of Electrical Engineering 2022 16-1 65-73
6 Decentralized Robust Adaptive Control Based On Dynamic Programming for SVC Complement Controller Design International Journal of Smart Electrical Engineering 2022 11-1 41-48
7 Optimal Operation of Combined Heat and Power in Competitive Electricity Markets: a Case Study in IAUN International Journal of Renewable Energy Research 2021 11-3 1013-1022
8 A new low-power, universal, multi-mode Gm-C filter in CNTFET technology Microelectronics Journal 2019 90 (2 342-352
9 High-precision, resistor less gas pressure sensor and instrumentation amplifier in CNT technology AEU - International Journal of Electronics and Communications 2018 93 (2 325-336
10 A CNTFET universal mixed-mode biquad active filter in subthreshold region International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering 2018 28-9 1-9
11 Inverter-based, low-power and low-voltage, new mixed-mode Gm-C filter in subthreshold CNTFET technology IET Circuits, Devices 2018 12-6 681 - 688
12 طراحي مدار نمونه‌بردار و نگهدار غيريکنواخت با توان مصرفي پايين جهت کاربردهاي سيگنال‌هاي زيستي روش‌‌هاي هوشمند در صنعت برق 1404 63 1-14
13 طراحي يک سلول جديد ورودي انتشارگيت در فناوري آتوماتاي سلولي نقطه کوانتومي نشريه روش‌‌هاي هوشمند در صنعت برق 1404 61 63-78
14 طراحي يک تقويت‌‌کننده عملياتي دو طبقه با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي روش‌‌هاي هوشمند در صنعت برق 1403 58 143-159
15 طراحي و شبيه‌‌سازي يک ضرب‌‌‌کننده خازني جديد با باياس جريان تطبيقي و تکنيک گيت شبه‌‌شناور با ويژگي تنظيم‌‌ پذيري الکترونيکي و خطينگي بالا براي کاربردهاي زيست‌‌ پزشکي روش‌‌هاي هوشمند در صنعت برق 1403 15 103-118
16 طراحي حسگر دماي کم توان مبتني بر عملکرد زيرآستانه ترانزيستورهاي نانولوله کربني با خطاي 5 / 1 درجه سانتيگراد براي محدوده 30 - تا 125 درجه سانتيگراد روش هاي هوشمند در صنعت برق 1401 14-50 115-127
17 مطالعه و شبيه سازي سيستم واحد توليد با توربين آبي و بررسي تاثير جبران ساز گذراي افتي بر رفتار ديناميکي سيستم فناوري هاي نوين در مهندسي برق و سيستم انرژي سبز 1401 1-3 17-26
18 تاثير جبران ساز استاتيکي توان راکتيو بر پايداري گذرا در سيستمهاي قدرت نشريه فناوري‏هاي نوين در مهندسي برق و سيستم انرژي سبز 1401 1-2 77-88
19 Design of a Low-Area, Low-Power and High-Speed Comparator in 65 nm FinFET Technology مجله مهندسي مخابرات 1401 11-44 9-17
20 ارائه يک الگوريتم مسيريابي شبکه روي تراشه به منظور کاهش مصرف انرژي و افزايش قابليت اطمينان به کمک شبکه عصبي فازي و برنامه نويسي ژنتيک تحقيقات نوين در برق 1400 10-2 43-51
21 طراحي و شبيه سازي يک تقويت کننده ترارساناي عملياتي راه اندازي شده از طريق بدنه مبتني بر فناوري ترانزيستور اثر ميدان نانولوله کربني روش هاي هوشمند در صنعت برق 1400 12-45 65-76
22 طراحي و شبيه سازي حافظه چهار ترانزيستوري و دو ممريستوري با کمترين توان مصرفي و حاصلضرب تاخير در توان فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1400 12-47 49-59
23 روش هاي کاهش مصرف توان در نمايشگرهاي سيار در استاندارد کدگذاري ويدئويي با کارايي بالا تحقيقات نوين در برق 1400 10-1 13-20
24 بررسي روشهاي مديريت و بازيافت زباله هاي روبه رشد الكترونيكي با تاكيد بر فرآيندهاي سازگار با محيط زيست نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1399 11-41 61-71
25 طراحي و تحليل دو سلول SRAM غير فرار مبتني بر ممريستور تحقيقات نوين در برق 1399 9-2 47-56
26 طراحي و شبيه سازي يک مدار نمونه بردار و نگهدار جديد با دقت 12 بيت و نرخ نمونه برداري يک GS/s با استفاده از تکنيک نمونه برداري دوگانه فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1397 9-4 1-10
27 تحليل و ارزيابي سيستم کنترل هيبريد در جبران گرهاي سنکرون استاتيکي توزيع بر پايه مبدلهاي منبع جريان روشهاي هوشمند در صنعت برق 1390 2-7 59-67

