چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : عباس
نام خانوادگی : چترایی
پست الکترونیک : abbas.chatraei@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد - - - -
دکتری مکاترونيک فني ليبرس جمهوري چک ۱۳۹۰


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Robotics MS
2 Optimal Control MS
3 Microcontrollers BS
4 Digital Circuits BS
5 Linear Control BS
6 Modern Control
7 Fuzzy Control MS
8 System Identification MS
9 Adaptive Control MS


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Robotics and Control
2 Optimal, Adaptive and Robust Control
3 Robot Identification
4 Applied Nonlinear Control


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 INS/GPS Sensor Fusion based on Adaptive Fuzzy EKF with Sensitivity to Disturbances IET Radar, Sonar ۲۰۲۱ 15 1535-1549
2 An Observer-Based Neural Adaptive PID2 Controller for Robot Manipulators Including Motor Dynamics With a Prescribed Performance IEEE/ASME Transactions on Mechatronics ۲۰۲۱ 26-3 1689-1699
3 Platoon formation control of autonomous underwater vehicles under LOS range and orientation angles constraints Ocean engineering 2023 271 113674
4 Terminal sliding-mode disturbance observer-based finite-time adaptive-neural formation control of autonomous surface vessels under output constraints Robotica 2022 13 1-23
5 Robust platoon control of underactuated autonomous underwater vehicles subjected to nonlinearities, uncertainties and range and angle constraints Applied Ocean Research 2021 ۱۱۰ 1-15
6 One DOF Robot Manipulator Control Through Type-2 Fuzzy Robust Adaptive Controller Journal of Automation , Mobile Robotics and Intelligent Systems 2019 ۱۳-1 ۶۵-۷۰
7 A Saturating Extension of an Output Feedback Controller for Internally Damped Euler-Lagrange Systems Asian Journal of control 2016 18-2 1-13
8 A novel approachto6-DOF adaptive trajectory trackingcontrol of an AUVin the presence of parameter uncertainties Ocean Engineering 2015 107 246-258
9 Study on Robust Control of Robot Arm with Dynamic Compensator by Presence of Parametric Uncertainty using Linear Matrix Inequality MAGNT Research Report 2014 2-6 1243-1262
10 Design of an Adaptive Nonlinear Controller for an Autonomous Underwater Vehicle International Journal of Advanced Electrical and Electronics Engineering 2013 2 1-8
11 Global Optimal Feedback-Linearizing Control of Robot Manipulators Asian Journal of Control 2013 15 1178-1187
12 Combined optimal control technique for robot manipulators International scientific journal Acta Technica 2011 56 23-42
13 مروري بر کنترل پديده سرج و مدلسازي در کمپرسورهاي گريز از مرکز نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1401 13-50 1-30
14 کنترل سرج کمپرسور گريز از مرکز با استفاده از شير بازگشتي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران 1400 10-2 1-12
15 مدلسازي كمپرسور K-250 با استفاده از روش سري موازي ناركس و فازي سلسلهمراتبي نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران 1399 18-3 191-198
16 کنترل تطبيقي فازي شناور زير سطحي خودگردان به منظور رديابي مسير روﺷﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق 1392 16 71-77
17 ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺼﺒﯽ- ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎوم روﺑﺎت اﺳﮑﺎرا ﺳﻪ ﻣﺤﻮره ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻌﯿﻨﯽ ﺟﺮﻣﯽ روﺷﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق 1392 15 11-18

