چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : بهرام
نام خانوادگی : نادی
پست الکترونیک : nadi@pci.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی عمران - عمران *** ايران ***
کارشناسی ارشد عمران - ژئو تکنيک *** ايران ***
دکتری عمران-ژئوتکنيک *** ايران ***


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مکانيک خاک کارشناسي
2 ديناميک خاک کارشناسي ارشد
3 مهندسي پي کارشناسي
4 مهندسي پي پيشرفته کارشناس ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Slope stability
2 Coseismic slope deformation
3 Reliability


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 مطالعه آزمايشگاهي رفتار شيرواني مسلح شده در شرايط غيراشباع پژوهش هاي زيرساخت هاي عمراني 2021 6-2 25-37
2 Experimental study on soil improvement using local microorganisms Arabian Journal of Geosciences 2020 13-12 1-9
3 Analyzing the Effects of Soil-Structure Interactions on the Static Response of Onshore Wind Turbine Foundations Using Finite Element Method Civil Engineering Infrastructures Journal 2020 53-1 189 – 205
4 Investigating the effect of geocell changes on slope stability in unsaturated soil Tehnički glasnik 2020 14-1 66-75
5 Influence of random heterogeneity of shear wave velocity on sliding mass response and seismic deformations of earth slopes EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION 2020 19-2 269-287
6 Characteristics of spatial variability of shear wave velocity on seismic response of slopes Arabian Journal of Geosciences 2020 13 1-12
7 SEISMIC PERFORMANCE OF SLOPES IN PSEUDO-STATIC DESIGNS WITH DIFFERENT SAFETY FACTORS Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2014 38-c2 465-483
8 بررسي پايداري شيرواني سنگي تحت اثر ناهمسانگردي ساختاري و فشار آب حفره اي به روش المان مجزا فصلنامه علمي و پژوهشي حمل و نقل 1398 16-3- 11-31
9 مقايسه فني و اقتصادي روش هاي مختلف پايدار سازي موقت و دائمي شيرواني هاي خاکي جاده 1397 94 69-75
10 بررسي عدم قطعيت در تعيين ضريب شتاب گسيختگي شيرواني هاي خاکي فصلنامه علوم و مهندسي زلزله 1394 2-4 47-54

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Excavation design by nailing method, Manual calculations according to the regulations and FLAC3D software 12th International Congress on Civil Engineering mashhad 2021
2 Modeling Nailing with FLAC3D With Uniform Length and Different Arrangement for Excavation Stabilization 12th International Congress on Civil Engineering Mashhad 2021
3 Nailing Simulation Using FLAC3D with Non-Uniform Length for Stabilizing Urban Excavations 12th International Congress on Civil Engineering Mashhad 2021
4 Comparing the Excavation Results of the Mohr-Coulomb and the Hardening Models Using the Nailing Method and FLAC3D 12th International Congress on Civil Engineering Mashhad 2021
5 تاثير خاکهاي مختلف در محاسبه ظرفيت باربري پي هاي سطحي در حضور لايه سنگ بستر مايل کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در مهندسي عمران، معماري، محيط زيست و مديريت شهري تهران 1394
6 تعيين ضرايب ظرفيت باربري يک پي سطحي در حضور سنگ بستر مايل با بکار گيري از الگوريتم ژنتيک كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين عمران، معماري، محيط زيست و مديريت شهري تهران 1394
7 Proof Test Result Comparison Bozorgmehr-e-Esfahan Parking Project and PLAXIS3D 12th International Congress on Civil Engineering mashhad 2021

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مشاور ژئوتکنيک 1370