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Design and Simulation of a Low PDP Full Adder by Combining Majority Function and TGDI Technique in CNTFET Technology 12th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2022) Ferdowsi University of Mashhad, Iran 2022
2 مروري بر مدارهاي مجتمع توان پايين در شبکه هاي هوشمند ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم‌هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
3 بررسي پارامترها و روشهاي ساخت حسگرهاي جديد گاز مبتني بر نانولوله هاي کربني ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم‌هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
4 Big Data Analytics in IoT with the Approach of Storage and Processing in Blockchain 2022 6th Iranian Conference on Advances in Enterprise Architecture (ICAEA) Tehran, Iran 1401
5 مقايسه کننده ديناميکي پربازده با استفاده از ترانزيستور نانولوله كربني ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
6 ارزيابي استفاده از مدارهاي VLSI در طراحي تراشه هاي هوشمند به کمک روش شبکه عصبي فازي دومين کنفرانس علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
7 Data-Driven Model Predictive Control for Load-Frequency Control in Islanded Microgrids 8th International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS) Mazandaran, Iran 2022
8 Fusion BASED AGV Robot Navigation Solution Comparative Analysis and Vrep Simulation 8th International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS), Mazandaran, Iran 2022
9 Recycling of Electrical and Electronic-Waste with the Help of Marx Power Pulse Generator 2022 International Conference on Smart Systems and Power Management (IC2SPM) Beirut, Lebanon 2022
10 Short-term Load Forecasting using the Combined Method of Wavelet Transform and Neural Networks Tuned by the Gray Wolf Optimization Algorithm 2022 IEEE Global Energy Conference (GEC2022) Batman, Turkey 2022
11 The Transition Toward Merging Big Data Analytics, IoT, and Artificial Intelligence with Blockchain in Transactive Energy Markets 2022 IEEE Global Energy Conference (GEC2022) Batman, Turkey 2022
12 Securing the Internet of Things via Blockchain-Aided Smart Contracts 13th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT 2022) تهران 2022
13 Performance Assessment of Heat Pump and Solar Thermal Heating with Seasonal Storage Systems for Smart Microgrid Research Center Building at IAUN 2022 10th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid) Istanbul, Turkey 2022
14 Personal Image Classifier Based Handy Pipe Defect Recognizer (HPD): Design And Test 2022 7th International Conference on Intelligent Computing and Signal Processing (ICSP) Xian, China 2022
15 مقايسه توان مصرفي سلول­ هاي رايج حافظه مبتني بر آتاماتاي سلولي کوانتومي دومين کنفرانيس ميکروالکترونيک ايران دانشگاه تهران 1399
16 Design and optimization of non-volatile memory based on Memristor System 2020 10th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) دانشگاه فردوسي مشهد 1399
17 An Efficient, Current-Mode Full-Adder Based on Majority Logic in CNFET Technology (10th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2020 Mashhad=Iran 1399
18 طراحي فيلتر پائين گذر Gm-C قابل تنظيم با توان مصرفي و سطح اشغالي کم در ناحيه زيرآستانه پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1397
19 طراحي يک مدار تمام جمع کننده مد جريان با فنّاوري 32 نانومتر نانولوله کربني پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1397
20 دو مدار جديد در فناوري ترانزيستورهاي نانولوله کربني به منظور بهبود عملکرد سلولSRAM پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1397
21 بررسي تاثير پيکربندي مجدد مدار با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميدان نانولوله کربني بر حاصل ضرب تاخير در مصرف توان مدارهاي تمام جمع کننده مد جريان اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
22 ارائه روش ترکيبي براي کليدزني بانک خازني به منظور افزايش عمر مفيد شبکه پژوهش در فناوري برق دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1389
23 بررسي و مقايسه فناوري هاي موجود در عرصه نمايشگرها پژوهش در فناوري برق دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد 1389