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 طراحي کنترل تطبيقي مقاوم براي ربات متحرک همه جهته چهارچرخ ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 1401
2 کنترل زمان ثابت تطبيقي عصبي مقاوم براي شناورهاي زيردريايي خودگردان ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند دانشگاه آزاد، واحد نجف آباد 1401
3 طراحي کنترل کننده توزيع شده موازي ‏PDC‏ توربوژنراتورهاي گازي ‏MAN‏ مدل ‏THM-1304-11‎ ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 1401
4 ‏Adaptive Neural Constrained Cooperative Control ‎of Euler-Lagrange Systems ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
5 مدلسازي و شناسايي سيستم جيمبال دو محور براي سامانههاي ردياب هوايي با استفاده از روش تعيين صفر و قطب نخستين کنفرانس پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق دانشگاه شهيد چمران اهواز ۱۳۹۹
6 بهبود دقت سيستم ناوبري INS/GPS توسط مشاهده‌گر مقاوم چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
7 کنترل کننده بهينه تطبيقي براي کنترل بازوهاي ربات صنعتي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
8 طبقه بندي فازي خرابي لوله هاي انتقال گاز با توجه به ويژگي عمق آنها ششمين همايش ملي مهندسي برق مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجلسي 1396
9 Fuzzy gain scheduling saturated PID controller: Design and implementation on robot manipulator 25th Iranian conference on Electrical Engineering Tehran 2017
10 کنترل آرايش بندي ربات هاي متحرک غير هولونوميک پيشرو-پيرو بر اساس روش مد لغزشي تطبيقي و سيستم هاي فازي سومين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر ۱۳۹۶
11 کنترل بازوي ربات يک درجه آزادي با استفاده از کنترلر فازي تطبيقي نوع دوم سومين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر 1396
12 طراحي و پياده سازي عملي يك سيستم بينايي رباتيكي براي خط توليد كاشي First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
13 کنترل آرايش بندي ربات هاي متحرک غيرهولونوميک پيشرو- پيرو براساس روش مد لغزشي انتگرالي اولين همايش ملي مهندسي برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز 1395
14 Experimental Evaluation of a Saturated Output Feedback Controller Using RBF Neural Networks For SCARA Robot IBM 7547 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) دانشگاه شيراز 1395
15 طراحي مسير فرد خودکار هواپيما با استفاده از بي اسپلاين کنفرانس ملي فناوري، انرژي و داده با رويکرد مهندسي برق و کامپيوتر کرمانشاه ۱۳۹۴
16 اجراي فرايند فرود خودکار هواپيما با کنترل کننده فازي National Conference of Technology, Energy and Data on Electrical کرمانشاه 1394
17 Formation Control of Mobile Robots with Obstacle Avoidance using Fuzzy Artificial Potential Field 12th IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics Liberec-Czech Republic 2015
18 Design a robust adaptive trajectory tracking controller for underactuated ships Fifth International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and Computing (ARTCom 2013) Bangalore 2013
19 ﺣﺬف ﻧﻮﻳﺰ در ﺳﻴﮕﻨﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻣﺎﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ روﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ويولت کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق اصفهان - ايران ۱۳۹۱
20 LEARNING CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS National Conference with International Participation Svratka, Czech Republic, 2009
21 Prototype Design And Fabrication Of An Intelligent Surveillance And Guard Robot second national conference in electrical engineering Azad University of Najafabad 2009
22 Solving Position Kinematics of ABB IRB140 Industrial Robot and its Motion Planning دومين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 1388
23 ANALYTICAL SOLUTION OF INVERZE TASK FOR ROBOT WITH SIXTH ROTATIONAL JOINTS AND ITS CONCRETE UTILIZATION National Conference with International Participation Svratka, Czech Republic 2009
24 LEARNING CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS National Conference with International Participation Svratka, Czech Republic, 2009
25 طراحي و شبيه سازي کنترل کننده پيش بين مدل غيرخطي براي سيستم برج تقطير نخستين همايش مهندسي فرآيند در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي تهران 1392
26 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ از درام-ﺑﻮﻳﻠﺮ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ 55 ﻣﮕﺎواﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن کنفرانس ملي توليد برق همزمان با حرارت و برودت و سيستمهاي هيبريدي کاشان، ايران 1392
27 كنترل برج تقطير با استفاده از كنترل كننده پيش بين مدل در حضور اغتشاش اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در شيمي و مهندسي شيمي ] تهران 1392
28 بررسي تاثير موسيقي بروي سرعت واکنش عضلات با استفاده از آشکارسازي زمان شروع واکنش کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي دانشگاه آزاد خميني شهر ۱۳۹۱
29 بررسي آماري تاثير موسيقي بر الگوي فعاليت عضلات با استفاده از تحليل سيگنال الکترومايوگرافي کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي دانشگاه آزاد خميني شهر ۱۳۹۱

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 تست هاي استاتيکي و خستگي در نرم افزار LabView تالیف 1395 انديشه گويا اصفهان
2 جعبه ابزار رباتيک تالیف 1390 نجف‌آباد : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي،‌ واحد نجف‌آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد کردستان مقام دوم مسابقات کشوري رباتيک 1393
2 دانشگاه ازاد نجف اباد مقام اول مسابقات قران وعترت- بخش زبان انگليسي 1393
3 دانشگاه آزاد نيشابور مقام نخست مسابقات رباتيک-ليگ کوادروتور ۱۳۹۴
4 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مقام دوم مسابقات کشوري رباتيک دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1394
5 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج مقام نخست مسابقات ملي رباتيک کردستان 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مسئول پژوهشکده رباتيک 1393
2 عضو کميته مسابقات، جشنواره ها و همايش ها ۱۳۹۴