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 پياده سازي سامانه بيسيم نوين در امداد رساني گاز مجری شرکت گاز استان اصفهان برون دانشگاهی
2 طراحي و ساخت دستگاه زمان سنج براي ازمايشگاه مهارتهاي باليني مجری آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
3 الگوريتم جديد مسيريابي در NOC جهت افزايش سرعت همکار درون دانشگاهی
4 بهينه سازي تصاوير راديوگرافي صنعتي با استفاده از تکنيک پردازش تصوير به منظور تشخيص به موقع خوردگي و رسوب مجری درون دانشگاهی
5 مکانيزه کردن سيستم ديده باني مرزي مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 بررسي و تحليل مدارهاي الکتريکي و شبکه ها (1) تالیف 1399 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
2 الکترونيک 3 تالیف 1394 دانش پژوهان برين
3 فيلترهاي آنالوگ درCMOS نانومتري ترجمه 1394 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
4 الکترونيک 1 و 2 تالیف 1392 دانش پژوهان برين
5 ابزار دقيق، آموزش کاربردي، روش ها و تجهيزات تالیف 1393 دانش پژوهان برين
6 طراحي عملي MMIC (مدار مجتمع يکپارچه مايکروويو) ترجمه 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
7 طراحي مدار RF تئوري و کاربردها 1392 دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات
8 مدارهاي الکتريکي 1 تالیف 1390 دانش پژوهان برين
9 اصول طراحي و ساخت روباتهاي هوشمند تالیف 1391 دانش پژوهان برين
10 مدار چاپي از طراحي تا مونتاژ تالیف 1389 محبان علي
11 مدارهاي الکتريکي کاردان پژوهان تالیف 1387 دانش پژوهان برين
12 رايانه هاي بيولوژيکي نظري و عملي تالیف 1386 دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 لزجت سنج (ويسکومتر) ديجيتال هوشمند صنعتي جهت اندازه گيري لزجت سيالات شفاف و غيرشفاف ایران 1389
2 دينام غيرتماسي خودرو در جهت حذف تسمه مربوطه ایران 1388
3 فراخوان کنترل از راه دور ایران 1387
4 آچار چرخ برقي 24 ولت و 12 ولت خودروهاي سنگين با استفاده از انرژي پتانسيل چرخ لنگر ایران 1387
5 کنترل اب ورودي ساختمان تحت فرمان دزدگير ایران 1387
6 دستگاه هشداردهنده خواب الودگي راننده به صورت وايرلس با قابليت ارتباط با ادوات جانبي خودرو با استفاده از IR ایران 1387
7 طناب جمع شونده جهت طناب رخت ایران 1387
8 ارسال بلادرنگ کارکرد کنتور آب ایران 1387
9 سيستم مکانيزه نگهبان مرزي ایران 1387
10 کولر ابي بدون رطوبت و بي نياز از هرگونه کانال کشي ایران 1387

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 انجمن علمي مهندسين برق و الکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد مدرس برتر انجمن مهندسين برق و الکترونيک 1386
2 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد مدرس نمونه دانشکده برق 1389
3 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد مدرس نمونه دانشگاه 1391
4 دانشگاه آزاد اسلامي فناور برتر در حوزه فني و مهندسي 1401

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 خانه هوشمند 1393/02/30
2 کاليبراسيون صنعتي، الزامات و روشها 1394/07/08
3 کارگاه خانه هوشمند 1393/10/11
4 اخلاق در مهندسي 1398/09/10
5 سامانه هاي کم مصرف در ميکروالکترونيک، ضرورت و راهکارها 1399/09/22
6 کارگاه کاليبراسيون، الزامات و روشها 1400/09/21
7 آشنايي با شوراي دانشي و منظومه علمي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در رشته مهندسي برق 1400/12/23
8 آشنايي با شوراي دانشي و منظومه علمي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در رشته مهندسي برق 1400/12/23
9 آشنايي با تجهيزات برق و الکترونيک خودرو 1400/03/29
10 آموزش نرم افزار H-Spice در تحليل مدارهاي مجتمع 1401/05/01


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه کارداني برق (الکترونيک و الکتروتکنيک) 1380
2 مدير دفتر ارتباط با صنعت 1384
3 معاون آموزشي دانشکده هاي فني مهندسي و برق 1385
4 مدير دفتر ارتباط با صنعت 1393
5 عضو هيأت مديره IEEE دوره هاي دهم و يازدهم و دوازدهم 1394
6 رييس مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين 1397
7 رييس مرکز تحقيقات ريزشبکه هاي هوشمند 1399
8 سرپرست موقت دانشکده مهارت و کارآفريني 1401